План-конспект з української мови Ділові папери


Тема заняття: «Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява».
Мета заняття:
Дидактична: Дати загальні характеристики деяким документам, ознайомити студентів із правилами оформлення документів;
Виховна: Виховувати  ділові якості майбутніх керівників.
Розвиваюча: Розвивати мислячу особистість
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Виконання вправ
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
ЕПІГРАФ
"Документація повинна бути обличчям вашим і вашої
компанії. Обличчям настільки виразним і неповторним,
щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав би, що
це написано Вами."
С.П. Бибик
Перебіг уроку
І. Орг.момент
ІІ. Повідомлення теми, мети уроку
Учитель: Сьогодні ми з вами познайомимося з правилами оформлення ділових паперів та ділового листування. Як ви думаєте, для чого це потрібно? Яку роль виконує цей стиль?
Відповіді учнів.
Учитель робить висновок: Роль офіційно-ділового стилю - забезпечення ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства. Стиль обслуговує законодавство, адміністративно-господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів. В усній формі він виявляється під час проведення зборів, нарад, засідань.
Давайте з вами запишемо:
Для ділового стилю характерні такі ознаки:
- вживання готових усталених форм та мовних зворотів;
- точність, ясність, логічність та стислість у викладенні думок;
- вживання слів тільки у прямому значенні;
- спеціальна термінологія;
- відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики.
Учитель: Сучасне життя вимагає від людини обізнаності із структурою багатьох документів, порядком їх складання, культурою ділового мовлення. Ви вже навчилися писати ряд документів, сьогодні ознайомимося ще з двома.
Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на численних зборах, нарадах, конференціях, пленумах. Ця вкрай необхідна робота, можливо, не була б результативною, якби не фіксувалась у протоколі. Адже саме на підставі протоколу від працівників можна вимагати виконання доручених їм колективом завдань.
1.Що ж таке ділове мовлення?
Ділове мовлення-це спілкування в державному, політичному,суспільному, господарському,громадському житті, в офіційних стосунках між громадянами.
Ділове мовлення існує в 2 формах:
-писемній;
-усній.
2.Яка різниця між усною і писемною мовою?
- Різниця між усними і писемними мовами визначається призначенням (усна розрахована на слухача, писемна на читача) і базується на різних способах передавання інформації.
3.Чим відрізняється писемна мова?
- Писемна мова відрізняється регламентованістю (встановлена кількість часу), стандартизація викладу,можливістю повернутися до написаного і переписати. Основним видом писемного ділового мовлення є документ. Документи використовуються в різних галузях людської діяльності та життя.
III.Актуалізація опорних знань
Учитель:Тепер подивіться на матеріал, який знаходиться перед вами і ознайомтеся із ним.
У кожного на парті лежить наочний матеріал, а також приклади правильного оформлення ділових папер.
Учитель: Давайте разом розберемося, як само треба заповнювати офіційно-ділові документи і в чому полягає їх специфіка.
Учні користуючись матеріалом намагаються зрозуміти специфіку офіційно-ділового стилю (додаток 1).
Разом із вчителем учні вивчають новий матеріал
Клас поділяється на 4 групи і користуючись додатковим матеріалом презентують отримані нові знання з оформлення офіційно-ділових документів.
1 група знайомить з правилами оформлення оголошення.
2 група – з правилами оформлення розписки (додаток 2).
3 група – з правилами оформлення доручення (додаток 3).
4 група-з правилами оформлення протоколу (додаток 4).
5 група – з правилами оформлення автобіографіїї (додаток 5).
Виготовлення пам’ятки з оформлення ділових паперів.
IV. Підсумки уроку
VІ. Оцінювання відповідей учнів.
VІІ. Домашнє завдання.
Написати по одному прикладу з кожного вивченого типу документів офіційно-ділового стилю.
 П А М ’ Я Т К А
ВИМОГИ ДО ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ
1. Ділові папери складаються за єдиною формою.
2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.
3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).
4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).
5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею).
6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.
7. Порядок слів у простих реченнях прямий.
8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).
9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.
Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

Приложенные файлы

Добавить комментарий