З досвіду роботи вчителя української мови та літератури Сушко Світлани Вікторівни


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

З досвіду роботи вчителя української мови та літератури Сушко Світлани Вікторівни Зміст презентації Методична проблемаОбґрунтуванняОсновні етапи роботи по досягненні метиОсновні прийоми активізації пізнавальної діяльностіВисновки Методична проблема вчителя: Підвищення рівня орфографічної майстерності як засіб формування мовної компетенції учнів Грамотність - один з важливих критеріїв освіченості людини. Орфографічні вміння та навички безпосередньо пов'язані з рівнем культури мовця і є важливими її компонентом. Підвищення грамотності учнів - одна з основних проблем навчання мови. Загальновідомо, що природний «дар грамотності», притаманний не багатьом. Тому проводити систематичну й послідовну роботу над формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок необхідно. Моя мета – це створення полегшеного процесу засвоєння орфографічних, орфоепічних та пунктуаційних правил. Для цього використовую різні методи та прийоми: алгоритми мислення, урізноманітнену блокову систему, кодограми, систему стійких асоціацій, лінгвістичні розповіді. Саме система полегшеного (не спрощеного!) вивчення теоретичного матеріалу дасть можливість швидше засвоїти мовні правила і звільнити час для тренувальних вправ, для усного монологічного та діалогічного мовлення, для творчих робіт, що зрештою, сприятиме вихованню мовної особистості, поглибленню національно-патріотичних почуттів і вихованню любові до рідного слова. Мій клас закріплення та повторення Облік та перевірка знань та умінь практичний теоретичний Основні етапи роботи над питанням Перший етап – теоретичний, його мета – забезпечити міцне засвоєння учнями правил Учень перестає бути безпорадним, лише навчившись розпізнавати орфограму та вдаватися до відповідного правила. Уже п’ятикласник має усвідомити, що порушення правила неминуче призведе до орфографічної помилки, тоді як «бачити» та пояснювати написання слова правилом забезпечить грамотне написання. Отже, саме засвоєння орфографічних правил - перша умова формування грамотності. Це підтверджують і слова методиста Л. Щерби: «вправлятися можна тільки в чомусь відомому,... якщо ж правила невідомі, то вправлятися нема в чому». Другий етап - практичний. Він полягає у формуванні в учнів умінь застосовувати засвоєні правила на практиці Уже на етапі засвоєння орфографічного правила учні можуть активно поповнювати власний лексикон і кожне теоретичне положення має ілюструватися словами­-прикладами, що дасть змогу оперативно застосовувати на практиці прийом правописних аналогій і розширить словесну палітру викладу думок. Третій етап формування орфографічної грамотності полягає в організації повторення вивченого Становлення правописних умінь і навичок – довготривалий процес і вимагає застосування системи орфографічних вправ. Важливе місце в цій системі повинні займати вправи на повторення вивченого, адже правописна навичка може втрачатися, якщо її не підтримувати. Перевірка та облік знань учнів - складна частина процесу навчання і виховання, важливий засіб забезпечення свідомого, міцного опанування ними програмового матеріалу Однією з форм перевірки якості знань, рівня практичних умінь та навичок школярів є тести. Учень має стати творчим здобувачем знань як під керівництвом учителя, так і в самостійній роботі. Для розвитку гнучкого, критичного мислення застосовую систему інтерактивних вправ “Лови помилку” “3айве слово” Суть вправи полягає в тому, що я свідомо припускаюся помилки, яку потрібно виправити.Зорові опори незамінні при вивченні й повторенні. Їх застосування допомагає учням вдумливо сприймати інформацію, зосереджуючи увагу на головному. Словесні ключі - як переконує практика, кращому запам'ятовуванню відомостей з мови сприяють різноманітні словесні ключі, в основу яких покладено ідею асоціативного запам'ятовування складних орфограм та окремих слів. • для полегшення фіксації в пам'яті приголосних, перед якими пишуть префікс с-, пpoпoную словесну формулу «КаФе «ПТаХ»• словесна фopмулa «ЧуК ПиШе Ці ФоКуСи ТиХо» допомагає дітям запам'ятати глухі приголосні• тільки після літер, що входять до словесної формули «Де Ти 3'їСи Ці ЛиНи?» у словах пишуть м'який знак • речення «На святі мавпа (мавпячий) пила духмяний, медвяний, тьмяний, морквяний сік, дзвякаючи цвяхом об склянку» допомагає запам’ятати слова, у яких апостроф не ставлять. Найефективнішим для з’ясування рівня оволодіння правилами вважаю прийом «Інформаційна атака». Він полягає y застосуванні серії запитань, які потребують від учнів негайної та конкретної відповіді.Використовую алгоритм - певну послідовність дій, що сприяють застосуванню правила у конкретному випадку.Практикую проведення словникових орфографічних диктантів з “ключами-відповідями”, “Відшукай ключик” Вчитель має бути на уроці і психологом, і актором, і режисером одночасно. Важливо відчути, коли необхідно зняти в класі напруження цікавою розминкою або грою, а коли від цікавого, розважального початку перейти до серйозної роботи. Ефективність роботи щодо вироблення навичок грамотного письма обов’язково підвищиться за умови, що вci орфограми, які свого часу вивчалися, будуть уключені в матеріал мовної розминки, тексти словникових диктантів із коментуванням.Запропонована система роботи дає змогу досягти успіхів у навчанні орфографії, підвищити грамотність кожного учня.

Приложенные файлы

Добавить комментарий