Тест Шамаларды ?айталау (4 сынып)


0001 – нұсқа
1. Бірінші кластың 14 бірлігі мен екінші кластың 14 бірлігі бар санды тап
А) 101441 Б) 140014 С) 14014 Д) 104014
2. 9 бен 7 - нің айырмасын 9 - ға көбейт, мәнін тап.
А) 810 Б) 81 С) 118 Д) 18
3. Амалдарды орында: (842+19)+910
А) 1011 Б) 1771 С) 1010 Д) 991
4. Амалды орында: 2мин 30сек - 56 сек
А) 1мин 34с Б) 1мин 36с С) 1мин 44с Д) 2 мин 30с
5. Сағатпен өрнекте: 4 тәул. 18 сағ
А) 114сағ Б) 73сағ С) 96сағ Д) 22сағ
6. (548+452)- 100
А) 700 Б) 900 С) 600 Д) 800
7. Теңдеуді шеш: 450: х=9
А) 50 Б) 405 С) 459 Д) 441
8. Жүк машинасы70км/сағ жылдамдықпен 280 км жүрді. Ол жолда неше сағат болды?
А) 4сағ Б) 3сағ С) 2сағ Д) 1сағ
9. 6 бірдей жейдеге 36 м мата жұмсалды. Осындай 9 жейдеге неше м мата жұмсалды?
А) 48м Б) 28м С) 65м Д) 54м
10. Перимерті 230см болатын тіктөртбұрыштың ені 2 см. Ұзындығын тап.
А) 10см Б) 8см С) 6см Д) 4см
11. Алпыс жеті мың 435 санын белгіле
А) 67435 Б) 67400 С) 60740 Д) 67040
12. а*1000: 4 а=5
А) 1200 Б) 1300 С) 1250 Д) 1350
13. а*7=3360
А) 450 Б) 460 С) 480 Д) 470
14. Автомобиль 160км қашықтықты 2 сағ. жүрді. Жылдамдығы нешеге тең?
А) 90км/сағ Б) 80км/сағ С) 70км/сағ Д) 60км/сағ
15. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 20дм, ал ені 7 дм. Тіктөртбұрыштың ауданын тап.
А) 140дм2 Б) 1400дм2 С) 54дм2 Д) 414дм2

0002-нұсқа
1. 1 сағ 30 минутты минутпен өрнекте
А) 60 мин
В) 80 мин
С) 90 мин
D) 130 мин
2. 900 сантиметрде неше дециметр болатынын көрсет
А) 9 дм
В) 19 дм
С) 900 дм
D) 90 дм
3. 3 т 35 кг = … кг өрнегі дұрыс орындалатындай, бос орынға қойылатын санды көрсет
А) 335
В) 3 350
С) 305
D) 3035
4. 8__=800__ теңдігі дұрыс болатындай, жазылуындағы ретпен қандай қатарды алуға болады
А) кг және г
В) м және см
С) ч және мин
D) дм және см
5. 1 тоннада, қанша центнер екенін көрсет
А) 100 ц
В) 1000 ц
С) 10 ц
D) 1 ц
6. Сағаттың төрттен бір бөлігі - миннуттан тұрады
А) 25 мин В) 15 мин С) 20 мин D) 12 мин
7. 10 см неше дециметрлер ?
А) 11 дм
В) 1 дм
С) 10 дм
D) 100 дм
8. 19 ц 40 кг = … кг, теңдігі дұрыс болуы үшін қай санды қою қажет?
А) 194
В) 19 400
С) 1 940
D) 1 900
9. Шамалардың өсу ретімен жазылған қатарды тап
А) 1 т, 1 ц 5 кг, 1 т 515 кгВ) 60 с, 1 мин 10 с, 90 сС) 1 км, 53 дм, 1 010 мD) 2 ч, 1ч 20 мин, 70 мин
10. 30 дициметрдің 3 сантиметрден неше сантиметрге артық?
А) 33 смВ) 27 смС) 297 смD) 303 см11. 3 т 90 кг = … кг дұрыс болуы үшін қай санды қою қажет?
А) 3 090
В) 390
С) 3 009
D) 39
12. Бір сағатта неше минут бар ?
А) 100 мин
В) 10 мин
С) 24 мин
D) 60 мин
13.8 метрді алу үшін, 4 километрді нешеге азайту керек?
А) 3 км-ге
В) 392 м-геС) 3 992 м-геD) 3 002 м-ге
14. 1 центнерде неше килограмм бар?
А) 100 кгВ) 10 кгС) 1000 кг D) 1кг
15. 6 сағ 40 минутты минутпен өрнекте
А) 360 мин В) 400 мин С) 340 мин D) 640 мин
0003-нұсқа
1. Шамалардағы « артықты » көрсет
А) 5т
В) 5ц
С) 27км
D) 7000г
2. 1км², 1м², 1см², 1мм², 1дм² бұл өлшеу бірліктері …
А .ұзындықтың В) салмақтың С) уақыттың D) ауданның
3. 15м2 = … см2 дұрыс болуы үшін қай санды қою қажет?
А)1500
В)15000
С)150000
D) 150
4. Амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілген өрнекті тап. .
1 3 2 4
А) (16 : 4 + 7) ∙ 2 - 8
1 3 2 4
В) 16 : 4 + 7 ∙ 2 - 8
1 2 3 4
С) 16 : (2 + 6) ∙ 2 - 8
3 1 2 4
D) 16 : (2 + 2 ∙ 2) – 2
5.Амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілген өрнекті тап.
1 3 2
А) 20 ∙ (50 + 60) : 10
1 3 2
В) (80 – 50) : (40 - 30)
1 3 2
С) 80 ∙ 3 : 10 + 40
3 2 1
D) 400 – (280 : 7 + 30)
6. Цифрмен жаз: жетінші разрядтың жеті бірлігі, екінші разрядтың бес бірлігі бар сан.
А) 70050 Б) 7050 С) 70005 Д) 7000050
7. а*3 а=231
А) 694 Б) 692 С) 693 Д) 691
8. Айлақтан бір мезгілде екі теплоход кері бағытта жолға шықты. Бірі 40 км/сағ, екінші 30 км/сағ жүзсе, олардың ара қашықтығы 2 сағаттан соң қанша км болады?
а) 35 км в) 110 км с) 70 км д) 140 км
9.Квадраттың барлық қабырғаларының қосындысы 20дм. Квадраттың ауданын тап?
а) 100 дм2 в) 25 дм2 с) 400 дм2 д) 40 дм2
10. Өрнектің мәнін тап.15 ц 72 кг-7ц 20 кг
а) 8ц 40 кг в) 22 ц 28 кг с) 5ц 72 кг д) 8 ц 52кг
11. Қатесіз жазылған бағананы тап.
а) 40065 х 3= 120195 в) 70032/ 23516=3516 с) 930004-87032=842072 д) 102980+3509=105480
12. Адам қозғала алатын жылдамдықты тап.
а) 5м/мин. в) 100 км/сағ с) 5 км/сағ. д) 6 км/сек.
13. Өрнектің мәнін тап. 16 м 3см-7 м20 см
а) 9 м 10 см в) 8 м 83 см с) 23 м 23 см д) 10м 82 см
14. 28 санының бірінші разрядына қанша бірлік бар?
а) 8 в) 2 с) 10 д)20
15. 57 санын разрядтарының қосындысына жікте.
а) 5+7 в) 50+7 с) 70+5 д) 70+50
0004- нұсқа
1. Қалдырылған санды тап: 2,3,5,8,9,10
а) 7,8,9 в) 3,6,7 с) 4,6,7 д) 4,5,9
2.Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосындысы .....
а) ұлғаяды в) өзгермейді с) азаяды д) білмеймін
3. Сол сан шығу үшін санға нешені қосу керек ?
а) 1 в) 0 с) 5 д) 10
4. 6 санына алдымен 2-ні қос, содан соң және соншама қос. Қанша болды?
а) 8 в) 9 с)10 д) 7
5. Самат пен Арман – құрдастар. Егер Арман 7-де болса, Саматтың жасын тап.
а) 5 жаста в) 7 жаста с)6 жаста д) 8 жаста
6. 5 кластың 72 бірлігінен және 1 кластың 7 бірлігінен тұратын сан.
а) 72007 в) 4072 с) 724 д) 472
7. 6 разрядтың 6 бірлігінен, 5 разрядтың 5 бірлігінен және 2 разрядтың 7 бірлігінен тұратын санды тап.
а)70056 в) 605070 с)605020 д) 650070
8. 13400 және 3000 сандарының айырмасын есепте.
а) 16400 в) 10400 с)13100 д)10000
9.Егер бөлгіш 7-ге, бөлінді 1400-ге болса, бөлінгішті есепте.
а)9800 в) 200 с)700 д) 1407
10. 6000 саны 1000-нан қанша есе артық ?
а)5000 в) 600 с)6 д) 7000
11.65 : 9 = 7 бөлгенде қалатын қалдықты тап.
а)5 в) 4 с)3 д) 2
12. Теңдеуде х неге тең ? х . 5 = 2000 + 1500
а) 100 в) 2500 с) 700 д) 1000
13. Мөлшерлер өзара қандай әрекеттер арқылы байланысқан ? Баға, мөлшер, кұн.
а) . және : с) . және + в) + және - д) : және –
14. Жүрелген қашықтық пен қозғалыс уақыты белгіледі жағдайда жылдамдықты қандай тәсілмен табуға болады?
а) . с) + в) : д) –
15. 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалған машина 4 сағатта қанша км жүреді?
а) 20 км с) 320 км в) 76 км д) 84 км
0005-нұсқа
1. 9,8,7,6,5, қандай тәртіппен орналасқан?
а) азаю с) білмеймін в) көбею
2. Мәні 4-ке тең болатын өрнекті тап.
а)6+3 с) 9-5 в) 7-4 д) 2+7
3. Мәні 10-ға тең болатын өрнекті тап.
а) 9-3+4 с) 10-5+4 в) 2+8-7 д) 4+4+1
4. Салыстыр. Мына > белгіні қайда қоюға болады?
а) 3+2*6 с) 8-4*4 в) 6*8 д) 7*5+1
5. Дұрыс жазуды тап.
а) 4 см+3 см = 6 см с)1 дм-7 см= 2 см в) 8 см- 2 см = 6 см д) 5 см+ 4 см=1 дм
6. Қай сан 2-кластың 45 бірлігінен және 1-кластың 7 бірлігінен тұрады?
а) 45007 с) 457 в) 7045 д) 745
7. 4 разрядтың 6 бірлігінен, 5 разрядтың 7 бірлігінен және 2 разрядтың 9 бірлігінен тұратын санды тап.
а) 970400 с) 45009 в) 650020 д) 470090
8. 40300 және 8000 сандарының қосындысын есепте.
а) 12300 с) 32300 в) 48300 д) 41100
9. Егер бөлінгіш 2400-ге бөлінді 8-ге тең болса, бөлгішті тап.
а) 300 с) 19200 в) 2408 д) 22392
10. 10000 саны 100-ден қанша есе артық?
а) 9900 с) 100 в) 10100 д) 10
11. 59/8=7 бөліндіден қалатын қалдықты тап.
а) 1 с) 4 в) 2 д)3
12. Теңдеуде х неге тең? 3*х=5000-3200
а) 1800 с) 600 в) 2400 д) 1803
13. Өлшемдер өзара байланысқан амалды белгіле. Салмақ, сан, жалпы салмақ.
а) х және : с) х және + в) + және - д) : және-
14. Қашықтық және жылдамдық белгілі жағдайда қандай амалмен қозғалыс уақытын табуға болады?
а) * с)+ в) : д) –
15. 30 км/сағ жылдамдықпен жүрген теплоход 6 сағатта қанша километр жол жұреді?
а) 5 км с) 180 км в) 36 км д) 24 км
0006-нұсқа
1. Екі қаладан қарама-қарсы екі автобус шықты. Бірі 70 км/сағ, екіншісі 60 км/сағ жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан соң олар кездесті. Екі қаланың ара қашықтығын тап.
а) 30 км с) 250 км в) 270 км д) 390 км.
2. Тік төртбұрыштың ауданы 24 см2 Бір қабырғасы 8 см. Тік төртбұрыштың периметрін тап.
а) 3 см с) 64 см в) 11 см д) 22 см
3. Қатесіз шығарылған бағаны тап.
а) 50092*4=200368 с) 810006-73608=736308 в) 12036/3=412 д) 403760-9103=402860
4. Ғарыш кемесі ұша алатын жылдамдықты тап.
а) 850 км/сағ с) 6 км/сағ в) 60 км/сағ д) 180 км/сағ
5. Мәні 900-ге тең болатын көбейтіндіні тап
а) 28*40 с) 18*50 в) 23*30 д) 35*20
6. Мәні 43-ке тең болатын өрнекті тап
а) 1300 : 50 с) 1280 : 40 в) 1290 : 30 д) 1530 : 90
7. Жұмысшылар екі пойызбен құрылыс салуға аттанды. Бір пойызда әр вагонда 50 адамнан 850 адам, екінші пойызға әр вагонда 60- тан 840 адам кетті. Жұмысшыларды жібері үшін қаңша вагон қажет болды ?
а) 850: 50 + 840 : 60 в) 850* 50+ 840 * 60 с) ( 850-840) * (60+50) д) ( 850-50) + (840-60)
8. Мәні 1104-ке тең болатын көбейтіндіні тап
а) 45*27 с) 37*16 в) 72*44 д) 92*12
9. Берілген өрнектің тура мәнін таңда 1794: 46 * 1000 – 1824 : ( 5700 : 100)
а) 39032 с) 38968 в) 39078 д) 38978|
10. Мәні 960- қа тең болатын өрнекті тап
а)27*30 с) 12*80 в) 23*40 д) 17*50
11. Мәні 18-ге тең болатын өрнекті тап.
а) 420: 30 с) 900: 60 в) 720: 40 д) 960:60
12. Салыстыр < белгісі қойылатын амалды белгіле
а) 3 ондық * 4 дм 8 см в) 48 см* 4 дм 8 см с) 5 дм 7 см* 6 дм 0 см д) 1 жүзік* 100 бірлік
13.Мәні 80-ге тең болатын өрнекті тап.
а) 60+30 с) 70-30 в) 90-10 д) 40+30
14. Мәні 15-ке тең болатын өрнекті тап
а) 7+ (10-2) с) (9-3)+5 в) 9- (2+5) д) (2+6)-7
15. 35 санында 1-разрядтық қанша сан бар?
а) 5 с) 3 в) 30 д) 8

0007- нұсқа
1. 6 разрядтың 7 бірлігінен, 5 разрядтың 5 бірлігінен, 2 разрядтың 2 бірлігінен тұратын санды таңда
а) 720050 с) 75002 в) 705200 д) 750020
2.Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосынды ....
а) азаяды в) өзгермейді с) өседі д) білмеймін
3. Санды қосқанда сол санның өзі шығатын қосылғышты белгіле
а)5 с)1 в)0 д)9
4. 3 санына алдымен 3-ті қосты, сосын тағы соншама қосты. Қосынды қаншаболды ?
а)3 с)9 в) 6 д)7
5.Сауле мен Ақжайық – құрдастар. Егер Ақжайық 8-де болса, Сәуленің жасын тап
а)7 жаста с)9 жаста в)8 жаста д) жаста
6. 5 разрядтың 2 бірлігі, 3 разрядтың 8 бірлігі және 1 разрядтың 6 бірлігінен тұратын санды таңда
а)23806 с)258361 в)60802 д)20806
7. 4 миллиондық бірлік, 5 мындық бірлік , 6 жүздік, 9 бірліктен тқратын санды көрсет
а)405609 с)4.050.690 в)4.005.609 д)9654
8. 109899 саннан кейінгі санды белгіле
а)109900 с)109898 в)110000 д)110900
9.Өрнектің мәнін тап : 64* 10- 26000: 100
а)400 с)380 в) 320 д) 900
10. Азаматтың 14 шаршылығы дәптері, одан 3 –еуі артық ұзын жолды дәптері бар. Азаматтың дәптерлері неше ?
а)25 с)11 в)17 д)31
11.Бір қатардан 18 кг. Екіншісінен 54 кг сәбіз жиналды. Барлық сәбізді 8 кг- нан себетке салды. Қанша қажет болды ?
а)72 с)576 в)4 д)9
12.Салыстыр. Мына белгіні қайда қояды (=) ?
а) 37 см ( ) 3дм 7 см в)3т 4ц ( ) 3т 450 кг с) 4мм ( ) 4 см д) 5 км 080 м ( ) 5км 800м
13. Берілген теңдеудің мәнін тап. ( 14084: 28- 27) * 37 – 12060
а) 17612 с)7550 в) 5552 д) басқа жауап
14. Мәні х = 628030 болатын теңдеуді тап
а) 4509+х = 7202 в) 92400 : х = 30 с) х * 26 = 9048 д) х – 49065 = 578965
15. Астана станциясынан бір уақытта қарама қарсы бағытта екі пойыз шықты. 5 сағаттан соң пойыздардың ара қашықтығы 950 км болды. Бірінші пойыздың жылдамдығы 90 км/сағ. Екінші пойыздың жылдамдығын тап. Дұрыс жауабын танда.
а) 950-90= 860 с) 90*5 = 450 в) 950: 5 = 190 д) 950: 5 = 190
860: 5 = 172 950- 450 = 500 190- 90 = 100 190 + 90 = 280


0008-нұсқа
1. Мәні 12-ге тең болатын бағанды тап
а) 40-6 ә)50-32 Б)72+18 В)16+5
2.Х= 52 болатын теңдеуді көрсет
А)Х+22=52 ә)92-х=30 б)х-40=12 в)20+х=62
3.Оқушылар 24 алмұрт ағашының және одан 9 түп артық алма ағашының түбін қопсытты.Оқушылар қанша алма және алмұрт ағаштарының түбін қопсытты? А) 24+9=33 ә)24+9=33 24+33=57 б)24-9=15 15+24=39 в)24+9=33 33+9=42
4.Мәні 3м 3дм-ге тең болатын өрнекті тап а)3м5дм-2дм ә)6дм 7см -3дм б)2м1дм+1м3дм в)7дм+6дм
5.Жазбаға сәйкес келетін өрнекті тап.25 пен 6сандарының қосындысынан 58 және 50 сандарының айырмасын азайтқанда 23 болады?
а)(25-6)-)58-50) ә)(25+6)-(58-50) б)(25+6)+(58+50) в)(25+6)-(58+50)
6. 5 жүздіктен 5 ондықты азайт
а)0 ә)9 б)450 в)30
7.Бірінші көбейткіш 3,көбейтінді 27-ге тең болса,екінші көбейткішті есепте
а)81 ә)9 б)24 б)30
8.Салыстыр= белгісін қайда қою керек?
А)9. 1*9:1 ә)6:1*6:2 Б)2.4*2+4 В)3+5*3.5
9.Шаңғымен саяхатқа 18 қыз және олардан екі есе артық ұлдар барды.Саяхатқа барлығы қанша бала барды?
А)36 ә)9 б 54 в)27
10.Өрнектің мәнін тап. 81:9+(13+14)+54 -36?
А)90 Ә)36 Б)50 В)54
11. Автомобиль 160км қашықтықты 2 сағ. жүрді. Жылдамдығы нешеге тең?
А) 90км/сағ Б) 80км/сағ С) 70км/сағ Д) 60км/сағ
12. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 20дм, ал ені 7 дм. Тіктөртбұрыштың ауданын тап.
А) 140дм2 Б) 1400дм2 С) 54дм2 Д) 414дм2
13. Цифрмен жаз: жетінші разрядтың жеті бірлігі, екінші разрядтың бес бірлігі бар сан.
А) 70050 Б) 7050 С) 70005 Д) 7000050
14. а*3 а=231
А) 694 Б) 692 С) 693 Д) 691
15. Перимерті 230см болатын тіктөртбұрыштың ені 2 см. Ұзындығын тап.
А) 10см Б) 8см С) 6см Д) 4см

0009-нұсқа
1.989 705 санын 7 он мыңдыққа азайт.
А)289 705 В)982 705 С)989 005 Д)919 705
2.23 ц 7 кг-ды 7 ц 15кг-ға азайт.
А) 15ц 92 кг В)30ц 22 кг С)16 ц 65 кг Д) 16 ц 20 кг
3. 3 т жүк 1 т 200 кг-нан қаншаға артық?
А)4 т 200кг В)1 т 800кг С)2 т 200 кг Д)1 т 200кгг
4.Аталған өрнектін мәнін тап. 65 км 765 м+29 км 570м
А) 36 км 195 м В)94 км 235 м С)95 км 335 м Д)85 км 335 м
5) Берілген теңдеудің түбірі неге тең ? (х-380)*50₌2000
А)780 В)420 С)2430 Д)384
6.Өрнектердің ең кіші мәнін тап.
А)3872:32 В)234*16 С)164*52 Д)11 745:27
7.Ауылдан қалаға қарай пошташы мотоциклмен 60км/сағ жылдамдықпен 2 сағат жүрді.Ауыл мен қаланың ара қашықтығын есепте.
А)120км В)30км С)180км Д)62 км
8.Огородтан 40қияр әкелінді.Қиярдың ¼ бөлігі тұздалды.Қанша қияр қалды?
А)40:4+40=50 В) 40-40:4=30 С)40*4-40=120 Д)40:4=10
9.Сатып алушы дүкеннен 3 ақ түсті және 2 көк түсті көйлекті бірдей бағаға сатып алды.Барлық затты сатып алуға ол 4000 теңге жұмсады.Ақ түсті көйлекті қанша теңге ? Көк көйлектерге қанша теңге жұмсалды?
А)2000 және 5000 теңге В)800 және 800 теңге С)2400 және 1600 теңге
Д)299 және 400 теңге
10.Екі қаладан қарама-қарсы екі машина шықты.Бірі 90 км/сағ жылдамдықпен екіншісі одан 10км/сағ жылдамдықпен жүрді.
Үш сағаттан соң олардың ара қашықтығы 40 км болды.Екі қаланың ара қашықтығы қанша км?Дұрыс жауабын тап.
А)1). 90+10=100 (км/сағ) С) 1).90-10=80 (км/сағ) В) 1)90-10=80 (км/сағ) Д) 1)90-10=80(км/сағ)
2).90*3=270 (км) 2)90*3=270(км) 2) 90*3=270 (км) 2)90*3=270 (км)
3).100*3=300(км) 3)80*3=240 (км) 3)80*3=240 (км) 3) 270+40=310 (км)
4).270+300=570 (км) 4)270+240=510(км) 4)270+240+40=550 (км)
11. 92 жазбасына теңін көрсет.
А) 9+9 В)9*9 С)9+2 Д)9+9+9
12.1 ар тең :
А) 1000 м2 В) 10000 м2 С)100 м2 Д)10 га
12.Квадрат дегеніміз бұл...
А) 1 см қабырғалы квадрат В) 1см периметр С)10см қабырғалы квадрат
Д) Тікбұрыштың ауданы
14.Қабырғалары 90м және 100 м болатын , ар-мен есептелген футбол алаңын тап.
А)900 ар В)9000 ар С) 1000 ар Д)90 ар
15.Перпендикуляр болып табылатын сызықтар.

А) В) С) Д)

0010-нұсқа
1.898 705 санын 6 он мыңдыққа азайт.
А) 298 705 В) 892 705 С)898 105 Д) 838 705
2.24 минут 6 секундты 12 минут 24 секундқа азайт.
А) 11 минут 42 секунд В) 36 минут 30 секунд С) 12 минут 36 секунд Д) 12 минут 46 секунд
3.5 км 2 км 300 м-ден қанша ұзын?
А)7 км 300 м В) 2 км 700 м С) 3 км 300 м Д)3 км 700 м
4.Берілген өрнектің мәні неге тең? 57 т 265 кг +38т849 кг?
А) 18 т416 кг В) 96 т 104 кг С) 96 т 114 кг Д) 85 т 004 кг
5.Берілген 70*(х – 40) =3500 теңдеудің мәнін есепте.
А) 900 В) 90 С) 540 Д) 460
6.Өрнектің ең үлкен мәнін тап.
А) 1026:57 В)1104:48 С) 627:33 Д)1148:28
7.Қала мен ауылдың арасын велосипедші 3 сағатта 20 км /сағ жылдамдықпен жүріп өтті.Қала мен ауылдың ара қашықтығы қанша км?
А)60 км В)23 км С)6км Д)40км
8.Гүл киоскісіне 30 қызғалдақ гүлін әкелді. Оның 1/3 бөлігін сатты. Қанша қызғалдық қалды?
А) 30:3=10 В) 30-30:3=20 С) 30:3+30=40 Д)30*3-30=60
9.Айгул 10 кесе, ал Баян алты кесе сатып алды .Айгүл Баяннан 320 тг артық төледі .Әр қыз қанша төдеді? А) 200Және 120тг В)600Және 360тг С) 800 және 480тг Д)80Және80тг
10.Екі вокзалдан қарама қарсы екі электропойыз шықты .бірі 90км сағ екіншісі одан 10км /сағ артық жылдамдықпен жүрді . Екі сағаттан соң олардың ара қашықтығы 50км болды . Екі қаланың ара қашықтығын тап дұрыс жауабын таңда .
А)1) 90-10=80(км /сағ) С) 1)90+10=100(км/ сағ) В) 1)90+10=100(км/сағ) Д) 1)90+10=100(км/сағ)
2) 90*2=180(км) 2) 90*2=180(км) 2)90*2=180(км) 2)100*2=200(км)
3)80*20=160(км) 3)100*2=200(км) 3)100*2=200(км) 3)200+50=250(км)
4)180+160+50=390(км) 4)180+200=380(км) 4)180+200+50=430(км)
11. Берілген 83 жазуы тең...
А)8+8+8 В)8*8*8 С)8+3+3 Д)3*3*3*3*3*3*3
12.1га(гектар)тең... .
А)100м2 В)1000м2 С)10000М2 Д)10ар
13.Квадрат метр дегеніміз бұл ...
А)1м қабырғалы квадрат В)1м-лік периметр С)1см қабырғалы периметр Д)тіктөрт бұрыштың ауданы
14 егер қабырғалары 80м және 100м болса ар –мен өлшенген футбол алаңының ауданын тап .
А)800ар В)8000ар С)8ар Д)80ар
15. Параллель болып табылатын сызықтарды белгіле.


А) В) С) Д)
0011 - нұсқа
1. Бірінші кластың 14 бірлігі мен екінші кластың 14 бірлігі бар санды тап
А) 101441 Б) 140014 С) 14014 Д) 104014
2. 9 бен 7 - нің айырмасын 9 - ға көбейт, мәнін тап.
А) 810 Б) 81 С) 118 Д) 18
3. Амалдарды орында: (842+19)+910
А) 1011 Б) 1771 С) 1010 Д) 991
4. Амалды орында: 2мин 30сек - 56 сек
А) 1мин 34с Б) 1мин 36с С) 1мин 44с Д) 2 мин 30с
5. Сағатпен өрнекте: 4 тәул. 18 сағ
А) 114сағ Б) 73сағ С) 96сағ Д) 22сағ
6. (548+452)- 100
А) 700 Б) 900 С) 600 Д) 800
7. Теңдеуді шеш: 450: х=9
А) 50 Б) 405 С) 459 Д) 441
8. Жүк машинасы70км/сағ жылдамдықпен 280 км жүрді. Ол жолда неше сағат болды?
А) 4сағ Б) 3сағ С) 2сағ Д) 1сағ
9. 6 бірдей жейдеге 36 м мата жұмсалды. Осындай 9 жейдеге неше м мата жұмсалды?
А) 48м Б) 28м С) 65м Д) 54м
11. Алпыс жеті мың 435 санын белгіле
А) 67435 Б) 67400 С) 60740 Д) 67040
12. а*1000: 4 а=5
А) 1200 Б) 1300 С) 1250 Д) 1350
13. а*7=3360
А) 450 Б) 460 С) 480 Д) 470
14. Өрнектің мәнін тап.15 ц 72 кг-7ц 20 кг
а) 8ц 40 кг с) 5ц 72 кг в) 22 ц 28 кг д) 8 ц 52кг
15. Қатесіз жазылған бағананы тап.
а) 40065 х 3= 120195 с) 930004-87032=842072
в) 70032/ 23516=3516 д) 102980+3509=105480

0012-нұсқа
1) Егер сөйлемде қате болса, түзет. Пакетте 3 кәмпит бар, оны қандай өлшем бірлігін пайдаланып өлшей аламын А) метрмен Б) литрмен В) килограммен Д) километрмен 
2) Қай қосындыларды көбейтумен алмастыруға болады А) 5+6+4 В ) 6+6+8 С) 7+7+7 Д) 3+3+6 
3) 9*2+24:8 мына өрнектегі амалдардың орындалу ретін тап? А) Алдымен көбейту амалы, одан кейін қосу мен бөлу орындалады В) Алдымен көбейту мен бөлу, одан кейін қосу амалы орындалады С) Қосу амалынан кейін көбейту мен бөлу амалдары орындалады Д) Алдымен бөлу, одан кейін қосу мен көбейту орындалады. 
4)Қалдықпен бөлуді тап 3968:3 А)1320(3 қ) В)3212(1 қ) С)1531(5 қ) Д)1322(2 қ) 
5)Теңдеуші шеш: 24032:B=4 А)5080 В)5008 С)6802 Д)6008 
6)Ұзындығы 12см,ені 6см тік төртбұрыштың ауданы нешеге тең? А)84см В)93см С)72см Д)37cм 
7)Шебер 4 күнде 48 уық жасады.Ол 96 уақытты неше күнде жасайды? А)4күн В)6күн С)8күн Д)9күн 
8) Өрнектің мәнін тап:4769*3 А)15620 В)14307 С)16520 Д)12480 
9)Ұзындығы 4см,ені 3см,ал биіктігі 2см қораптың көлемін тап А)42см В)30см С)30см Д)24см 
10) Жаяу адам 3 сағатта 15 км жол жүрді. Жаяу адамның жылдамдығын тап.
A) 5 км/с   В) 45 км/с C) 5 км D) 17 км/с 
11). Велосипедшінің жылдамдығы 12 км/сағ, ал жаяу адамның жылдамдығы 6 км/сағ. A) 6 есе   В)2 есе C) 18 есе D) 72 есе 
12). Тыныќ мұхиттың ең терең жері 11000 м, ол Солтүстік Мұзды мұхитқа қарағанда 6000 м-ге артық. Солтүстік Мұзды мұхиттың ең терең жерін көрсет. A) 5000 м   В)17000 м C) 66000 м D) 500 м 
13)1 күні 24км, 2-күні 30км. Барлық жолға 9 сағат жұмсады . Егер олар бірдей V-пен жүрсе әр күні жолда неше сағат болған? А.4сағ, 5сағ В.3сағ,3сағ С.4сағ,6сағ Д.5сағ,4сағ 14). Бірінші кластың 55 бірлігі және екінші кластың 115 бірлігі – бұл... A) 550115   В)115055 C) 115550 D) 55115 15). 48409 санында бірінші кластың қанша бірлігі бар? 
A) 409  В) 48 C) 9 D) 8 

0013-НҰСҚА
1). 35 • 220 өрнегін ауыстырғанда мағынасы өзгермеген жазбаны көрсет. A) 35∙(200∙20)  В) 7∙5+11∙20 C) 35∙(11∙20) D) 35∙200+20 
2)Километрдің 1/4 бөлігі неше метр болады? A) 25 м  В) 250 м C) 2500 м D) 500 м 
3) Әр бөлігінің ұзындығы 3 см-ге тең 8 бөліктен тұратын сынықтың ұзындығын көрсет. A) 11 см   В)24 см C) 27 см D) 30 см 
4). Бір таңбалы саннан тұратын өрнектің қатарын тап. А) 80 * 7 В)80 *60 С)800*73 Д)8000*17 
5. 35 санында 1-разрядтық қанша сан бар?
а) 5 с) 3 в) 30 д) 8
6. 43 санын разрядтарының қосындысына бөлшекте.
а) 4+3 с) 30+4 в) 40+3 д) 40+30
7.Салыстыр >белгісі қойылатын амалды тап
а) 5 ондық 7 бірлік * 6 ондық 2 бірлік в) 3 дм 2 см* 6 ондық 8 бірлік
с) 69 бірлік* 6 ондық 8 бірлік д) 1 м* 100 см.
8.мәні 10-ға тең болатны өрнекті тап.
а) 50+30 с) 90+40 в) 80+70 д) 40+20
9.Мәні 6-ға болатын өрнекті тап.
а) 2+ (7-3) с) (4+3)-6 в) 10- (3+5) д) (8-4)+5
10.Қаладан ауылға жүк машинасымен 60 км/сағ жылдамдықпен 4 сағатта жетуге болады.егер жеңіл машинаның жылдамдығы одан 2 есе артық болса,қаладан ауылғы қанша сағатта жетуге болады?
а)2 сағ с) 3 сағ в) 30 сағ д) 120сағ
11.Квадраттың периметрі 80 см.Квадрат аумағын есепте.
а) 320 см2 с) 400 см2 в) 640 см2 д) 80 см2
12.Айсбергтің су бетіндегі биіктігі 30 метр, бұл оның жалпы биіктігінің 1/5 бөлігі болса,айсбергтің жалпы биіктігін тап.
а) 6 метр с) 180 метр в) 24 метр д) 150 метр
13.Екі пойыз кері бағытқа бір стандиядан бір мезгілде аттанды.Бірі 170 км, екіншісі одан 60 км аз жол жүрді.Осы кезде олар бір-бірінен қанша қашықтықта болды:
а) 110км с)170км в) 280 км д) 230 км
14. 3 қорапта 15 кг печенье бар.Осындай 8 қорапта қанша печенье бар?
а) 5 кг с) 40 кг в) 120кг д) 13 кг
15.140 кг шөп бар еді.әр сиырға 3 кг шөп бергенде,20 кг шөп қалды.Сиырдың санын есепте.
а) 40 с) 360 в) 53 д) 60

0014-нұсқа
1. 28 санының бірінші разрядына қанша бірлік бар?
а) 8 с) 10 в) 2 д)20
2. 57 санын разрядтарының қосындысына жікте.
а) 5+7 с) 70+5 в) 50+7 д) 70+50
3. Салыстыр < белгісі қойылатын амалды белгіле
а) 3 ондық * 4 дм 8 см в) 48 см* 4 дм 8 см с) 5 дм 7 см* 6 дм 0 см д) 1 жүзік* 100 бірлік
4.Мәні 80-ге тең болатын өрнекті тап.
а) 60+30 с) 70-30 в) 90-10 д) 40+30
5. Мәні 15-ке тең болатын өрнекті тап
а) 7+ (10-2) с) (9-3)+5 в) 9- (2+5) д) (2+6)-7
6. 9 ондықтан 9- ды азайт.
а) 99 с)0 в) 81 д)83
7.35 шығу үшін қай санға 4-ті қосу керек?
а)31 с) 29 в) 39 д)21
8.82-ден 40 нешеге кем
а) 40 с) 32 в) 122 д) 42
9.6 ондық пен 7 бірліктің қосындысын тап
а) 67 с) 13 в) 76 д) 70
10. Екі санның айырмасы 50-ге, азайтқыш 30-ға тең. Азайғышты көрсет.
а)20 с) 80 в) 70 д) 8
11.Аьбом 40 теңге,кітап одан 3 есе қымбат тұрады.Сатып алуға жұмсалған ақшаны тап.
а) 83 теңге с) 120 теңге в) 160 теңге д) 53 теңге
12.Жүк пайызы 8 сағатта 256 км жол жүрді.Жүрдек пойыз жүк пойызынан сағатына 22 км жылдам жүреді.Жүрдек пойыз 5 сағатта қанша км жол жүреді?
а)270 км с) 278 км в)160 км д)66 км
13.Тік төртбұрыштың ауданы 96 см2 ,бір қабырғасы- 12 см.Тік төртбұрыштың периметрін есепте.
а) 96 см с) 40 см в)20 см д)36 см
14.4 төсек жамылғысына 16 метр мата жұмсалады.Осындай 8 жамылғыға қанша мата кетеді?
а)8 метр в) 32 метр с) 2 метр д) 12 метр
15.Бір күнде туристер 100 км жол жүрді.84 км жолды олар автобуспен,қалғанын жаяу төрт сағатта жүрген болса, туристер бір сағатта қанша жол жүрді?
а) 6 км с)4 км в)20 км д)21 км

0015-нұсқа
1. 999 санынан кейінгі санды белгіле
А)1000 С)100 В)990 Д)991
2. 40 000 санынан бұрынғы санды белгіле
А)40 001 С)39991 В)39 999 Д)30 009
3. 792 005 санын 92 000-ге азайт: А)790 005 С) 700 005 В) 702 000 Д) 700 000
4. 407 030 санын 30 700-ге қос: А)437 730 С)437 703 В)407 730 Д)110 030
5. Қосындыларды есептеуге ыңғайлы етіп топтастыр. 30+960+970+9040=11 000
А) (30+960)+(970+9 040) С) 30+(960+970)+9040
В) (30+970)+(9040+960) Д) (9 040+30)+(960+970)
6.Өрнектің мәнін тап: 9км 48м +5км 160м: А)14км 640м С)4 км 15м
В)14км 28м Д)14км 208м
7. Өрнектің мәнін тап: 7т 142кг-2т 37кг. А)5т 05кг С)9т 179кг В)5т 105кг Д)5т 15кг
8. Өрнектің мәнін тап: 18 720-ден 3 508 және 6 007 сандарының қосындысын азайт.
А) 9 515 С)15 212 В)9 205 Д)21 219
9.Теңдеу құрып, х-тің мәнін тап: «Бірінші қосылғыш- 270, екіншісі х-ті екіге бөлгенде тең. Қосындысы-450».
А) х= 4500 С)х= 360 В) х= 630 Д) х =720
10. Тік төрт бұрыштың ұзындығы 35дм, ені 32дм. Периметрін тап:
А)67дм С)124дм В) 132дм Д)134дм
11.Салыстыр: 7км 300м *7км 030м: А)< С)= В) > Д)+
12.463 086 және 38 086 сандарының айырмасын тап:
А) 425 008 С)435 028 В)425 018 Д)325 018
13.Көбейтінділердің қосындысын тап: 459х0 бен 0х830
А)459 С)830 В)1 289 Д) 0
14. 44минут 5секундпен қандай өрнектің мәні тең?
А)24мин 6сек+19мин 59сек С)8мин 23сек +5мин 6сек
В) 31 сағ 24 мин-12 сағ 50 мин Д)24 мин 6 сек+20 мин 50 сек
15.Шебер 4 күнде 48 өнім өндірді. 96 өнімді ол неше күнде өндірер еді?
А) 12күнде С) 7күнде
В) 8 күнде Д)48 күнде

0016-нұсқа
1.Ауданы 49 см2, шаршының бір қабырғасының ұзындығын тап:
А) 7 см С) 5 см В) 8 см Д) 6 см
2. 17000 + 400 000 +3 өрнегінің мәнін тап:
А) 400 713 С) 417 403 В) 431 700 Д) 714 300
3. х – 330 = 670 теңдеудің дұрыс жауабын тап:
А) 1 000 С) 860 В) 340 Д) 970
4. Оқушылар тоғыз мың қырық санын былайша жазды:
А) 940 С) 90040 В) 9040 Д) 9000040
5. 700 : 100 . 10 өрнегінің мәнін тап.
А) 70000 С) 7000 В) 70 Д) 100
6. 2500 және 100 сандарының бөліндісін 25-ке кеміт
А) 100 В) 1 С) 0 Д) 10
7. 2008 жылының ақпан айында 29 күн бар. Арада бірнеше жыл сала отырып, 2012 жылы ақпан айы 29 күнмен аяқталды. Енді қай жылдың ақпан айы 29 күнмен аяқталатынын тап:
А) 2 015 В) 2 016 С) 2 013 Д) 2 014 Е) 2 017
8. Аралығы 120 километрге тең екі айлақтан бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы екі қатер шыққан. Олардың біреуі 18 км/сағ, 22 км/сағ жылдамдықпен жүзген. Қатерлер қанша сағаттан кейін кездеседі?
А) 3 сағ В) 1 сағ С) 4 сағ Д) 2 сағ Е) 5 сағ
9. Квадрат метрмен өрнекте: 100дм2; 300дм2; 600 дм2
А) 1м2 ; 3м2 ; 6 м2 В) 7 м2 ; 3 м2 ; 6 м2 С) 1 м2 ; 6 м2 ; 6 м2 Д) 2 м2 ; 3 м2 ; 6 м2 Е) 6 м2 ; 3 м2 ; 6 м2
10. Саян бағасы бірдей 5 қалың дәптер, ал Арыстанбек 3 қалың дәптер сатып алды. Саян Арыстанбектен 180 теңге артық төледі. Қалың дәптер қанша тұрады? Олардың әрқайсысы қанша ақша төледі?
А) 422; 380 В) 322; 480 С) 112; 180 Д) 402; 308 Е) 450; 270
11. 1 жылдың үштен бір бөлігі:
А) 4 апта В) 365 күн С) 4 ай Д) 9 ай Е) 7 ай
13. Амалдарды орында: 645 + 188 . 4
А) 1 973
В) 1 937
С) 1 739
Д) 1 397
Е) 1 379
14. Көбейтіндінің мәні бірінші көбейткіштен 3 есе артық. Екінші көбейткішті тап.
А) 3
В) 9
С) 75
Д) 15
Е) 45
15. Ұзақ үзіліс 20 минутқа созылып, 10 сағ 30 минутта бітті. Ұзақ үзіліс қашан басталған?
А) 10 сағ 10 мин
В) 10 сағ 55 мин
С) 10 сағ 25 мин
Д) 10 сағ 50 мин
Е) 10 сағ 15 мин.


0017-нұсқа
1.Сантиметрмен өрнектеңіз: 3м 7дм 8см
А) 378 см В)387 см С)734 см Д)333 см
2.Тік төртбұрыш пішінде жолақшаның ұзындығы 10см, ал ені одан 2 есе кем. Жолақшаның ауданын және периметрін есептеп шығарыңыз.
А)40см2 50см В)50см2 30 см С)50см2 40 см Д)60см2 40 см
3.Тасбақа 1 минутта 5 м, ал қоян одан 40 есе шапшаң жүреді. Қоян 1 сағатта тасбақаға қарағанда неше метр артық жол жүреді?
А)12000 В)11000 С)11700 Д)12700
4.Есептеңіз: 42т 506кг+8т 484кг
А) 40 т 980 кг В) 50 т 990 кг С) 60 т 970 кг Д) 80 т 990 кг
5.Теңдеуді шешіңіз: х+1075 =3806
А) 2731 В) 2741 С) 2751 Д)2789
6.Егер атсағатына 24 км жүрсе, ол 5 минутта қандай қашықтықты жүріп өтеді?
А) 3 км В) 2 км С) 4 км Д) 6 км
7.Мектеп асханасына 120 кг пияз, одан 56 кг кем қызылша және қызылшалардан 2 есе артық сәбіз әкелінді. Асханада барлығы неше килограмм көкөніс әкелінді?
А) 322 кг В) 332 кг С) 312 кг Д) 302 кг
8 Есептеңіз: 270:9+670
А) 650 В) 750 С) 600 Д) 700
9. Амалдарды орындаңыз: 348-247+563
А) 668 В) 672 С) 676 Д) 664
10.Мұзайдынға таңертең 8 бала, түстен кейін тағы бірнеше бала келді. Олар алты-алтыдан екі топқа тең бөлініп, хоккей ойнады. Түстен кейін мұзайдынға неше бала келген?
А) 6 бала В) 3 бала С) 5 бала Д) 4 бала
11.Есептеңіз: 4025 кг:5
А) 795 кг В) 815 кг С) 825 кг Д) 805 кг
12. Тиімді тәсілмен есептеңіз: (300+40). 7А) 2380 В) 2580 С) 2850 Д) 2460
13. Теңдеуді шешіңіз: 100*х= 12000-7000
А) 50 В) 4о С) 60Д) 30
14. Жартысы 22 болатын санының 55-ке қосындысын табыңыз№
А) 93 В) 95 С) 99 Д) 97
15. 6 қанат киіз үйдің керегесіне 72 уық байланады. 4 қанат киіз үйдің керегесіне неше уық байланады?
А) 44 В) 46 С) 48 Д) 50

0018-нұсқа
1.Екі қалада бір мезгілде екі поезд бір-біріне қарама-қарсы шықты. Кездескенге дейін км, ал екіншісі одан 2 есе артық жол жүрді. Екі қаланың олардың бірі 520 ара қашықтығын табыңыз.
А) 1560 км В) 1650 км С) 1570 км Д) 1760 км
2. Теңдеуді шешіңіз: х:10=18035+1965
А) 302000 В) 203000 С) 200000 Д) 303000
3. Есептеңіз: 47005 : 5 * 9+31150
А) 115699 В) 151699 С) 165991 Д) 115759
4.1 қадам
2 қадам
3 қадам
4 қадам
Жоғарыдағы берілгендерге сүйенсек 4 қадам жасағанда қанша ұшбұрыш болады?
А) 13 В) 12 С) 14 В) 15 20
5. ИЛ-86 ұшағы 350 жолаушы, ал ЯК – 42 ұшағы 120 жолаушы таси алады. 5 рейс жасағанда жасағанда, ИЛ-86 ұшағы ЯК-42 ұшағына қарағанда қанша жолаушыны артық таси алады?
A.1705 B.1750 C.600 Д. 1500 Е. 1150
6.Теңдеу құрып , х – тің мәнін тап: « Бірінші қосылғыш – 320, екінші
х – ті екіге бөлгенге тең. Қосындысы – 540»
А) 390 В) 410 С) 440 Д) 457 Е) 670
7. Екі санның қосындысы 784 – ке, ал бір қосылғыш 360- қа тең. Екіншісін тап.
А) 454 С) 434 Е) 414 В)444 Д) 424
8. Разрядтық қосылғыштардың қосындысын жаз: 40000+4000+600+7
А)44067 С) 44067 Е) 40476 В)40467 Д) 44607
9. Тура теңдікті тап:
А) 678 = 607+10+8 В) 987 = 900+800+7 С) 1264 = 1000+600+64
Д)9463 = 9000+40+63 Е)9785 = 9000+780+5
10. 9 бен 4- тің көбейтіндісін 40- қа арттыр.Нәтижесін тап.
А)72 С) 86 Е) 66 В)85 Д) 76
11. Санды өрнектің мәнін тап: 10000-90000/100+796
А)9896 С) 9796 Е) 9806 В)9897 Д) 6869
12. Өрнектің дұрыс мәнін тап: 54 900/30
А)183 С) 175 Е) 17500 В)1830 Д) 18300
13. 3 литрлік 2 кг ыдысқа 385 г керосин сияды.8 л керосиннің массасын тап.
А) 3606 С) 3660 Е) 6300 В) 6306 Д) 6360
14. Шаруашылықта 800 жылқы бар. Жылқылар саны сиырлар санынан 5 есе артық. Шаруашылықта неше сиыр бар?
А)165 С) 156 Е) 106 В) 160 Д) 150
15. Бірінші кесіндінің ұзындығы 4 см, екіншісі одан 2 есе ұзын., ал үшінші кесінді екіншіден 3 ұзын. Үшінші кесіндінің ұзындығын табыңыз.
А)9 С) 11 Е) 13 В) 10 Д) 12
0019-нұсқа
1. Мәні 136- ға тең болатын өрнекті тап.
А)3618/18 В)2435*2 С)1632/12 Д)6119*9 Е)6045/15
2. Өрнектің мәнін тап:с= 4020, d= 5 деп алып, с, d және с/d
А)19100/408 В)20100/408 С)21100/804 Д)20100/804 Е)20100/480
3.Жастық 1200 тг тұрады. Ол көрпеге қарағанда 6 есе арзан. Көрпе қанша тг тұрады?
А)200 В)600 С)6200 Д)7200 Е)8200
4. 530м 2 см 2 мен өрнекте:
А)530000 В)53000 С)5300000 Д)5300 Е)53000000
5.Өрнектің мәнін тап: 1 м 2 – 1 дм 2
А) 9 дм 2 В) 99 дм 2 С) 999 дм 2 Д) 909 дм 2 Е) 91 дм 2
6.Теңдеу құрып , х – тің мәнін тап: « Бірінші қосылғыш – 320, екінші
х – ті екіге бөлгенге тең. Қосындысы – 540»
А) 390 С) 440 Е) 670 В) 410 Д) 457
7. Шаршының қабырғасы 5дм. Оның ауданын тап:
A. 20дм2 B. 25дм2 C. 50дм2 D. 100дм2 E. 150дм2
8. Өрнектің дұрыс мәнін тап: 4680:60
A.87 С. 708 Е. 807 B.780 Д. 78
9.150 кг көкөніс бірнеше дүкенге тең бөлініп берілді. Бірінші дүкенде 20 кг көкөніс сатылғаннан кейін, онда әлі сатылмаған 30 кг көкөніс қалды. Көкөністер неше дүкенге берілді?
A. 150=Х:20+30 B. 150:Х==0-20 C. 150:Х=20+30 D. 20+30:Х=150 E. Х:30-20=150
10. Бір жүз қырық бес мың екі жүз он бір санын тап:
A. 1045210 С. 1405211 Е. 1045011 B. 1045211 Д. 145211
11. Тітөртбұрыштың периметрі 48 см, ал оның ені 6 см.Осы тіктөртбұрыштың ауданын тап.
A. 78см2 B. 84см2 C. 96см2 D. 108см2 E. 118см2
12. Өрнек түрінде жаз: 45 пен 5-тің бөліндісін 2 есе арттыр.
A. 45:5+2 С. 45:5х2 Е. 45:5-2 B. 45+5:2 Д. 45+5:2
13. 2дм2 – де қанша квадрат сантиметр бар?
A. 200 см2 B. 200 мм2 C. 200 дм2 D. 200 м2 E. 20 см2
14. Қалдықпен бөлуді орында 21739:300
A. 62(қалд.149) B. 72(қалд.139) C. 71(қалд.139) D. 73(қалд.109) E. 71(қалд.139)
15. Бір торда үш қоян отыр еді. Үш оқушы оларды бір – бірден таратып алады. Сонда торда әлі де бір қоян қоян қалып қойды. Ол қалай?
A. Бір оқушы қоянды алмаған B. Бір оқушы қоянды ұмытып кеткен.
C. Бір оқушы торымен алған D. Торда қоян жоқ E. Олай болуы мүмкін емес

0020-нұсқа
1. Амалдарды орында, дұрыс жауабын тап: 600945 санынан 8769 бен 5602-нің қосындысын кеміт
A. 586457 С. 586574 Е. 584567 B. 586754 Д. 585674
2. Сатып алушы дүкеннен 3 ақ түсті және 2 көк түсті көйлекті бірдей бағаға сатып алды. Барлық затты сатып алуға ол 4000 теңге жұмсады. Ақ түсті қанша теңге? Көк көйлектерге қанша теңге жұмсалды?
A. 2000 және 5000 теңге B. 800 және 800 теңге C. 2400 және 1600 теңге
D. 2000 және 5000 теңге E. 299 және 4
3. 490:Х=700:100
A. 5 С. 7 Е. 9 B. 6 Д. 8
4. Салыстыр: = белгісін қой
A. 63:9 *45:9 B.9х3 * 4:2 C.54:9 * 3х2 D.4+12 * 5х3 E.27:9 * 6х3
5.356х23 мәнін тап:
A.8108 С. 8818 Е. 8801 B.8188 Д. 8088
6.Жауабының мәні 2100 болатын өрнекті тап:
A.100х(3х4) B.20х(25х5) C.250х(4х2) D.7х2х3х50 E.20х3х4х5
7. Ең үлкен үш таңбалы санды тап:
A. 769 B.876 C.978 D.987 E.980
8.3 мыңд. 6 жүзд. 3 онд. 6 бірл. Бар санды тап.
A.30636 B.36036 C.300636 D.360036 E.3636
9. Қосылғыштарды есептеуге ыңғайластырып, топтастыр: 540+6400+360+600=7900
A.(540+600)+(6400+360) B.(540+6400)+(360+600)
C.(540+360)+(6400+600) D.(6400+360)+(600+540) E.(6400+540)+(600+360)
10.230002х4 мәнін тап
A.8002008 С. 9200008 Е. 820008 B.8020008 Д. 920008
11. Санды өрнектің мәнін тап: 1576х7+2040х8
A. 23532 С. 27352 Е. 26352 B. 22352 Д. 25352
12. Теңдеуді шешу: х:70=420:60
A. 591 B. 690 C.734 D.810 E.490
13.Амалдарды орында, дұрыс жауабын тап: 16440:60х40+8888
A.19488 С. 19848 Е. 18894 B.19884 Д. 18984
14.Еділбай қойынан 457 кг жүн күзелді. Бұл меринос қойларынан күзелген жүннен 4 есе кем. Меринос қойынан неше килограмм жүн күзелді?
A.1288 С. 1628 Е. 1868 B.1688 Д. 1828
15.Қоймаға 90 кг сәбіз түсірілді. Оның 58 килограмын қапқа салды да қалғанын 8 килограмнан жәшіктерге бөліп салды. Неше жәшік қажет?
A.8 С. 6 Е. 2 B.7 Д. 4
0021-нұсқа
1.Бір торда үш қоян отыр еді. Үш оқушы оларды бір – бірден таратып алды. Сонда торда әлі де бір қоян қалып қойды. Ол қалай?
A.Бір оқушы қоянды алмаған B.Бір оқушы қоянды ұмытып кеткен
C.Бір оқушы қоянды торымен алған D.Торда қоян жоқ E.Олай болуы мүмкін емес
2.2 дм2 – де қанша квадрат сантиметр бар?
A.200 см2 B.200 мм2 C.200 дм2 D.200 м2 E.20 см2
3. 889725 санын 7 он мыңдыққа азайт
A.819655 B.819648 C.819025 D.812725 E.819725
4.Өрнектің мәнін тап: 589 және 357 сандарының қосындысын 3-ке көбейт
A.2338 С. 2828 Е. 5622 B.2838 В. 2645
5.Есептің қысқаша жазбасын сәйкес келетін санды тап.
1 алмаға-68 кгЖәшікте 14 кг-нан 2 алмаға-44 кг
а) (68+44)-14= 98 (жәш.) в) (98-44): 14=2 (жәш) с) (68-44)+14=36(жәш) д) (68+44):14=8 (жәш)
6. 28 шығуы үшін қандай санға 7-ні қосу керек?
а) 21 с) 23 в) 35 д) 33
7. 50 саны 72-ден қаншаға кем?
а) 20 с) 12 в )122 д) 22
8. 3 ондық және 5 бірліктің қосындысын тап.
а) 35 с) 8 в) 53 д) 80
9. Екі санның айырмасы 30-ға тең. Азайтқыш 20-ға тең.Азайғышты тап.
а) 60 с) 50 в) 10 д) 40
10. 28 қыз лапта ойнады. Олар ұлдардан 4 есе көп болды. Қанша бала лапта ойнады?
а)140 с) 112 в) 35 д) 7
11.Түптеу шеберханасына 25 кітап әкелінді.Бірнеше кітап түптеген кезде 8 кітаптан 2 бума қалды.Түптелеген кітаптар санын тап.
а) 9 с) 16 в) 41 д) 17
12.Залда 16 үлкен доп және одан 8-ге кем кішкентай доп бар.Үлкен доптар кіші доптардан неше есе артық?
а) 8 есе с) 4 есе в) 3 есе д) 2 есе
13.Есептің қысқаша жазбасына тура келетін шешімін тап.
1 кітап-36 бет 12 беттен неше күн 2 кітап-48 бет
а) (36+48)-12=72 (күн) в) (48-36):12=1 (күн) с) (48-36)+12=24 (күн) д) (36+48):12=7 (күн)
14. Мәні 960- қа тең болатын өрнекті тап
а)27*30 с) 12*80 в) 23*40 д) 17*50
15. Мәні 18-ге тең болатын өрнекті тап.
а) 420: 30 с) 900: 60 в) 720: 40 д) 960:60
0022-нұсқа
1. 8 сағ 24 мин уақытты минутпен өрнекте:
А) 32 мин В) 504 мин С) 405 мин Д) 9 сағ 20 мин
2. 160 минуттың сегізден бір бөлігін тап
А) 40 мин В) 4 мин С) 24 мин
Д) 20 мин
3. Асан үй тапсырмасын 1 сағат 45 минутта орындад. Есеп шығаруға ол 30 минут уақыт жұмсады. Ал қалған уақытында шығарма жазды. Асан шығарма жазуға қанша уақыт жұмсады?
А) 2 сағ 15 мин
В) 1 сағ 15 мин
С) 1 сағ 30 мин
Д) 1 сағ 30 мин
4. Мәні 180000 болатын өрнекті тап
А) 1800 : 10
В) 180000 : 1000
С) 180 * 1000
Д) 180 * 100
5. Алма тең екі үлеске бөлінді. Шешімін тап
А) 15
В) 12
С) 14
Д) 166. Қалдықпен бөлуді орындап, мәнін тап:
18 273 : 9
А) 203(3 қ)
В) 2 030 (3 қ)
С) 2 003 (3 қ)
Д) 230 (3 қ)
7. Паралелепипедтің көлемі 252 см 3. Оның ұзындығы 9 см, биіктігі 4 см, енін тап.
А) 7 см
В) 5 см
С) 8 см
Д) 4 см
8. Тракторшылар біркүнде 2 га жерді жыртты. Тракторшылар осы қарқынмен жұмыс істесе 32 ға жерді неше күнде жыртады?
А) 54 күн
В) 16 күн
С) 34 күн
Д) 64 күн
9. Үшбұрышбың бір қабырғасы 2 см 1 мм, ал екінші қабырғасы одан 2 есе ұзын, ал үшінші қабырғасы екіншісінен 1 см 1 мм қысқа. Үшбұрыштың периметрін тап.
А) 9 см 4 мм
В) 9 см 3 мм
С)10 см 4 мм
Д) 5 см 4 мм
10. А нүктесінен В нүктесіне дейін 960 км, егер де машина 120 км/сағ жылдамдықпен жүретін болса, неше сағат жолда болатынын тап:
А) 6 сағ
В) 8 сағ
С) 5 сағ
Д) 4 сағ
11. 500005 – у = 348967 теңдеуінің шешуін тап
А) 150138
В) 141038
С) 151038
Д) 153038
12. Мотоциклші 950 м/мин жылдамдықпен 20 минутта жүретін жолды тап.
А) 19 км
В) 17 км
С) 18 км
Д) 13 км
13. 65 348 санында барлығы неше ондық бар екенін тап:
А) 5 348
В) 48
С) 6 534
Д) 34
14. Ауданның төрттен бір бөлігі 1600 мм 2- ге тең болатын шаршының қабырғасын тап.
А) 80 мм
В) 100 мм
С) 40 мм
Д) 60 мм
15. Үш таңбалы санның оң жағына 7 цифры жазылды. Алынған саннан 23 -ті азайтқанда 6 324 шықты. Осы үш таңбалы санды тап:
А) 924
В) 674
С) 562
Д) 634

Приложенные файлы

Добавить комментарий