Жа?а айнымалы енгізу ?дісі 8 сынып

К_ні:25.01.2014 ж. сыныбы 8 б
П‰ні: Алгебра

СабаKтыS таKырыбы
§10. ЖаSа айнымалыларды енгізу ‰дісі..(Есептер шыCару.)

Сілтеме
8-сынып Алгебра,66-67 оKулыK беті.

Жалпы маKсаттары:
ЖаSа айнымалыларды алгоритм арKылы есептер шыCаруды _йрету.

СабаKтыS міндеттері:
ТанымдыK: ОKушыларды талдау, талKылау, салыстыру ж‰не есептеулер ж_ргізуге даCдылануы;
ЭмоциялыK:ОKушылардыS ой-™рісініS, Kиял мен пайымдау м_мкіндіктерініS кеSеюінен жаCымды орта Kaру
€леуметтік: Бірлесе оKуCа, ™з ойларын ашыK айтуCа уйренулері;

ОKу н‰тижесі
Квадрат теSдеулерді алгоритм арKылы есептер шыCаруды _йренеді.ЖаSа таKырыптыS мазмaнын ™з бетімен аша алады, талдай алады, ой Kорытуды _йренеді.

Т_йінді идеялар
1) ТаKырып жaмыс жасау оKушылардыS т‰уелсіз ойлауына ж‰не олардыS ой Kорыту, ™зіндік т_сініктеме беру Kабілетіне ыKпалын тигізеді.
2) Сыни тaрCыдан ойлау балалардыS ™з идеясын сенімді т_рде білдіруіне, т_рлі к™зKарастарCа к™Sіл б™луге ж‰не оларды баCалауCа м_мкіндік береді.
3) БалалардыS жауабын баKылау, жазып алу мен талKылау сауатты оKытуCа ыKпал етеді.

Тапсырма негіздері
Жеке жaмыс: «^й тапсырмасы»
«Jайталау айнасы»
ТоптыK жaмыс: «ПысыKтау»
«С™з Kaрау»
ЖaптыK жaмыс: «Мен к™ршіме сенемін»
ТоптыK жaмыс: «Сергіту с‰ті»
Жеке жaмыс: ШыCармашылыK жaмыс

СабаKтыS к™рнекілігі
Плакаттар, _лестірмелі KаCаздар, интерактивті таKта, слайдтар


МaCалімніS іс - ‰рекеті
ОKушыныS іс - ‰рекеті

МотивациялыK кезеS
Сыныпппен с‰лемдесу. ОKушылардыS сабаKKа толыK Kатысуын тексеру.
ОKушыларCа
х1+х2=-p І топ
x1*x2=q ІІ топ
ax2+bx+c=0 ІІІ топ
ax4+bx2+c=0 І^ топ
формулалар беріледі. Квадрат теSдеу т_бірлері бойынша дайындалCан формулалардыS Kиындылары таратылады.
Формулалар Kиындыларын Kaрастыру бойынша оKушылар т™рт топKа топтастырылады.


^й тапсырмасын сaрау
«^й тапсырмасы»
№ 191. ТеSдеуді шешіSдер.
1) (х2+4)+(х2+4)-30=0
2) (x2-8)2 +3,5(x2-8)-2=0
3)(1-х2)2+3,7(1-х2)+2,1=0
4)(1+х2)2+0,5(1+х2) -5=0
«Jайталау айнасы» (сaраK -жауап) СaраKтар Kойылады, оKушылар жауап береді.
1. Jандай теSдеуді квадраттыK теSдеу дейміз?
Толымсыз квадраттыK теSдеулер дегеніміз не?
Келтірілген квадраттыK теSдеу дегеніміз не?
Б™лшектіS б™лімін иррацаналдыKтан бостау дегеніміз не?
ТеSдеуді шешу дегеніміз не?
а мен с Kандай болCанда ах2 +с = 0 теSдеуініS шешімі бар болады?
КвадраттыK теSдеу т_бірлерініS дискриминантын Kалай табамыз?
КвадраттыK теSдеудіS т_бірлерініS санын Kалай аныKтаймыз?
ОKушылар ™з бетінше жaмыста берілген тапсырмалар бойынша жауап береді.


ЖаSа сабаK
«ПысыKтау» . №192 (2.3).193 (1.4). 194 (2.3)
Берілген есептіS шыCару керек ж‰не Kандай т_рлері екенін айту.
192 есеп
х4-12х2+36=0
x4-3x 2 -4=0
193 есеп
6у4-5у2-6=0
2.5n4-5n2-20=0
194 есеп
1/27m4+26/27m2-1=0
t4-1/5t2+1/100=0
Мына биквадрат теSдеулерді а коэффициенттерініS кемуретіменорналастырыSдар. Сонда француз математигініS кім екенін білесіSдер.
3х4 – 5х2 – 2 = 0  И
х4 + 3х2 – 10 = 0 Т
2х4 – 7х2 + 4 = 0 Е
5х4 – х2 – 1 = 0    В
№195 есеп
(2х2-7)2-11(2х-7)+30=0
9(9-5x)2+17(9-5x)+8=0
(6x+1)2+2(6x+1)-24=0
8(10-3x)2-5(10-3x)-3=0
ОKушылар ™з бетінше жaмыста берілген тапсырмалар бойынша есептіS шешімін жазып білімдерін жинаKтайды ™зін - ™зі баCалайды.


ЖаKын арадаCы даму аймаCында топ оKушылары топтасып есепті шыCарады.

Сергіту с‰ті
С™зжaмбаK.
1.ах+вх+с=0, (a=0) теSдеуі Kалай аталады?
2.Квадрат теSдеудіS т_бірлерініS формуласындаCы т_бір астындаCы ™рнек?
3.Квадрат теSдеудегі а ж‰не в.
4.Квадрат теSдеудіS дербес т_рі?
Ойланып, талдап, саралап неге деген сaраKKа жауап береді.

Кейінгі тапсырмалар


ШыCармашылыK саты
I – нaсKа           
   А деSгейі
ТеSдеудішешіSдер х4-24х2-25=0;
А) -5; 5                 В) т_бірі жоK                С) -1; 5                 Д) 3; 2
В деSгейі
ТеSдеудішешіSдер
2х4 – 4х2 + 5 = 0
А) 1; 4                 В) т_бірі жоK                С) 5; 2                 Д) 3; 2
                                     
                                     
С деSгейі
х4 – 7х2 + 12 = 0
А)  ± 3; ± 2          В) ш            С) т_бірі жоK                     Д) ± 4; ± 3 
А деSгейі
ТеSдеуді шешіSдер х4-3х2-28=0;
А) ± 7           В)- 4; 7 С) 0                 Д)
В деSгейі
4х4 – 5х2  – 21 = 0       
А) ± 3; ± 7           В) 4; 5 С) 0                 Д) ш
С деSгейі
9х4 – 12х2 + 4 = 0        
А)  ± 2; ± 3          В) 3; 2       С) ± 2; ± 5           Д) ш
ТесттіS кілті
I – нaсKа                                                 
1
2
3

 A
C
D

 II - нaсKа
1
2
3

D
B
C
Кейінгі тапсырмалар

^йге тапсырма
ТоптыK баCалау, критериалды баCалау,
Кері байланыс:Желкен, Екі жaлдыз бір тілек, «ШыSCа жету» оKушылар т™мендегі сaраKтарCа стейкер арKылы жауап беріп, пирамидаCа жапсырады.
Мен білдім
- JызыKтандым
- Jиын болды
- Мен т_сіндім
- Мен _йрендім
- Мен шыCара алдым
- Мен ™зім шыCарып к™рдім
ОKулыKтан №192 (2,4),193 (2,3),194, (1,4) есептер; «Алматы «Мектеп» 2012 оKулыCынан есептер
Рисунок 1©ђ Заголовок 1©ђ Заголовок 2©ђ Заголовок 3©ђ Заголовок 4©ђ Заголовок 5©ђ Заголовок 6©ђ Заголовок 7©ђ Заголовок 8©ђ Заголовок 915

Приложенные файлы

Добавить комментарий