?ыс?ы Президенттік сынамасын тапсыру бойынша есебі

2015-2016 жылдыS KысKы Президенттік сынамасын тапсыру
бойынша есебі
JаSтар айыныS 23 к_ні мектепшілік Президенттік сынама ™ткізілді. СынамаCа 4,7,9,11 сыныптар оKушылары Kатысты. Президенттік сынамалар нормативтерін орындауCа ‰зірлік оKушылар мен спорттыK инвентарьларды даярлау арKылы ж_зеге асырылды.
СынымаCа 100% Kатысты. БарлыCы 54 бала Kатысты, соныS ішінде президенттік к™рсеткішіне сай тапсырCан бала жоK, aлттыK деSгей к™рсеткішін 4 сынып оKушылары - Адайбай Нaрлан, Адал Айназ, Серік Балнар; 7-сыныптан – Айбекaлы Али, Jайратова Алтынай, Сындар Jaрмет; 9 сыныптан – Д_йсенбек БаCжан, Азмаганов Алишер, Т™леген €ділет, Класхан Нaрым; 11-сыныптан – Тaрсынжан Мaратбек, Тукенова Диана к™рсетті. `лттыK деSгей к™рсеткішін к™рсеткен оKушылар саны – 12 бала.
Президенттік сынамалар бойынша тікелей жауапкешілігі – дене т‰рбиесі оKытушылары, медKызметкерлеріне ж_ктелді. Сынаманы тапсыру кезінде жараKат алCан оKушылар болмады. МедициналыK аныKтамасы бойынша «9» сынып оKушысы Мейрамбек Мадина босатылды.
Ату пневматикалыK винтовкадан ату – тік таянып тaрCан Kалыпта тіреуге с_йеніп N-нысана бойынша 5 метрлік KашыKтыKтан атумен ™ткізілді. Ату уаKыты 15 минут. ШаSCы мен ж_гіру шамалы немесе орташа бедерлі жол салынCан жердегі ара KашыKтыKта ауа температурасы 15 С градустан т™мен болмаCан кезде ™ткізілді. Сынаманы тапсырCан оKушылар м‰ліметі т™мендегідей:


Сынып
Жалпы саны
ТапсырмаCан оKушылар саны
ТапсырCан оKушылар саны
`лттыK деSгейді тапсырCандар
Президенттік деSгейді

1
4 сынып
12
-
12
3
-


7 сынып
12
-
12
3
-

2
9 сынып
17
1
16
4
-

3
11 сынып
13

13
2
-


БарлыCы
54
1
53
12
-15

Приложенные файлы

Добавить комментарий