Математикадан емтихан ж?мысы емтихан?а арнал?ан материал


7 сыныпқа арналған емтихан жұмысы
1нұсқа
1.Бірмүшені дәрежеге шығарыңдар:
(23ав2)4=
(0,02m3n3)2=
(-23x-4y-3)3=
2 Көбейткіштерге жіктеңдер:
6ху+х=
(m+1)-m(m+1)=
х2+4yz –ху-4хz=
3 Өрнекті ықшамдаңдар:
1)81a4140mв6· 28m2в7.27а3=
2)х-у5z :х-у10z2=
3)а2-aвс+1 : 2а-2вс+1=
4 Өрнектің мәнін табыңдар:
аә-8а+16ах-4х , мұндағы а=-5;х=-2
5 Амалдарды орындаңдар:
(аа+1+1 ): (1­3а21-а2)=
2нұсқа
( 34a2в3)3=
(0,5х3у5)3=
(- 15m-5n-3)3=
8m-12n=
2(а-в)+с(в-а)=
ау-2ав+2ву-у2=
1)65m6n444p8 ·33p1252m3n3=
2)m+nm-n:3mm-n=
3) 5m-5n3(a+2) ·2a2+a3(m-n)2=
3хә-ху9х2-6ху+у2,мұндағы х=34;у= - 23(m+1-11-m) : (m- m2m-1) =
10 сыныпқа арналған
1 нұсқа
1.Функцияның анықталу облысын табыңдар:
у = 54-15х+х2х-72. Теңдеуді шешіңдер:
6 sin2 х+ 5 cos х-5=0
3. Теңсіздікті шешіндер:
cosх2> - 124. (2; - 8) нүктесінде у=х2 – 6х функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар.
5. Функцияның өсу және кему аралықтарын, экстремум нуктелерін табыңдар:
у=3х-4х3
емтихан жұмысы
2 нұсқа
1.Функцияның анықталу облысын табыңдар:
у= х-836-13х+х22. Теңдеуді шешіңдер:
4 cos2 х – 4 sin х – 1=0
3. Теңсіздікті шешіндер:
sin х3<324. (1; 4) нүктесінде у= 5х - х2 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар
5. Функцияның өсу және кему аралықтарын, экстремум нуктелерін табыңдар:
у=12х-х3
6 сыныпқа арналған емтихан жұмысы
1 нұсқа
1. Амалдарды орындаңдар:
(-5 56 + 7 67): (- 1742)
2. Прапорцияның белгісіз мүшесін табыңдар:
х : 0.25 = 12 : 0.75
3.Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
3х+5у=162х+3у=94.Теңсіздікті шешіңдер:
2(3х + 1) – х <3 (х+4)
5. у = 7х + 3 формуласымен берілген функцияның графигін салыңдар.
2 нұсқа
1. Амалдарды орындаңдар:
13 14 : ( - 0.8 – 9 45 )
2. Прапорцияның белгісіз мүшесін табыңдар:
0,12 : 0,5 = х : 3
3.Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
3х-5у=232х+3у=94. Теңсіздікті шешіңдер:
4(3у – 1 ) – 3 (у – 1 ) > 2( 3+у )
5.у = - 5х + 2 функциясының графигін салыңдар.
5 сыныпқа арналған емтихан жұмысы
1 нұсқа
1. Амалдарды орындаңдар:
0,46 · 2,5 + 12,6 : 2,1=
2.Машина жолдың 45 бөлігін құрайтын 160 км жолды жүріп өтті. Оған әлі қанша жол жүру керек?
3. Теңдеуді шешіңдер:
х · 3 517= 2 454.12%-і 36-ға тең санды табыңдар.
5. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 1,2 см, 0,9 см және 0,5 см көмін табыңдар.
2 нұсқа
1. Амалдарды орындаңдар:
95 · 0,21 – 14.3 : 11=
2. Турист 90 км жолдың 59 бөлігін жүріп өтті. Туристке қанша километр жол жүру қалды?
3. Теңдеуді шешіңдер:
х · 178= 19164.Сыныпта 36 оқушы бар. Олардың 75% спорт секциясына қатысады. Қанша оқушы спорт секциясына қатысады.
5.Ұзындығы 2,4 см, ені 0,5 см, тік төртбұрыштың периметрін және ауданын табыңдар.
8 сыныпқа арналған емтихан жұмысы
1 нұсқа
1.Өрнекті ықшамда:
(7+ 5)2 - 4352.Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 13 см. Бір катеті екіншісінен 7 см ұзын.Тік бұрышты үшбұрыштың катеттерін табындар.
3. Теңсіздікті шешіңдер.
х2 + 4х - 5 >0
4.Функцияның графигін салындар.
у = х2 -5х+4
5. Теңдеуді шеш.
х-2х+6=х-7х-12нұсқа
(13 - 23)2 +4392.Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 4 см ұзын, ал ауданы 96 см2. Тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңдар.
х2 - 7х + 6 < 0
у = -х2 +3х -2
х-1х+2=х-3х+3

Приложенные файлы

Добавить комментарий