Оюн-моорей Хуулгаазын тоол ораны


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Чоон-Хемчик кожууннун Ийменин ниити билиг ортумак школазыТоолдарга моорей-оюн«Хуулгаазын тоол ораны» ХУУЛГААЗЫН ТООЛ ОРАНЫrrrr РебусCА1 2 3 4 5 6 З Ребусту тывынар Ребусту тывынар 1-ги командаОрус улустуң тоолдарын адаар2-ги командаТыва улустуң тоолдарын адаар Тоолдуң авторун тывыңар Тоолдуң авторун тывыңар Тоолдуң авторун тывыңар30.03.2016 Тоолдуң авторун тывыңар Тоолдуң авторун тывыңар Тоолдуң авторун тывыңар 1-ги команда1. «Сказка о мёртвой царевне …» 2. «Стойкий … солдатик»3. « … принц»4. «Снежная …»2-ги команда1. «Сказка о попе …»2. «Сказка о … петушке»3. «Спящая …»4. « . . . музыканты»Тоолдуң долу адын тывар 1-ги команда1. «… в сапогах» 2. «… -Бурка»3. «Заюшкина …»4. «… цветочек»5. « … - Горбунок»2-ги команда1. «Царевна - …»2. «… - Цокотуха»3. «… - семицветик»4. « . . . зверей»5. « … - Цокотуха»Тоолдуң долу адын тывар Конкурс «»Иллюстрацию к какой сказке вы видите? Иллюстрацию к какой сказке вы видите? Кайы тоолдуң маадыры-дыр тывыңарам?1-ги команда«- Мээң шак бо бажымда ийи селемемАң араатаннарны өлүрер селемем-дир,Аң араатан хамаанчок,Хая-дашты үзеримге,Хайлып, чаштап ат болуп турарын Көрбес сен бе?»2-ги команда«- Ак-хар ага берзин! Дот-дот-дот!Аяк сыңмас ханныг мен! Дот-дот-дот!Дазыл, чулук эризин! Дот-дот-дот!Тавак сыңмас эъттиг мен! Дот-дот-дот!» Аттарында саннар кирген тоолдардан адаңар Кубиктерде тоолдуң адын эдип тургузуңар2-ги командаМЧЙДВКОЮОА1-ги командаОАБКЕЛСНЖЕ
r
1-ГИ КОМАНДАГАУРСЛИ-ЛШЕАБНЕВДСИ2-ГИ КОМАНДАСНИЛВОКТА-БНУЛРЗКСА30.03.2016Бир ужукту ажылдыр номчуп тургаш, тоолдун адын тывар Бир ужукту ажылдыр номчуп тургаш, тоолдун адын тывар1-ГИ КОМАНДАМГОТРБОУЗЧКЮО2-ГИ КОМАНДАЗБОЕЛЫУИХЧКЭА30.03.2016 1-ГИ КОМАНДАТЛЕЖРНЕСМЬОЫК2-ГИ КОМАНДАКИОВЛЕОСБПОФК30.03.2016 Тоолдарның адында частырыгларны эдиңер{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}1-ги команда1-ги команда1. «По собачьему веленью»2. «Царевна-индюшка»3. «Сивка-будка»4. «Мальчик с кулачок»5. «Аңчы Багай-оол»6. «Саяк кулун»7. «Коңгада кадык»1. «Иван-царевич и чёрный волк»2. «Сестрица Алёнушка и братец Никитушка»3. «Петушок - золотой пастушок»4. «Лапша из топора»5. «Терек-кыс»6. «Кадарчы лама»7. «Чүс чүүл эртемниг оол» {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}1-ги команда2-ги командаЖар-мухаЗмей РавнинычКот БаянЧудо-блюдоКрошечка-ГорошечкаКузьма СкоробедныйЛихо МногоглазоеВасилиса ПреглупаяМаадырларның аттарында частырыгны эде адаар Улуу-биле четтирдивис!Тыва дыл болгаш чогаал башкызы, педагог-библиотекарь Ондар Шенне Болат-ооловна тургускан.

Приложенные файлы

Добавить комментарий