Положение с одаренными детьми


Зээндуу жана таланттуу окуучулар менен иштоо жобосу
 
1.Жалпы жобо
1.1. Зээндуу (шыктуу )- бул бир же бир нече иш аракеттердин жыйынтыгынын негизинде башка адамдарга салыштырганда жогорку жетишкендикке ээ болгон турмушта психикалык сапаты орчугон система . Зээндуу бала – бул тигил же бул иш аракеттерде жогорку жетишкендиктерге ээ болгон бала.
1.2.Максат жана милдеттер
Максат: Балдардын осуусуно шарт тузуп беруу
Милдеттер:
Ар турдуу диагностикаларды пайдаланып зээндуу жана талантуу балдарды тандоо.
Сабак учурунда жекече иштоонун негизинде балдардын озочолугун пайдалануу
Сабактан жана мектептен тышкары ар турдуу иш чаралар уюштуруу.
Зээндуу окуучулардын осуусун жогорку денгээлге жеткируу
1.3. Зээндуу балдар менен иштоонун принциптери:
Жекече сабак беруу);
Алдын ала окутуунун принциптери;
Ишкердуулуктун бардык ынгайлуулуктарын тузуу принциптери;
Окуучулардын бардык жондомдуулукторун онуктуруу жолдору;
Сабактан тышкары учурда чыгармачылыкты остуруунун ролу;
Окутууну оркундотуунун принциби;
Оз ыктыяры менен онугуунун принциби.
1.4. Жобого катышкан катышуучулар
мектеп администрациясы (директор, завучтар).
Мектептеги МБ жетекчилери.
Предметник мугалимдер
Класс жетекчилер.
Секция,кружоктун жетекчилери
Соц.педагог
библиотекарь.
-- ата энелер
1.5. Мониторинг отуунун формасы:
Форма
Отуу мооноту

Предметтик олимпиадалар
Жылына 1 жолу

Окуучулардын жетишкендиктери боюнча жалпы мектептик конференция
Жылына 1 жолу

Предметтик декадалар
Жылдык план негизинде

Зээндуу окуучулар менен иштеген мугалимдердин иш тажрыйбасынан чыгармачылык отчету
педсоветте

Ички козомол
Жылына 1 жолу

Спорттук секция,кружоктордун чыгармачылык отчету
Жылына 1 жолу

Тематикалык конкурстар, коргозмолор
Жылына 1 жолу

жетишкендиктер
Жылына 1 жолу

Онугушунун мониторинги
Жылына 1 жолу


2. Уюштуруу жана функционалдык милдеттер

2.1. Директордун Функциясы:
Окуу журушундо зээндуу окуучуларга тузулгон жылдык пландын негизинде пландын аткарылышына козомол жургузуу
Зээндуу окуучулар менен иштеген мугалимдер жана окуучуларды сыйлоо жана материалдык обок(стим) тузууго фонддо белгилоо

2.2. Завучтун функциясы:
жобого ылайыктуу окуу процессине байланышкан (расписание,окуу пландарды регулировкалоо,коррекциялоо
Нормативдик документтерди жасалгалоо
Программалардын разработкалары.
Зээндуу окуучулар менен иштеген иштин отчетун даярдоо
Зээндуу окуучулар менен иштоодогу койгойлор боюнча семинар отуу жана уюштуруу
Зээндуу окуучулар менен иштеген мугалимдерге методикалык жардам корсотуу.
Зээндуу окуучулар жонундо так маалымат чогултуу
2.3. Метод бирикменин жетекчилерини функциясы:
Мектеп ичиндеги декадаларды ,олимпиадаларды (жылына 1 жолу) пландоо откоруу жана пландоо
Предметтер боюнча жогорку денгээлдеги суроолордун жана тапшырмалардын материалдардын разработкалары (дайыма)
Зээндуу окуучулар менен иштоо пландарын , олимпиаданын ,декаданын ,тесттин жыйынтыгын ж.б чагылдырган стенддерди тузуу
Зээндуу окуучулар менен иштеген мугалимдердин чыгармачылык отчеттору
2.5.Предметник мугалимдердин функциясы:
Зээндуу окуучуларды тандоо.
Зээндуу окуучулар менен иштоо планын тузуу.
Жекече иштоону уюштуруу
Мектеп ичиндеги жана райондун денгээлиндеги олимпиадаларга конкурс,викториналарга ,конференцияларга даярдоо
Жыл ичинде мектеп ичинде корсоткучко ээ болгон окуучуларды чагылдырып туруу жана конференция отуу
Окуу кабинеттеринде зээндуу окуучулардын денгээлин которууго ылайыктуу материалдарда камтыган картотекаларды тузуу
Зээндуу окуучулардын ата-энелери менен балдарынын осуу жондомдуулугу боюнча консультацияларды откоруу.
Зээндуу окуучулар менен иштоо отчетторуна даярдануу.
2.6.Класс жетекчилердин функциясы:
Бардык жагынан таланттуу жана зээндууу окуучуларды тандоо
Тарбия журналына жана дневниктерина жондомдуулугуно жараша кружок,секциянын жетекчилери жана пред.мугалимдер менен бирге таблица толтуруу
Класстагы жондомдуу жана зээндуу окуучулар менен тарбиялык иш жургузуу планын иштеп чыгуу
2.7. Кружок жана секциянын жетекчилердин функциясы:
. Зээндуу окуучуларды тандоо.
Зээндуу окуучулар менен иштоонун чыгармачылык отчетун уюштуру
.Класс жетекчилерден айрым маалыматтарды алуу
Зээндуу окуучулар менен иштоо отчетторуна даярдануу.


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий