Арифметикалы? прогрессия та?ырыбына есептер шы?ару

9 сынып
СабаKтыS таKырыбы: АрифметикалыK прогрессия таKырыбына есептер шыCару
СабаKтыS маKсаты:
а) білімділік: АрифметикалыK прогрессияныS кез келген м_шесініS Kасиетін,
арифметикалыK прогрессияныS n – м_шесініS формуласын Kолдана отырып, есептер шыCару даCдысын Kалыптастыру.

‰) дамытушылыK: ОKушыныS шыCармашылыK ізденісін, ой – ™рісін дамыту

б) т‰рбиелік: ОKушыларды ™з еSбектерін баCалай білуге, aжыммен бірлесіп жaмыс
істей білуге, aжым намысын жоCары KоюCа т‰рбиелеу.

СабаKтыS типі: білім мен даCдыны ж_йелеу

СабаKтыS т_рі: топтыK сайыс

СабаKтыS ‰дісі: сaраK – жауап, ™з бетімен іздену, деSгейлеп оKыту, тест ‰дісі

СабаKтыS к™рнекілігі: баCалау кестесі, интерактивті таKтада жазылCан жауаптары,
деSгейлік тапсырмалар, тест тапсырмалары жазылCан бетшелер.

СабаKтыS барысы:
І. `йымдастыру

ІІ. ^й тапсырмасын тексеру
АрифметикалыK прогрессияныS n – ші м_шесініS формуласы, арифметикалыK прогрессияныS кез – келген м_шесініS Kасиеттері туралы оKушылардан KысKаша сaрап, ™ткен сабаKты еске т_сіру.
Берілген есептердіS жауаптарын ауызша сaраK арKылы тексеру, оKушыларCа Kиын болCан есептерді таKтада т_сіндіру.

ІІІ. ЖаSа сабаK
Сынып оKушыларын _ш топKа б™ліп тапсырмалар беру

І. ОKулыKтан №172, 173, 174 есептерді шыCарту. (2 aпай)
І топ, ІІ топ, ІІІ топ
ІІ. ДеSгейлік тапсырмалар беру
І топтыS тапсырмалары
А – деSгейі (5 aпай)
а1 = - 100; a2 = - 70 болатын арифметикалыK прогрессияныS а3 ж‰не а8 м_шелерін табыSдар.
В – деSгейі (10 aпай)
-5; -4,8; ...... арифметикалыK прогрессияныS Kандай номерлі м_шесі 100 – ге теS.
С – деSгейі (15 aпай)
а1, а2 ..... арифметикалыK прогрессия берілген а1 + а29 = a3 + a7 теSдігі орындалатынын д‰лелде.
ІІ топтыS тапсырмалары
А – деSгейі (5 aпай)
а1 = 30; a3 = 36; a5 = 42 болатын арифметикалыK прогрессияныS а7 м_шесін табыSдар.
В – деSгейі (10 aпай)
3; 2; .... арифметикалыK прогрессияныS нешінші м_шесі – 100-ге теS болады.
С – деSгейі (15 aпай)
а1; а2 ; а3 ; ..... аnарифметикалыK прогрессия берілген. а10 + а15= a1 + a24теSдігі орындалатынын д‰лелде.

ІІІ топтыK тапсырмалары
А – деSгейі (5 aпай)
а1 = 30; a2 = 45; болатын арифметикалыK прогрессияныS а5 ж‰не а9 м_шелерін табыSдар.
В – деSгейі (10 aпай)
3; 2; ..... – арифметикалыK прогрессияныS нешінші м_шесі – 10000-Cа теS болады.
С – деSгейі (15 aпай)
а1; а2; а3; .... аn.... арифметикалыK прогрессиясы берілген а7 + а10 = a5 + a12 теSдігі орындалмайтынын д‰лелдеSдер.

ІV. Тест тапсырмалары (топтан – топKа)
€рбір топ орындаCан тапсырмаларын келесі топKа тапсырып, олар дaрыс жауабын таKтадан к™рсетілген дaрыс жауаптар арKылы тексереді (‰р есепке 1 aпайдан).

І топ тапсырмалары
(Аn) – арифметикалыK прогрессия.
а1= -3 ж‰не d = 11, а11 м_шесін есептеSдер.
а) 100; ‰) 107; б) 103; в) 105;
2) АрифметикалыK прогрессияныS а15 = 219, d = 14;
а) -23; ‰) 24; б) 23; в) -24

3) АрифметикалыK прогрессияныS Kасиетін пайдаланып Kай м_шесін табуCа болады ж‰не нешеге теS.
a4 = 3; a6 = 7
a5 = 5; ‰) a3 = 6; б) а7 = 4; в) а1 = 5,5

ІІ топ тапсырмалары

(Аn) – арифметикалыK прогрессия
а1 = 0,8 ж‰не d = -0,2; а11 м_шесін табыSдар
а) 1,2; ‰) -1,2; б) 1,3; в) 1,5;
2) АрифметикалыK прогрессияныS а1 м_шесін табыSдар
a99= 989; d = -100
10089; ‰) -10089; б) -1089; в) 1089
3)АрифметикалыK прогрессияныS Kасиетін пайдаланып Kай м_шесін табуCа болады
ж‰не нешеге теS?
a7 = -2 ж‰не a9 = 12
а) а6 = -5; ‰)a10= -6; б) a8= 5; в)a11 = 6


ІІІ топтыS тапсырмалары

(Аn) – арифметикалыK прогрессия
а1 = 11 ж‰не d = 7; а5 м_шесін табыSдар:
а) 27; ‰) 25; б) 20; в) 28;

2) АрифметикалыK прогрессияныS а1 м_шесін табыSдар
a20= 25; d = 0,5
1,5; ‰) -1,5; б) 10,5; в) -10,5

3)АрифметикалыK прогрессияныS Kасиетін пайдаланып Kай м_шесін табуCа болады
ж‰не нешеге теS?
а4 = -2 ж‰не а6 = 8
а) а7 = 6; ‰)a5 = 3; б)a3 = 5; в)a10 = -5

V. СабаKты Kорытындылау
ТаKтаCа ілінген кесте бойынша топтыS жинаCан балдарын есептеп топтыS орындарын белгілеу.

Топ

ЖинаCан балдары


ОKулыKтаCы есептер
ДеSгейлік тапсырмалар
Тест жaмысы
БарлыCы

І


ІІ


ІІІVI. Белсене KатысKан оKушыларды баCалау
VII. ^йге тапсырма:
§10 №176 – 178 есептер
d =13 QUOTE 1415 формуласын дaрыстыCын, мысалдар келтіре отырып д‰лелдеу.
1 – ден 50 – ге дейінгі натурал сандардыS Kосындысын есептеу.
1 + 2 + 3 ...... + 48 + 49 + 50 = ? (Kосындыны табуCа кеткен уаKытын біліп келу)


15

Приложенные файлы

Добавить комментарий