Бисерден б?йым жасау (9-сынып)
СабаK таKырыбы: Бисерден бaйым жасау СабаKтыS маKсаты: Білімділік: оKушылардыS моншаKпен тоKудаCы білімін ж_йелендіру, к_нделікті тaрмысKа Kажетті сaраныс туCызатын, Kазіргі заман талабына сай Kол™нер бaйымын жасап шыCару. ДамытушылыK: ™з бетінше жaмыс істеу даCдысын Kалыптастыру, шыCармашылыK Kабілеттерін дамыту. Т‰рбиелік: Kол™нерге деген KызыCушылыCын арттыру, ептілікке, талCампаздыKKа, шыдамдылыKKа баулу. СабаKтыS типі: аралас сабаK. СабаKтыS т_рі: сарамандыK, топтыK. СабаKтыS ‰дісі: т_сіндірмелі, сaраK - жауап, баяндау. П‰наралыK байланыс: математика, тарих. СабаKтыS к™рнекілігі: слайдтар, суреттер, дайын бaйымдар. Jажетті Kaрал - жабдыKтар: бисер, бисер салатын ыдыс, Kайшы. СабаKтыS барысы: І `йымдастыру кезеSі. 1. ОKушыларды т_гендеу. 2. ДайындыKтарын тексеру. ІІ ^й тапсырмасын сaрау 1. Бисер дегеніміз не? 2. Стеклярус дегеніміз не? 3. Бисерді еS к™п шыCаратын жерлерді ата? 4. Бисермен кестелеуге Kандай талаптар Kойылады? 5. БисердіS отаны? 6. «Бисер» с™зі Kандай маCына береді? 7. БисердіS т_рлері? 8. Бисерді Kандай бaйымдарCа KолдануCа болады? Jайталау сaраKтарыныS жауаптары: 1. Бисер - ол кішкентай ортасында тесігі бар шариктер. Т_стері ‰рт_рлі. Jaрамына Kарай бисер шыныдан ж‰не металдан жасалCан болып б™лінеді. 2. Стеклярус - шыны т_тікше ( 5 - 10) Kырлы немесе цилиндр пішінді. 3. Бисерді еS к™п шыCаратын жер, Жапония. 4. Бисермен кестелеу aзаK уаKытты, шыдамдылыKты талап етеді. 5. БисердіS отаны Ежелгі Египет, бaл жерде т_рлі т_сті шыныдан _лкен моншаKтарда жасаCан. 6. «Бисер» с™зі арабтыS «буера» с™зінен шыKKан. Ол «ортасы тесік моншаK» деген маCына береді. 7. БисердіS т_рлері: Kарапайым жай бисер, стеклярус, рубка, богем бисері, Шорлот деп б™леді. 8. €йелдердіS, Kыз - келіншектердіS киімдерініS алдын, ™Sірін кестелеуге, киімдерге, ‰рт_рлі бaйымдар жасауCа Kолданады. ІІІ ЖаSа материалды меSгерту 1. Бисерден жасалCан ‰шекейлер - т_рлі т_сті шыны моншаKтар, ™рнекті композиция Kaрайды. БисердіS декоративтік Kасиеті баяCы, кезден - аK шеберлерді KызыKтырCан. Jазір бисер ™ру д‰ст_рі Kайта с‰нге кірді, ™нер саласында бисердіS Kолдану аясы _лкеюде. Бисер ж‰не стеклярус ‰йел ‰шекейлерін, тaрмыстыK ж‰не декоративтік aсаK бaйымдар жасайтын материал ретінде Kолданылады. Jазіргі кезде бисерлерді негізінен, ‰шекей бaйымдар ретінде Kолданады: моншаK, алKа, сырCа, белдік, кулон, білезік т. б. 2. Бисерден бaйым жасау технологиясы. Б‰йшешек г_лін жасау. Б‰йшешек г_лі - JазаKстан оSт_стігініS алCашKы к™ктем г_лі, сондыKтан оны халыK «б‰йшешек» деп атайды. Кей жылдары тіпті KаSтар айында г_лдейді. Енді осы г_лді бисерден жасаймыз. Жaмыс орнын aйымдастыру. Бисермен тоKу жaмысы KызыKты, ‰рі тез ж_руі _шін тек Kaрал - саймандар т_гел болуы Cана емес, жaмыс орнын ыSCайлап алу да маSызды. І^ СарамандыK жaмыс. Jажетті Kaрал - жабдыKтар: - бисер: аK ж‰не жасыл т_стер, бисер салатын ыдыс, сым темір, гипс, акрил бояуы «Б‰йшешек» г_лін жасаудыS нaсKау картасы: ^ Jорытындылау «Б_гінгі сабаKтан алCан ‰серім» таKырыбына эссе жазу. ^І БаCалау ^ІІ ^йге тапсырма. «Б‰йшешек» г_лін тоKып келу.

Рисунок 1 Заголовок 115

Приложенные файлы

Добавить комментарий