Саба?ты? та?ырыбы: Ж?йріктен ж?йрік озар

СабаK таKырыбы: Ж_йріктен ж_йрік озар
СабаK маKсаты: оKушылардыS логикалыK ой-™рісін, шыCармашылыK Kабілеттерін дамытып, математика п‰ніне KызыCушылыKтарын арттыру; оKушыларды жарысуCа, aйымшылдыKпен жaмыс жасауCа, ‰р ісіне жауапкершілікпен KарауCа _йрену;
СабаK к™рнекілігі: слайд, _лестірмелі карталар, баCалау параCы.
СабаK жоспары:
І. Таныстыру
ІІ. ВикториналыK сaраKтар
ІІІ. МатематикалыK терминдер
І^. Математика маKал-м‰телде
^. ТапKыр болсаS, тауып к™р
^І. Жанк_йерлерге тапсырма
^ІІ. «Зейінді геометр»
СабаK барысы:
BылымдардыS патшасы атанCансыS,
Евклид, Фалес, Пифагордан бата алCансыS.
Т™збейтін ™тірікке, жалCандыKKа,
ЖасыKтан емессіS сен, KаталдансыS.
АKыл – ойды т‰ртіпке келтіретін,
НаCыз п‰н – математика атанCансыS, - дей келе сайысымызды бастайыK.
Алдымен ойыншыныS білімін дaрыс баCалау _шін ‰ділKазы алKасын сайлап алайыK.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
І. Таныстыру. Топтар ™здерін, эмблемасымен таныстырады.
ІІ. ВикториналыK сaраKтар:
1-топKа:
Б_тінді 4-ке б™лгендегі бір _лес Kалай аталады? / ј б™лік/
^шбaрыш т™бесінен Kарсы KабырCасыныS ортасына ж_ргізілген кесінді
/ медиана/
Екі ™рнектіS кубтарыныS Kосындысы / осы ™рнектердіS Kосындысын олардыS айырмасыныS толымсыз квадратына к™бейткенге теS/
Сыбайлас бaрыштардыS Kосындысы / 1800/
Т™ртбaрыштыS Kандай т_рлері бар?
Стол беті т™ртбaрышты, оныS бір бaрышын кесіп алсаK, неше бaрышы Kалады? / 5/
Jандай санныS кез келген д‰режесі сол санныS ™зіне теS?
Жарты Kарбыз 20 теSге, б_тін Kарбыз Kанша тaрады? /40/

2-топKа:
Jатар тaрCан 3 санныS Kосындысы да, к™бейтіндісі де 6-Cа теS. Бaл Kандай сандар? /1, 2, 3/
СанныS ж_зден бір б™лігі / процент/
БарлыK KабырCасы теS т™ртбaрыш / квадрат/
75 % санныS Kандай б™лігі? / 3/4 /
Мектепке келе жатKан 5 балаCа Kарсы жолда таCы 4 бала жолыKты. Мектепке неше бала барады? / 5/
Квадрат т_бірді т_рлендірудіS неше т‰сілі бар? / 3/
^шбaрыштыS бір ішкі бaрышына сыбайлас бaрыш / сыртKы/
Екі ™рнектіS квадраттарыныS айырмасы / осы ™рнектердіS айырмасы мен KосыныдысыныS к™бейтіндісіне теS/

ІІІ. МатематикалыK терминдер:
Бaл сайыстыS шарты бойынша ‰р топKа бір ‰ріп беріледі. 2 минутта берілген ‰ріптерден басталатын математикалыK терминдерді жазу керек. €р терминге 1 aпайдан беріледі.

І^. Математика маKал-м‰телде:
БіздіS келесі кезеSіміз «Математика маKал-м‰телде» деп аталады. Мaнда мен маKал-м‰телдіS басын айтамын, сіздер жалCасын табу керек.
1-топKа:
Бір тал кессеS, ..../он тал ек/
Алтау ала болса, ауыздаCы кетеді ... /т™ртеу т_гел болса, т™бедегі келеді/
ДосыSды _ш к_н сынама, ..../_ш жыл сына/
БілгеніS бір тоCыз, ... /білмегеніS тоKсан тоCыз/
Бір кісі KазCан KaдыKтан, .../мыS кісі су ішеді/
`лCа отыз _йден, .../KызCа KырыK _йден тыю/
2-топKа:
Білекті бірді жыCады, .../білімді мыSды жыCады/
Екі жаKсы Kас болмас, .../екі жаман дос болмас/
Бір т_йір д‰нде .../бір тамшы тер бар/
Бес бармаK жиылса, ..../жaдырыK болады/
Алты аCа бірігіп ‰ке болмас, ..../жеті жеSге бірігіп ана болмас/
АлдыSа бір KарасаS, .../артыSа он Kара/.

^. ТапKыр болсаS, тауып к™р:
Тапсырма сары ж‰не Kызыл жaлдызша артында жасырылCан. 10 aпаймен баCаланады.
1-тапсырма: СaраK белгісініS орнында Kандай сан тaрады?
8 6 54 6 5 12 15 9

(4*6)/8=2 (5*12)/6=10 (15*9)/5=27


2-тапсырма: СaраK белгісініS орнында Kандай сан тaрады?

14 5 12 3 17 9


10 6 5
(14-5)*10=90 (12-3)*6=54 (17-9)*5=40

^І. Жанк_йерлерге тапсырма
3 стаKан ж‰не аK параK беріледі. Сол заттарды пайдаланып 2 стаKанныS _стіне 3-ші стаKанды бір-біріне тимейтиндей етіп орналастыру Kажет.

^ІІ. «Зейінді геометр» сайысында екі топKа т™мендегідей 2 фигура беріледі. Осы фигураларды бір Cана т_зу бойымен бір аK рет Kиып, шаршы Kaрастыру керек.

Jорытынды: ‰ділKазыларCа с™з беріліп, жеSімпаз топ аныKталады.
Сонымен, б_гінгі сайысымыз ™з м‰ресіне жетті.

?

10

3

?

54

9015

Приложенные файлы


Добавить комментарий