«Броски в кольцо в движении и с места»


JазаKстан РеспубликасыныS білім ж‰не Cылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Коммунальное государственное казенное предприятие
«Колледж транспорта» управления образования
Восточно – Казахстанского областного акимата

«Согласовано «Утверждаю».
с методистом колледжа». Зам. директора
__________ Тортбаева Р.Б. по учебной части
«___»___________2016 г. __________ Латыпова С.С.
«___»_________2016 г.


«Дене т‰рбиесі» п‰ні бойынша
АшыK сабаK
Открытый урок
по предмету: «Физическая культура»
ТаKырыбы: «СаKинаCа допты ж_ріп келіп ж‰не орнында тaрып лаKтыру»
Тема: «Броски в кольцо в движении и с места»

ДайындаCан: Т.Н.Кулиманов
Подготовил: Кулиманов Т.Н.
Дене т‰рбиесі ж‰не А€Д п‰ндер
циклдыK комиссиясыныS
отырысында KаралCан:
_________________________
Рассмотрен на заседании
цикловой комиссии
Физ. воспитания и НВП

от «__ » __________2016г.
Хаттама №___
Протокол № ___
Председатель цикловой комиссии:
Салимова Г.А.______________


Семей Kаласы 2015/2016 оKу жылы
г. Семей 2015/2016 уч. годJазаKстан РеспубликасыныS Білім ж‰не Cылым министрлігі
ШыCыс JазаKстан облыстыK ‰кімшілігі Білім басKармасыныS
«К™лік колледжі» коммуналдыK мемлекеттік KазыналыK к‰сіпорын


СабаK жоспары № 30


К_ні: 09.03.2016 ж.
П‰н аты: Дене т‰рбиесі.
Топ: 34 ТР-к
ОKытушы: Кулиманов Т.Н.

СабаK таKырыбы: СаKинаCа допты ж_ріп келіп ж‰не орнында тaрып лаKтыру
СабаK маKсаты:
Білімдік: Доппен ж_ру жаттыCуларын Kайталап, бекіту. СаKинаCа допты ж_ріп келіп ж‰не орнында тaрып лаKтыруды жетілдіріп, оKушыларды ойын т‰ртібіне _йрету.
ДамытушылыK: ОKушылардыS спорттыK ойындарына деген KызыCушылыKтарын арттыру. КомандалыK ойындарда aйымшылдыKты Kалыптастыру. Ойлау, тез Kимылдау Kабілеттерін дамыту. JозCалыс кезіндегі Kолмен аяKтыS _йлесімді жaмыс істеуін жетілдіру.
Т‰рбиелік: ОKушыларды салауатты ™мір салтына т‰рбиелеу. Т‰ртіпті, aстамды болуCа, KойылCан маKсатKа жетуге т‰рбиелеу. Отан с_йгіштікке, aйымшылдыKKа, шапшаSдыKKа т‰рбиелеу.

СабаKтыS типі: Т‰жірибелік
Jолданылатын технологиялар: дифференциалды ж‰не ойын технологиясы
СабаKта пайдаланатын ‰дістер: топтыK, жaмыс істеу
СабаKтыS жабдыKталуы: ысKыруыK, секундомер, доп.
П‰наралыK байланыс: А€Д.
JолданылCан ‰дебиет: «Баскетбол» Ю.М.Портнова; ЖаттыKтырушыныS баскетболCа арналCан кітабы.


СабаKтыS Kaрылымы


СабаKтыS Kaрылымы мен элементтері
УаKыты
МетодикалыK нaсKаулар

І
`йымдастыру кезеSі
5 мин
СапKа тaрCызу

ІІ
Кіріспе-дайындыK б™лім: СтуденттердіS дене шыныKтыру жаттыCуларын негізгі б™лімге дайындау.
25 мин
ЖаттыCуларды дaрыс орындауын KадаCалау

ІІІ
Негізгі б™лім:
1.JозCалмалы дайындыK ойын (KуаласпаK)

2. СаKинаCа допты ж_ріп келіп ж‰не орнында тaрып лаKтыру
3. JозCалмалы ойын (_ш жаKты баскетбол ойыны)

55 мин
Ойын кезіндегі араKашыKтыKты саKтау
Допты саKинаCа дaрыс лаKтыруды _йрету
Ойын ережесін саKтау

І^
Jорытынды б™лімі. СапKа тaрCызу. БаCа Kою.
^йге тапсырма беру. ТГЖ
5 мин
СабаKты Kорытындылау, баCалауЭлемент №
№ элемента
СабаKтыS элементтері, оKу м‰селелері, оKыту ‰дістері мен формалары
Элементы урока, учебные вопросы, формы и методы обучения
УаKыты


МетодикалыK нaсKаулар
Методические указания1.
2.
3.
4.
1.2.

3.


I .`йымдастыру кезеSі.
С‰лемдесу.
Jатысушыларды тексеру.
СабаKтыS маKсатымен таныстыру.
Техника Kауіпсіздігімен таныстыру.


II. Кіріспе-дайындыK б™лімі.

СаптыK жаттыCулар:

СапKа тaр! Сап т_зел, тік тaр!
Сапта бір орнында бaрылу жаттыCулары.
оSCа,
солCа,
шaCыл бaрыл,
БастауыштыS артынан алCа бас.
Ж_рістіS т_рлері:
спорттыK ж_ріс
аяKтыS aшымен, ™кшесімен ж_ру
аяKтыS іш ж‰не сырт жаCымен ж_ру
- адымдап бас
Ж_гірістіS т_рлері:
желіп ж_гіру
жеSіл ж_гіру
тізені к™теріп ж_гіру
аяKты артKа сермеп ж_гіру
он, сол жаK иыKпен алмасып ж_гіру
женіл ж_гіріс
желіп ж_гіру
Демді Kалпына келтіру жаттыCулары:
тереS дем алу
Kолымызды желкеге Kойып аяKтыS aшымен ж_ру,
Kолымызды белге Kойып ™кшемен ж_ру
аяK Kолды сермеп ж_ру
Жалпы дамыту жаттыCулары (мойынCа, KолCа, белге, аяKKа)
БJ, аяK иыK м™лшерінде Kол белде, басты алдыCа 1 санCа, артKа 2 санCа, он жаKKа 3 санCа, сол жаKKа 4 санCа енкейтеміз. ЖаттыCуды 4-5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде Kол белде, басты он жаKKа 4 рет, сол жаKKа 4 рет айналдырамыз. ЖаттыCуды 4-5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде Kол иыK _стінде, алдыCа 4 рет, артKа 4 рет айналдырамыз. ЖаттыCуды 5-6 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде он Kол жоCарыда, сол Kол т™менде, 1-2 санCа сермейміз, 3-4 санCа Kолды ауыстырып сермейміз. ЖаттыCуды 5-6 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, Kол кеуде алдында, 1-2 санCа алдыCа, 3-4 санCа он жаKKа, 1-2 санCа алдыCа, 3-4 сол жаKKа сермейміз. ЖаттыCуды 4-5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, он жаK Kолды алдыCа, сол жаK Kолды артKа 1-4 санCа айналдырамыз ж‰не Kолды ауыстырып Kайталаймыз. ЖаттыCуды 4,5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, Kол белде, белді он жаKKа 4 рет, сол жаKKа 4 рет айналдырамыз. ЖаттыCуды 4-5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяKты алшаK Kойып, Kолды KaлыпKа салып, он аяKKа 1 санCа, ортаCа 2 санCа, сол аяKKа 3 санCа енкейеміз, 4 бастапKы Kалып. ЖаттыCуды 4-5 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, Kолды тізеге Kойып, аяKты ішке Kарай 1-4 санCа, сыртKа Kарай 1-4 санCа айналдырамыз. ЖаттыCуды 3-4 рет Kайталаймыз.
БJ, он жаK аяKKа отырып сол жаK аяKты созып кезек- кезек аяKKа ауысамыз. ЖаттыCуды 10-12 дейін жасаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, он аKта 10 рет, сол аяKта 10 рет секіреміз. ЖаттыCуды 2 рет Kайталаймыз.
БJ, аяK иыK м™лшерінде, Kолды жоCары к™теріп, аяK aшына тaрып, тереS дем алып, дем шыCарамыз. ЖаттыCуды 2-3 рет Kайталаймыз.

III. Негізгі б™лім.

ОKушыларды топтарCа б™ліп, доппен KуаласпаK ойынын айнату.
ТопKа б™лінген оKушылар, ™з арасында Kашатын адамды таSдап ойыды бастайды.
Jуалайтын адамдар допсыз KозCалуCа болады. Доппен ж_гіруге, секіруге, допты Kашатын адамCа лаKтыруCа болмайды.
JашKан адамды, KалCандары топтасып, бір-біріне допты беру арKылы, доппен тигізіп тоKтатуCа aмтылады.

ОKушыларды 2 топKа б™ліп, саKинаCа допты ж_ріп келіп ж‰не орнында тaрып лаKтыру.
Б™лінген топты 2 жаKKа б™ліп, он жаK KатардаCы оKушылар доппен ж_ріп келіп, саKинаCа лаKтырады. ТасталCаннан кейін сол жаK KатардыS соSына барып тaрады.
Сол жаK KатардаCылар саKинаCа лаKтырылCан допты алып, он жаK KатардаCы оKушыларCа береді де, он жаK KатардыS соSына барып тaрады.
Осы жаттыCу басында бір доппен, келесінде екі доппен жалCасын табады.

ОKушыларды топтарCа б™ліп, бір алаSда 3 команда баскетбол ойынын бастайды.
JорCаныста тaрCан командалар келесі жаKKа, яCни ортанCы сызыKтан аса алмайды.
ШабуылдаCы команда 2 aпай жинаса, ойын тоKтатылып, командалар ауысады.
Осы ойынды алCашында допты жерге соKпай, доп беру арKылы ойнауCа болады. €ріKарай допты жерге соCып ж‰не доп беру арKылы жалCастыруCа болады.

IV. Jорытынды б™лімі.

Бір KатарCа сапKа тaрCызу.

СабаKты Kорытындылау.

БаCа Kою.

^йге тапсырма беру. ТГЖ
5 минут.


25 минут.
55 минут
5 минут.

СабаKтыS маKсатын т_сіндіру

Техника Kауіпсіздігін саKтау
Сапта тaруын KадаCалау


АраKашыKтыKты саKтау

Бір Kатарда араKашыKтыKты саKтап ж_ру

АраKашыKтыKты саKтап ж_гіру

ЖаттыCудыS дaрыс орындалуына
м‰н беру

Дaрыс дем алуын KадаCалау


ЖаттыCуды бірKалыпты орындау


Кеудені дaрыс aстап, жаттыCуды дaрыс орындау

Jолды айналдырCан кезде араKашыKтыKты саKтау

ЖаттыCуды белсене орындау

ЖаттыCуды дaрыс орындауын KадаCалау

Jолды айналдырCан кезде араKашыKтыKты саKтау

Белді айналдырCан кезде Kолды
белге Kоямыз


ЖаттыCуды жасау кезінде аяKты дaрыс Kоюын кадаCалау

ЖаттыCуды орындаCан кезде тізені айналдырCанда ™кшені к™термеу

ЖаттыCуды істеген кезде Kолды т_зу aстауДaрыс дем алуын KадаCалау

Ойын кезінде техника Kауіпсіздігін саKтау

Ойын ережесін саKтау

Ойын кезінде топтыK жaмысына к™Sіл б™лу

ЖаттыCу жасау кезінде кезекті саKтау

ЖаттыCудыS дaрыс орындалуына к™Sіл б™лу

ЖаттыCу орындау кезінде техника Kауіпсіздігін саKтау


Ойын ережесін саKтау

Ойын кезінде топтыK жaмыс атKару

Ойын кезіндегі доп KозCалысын KадаCалау

Ойын ережесін саKтау
СапKа тaруын KадаCалау, сабаKKа баCа Kою

ТГЖ жаттыCуын дaрыс орындауын тексеру
ОKытушыныS Kолы:________________ Т.Н. Кулиманов

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы


Добавить комментарий