Информатика п?ні WordPad м?тіндік редакторымен ж?мыс

АшыK сабаK:

WordPad Kaжатына суреттерді кірістіру
WordPad баCдарламасынан шыCу


ДайындаCан: Информатика п‰нініS
мaCалімі J. Jожаниязова

К_ні: 28.01.2014 жыл
Сыныбы: 7
П‰ні: Информатика
СабаKтыS таKырыбы: WordPad Kaжатына суреттерді кірістіру
WordPad баCдарламасынан шыCу
СабаKтыS маKсаты:
ОKушыларCа WordPad Kaжатына суретті кірістіруді ж‰не
WordPad баCдарламасынан шыCу туралы т_сінік беру.

А) Білімділік маKсаты:
WordPad Kaжатына суретті кірістіру туралы толыK
маCaлмат беру. WordPad баCдарламасынан шыCуды _йрету.
РедактордыS Kaрал – саймандарын дaрыс пайдалана білу
ж‰не командаларды орындай алу Kызметін меSгерту.
Б) Т‰рбиелік маKсаты:
ЭстетикалыK талCамын Kалыптастыру, н‰тиже алуCа ж‰не
уаKытты _немдеуге даCдыландыру.ОKушыларды
адамгершілікке, aKыптылыKKа, компьютерде дaрыс
отыра білуге т‰рбиелеу
В) ДамытушылыK маKсаты: ГрафикалыK бейнелеу жaмыстарын орындау
арKылы бейнелік ойлау Kабілетін дамыту.
П‰нге деген KызыCушылыCын арттыру.
СабаKтыS т_рі: Аралас сабаK
СабаKтыS типі: ЖаSа білімді меSгерту
СабаKтыS к™рнекілігі: Компьютер, интерактивті таKта, тесттер, жауап
параCы
СабаKта KолданылCан ‰діс – т‰сілдер:
а) Суретпен жaмыс
б) Галереянды шарлау
в) Еске т_сіру стратегиясы.
СабаKтыS ™ту барысы:

І. `йымдастыру б™лімі:
а) ОKушылармен амандасу.
б) ОKушылардыS сабаKKа Kатысын тексеру.

ІІ. ^й тапсырмасын сaрау
а) Тест жaмысы (жауап параCына белгілеп, ™здері баCалайды),
б) Ребус шеш.
ІІІ. ЖаSа сабаK

WordPad Kaжатына дайын суреттерді немесе Paint графикалыK редакторында немесе басKа графикалыK Kолданбаларда жасалCан суреттерді кірістіруге болады.
ГрафикалыK обьектіні кірістіру _шін келесі ‰рекеттер орындалады.
Paint графикалыK редакторында сурет салу Kажет.
Немесе суреттер кітапханасынан алу Kажет.

Paint графикалыK редакторындаCы суретті Kиып алу немесе к™шірмесін алу керек.
Т_зету (Правка ) менюінен К™шіру (Копировать) немесе Jию (Вырезать) командаларыныS бірін таSдау Kажет.4. Суретті кірістіретін м‰тінді ашып, меSзерді KaжаттыS суретті кірістіретін жеріне орналастырып, Т_зету - Кірістіру (Вставить) батырмасын шерту Kажет.5. Сурет Kaжат ішіне орналасады.WordPad Kaжатынан шыCу _шін терезені жап (закрыть окно) батырмасын шертіп немесе Файл – шыCу (Выход) командасын орындау Kажет. Егер Kaжат саKталмаса, онда экранда Сохранить изменения в файле? деген сaрату терезесі пайда болады.

І^. Компьютермен жaмыс
Суретпен жaмыс
ОKушылар Аналар мерекесіне орай KaттыKтау хатын жазып, сурет кірістіреді.
Галереянды шарлау
ОKушылар бірі – бірініS салCан суреттерін аралап Kарап, баCа береді.
^. Сергіту с‰ті:
К™з жаттыCуларын жасау.
13 EMBED PowerPoint.Slide.8 1415
^І. СабаKты бекіту.
ЖаSа сабаKты бекіту маKсатында т™мендегі тапсырмаларды орындаймыз:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

^ІІ. ОKушыларды баCалау.
^ІІІ. ^йге тапсырма беру:WordPad Kaжатына суреттерді кірістіру
WordPad баCдарламасынан шыCу
Root Entry

Приложенные файлы


Добавить комментарий