асы? ойнау ашы? саба?

Жамбыл облысы Талас ауданы Jаратау Kаласы
А.С.Пушкин атындаCы орта мектеп
Нурова Айгул Лесовна
СабаKтыS таKырыбы: «АрKан тартыс» ойыны
СабаKтыS маKсаты: 1.Білімділік: ОKушыларCа «АрKан тартыс ойыны» туралы м‰лімет беру:таKырып бойынша білімдерін ж_йеге келтіріп пысыKтау,тиянаKтау,грамматикалыK aCымдарды сауатты ‰рі дaрыс Kолдану даCдыларын Kалыптастыру.П‰нге KызыCушылыCын арттыру.
2.ДамытушылыK.ОKушылардыS ойлау,есте саKтау,к™ру,Kабілеттерін дамыту.ой т_йіндеуге,шыCармашылыKпен жaмыс істеуге жaмылдыру,м‰тінді KазаK тілінде ‰Sгімелеуге,ауызекі с™йлеуге даCдыландыру,ой-™рісін кеSейту.
3.Т‰рбиелік:ОKушылардыS туCан жерге,ОтанCа деген с_йіспеншілігін арттыру,салауаттылыKKа т‰рбиелеу.
СабаKтыS т_рі:Аралас сабаK
СабаKтыS типі:ЖаSа білімді меSгерту сабаCы
СабаKтыS ‰дісі:интерактивті оKыту ‰дісі,сaраK-жауап,™зіндік ізденіс
СабаKтыS к™рнекілігі:интерактивті таKта,суреттер,грамматикалыK ойындар
СабаKтыS барысы:1.`йымдастыру кезеSі
А) ОKушыларды т_гелдеу
€) ОKушы мен сыныптыS сабаKKа дайындыCы
Б) ОKушыларды сабаKKа психологиялыK дайындау,ойларын бір ортаCа топтау маKсатында ой тастау.ПсихологиялыK дайындыK.
Мен мектепте сабаKтамын,
Jазір оKуды бастаймын.
ОсыCан Kуанамын!
Жан д_ниемде к_н нaрлы
Жылуым мол бойымда
Осы жылуды....
Жер бетіндегі барлыK адамдарCа жолдаймын.
Мен оKыCым келеді!
2.^й тапсырмасын сaрау.


1.4-тапсырма. «Спорт-денсаулыK кепілі» (‰Sгіме жазып келу)
Веревка-арKан Расческа-тараK Урок-сабаK
Спасибо-рахмет Груша-алмaрт
Сахар-Kант Символ-р‰міз
Яблоко-алма Прямая-т_зу
Хлеб-нан Посуда-ыдыс
3.ЖаSа сабаKKа дайындыK.
«Ой-KозCау».Интерактивті таKтадан «JазаKтыS aлттыK ойындарыныS»суреттері к™рсетіледі.ОKушылар Kандай ойын т_рлерін к™ргенін айтады.
ЖаSа сабаK:
BалымдардыS пайымдауынша , ата-бабаларымыздан бізге жеткен aлттыK ойындарымыздыS тарихы JазаKстан жерінде б.з.б.бірінші мыS жылдыKта-аK KалыптасKан.ОлардыS ішінде тоCызKaмалаK,KуыршаK,асыK ойындары Азия елдерінде тайпалыK одаKтар мен алCашKы мемлекеттерде кеSінен тарады.
С™здікпен жaмыс
«АрKан тартыс»aлттыK ойыны-национальная игра «Перетягивание каната»
СызыK сыздыK-провели черту
Екі aшы-два конца
Тартып алды-перетянул
ЖеSіске жетті-победил
ЖеSілді-проиграл
Кітаппен жaмыс.
1-тапсырма.ОKы,сaраKтарCа жауап беру.
Б_гін біз «АрKан тартыс»деген aлттыK ойын ойнадыK.Алдымен жерге сызыK сыздыK.Сосын Айбек пен Талап сызыKтыS екі жаCына тaрды.Олар арKанныS екі aшынан aстады.Сосын тартысты.Айбек арKанды тартып алды да,жеSіске жетті.Ал Талап сызыKтан ™тіп кетіп,жеSілді.
Балалар Kандай ойын ойнады?
Олар жерге не сызды?
Айбек пен Талап не істеді?
Кім жеSді?
Кім жеSілді?
2-тапсырма.К™п н_ктеніS орнына керекті ‰ріптерді Kойып жазу.
Б_г..н ден.. шын...Kтыру саб..Cы болды.МaCал..м б...зге д..п берді.Б..з ек.. т..пKа б™ліндік.Баскетбол ойнад...K.Сосын «АрK...н тарт...с»ой...нын ойнад...K.Саб...K Kыз...Kты ™тті.
3-тапсырма.ОKы,™зара с™йлесу.
-€лішер,сен кеше ОрталыK стадионCа бардыS ба?
-И‰,мен ‰кеммен бардым.
-Онда Kай футбол командалары ойнады.
- Онда JазаKстан мен Ресей футбол командалары ойнады.
-Ойын Kалай ™тті?
-Ойын KызыKты ™тті.
-Jай команда жеSді?
-JазаKстан командасы жеSді.
-Сенбі к_ні команда т_ріктермен ойнайды.Сен барасыS ба?
-И‰ ,барамын.
4-тапсырма .С™зжaмбаKты шешуін KазаKша табу.
1.Соперник
2.Школа
3.Мяч
4.Условие
5-тапсырма.ЖалCауларды дaрыс жалCау.
Кілем.... Терезе... СабаK...
МaCалім.... дар ОKтау... лар СызыK... тар
АлаS... дер Кереге.... лер Мектеп...тер
Палуан... Бала... Доп

Топтастыру ‰дісі.
JазаKша к_рес

асыK арKан тартыс

к_ш сынасу


СабаKты Kорытындылау.
^йге тапсырма : С™здікті жаттап келу.`лттыK ойындар т_рлері15

Приложенные файлы


Добавить комментарий