Тестер жина?ы а?ылшын тілінен ?аза? сыныптарында


Түсініктеме хат.
ҰБТ тест жинағы Қазақстан мемлекеттік орта білім беру стандартына сайкес құрылған. Тест жинағы екі тараудан тұрады: морфология, синтаксис; өлкетану және мақал-мәтелдер. Тест жинағы 10-11 сынып оқушыларын ҰБТ-ға дайындық жүргізуге бағытталған.
Оның мақсаты: оқушылардың грамматикалық, морфологиялық, синтаксис және өлкетану білімдерін жүйелеу және дамыту, жазу және ауызша алған дағдыларын жақсарту. Оқушылардың білім-біліктілік, танымдық, коммуникативтік біліктілігін, олардың сөйлеу дағдыларын арттыру.
Тест жинағы екі тараудан тұрады:
I.Морфология. Синтаксис.
II. Өлкетану, мақал-мәтелдер.
Морфология тарауында етістіктің осы, өткен және келер шақтардың формалары кіріктірілген. Сонымен қатар үстеулердің құрамы және олардың орындары, сын есімнің шырайлары, салыстырмалы шырайдың түрлері as ...as, so ...as, the... the...; белгілі, белгісіз және нөлдік артикльдер, модальды етістіктер, зат есімнің көпше түрі, герундий және инфинитивтің сөйлемдегі функциялары, used to құрылымы енгізілген.
Синтаксис тарауына осы, өткен және келер шақтардың болымды, болымсыз, сұраулы (жалпы, арнайы, альтернативтік, айырмашылық) сөйлемдер, шартты сөйлемдер, төлеу сөздер енгізілген.
Өлкетану тарауында Америка және Ұлыбритания тақырыптарында екі нұсқадан кіріктірілген. Мақал – мәтелдер де жиынтық тестке қосылған.
Бұл жинақ тесті 2 тараудан, 18 тақырыптан құралған. Барлық тесттердің кілттері бар, олар қатемен жұмыс жасауға пайдалануға және білімдер мен дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әр тест төрт жауаптан құрылған, ішінде бір жауабы ғана дұрыс. Оқу материалдары күрделі деңгейде құрастырылған. Әр келесі тестте күрделі грамматикалық құрылымдар ғана емес, сонымен қатар қайталау тақырыптары енгізілген. Тестке алынған оқу материалы оқулықпен ғана шектелмеген, логикалық қосымша сұрақтар енгізілген, оқушының білім сапасын арттыру үшін.
Күтілетін нәтиже: оқушының білім сапасын көтеру, ҰБТ көрсеткішін жоғарлату, ағылшын тілі пәніне қызығушылығын арттыру және құзыреттілігін қалыптастыру.
Use the right of negative, affirmative and question forms of Present tense: simple, ctinuous, perfect and perfect continuous.
Test 1.
Fill in the gap:
1.I_______ home from school at about 4.30.
a.getting on
b.get
c.got
d.to get
2. My parents’ alarm clock ________ at 6.30.
a.ring
b. ringing
c.rang
d.rings
3. We ________ tennis and basketball at school.
a.play
b.are playing
c.to play
d.played
4. Jack ________ a shower in the evening.
a.have
b.is having
c.has
d.had
5. Patrick’s at the pool. He ________
a.is swimming
b.swims
c.swam
d.was swimming
6. I _______________ my new trainers because they aren’t very comfortable.
a.wear
b.’m not wearing
c.wore
d.didn’t wear
7. Be quiet, please. We ____________ to listen to the radio.
a.to try
b.trying
c.’re trying
d.aren’t trying
8. After breakfast, Paul __________ for school.
a.get ready
b.doesn’t get ready
c.getting ready
d.don’t get ready
9. They ________ often ________ computer games.
a.don’t play
b.doesn’t play
c. play
d. do play
10. _______ you enjoy cooking?
a. does
b.do
c.done
d.did
11. ___________ your Maths teacher wear glasses?
a.did
b.does
c.do
d. doesn’t
12. How often ______ you ________ your room?
a.does tidy
b. did tidy
c.have to tidy
d.do tidy
13. What _______ you _______?
a. are watching
b.is watching
c.were watching
d. am watching
14. Who _____ you ________ for?
a. ‘s waiting
b. are waiting
c. do waiting
d.waiting
15. John’s in bed. He is sleeping,__________?
a. isn’t he
b.aren’t he
c. didn’t he
d. don’t he
16. I _______ already _________ the hamburger.
a. has eaten
b. do eaten
c.have eaten
d. have eat
17. He _______ __________ his homework yet.
a. hasn’t do
b. hasn’t done
c.haven’t did
d.haven’t done
18. She ______ already _______ the film.
a. hasn’t seen
b. has see
c.has seen
d. have seen
19. He ______ just _______ home.
a. has come
b. have came
c. has came
d. have coming
20. _________ you ________ this film yet?
a. has seen
b. have see
c. has seeing
d. have seen
21. What _____ you ________?
a. have done
b. has done
c. have do
d. has did
22. John _______ ___________ this book for two days.
a. has reading
b. have reading
c. has been reading
d.have been reading
23. She _________ ______ ______ French for very long.
a. haven’t been learning
b. have be learning
c. has been learn
d. hasn’t been learning
24. _______ you ______ ______ the Internet all morning?
a. have been searching
b. has been searching
c. have been search
d. has been searched
25. Who ______ _______ _______ this DVD since morning?
a. has be watching
b. have been watching
c. has been watching
d. has been watch
Test 2
Fill in the gap:
Mum _______ to work four days a week.
a.go
b.goes
c.went
d.gone
2. Mell always does her homework, __________?
a.didn’t she
b.doesn’t she
c.done’t she
d.don’t she
3. My sister and I _______ going to the gym.
a.enjoy
b.enjoys
c.enjoyed
d.enjoying
4. We ______ ______ to school at the weekend.
a.doesn’t go
b.don’t go
c.do go
d.going
5. _______ you and your friends _______ football?
a.did played
b.do playing
c.does playing
d.do play
6. Where _______ your best friend ______ ?
a.do live
b.does live
c.have live
d.do living
7. Jilia’s in her bedroom. She ______ ______ dressed for school.
a.is gets
b.are getting
c. is getting
d.do getting
8. You can use Ben’s tennis racket. He ______ __________ it at the moment.
a.isn’t using
b.wasn’t using
c.aren’t using
d.has using
9. _____ he _______ a letter now?
a.are writing
b.is writing
c.was writing
d.am writing
10. Where ______ they ________ pizza?
a.do having
b.is having
c.are having
d.was having
11. I _____ _______ my grandmother twice this week.
a. have visited
b.has visited
c.have visit
d. have visiting
12. We _____ _______ this book.
a. has finished
b. have finishing
c. has finish
d. have finished
13. She ______ __________ her keys yet.
a.hasn’t find
b.hasn’t found
c. haven’t found
d.didn’t find
14. __________ you _______to America?
a. have been
b. has been
c. have be
d. haven’t been
15. He hasn’t gone to the theatre, _________?
a. have he
b. has he
c. hasn’t he
d. had he
16. Where ____________you _________?
a. has been
b. haven’t been
c. have been
d. hasn’t been
17. She must be tired. She __________ all morning.
a. has been swimming
b. have been swimming
c. has be swimming
d. have been swim
18. He ___________ in Zurich for very long.
a. haven’t been work
b. hasn’t been working
c. have been working
d. hasn’t be working
19. ___________ they ___________ in the garden since morning?
a. has been working
b. haven’t been work
c. hasn’t been working
d. have been working
20. You have been studying English since the 5th form, _________?
a. didn’t you
b. hadn’t you
c. haven’t you
d. hadn’t you
21. What ______ you ________ _________ since morning?
a. have been doing
b. has been do
c. has been doing
d. have be doing
22. __________ she ______ her room in the morning or in the evening?
a. do tidy
b. does tidy
c. have tidy
d. be tidy
23. ______ he ___________ cola or water?
a. has drinking
b. are drinking
c. is drinking
d. were drinking
24. ________ he _________ to America or China?
a. has gone
b. have gone
c. has going
d. have go
25. _________ he _________ ________ a letter or a message for half an hour?
a. has been writing
b.have been writing
c. has be writing
d. have be write
Use affirmative, negative, questions and passive forms of the past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous.
Test 1
1. He _________ for her outside the cinema.
waiting
to wait
waited
wait
2. They ________ vegetable soup for lunch yesterday.
a. make
b. made
c. making
d. are making
3. Where _________ she _____ tonight?
a. do go
b. did gone
c. did go
d. does go
4. What _____ you ________ when you ______ the accident?
a. were doing, saw
b. were seeing, did
c. did see, do
d. was doing, saw
5. I _______________ into town one day last week when I _________ a house on fire.
a. were driving, see
b. is drive, seeing
c. was driving, see
d. was driving, saw
6. Where _________ you _________to when you ______ your passport?
a. was travelling, lost
b. were travelling, lost
c. did travel, losing
d. did travel, lose
7. Ben ________ football with his friends when it started to rain.
a. was play
b. played
c. was playing
d. has played
8. Tom and Josh ____________ outside the cinema when Tom’s mobile phone ________ .
a. was waiting, ring
b. waited, was ringing
c. waited, rang
d. were waiting, rang
9. ________ it ________ when you came home?
a. was raining
b. were raining
c. is raining
d. had rain
10. What _______ you _________?
Some jeans.
do buy
does buy
do bought
did buy
11. Ana and Jay ________________ into the shop and bought a book, ________ they?
a. were going, weren’t
b. are going, aren’t
c. go, do
d. was going, wasn’t
12. The boat hit a large rock and __________ really quickly.
a. sink
b. sinking
c. sank
d. was sinking
13. I ______________ the film - it was boring.
a. did enjoy
b. do enjoy
c. don’t enjoy
d. didn’t enjoy
14. Ryan ______________ to the disco with us on Friday.
a. didn’t came
b. didn’t come
c. doesn’t come
d. do came
15. My uncle ___________ around Europe for three months.
a. travelled
b. didn’t travel
c. travelling
d. was travelling
16. I _________ a very strange dream last night.
a. have
b. had
c. has
d. to have
17. Alice __________ for ten hours last night.
a. sleeped
b. slept
c. was sleep
d. has sleep
18. You’re late! The lesson __________ 20 minutes ago.
a. start
b. was starting
c. started
d. is starting
19. You went to school by bus, ____________ you?
a. don’t you
b. does you
c. did you
d. didn’t you
20. The army _______ and ________.
a. has fought, won
b. fought, had won
c fought, won
d. had fought, won
21. The footballer ___________ a goal before he __________ his leg.
a. had scored, broke
b. has scored, break
c. scored, had broken
d. did scored, broke
22. __________ John __________ Paul to his party before he _______ the truth?
a. has invited, knew
b. had invited, knew
c. invited, had known
d. invited,knew
23. When Sue ________, Anna _______ already _________.
a. arrived, had left
b. had arrived, left
c. arrived, left
d. to arrive, left
24. ________ she ________ him before?
a. has met
b. was meeting
c. had met
d. were meeting
25. Katie _____ never ________ in aliens, until she ________ one.
a. has believed, saw
b. have believed, see
c. believed, had seen
d. had believed, saw
Test 2
Gerry _______ home at ten.
leave
left
had leave
has left
2.Where _________ your sister yesterday?
a. was
b. were
c. been
d. be
3. When I _______ home, I _________ my coat and sat down.
a. get, take off
b. to get, to take off
c. got, take off
d. got, took off
4. Michael Jackson was an American, _________ he?
a. was he
b. wasn’t
c. did he
d. didn’t he
5. The treasure __________________ in 1957.
a. were discovered
b. had discovered
c. was discovered
d. has discover
6. Hamlet _________________ by William Shakespeare.
a. was wrote
b. was written
c. has written
d. wrote
7. Where ________ the robber __________?
a. was caught
b. did catch
c. was catching
d. have caught
8. By the time we ___________ to the party, it __________.
a. got, had finished
b. get, has finished
c. to get, to finish
d. got has finished
9. When I ________ home, they _____________ the dinner.
a. had got, made
b. get, make
c. got, had made
d. getting, make
10. She _________ her homework by 11 p.m.
a. had finish
b. has finish
c. finished
d. hadn’t finished
11. Joe _________ for ten kilometers.
a. had walked
b. has walked
c. walked
d walk
12. Mr. Brown ________________ orange juice at the swimming pool.
a. were drinking
b. was drinking
c. drunk
d. had drunk
13. Where _________ she _______ when she ________?
a. were going, fell
b. was going, fall
c. has go, fell
d. had gone, fell.
14. Robbie was pleased because he _____________a goal.
a. has scored
b. did scored
c, have scored
d. had scored
15. Mrs. Davis was annoyed because she ___________ her favourite bowl.
a. have broke
b. had broken
c. has break
d. had break
16. We were lucky that the dry forests _____________ fire.
a. had catch
b. have caught
c. hadn’t caught
d. haven’t catch
17. My dad ___________ the road when he ___________ the car in front of him.
a. wasn’t watching, hit
b. was watch, hit
c. watch, hit
d. watching, hit
18. I ________ a strange experience yesterday.
a. have
b. had
c. to have
d. has
19. When she _______________ to school, a dog _______________ her.
a. was going, was attacking
b. was walking, attacked
c. went, ran away from.
d. went, was attacking
20. While they ___________________ dinner, they ______________ a strange noise.
a. had, made
b. were having, heard
c. were cooking, were hearing
d. have, heard
21. Jack found an old key while he _________________ for his camera.
a. looked
b. looks
c. was looking
d. had look
22. Where _________ they ___________ when they __________ news?
a. did go, heard
b. go, hear
c. going, hearing
d. were going, heard
23. What _________ they __________ when television _____________working?
a. were watching, stopped
b. was watching, stop
c. have watch, have stop
d watched, stopped
24. _________ there a woman inside the house?
a. were
b. did
c. do
d. was
25. ___________ she ever ______________ to India before?
a. has travel
b. had travelled
c. did travelled
d. do travel
Use affirmative, negative, questions and passive forms of future tenses: simple, continuous, perfect, perfect continuous,the structure to be going to, present continuous describing intention.
Test 1
1.By the time you come home you ____________ everything I have told you.
a.will have forgotten
b.will forget
c.will be forgetting
d.am forgetting
2. My parents are returning from Italy next Monday at 7 p.m. So this time next Monday I __________ them at the airport.
a.have meet
b.will have met
c.will be meeting
d.were meeting
3. Asel has bought this TV set on credit. She ___________ all the money by the first of August.
a.is paying
b.will have paid
c.will pay
d. are paying
4. The dog will wait for his master near the door untill his master _________ from work.
a.will get back
b.won’t get back
c.gets back
d.getting back
5. She is in the country now and she _____________ there for another week.
a.won’t be staying
b.will stay
c.will have been staying
d.will be staying
6. When Jerry enters a Medical school he ____________ Chemistry for more than four years.a.will study
b.will have been studying
c.be study
d.are studying
7. Who ________________ of the dog when you go to America?
a.is taking care
b.will be taking care
c.will take care
d.are taking care
8. Don’t worry. I _____________ all the lights in the house when I go to bed.
a.will be switch off
b.will switch on
c.will have switched off
d.will switch off
9. By the beginning of next month the film _____________ for four years.
a.will have been functioning
b. will function
c.is functioning
d.are functioning
10. What ________________ be doing this time tomorrow?
a.were you
b.will you
c.will have you
d.are you
11. _____________ go if you like because I have to do some shopping.
a.I’ll
b.I’ve
c.I’m
d.I’re
12. I _______________ simply wait until she comes back.
a.shall have
b.shall be
c.shall
d.shan’t
13. ______________ you ___________ the house or haven’t decided yet?
a.will be buying
b.shall be
c.have buy
d.had buy
14. I’m sure they ______________ get married and live happily ever afterwards.
a.did
b.would
c.will been
d.will
15. What do you _______________ to do when you leave school?
a.will want
b.want
c.wanted
d.will be want
16. The train ___________________ at 11.45
a. leaves
b. will leave
c.will be leaving
d.leaving
17. We ________________ dinner at a nice restaurant on Saturday.
a.are having
b.are going to have
c.will have
d.will be have
18. It ___________ in the mountains tomorrow evening.
a.will be snowing
b. will be snow
c.is going to snow
d.will snow
19. Wait! It ________________ you to the station.
a.will drive
b.am going to drive
c.will be driving
d. is going to drive
20. The English lesson _____________ at 8.45
a.will start
b.is starting
c.starts
d.starting
21. Look at the clouds- it ________________ in a few minutes.
a.will rain
b.is going to rain
c.is raining
d.rains
22. They ________________ to London on Friday evening
a.are flying
b.will fly
c.will be flying
d.flies
23. As we want to get better marks in English, we ___________ harder in the future.
a.are going to study
b.will have studied
c.will study
d.study
24. I am afraid they ________________ Everything by the time we arrive.
a.will eat
b.will be eating
c.will has eaten
d.will have eaten
25. That’s what they always say, but they _________ surely ____________ about it by next year.
a. will forget
b.will have forgotten
c.are forgetting
d.is forgot
Articles: a/an, the, no article
Test 1
Choose the right answer
__________ doctor must like people.
the
an
a

My father is ________ engineer.
an
---
the
a
Could you lend me _____ pen?
the
a

an
My brother is going out with _________ French girl.
----
The
an
a
She lives in _______ nice big house.
a
the

an
She didn’t say _________ word.
the
----
a
an
Did you lock ______ car?
the
a
---
an
What did you do with ___________ camera I lent you?
a
---
an
the
I haven’t seen ______ moon for days.
a

the
an
_____ Mississippi, _____ Amazon and _______ Nile are well known rivers.
the, a, a
a, a, a
--, --, --
The, the, the
_________ moon is full tonight.
a. the
b. an
c. a
d. –
12. This is ________ man I told you about.
a. an
b. the
c. ---
d. a
13. ______ British drink far too much tea.
a. a
b. -----
c. the
d. an
14. Football is _________ life.
a. a
b. the
c. an
d. ---
15. Give _________ peace _________ chance.
a.----, a
b. a, a
c. the, a
d. the, the
16. We live in _________ France.
a. the
b. a
c. ---
d. an
17. She works for _______ Lufthansa.
a. ---
b. the
c. a
d. an
18. We went there by _____ car .
a. the
b.—
c. a
d. an
19. __________ Thames flows into _________ North Sea.
a. --, the
b. the, the
c. a, the
d. an, a
20. ______ People’s Republic of China.
a. a
b. an
c. the
d.---
21. This is ________ best.
a. a
b. an
c.—
d. the
22. I went to ____ cinema.
a. the
b. an
c. ---
d. a
23. It’s time for ______ lunch.
a. the
b. a
c. –
d. an
24. _______ lunch I had at Café Sol was good value.
a. a
b. the
c. –
d. an
25. We took the train from ________ Paddington Station to ________ Bath.
a. the, a
b. an, a
c. --, the
d. --, --
Modal verbs: can, may, must, have to, be to, should, need, ought to, would, shall, will, dare.
Test I.
1.He ___ read English.
a.shall
b.dare
c.can
d.cans
2. I ____ do this work today.
a.must
b.has to
c.had to
d.cans
3. Lily ____ use her computer because the keyboard is broken.
a.can
b.can`t
c.must
d.mustn`t
4. I know it`s late, but I___ finish my homework.
a.mustn`t
b.can`t
c.must
d.would
5. You _____ believe everything you hear.
a.should
b.shouldn`t
c.must
d.might
6.You _____ eat chips and burgers all the time. They aren`t very healthy.
a.shouldn`t
b.should
c.can
d.must
7. It`s a beautiful day .We _____ have lunch outside.
a.mustn`t
b.can`t
c.shouldn`t
d.should
8.I don`t want to do it now. I think I ____ do it tomorrow.
a.mustn`t
b.will
c.shouldn`t
d.couldn`t
9.
You _____ to drive on the left.
a.has
b.must
c.can
d.have
10. You _____ use your mobile phone while you`re driving.
a.must
b.can
c.mustn`t
d.should
11. You _______ to be able to understand British road signs.
a.should
b.can
c.have
d.has
12.We ____ decide to go camping again at Easter.
a.can
b.may
c.may to
d.able to
13. ______ help me?
a.Can you to
b.Do you can
c.Can you
d.You can
14. I really think you ____ see adoctor.
a.need
b.have
c.should
d.ought
15. There was no bus, so we ____ to walk home.
a.could
b.had
c.must
d.should
16. “Did she do the exercise?” “No, she said she_____understand it.”
a.don`t
b.can`t
c.couldn`t
d.doesn`t
17. Meat ______ in refrigerator or it will spoil.
a.be kept must
b.must be kept
c.must to be kept
d.must kept
18. I_____ do the work today, I have plenty of time.
a.have not
b.need not
c.cannot
d.may not
19. You can`t keep on using my tennis shoes. You _____ buy your own.
a.must to
b.must
c.can
d.may
20. I _____ stay in bed yesterday because I wasn`t very well.
a.have to
b.had to
c.must
d.has
21. “There is something wrong with my hand.” “I think you ____ to see a doctor.”
a.should
b.ought
c.must
d.should have
22. We`re very busy tomorrow so we ____ time to visit you. We aren`t sure.
a.could not have
b.might not have
c.ought to have
d.must not have
23. You haven`t eaten all day. You _____ hungry.
a.must be
b.must being
c.can`t be
d.mustn`be
24. I`m getting fat. I think I _____ eating the wrong kind of food.
a.can`t be
b.can be
c.must be
d.mustn`t be
25. “_____ you hand me that pairs of scissors,please?” “Certainly.”
a.may
b.shall
c.will
d.should
Comparative & superlative degrees of adjectives: regular & irregular, as…as, not so…as, the…the... .
Test I.
Fill in the gap.
1.Mount Everest is ------ than Mount Fuji.
a.higher
b.highest
c.high
d.tre higher
2. Alaska is _____ than Rome.
a.cold
b.coldest
c.the coldest
d. colder
3. Australia is _____ than Great Britain.
a.big
b.biger
c.bigger
d.biggest
4. This room is ______ than that one.
a.busy
b.busyer
c.busier
d.busiest
5.Computer games are ___ ___ than CDs.
a.most expensive
b.more expensive
c.the more expensive
d.expensive
6. Whales are____ _____ _____ sharks.
a. as dangerous as
b.as more dangerous as
c.than as dangerous as
d.as dangerouser as
7. English isn`t ____ _____ _____ Chinese.
a.as more difficult as
b.as difficult as
c.as most difficult as
d. as difficulter as
8. Rome isn`t ___ ___ ___ Cairo.
a.as hotter as
b.as hottest as
c.as hoter as
d.as hot as
9. His test was ____ than hers.
a.the best
b.better
c. gooder
d.the better
10. Ann`s Russian is _____ than Tom`s.
a.worse
b.bad
c.the worst
d.the worse
11. Apples are ____ than orangers.
a.more
b.most
c.the more
d.many
12. My house is _____ than yours.
a.farther
b. farthest
c.far
d.more far
13. There is ____ water in the bottle than in the glass.
a.less
b.little
c.more less
d.least
14. The Nile is ____ river in the world.
a.longest
b.longer
c.long
d.the longest
15. I hate Monday. It`s ____ day of the week.
a.bad
b.worse
c.worst
d.the worst
16. He is ____ person in our family.
a.tallest
b.tall
c.the tallest
d.taller
17. Mrs. Jones is ____ teacher in the school.
a.best
b.the best
c.goodest
d.good
18. I think Kirsten Dunst is _____ actress in Hollywood.
a.more beautiful
b.most beautiful
c.the most beautiful
d.beautiful
19. I`m going to buy _____ television in the shop.
a.most modern
b.the most modern
c.the modern
d.modernest
20. The mobile phone is one of _______ popular inventions of the twentieth century.
a.the most popular
b.most popular
c.more popular
d.popular
21.The kitchen in my flat _____ the bedroom.
a.as larger as
b.as largest as
c.as large as
d. the largest
22. The Moskva river is not _____ the Volga.
a.so long as
b.as long as
c.the long the
d.as long so
23. ___ sooner___ better.
a.the…the
b.as…the
c.the…as
d.so…as
24.___ light ___ a feather.
a.the…the
b.as…as
c.so… as
d.the…as
25.It is ___ broad___ it is long.
a.so…as
b.the…the
c.as…as
d.as…so
Test II.
Fill in the gap.
1.My sister is ____ than my brother.
a.young
b.younger
c.youngest
d.the youngest
2. A snake _____ than a spider.
a.biger
b.big
c.bigger
d.biggest
3. Buses are ____ than trains.
a.slow
b.slower
c.slowest
d.more slower
4. Our old fridge was ___ than the washing mashine.
a.noisy
b.noisyer
c.noisier
d.noisiest
5. The beach is ______ than the river.
a.more polluted
b.most polluted
c.the more polluted
d.polluted
6. The monkeys are ______ than the frogs.
a.intelligenter
b.more intelligent
c.the most intelligent
d.intelligent
7.Paul is ___ me at playing football.
a.good
b.the best
c.better
d.the better
8. Hollywood film stars are ______ than nurses.
a.rich
b.richer
c.richest
d.the richest
9. Digital cameras are _______ than computers.
a.more expensive
b.expensive
c.most expensive
d.expensiver
10. What place is _____ in the world.
a.hottest
b.hot
c.hotter
d.the hottest
11.Almaty is _______ beautiful city in our country.
a.most beautiful
b.more beautiful
c.the most beautiful
d.beautiful
12. ___ heavy ___ lead.
a.as…as
b.the…the
c.so…as
d.so…the
13. The population of Astana is not ____ large ____ the population of Almaty.
a.as…as
b.the…the
c.so…as
d.as…so
14. _____ less we know, _____ more we suspect.
a.the…the
b.as…as
c.so…as
d.as…so
15.Children aren`t _________ adults.
a.as taller as
b.as tallest as
c.as the tall as
d.as tall as
16. At the Paralympics in Beijing there were ____ than 4,000 athletes.
a.most
b.the most
c.more
d.the more
17. It cost 2,500 dollars! It was____ camera in the shop.
a.the most expensive
b.most expensive
c.more expensive
d.expensive
18. Bill Gates was one of ______ businessmen in the world.
a.the successful
b.the most successful
c.more successful
d.most successful
19. Is Sears Tower ______ building in the world?
a.tallest
b.the tallest
c.taller
d.tall
20.Who is _____ man in the world?
a.old
b.the older
c.the oldest
d.oldest
21. I think Arman is _____ boy in the class.
a.clever
b. cleverer
c.the cleverest
d.cleverest
22.She is _____ than she looks.
a.young
b.younger
c.the youngest
d.the young
23.In the 2008 Olympics Usain Bolt from Jamaica was ______ man in the 100 metre sptint.
a.fast
b.the fastest
c.faster
d.the fast
24.The meat is a bit______ than the chicken.
a.more expensive
b.the most expensive
c.expensive
d.the expensive
25.Irish sprinter Jason Smith was only a little _____, but he won gold too.
a.slow
b.slower
c.slowest
d.the slowest
Used to: affirmative, negative, questions.
Test I.
Fill in the gaps.
1.Karen ____ to read lots of comics.
a.used
b.use
c.using
d.uses
2.often to go flat to we beach the on used our.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a.2,5,7,8,6,9,11,4,10,3,1.
b.1,5,3,10,4,6,8,9,7,11,2
c.6,1,10,2,3,5,11,4,9,8,7.
d.7,5,4,6,3,1,10,9,11,2,8.
3.We ____ to go to Greece for our holidays.
a.uses
b.use
c.used
d.use not
4.His father _____ smoke any more, but when he was younger he ____ smoke.
a.used, didn`t used
b.use, don`t use
c.doesn`t use,used
d.didn`t use, used
5. ___ you ___ to like eggs when you were a child.
a.did …use
b.do…use
c.did…used
d.does…used
6. Nadja ______ maths, but she`s very good at it now.
a.didn`t use
b.don`t use
c.didn`t used
d.did used
7. Toby ____ about his school work, but now he gets nervous before exams.
a. did used
b.didn`t used
c.didn`t use
d.don`t use
8. I ___ to stay at my grandparent`s house every summer. It was great.
a.did used
b.used
c.use
d.did`t used
9.____ they____ to make up stories?
a.did…use
b.did… used
c.does… used
d.didn`t used
10. His grandfather ____ play tennis.
a.used
b.used to
c.did use to
d. use to
11. What ____ you ____ to do ?
a.did… use
b. did… used
c.did… used to
d.do… used
12.____ you ____ to speak an American with accent?
a.did… used
b.don`t… used
c.used
d.did… use
13.When Iwas a little, we _____ in Prague.
a.used
b.used to
c.use to
d.don`t use to
14.How ____ you ____ go to school there?
a.did …use to
b.did… used to
c.don`t use to
d.used to
15. Chris _____ pretend that he was a horse. We all laughed at him.
a.use to
b.used to
c.used
d.use
16. Tony and I ____ play table tennis.
a. use to
b.used to
c.used
d.use
17. That shop _____ a clothes shop, but now it sells CDs.
a.used to be
b.use to be
c.used to is
d.used be
18. You ___ be my friend, but now you only say horrible things about me!
a.used to
b.use to
c.used
d.use
19. My favourite player isn`t very good now, but he ____ to be the best in the country.
a.used to
b.used
c.use to
d.did use to
20. ___ your father ____ to play football when he was younger?
a.did… used
b.do… used
c.did… use
d.did… use to
21.When you were small, ___ you ___ watch cartoons on TV?
a.did…use
b.did… used
c.did…use to
d.did… used to
22. Ancient Egyptians _____ to go to the dentist.
a.did used to
b.did used to
c.do used to
d.did use
23. My brother ______ enjoy Maths.
a.didn`t use to
b.did used to
c.didn`t use
d.didn`t used to
24. I _____ to have a mobile phone, but now I send text messages every day.
a.didn`t use
b.didn`t use to
c.didn`t used to
d.don`t use to
25.___ you ___ go to bed early when you were a child?
a.did… use
b.did… use to
c.did… used to
d.did… used
The plural forms of the nouns: forms, special cases
Test I.
Choose the right answer.
I met some interesting ___ at the meeting last night.
a.man
b.mens
c.mans
d.men
2. I need some ___ to light the fire.
a.match
b.matches
c.matchs
d.matchess
3. The baby got two new ___.
a.tooth
b.toothes
c.teeth
d.tooths
4.The farmer loaded his cart with ___ of fresh vegetables to take to market.His cart was pulled by two ___.
a.box, ox
b.boxs, oxen
c.boxes, ox
d.boxes, oxen
5. Alex saw some ___ running across the floor
a.mice
b.mouse
c.mouses
d.mices
6. If a houseplant is given too much water, its lower ____ turn yellow.
a.leaf
b.leaves
c.leafs
d.leavs
7. Before Marie signed the contract, she talked to two.
a.attorney
b.attorneyes
c.attorneys
d.attorneies
8.The north side of the Ireland has no ___ . There are only steep ____ .No one can climb these steep walls of rock.
a.beaches, cliff
b.beachs,cliffs
c.beaches, cliffs
d.beaches, cliffs
9. New scientific ____ are made every day in ____ throughout the world.
a.dicoveries, laboratories
b.discovery, laboratories
c.discoveries, laboratory
d.discovery, laboratories
10. I caught several ___ in the lake.
a.fishs
b.fishes
c.fish
d.fishess
11. On our trip in the mountainous countryside, we saw some ___, ___, ___, and wild ____.
a.wolves, foxes, deers, sheep
b.wolves, foxes, deer, sheeps
c.wolves, fox, deer, sheep
d.wolves, foxes, deer, sheep
12. When we spoke in the cave, we could hear ____ of our voices.
a.echos
b.echoes
c.echo
d.echoses
13. The music building at the university has 27 ____ . Students need to sign up for practice times.
a.piano
b.pianoes
c.pianos
d.pianoses
14.No ___ is good ___.
a.new… news
b.news… new
c.news… news
d.new… new
15.Where is the ___ ? It is on the table.
a.money
b.moneys
c.monies
d.moneyes
16. Her ____ are very beautiful.
a.cloth
b.cloths
c.clothes
d.clothess
17.Where are my ___? They are under the newspaper.
a.glass
b.glasses
c.glassess
d.glases
18. ___ is power.
a.Knowledges
b.Knowledgess
c.Knowledge
d.Knowledgs
19. Many receive ___ , only the wise profit by it.
a.advices
b.advice
c. advise
d.advises
20. ____ spent on the brain is never spent in vain.
a.money
b.moneys
c.moneyes
d.moneies
21. What ____ did you get from his lecture?
a.informations
b.information
c.informationes
d.informatoiness
22. Their ___ in English was very good.
a.progresses
b.progreses
c.progress
d.progreses
23.Do you eat much ___ ?
a.fruits
b.fruitses
c.fruites
d.fruit
24. ____ is my favourite subject.
a.Physics
b.Physic
c.Physicses
d.Physices
25. datum, phenomenon, nucleus, basis, crisis
a.data, phenomena, nuclei, bases, crises
b.data, phenomenan, nucleu, bases, crises
c.datum, phenomenon, nuclei, base, crises
d.data, phenomenon, nucleus, bases, crises
Adverbs: forms (describing verbs, formed by adjective, irregular adverbs) and places.
Test 1
Fill in the gap.
1. She ____________ walked to the store.
a.quickly
b.quick
c.fast
d.often
2. My mom and dad took us to eat __________________.
a.tomorrow
b.today
c.yesterday
d.the next day
3. Let’s go to the mall ______________.
a.late
b.later
c.yesterday
d.last night
4. My uncle tells stories __________.
a.happily
b.good
c.best
d.well
5. Could you drive more ____________?
a.slow
b.slowly
c.slowlier
d.quite
6. Ipara speaks French _____________ of all the girls in her class.
a.fluent
b.more fluent
c.the most fluently
d.good
7. We could do this ___________ with a computer.
a.easy
b.more easily
c.the most easily
d.quick
8. I will visit you as ______________ as I can.
a.sooner
b.easy
c.easier
d.more soon
9. This is the ____________ I am able to do.
a.good
b.a little
c.more
d.some
10. Barbara speaks very _____________ . It’s difficult to hear her.
a.fast
b.quietly
c.easy
d.quick
11. My mother walks __________ now as she’s quite old.
a.slowly
b.slow
c.slowlier
d.fast
12. Maria sings __________ . I love her voice.
a.goodly
b.easy
c.bad
d.well
13. My grandfather walks ________________________.
a.extremely slowly
b.extreme slow
c.extreme slowly
d.extreme quick
14. Your roommate drives __________________ , doesn’t she?
a. quitely fast
b. quite fastly
c. quite fast
d.quick
15. I’ve _______________ eaten my dinner.
a. already
b. yet
c. often
d.always
16. They haven’t gone to bed ___________ .
a. already
b. yet
c. just
d. always
17. I have ____________ eaten the hamburger, but I haven’t finished the vegetables _______.
a.already, just
b.yet, already
c.yet, just
d.already, yet
18. He’s ____________ come home.
a.often
b.before
c.just
d.always
19. He’s ____________ bought a magazine, but he hasn’t read it ______________.
a. yet, often
b. just, yet
c.yet, already
d.ever, never
20. I ran ______________ than the others.
a. more quick
b. most quick
c. quicklier
d.more quickly
21. My school is ______________ from my house than the park.
a.further
b.far
c.more far
d.near
22. What have you been doing ____________ ?
a.yesterday
b.today
c.last time
d.last night
23. It’s ages ____________ I last went to a football match.
a.ago
b. late
c.since
d.ever
24. I haven’t seen Gerry ___________ a long time. How is he?
a.for
b.before
c.lately
d.sometimes
25. I’ve written to Deborah ________________ .
a.last week
b.recently
c.yet
d.recent
The adverbs: much, many, little, a little, few, a few,alot,some, any
Test I.
Fill in the gaps.
How ___ clothes are you going to take with you?
a.much
b.little
c.few
d.many
2. I suppose you`ve had ____ interesting experiences.
a.any
b.a lot
c.much
d.a lot of
3. _____ is supposed to be bad for you.
a.Too much salt
b.Too many salt
c.Enough salt
d.Much too salt
c.many
d.little
5. Have you got ___ work to do?
a.many
4.After the lecture the students asked ____ questions.
a.any
b.much
c.few
d. a few
6. How ____ does it cost to fly to New York from Moscow?
a.many
b.far
c.much
d.a lot
7. I haven`t got ____ money on me.
a.much
b.many
c.plenty
d.enough of
8. No, thank you. I don`t want ____ ice cream.
a.some
b.a
c.any
d.the
9. Have you got ____ good computer games?
a.a lot
b.many of
c.any
d.any of
10. Hurry up! There isn`t _____ time left.
a.a few
b.many
c.few
d.much
11. I don`t have _____ milk with my coffee. I like it black.
a.no
b.a
c.any
d.the
12. There aren`t _____ buses on Sunday.
a.some
b.any
c.no
d.the
13. “Could I have ____ more coffee, please?” “Yes, of course.”
a.some
b. any
c.little
d.a
14. I didn`t enjoy the party on Saturday. There were far too ____ people there.
a.much
b.many
c.not any
d.lot of
15. There isn`t ____ sense in what you suggest.
a.many
b.much
c.few
d.a few
16. Even now there is ____ we can do to control the weather.
a.few
b.many
c.little
d.less
17. _____ places which attract so many art lovers as Florence, Italy.
a.Fewer
b.As few
c.There are few
d.There is little
18. “When shall we go?” “___ time. It doesn`t matter.”
a.Any
b.Some
c.The
d.No
19. When I travel I don`t have _____ luggage.
a.many
b.much
c.a
d.the
20. Hemade the soup by mixing ____ meat with some rice.
a.little
b.few
c.a little
d.a few
21. I`ve got ____ friends, nearly no friends.
a.many
b. little
c.a little
d.few
22. They have a little money,so they aren`t poor.
a.little
b.few
c.a little
d.many
23. How ____ meat do you want?
a.many
b.few
c.some
d.much
24. He drinks ____ coffee.
a.a lot
b.many
c.a lot of
d.few
25.He drinks ____.
a.a lot
b.a lot of
c.many
d.few
Phrasal verbs: to look, to put, to bring, to get, to come, to give, to go, to take.
Test 1
Choose the right answer.
Could you ________ my dog while I am on vacation?
look for
look after
look up
look through
Have you seen my shirt? I’ve been ____________ it everywhere.
looking for
looking out
looking at
looking in
Can you ____________ the radio from downstairs?
bring to
come in
bring up
look down
Mr. Garrett _____________ his trip to Washington until next month.
put down
put on
put out
put off
I can’t _____________ these screaming children.
put up with
put off
put away
put out
Jack stole the money and _____________________ it.
a. get away
b. got away with
c. get up
d. get in
7. Stop talking and __________________ your work.
a. get along
b. get out
c. get on with
d. get round
8. Do you ________________ your new boss?
a. get along with
b. get out
c. get up to
d. get away with
9. Joe __________________ this old painting in the attic.
a. come into
b. came into
c. come along
d. came across
10. ___________________ with us, or you’ll miss the bus.
a. come off
b. come back
c. come along
d. come across
11. ____________________ here. I want to talk to you.
a. come on
b. come back
c. come across
d. come along
12. I ____________________ Bill and Sheila on my way home.
a. dropped in on
b. come on
c. got round to
d. drop in
13. The more we _________________ the happier we’ll be.
a. get off
b. get over
c. get together
d. get up
14. How do they _______________ ? Pretty well.
a. get up to
b. get along
c. get off
d. get up
15. Barry has _______________ his illness now.
a. got on
b. get off
c. get at
d. got over
16. What are you ____________________?
a. getting at
b. getting over
c. got up
d. get round
17. Sorry, but I haven’t _____________________ fixing your bike yet.
a. get along
b. got round to
c. got up
d. get over
18. Let’s ______________________ the town today.
a. look into
b. look through
c. look round
d. look at
19. Do you _____________________ sailing?
a. go in for
b. go into
c. go over
d. go down
20. Let’s ____________________ our plan once more.
a.go into
b.go out
c.go in for
d.go over
21. Mary has to ___________ all her cats except one.
a. give in
b. give up
c. gave up
d. gave out
22. She pleaded with me, and I finally __________________ .
a. give in
b. gave up
c. gave in
d. give out
23. I’ve decided to ________________ tennis.
a. take up
b. take away
c. take aside
d. take along
24. A German company ___________ us ____________ last year.
a. take after
b. took over
c. took up
d. take back
25. She made her living by _________________ .
a. taking away
b. taking after
c. taking aside
d. taking in
Conditional sentences: first, second, third, mixed.
Test 1
Fill in the gap.
1. If you fall, I ____________________ catch you.
a.will be able to
b.will
c.won’t be able
d.shall be
2. If it rains, we _____________________ get wet.
a. are going to
b.won’t
c.would
d.will
3. If the cases ____________ too heavy, I ___________ help you carry them.
a.were, could
b.are, can
c.is, can
d.am, could
4. ____________ you __________ at once, I _____________ the police.
a. If leave, will call
b.should call, leave
c. unless leave, will call
d.will leave, call
5. ________________ you see John, can you give him a message?
a.unless
b.shall
c.will
d.should
6. If you _____________ , you _______________ yourself.
a.fall, will hurt
b.fell, would hurt
c.will fall, hurt
d.will fell, hurts
7. If you __________ a millionaire, you _________________ unhappy.
a. become, might be
b. become, shall be
c. became, might be
d. became, will be
8. If I _________ taller, I ___________ the basketball team.
a.am, would join
b.were, would join
c.was, will join
d.will, joins
9. If they _____________ me the job, I ____________ turn it down.
a. were to offer, would
b.was offer, would
c.are offer, would
d.are offer, will
10. If John _____________ more, he ______________ better marks.
a.has study, would has got
b.had study, will have got
c.have studied, would have got
d.had studied, would have got
11. If you ___________ harder, you __________ have succeeded.
a.have tried, might
b.has tried, might
c.had tried, might
d.try, would
12. If you ___________________ some money, you _______________ so hard up.
a.have save, would be
b.had saved, wouldn’t be
c.has save, will be
d.has saved, will be
13. If it ___________ , we ____________ football indoors instead.
a.rains, play
b.rain, plays
c.rain, will play
d.will rain, plays
14. If you _____________ the TV programme last night, you can borrow my recording.
a.miss
b.will miss
c.missed
d.would miss
15. If the police ______________ him, they must suspect him.
a. will arrest
b.arrest
c.have arrested
d.arrested
16. We have a suggestion to make. How ________________ if we ___________ you the job of assistant manager?
a.will you feeling, have offered
b.would you feel, offered
c.might you felt, offer
d.would you felt, had offer
17. If you asked him nicely, he _________________ .
a.might agree
b.must agree
c.can agree
d.will agree
18. If you leave now, you _______________ the train
a. must catch
b.can catch
c.have to catch
d.might catch
19. If Brenda ______________ stolen the money, she ___________ be in prison.
a.have, will
b.hasn’t, would
c.hadn’t, wouldn’t
d.wasn’t, would
20. If she ______________ , she’ll land in the safety net.
a. fell
b.falls
c.will fall
d.had fallen
21. It __________________ worse if we _______________ soup.
a.would have been, had ordered
b.will have be, order
c.would have be, has ordered
d.will be, will order
22. If I ________________ , I would have told you.
a.has know
b.had known
c.will know
d.have known
23. If I were you, I ______________ try getting up earlier.
a. will
b. will to
c.would
d.would to
24. Why didn’t you tell me? If you ______________ me, I would have helped you.
a.have tell
b.has told
c. told
d. had told
25. If Ann __________________ so fast, her car ______________________ into a tree.
a.wasn’t driving, didn’t crash
b. hadn’t driven, wouldn’t have crashed
c. didn’t drive, wouldn’t crash
d.hasn’t drive, won’t crash
Gerund: the functions
Test I.
Smoking is bad for you.
a.бастауыш
b.күрделі баяндауыш
с.аңықтауыш
d.пысықтауыш
2. I hate smoking.
a.бастауыш
b.толықтауыш
с.пысықтауыш
d.баяндауыш
3. My favorite activity is swimming.
a.аңықтауыш
b.пысықтауыш
с.толықтауыш
d.күрделі баяндауыш
4. What do you think of going abroad?
a.курделі баяндауыш
b.пысықтауыш
с.толықтауыш
d.бастауыш
5.I hate the idea of getting old.
a.толықтауыш
b.аңықтауыш
с.бастауыш
d.баяндауыш
6. She often goes swimming instead of going to school.
а.пысықтауыш
b.толықтауыш
c.бастауыш
d. күрделі баяндауыш
7. I enjoy playing tennis.
a.пысықтауыш
b.баяндауыш
c.бастауыш
d.аңықтауыш
8. She is fond of drawing.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.пысықтауыш
d. бастауыш
9. Swimming is pleasant.
a.баяндауыш
b.бастауыш
c.күрделі баяндауыш
d.толықтауыш
10. They discussed opening a new business.
a.бастауыш
b.пысықтауыш
c.толықтауыш
d.аңықтауыш
11. Learning languages is hard work.
a.баяндауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.аңықтауыш
12. Her greatest pleasure was dancing.
a.күрделі баяндауыш
b.бастауыш
c.пысықтауыш
d.толықтауыш
13. He admitted breaking the window.
a.пысықтауыш
b.аңықтауыш
c.бастауыш
d.толықтауыш
14. She often goes swimming without telling her mother.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.аңықтауыш
d.бастауыш
15. After reading the story he answered the questions.
a.толықтауыш
b.аңықтауыш
c.пысықтауыш
d.бастауыш
16. I can`t get used to leaving alone.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.баяндауыш
d.бастауыш
17. Excuse me for shouting at you.
a.толықтауыш
b.күрделі баяндауыш
c.аңықтауыш
d.пысықтауыш
18. I miss being with my family.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.баяндауыш
19. Her dream is singing.
a.пысықтауыш
b.күрделі баяндауыш
c.аңықтауыш
d.бастауыш
20. Would you mind helping with this?
a.аңықтауыш
b.пысықтауыш
c.толықтауыш
d.бастауыш
21. The thought of failing the exam makes him angry.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.аңықтауыш
d.бастауыш
22. I have no reason for telling the lie.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.бастауыш
d.пысықтауыш
23.They have given up hope of finding any more survivos.
a.бастауыш
b.толықтауыш
c.аңықтауыш
d.баяндауыш
24.I hate making silly mistakes.
a.пысықтауыш
b.аңықтауыш
c.толықтауыш
d.бастауыш
25.A lawn – mower is a machine for cutting grass and weeds.
a.аңықтауыш
b.пысықтауыш
c.толықтауыш
d.баяндауыш
Infinitive: functions of infinitive
Test I.
Choose the right answer.
1.To make mistakes is easy.
a.бастауыш
b.баяндауыш
c.толықтауыш
d.пысықтауыш
2. It`s easy to make mistakes.
a.толықтауыш
b.баяндауыш
c.бастауыш
d.күрделі баяндауыш
3. My ambition was to finish the university successfully.
a.баяндауыш
b.күрделі баяндауыш
c.пысықтауыш
d.аңықтауыш
4. Who was the first person to climb Everest without oxygen?
a.аңықтауыш
b.бастауыш
c.баяндауыш
d.толықтауыш
5. I sat down to rest.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.аңықтауыш
6. To know Kazakh language is necessary in our country.
a.бастауыш
b.баяндауыш
c.толықтауыш
d.аңықтауыш
7. He gave me a book to read.
a.аңықтауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.баяндауыш
8. I want to drink a cup of coffee.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.пысықтауыш
d.бастауыш
9. I have to wish to change.
a.бастауыш
b.аңықтауыш
c.толықтауыш
d.баяндауыш
10. It was different to confess that I had stolen her money.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.бастауыш
d.баяндауыш
11. To know our history well is necessary on the exam.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.күрделі баяндауыш
12. Our target is to enter the university this summer.
a.аңықтауыш
b.бастауыш
c.пысықтауыш
d.толықтауыш
13. He gave me a book to read.
a.аңықтауыш
b.пысықтауыш
c.толықтауыш
d.бастауыш
14. I have phoned you to ask for advice.
a.пысықтауыш
b.аңықтауыш
c.толықтауыш
d.бастауыш
15. To make mistakes is easy.
a.күрделі баяндауыш
b.толықтауыш
c.аңықтауыш
d.бастауыш
16. I don`t know him well enough to ask him to help.
a.пысықтауыш
b.аңықтауыш
c.бастауыш
d.баяндауыш
17. She`the only scientist to have won three Nobel prizes.
a.толықтауыш
b.пысықтауыш
c.бастауыш
d.аңықтауыш
18. Police warned us not to go there.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.пысықтауыш
d.бастауыш
19. Our aim is to study abroad.
a.бастауыш
b.күрделі баяндауыш
c.толықтауыш
d.аңықтауыш
20. I am going to Austria to learn German.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.пысықтауыш
d.бастауыш
21. To switch on, press the red button.
a.аңықтауыш
b.толықтауыш
c.пысықтауыш
d.баяндауыш
22. I sat down to rest.
a.пысықтауыш
b.толықтауыш
c.бастауыш
d.баяндауыш
23. She wants to dance.
a.аңықтауыш
b.бастауыш
c.пысықтауыш
d.толықтауыш
24. I explained enough to understand what was happening.
a.баяндауыш
b.күрделі баяндауыш
c.пысықтауыш
d.толықтауыш
25. She asked me to wait a little.
a.толықтауыш
b.пысқтауыш
c.баяндауыш
d.аңықтауыш
Reported speech: affirmative, negative, questions in Past, Present, Future tenses, to say, to tell.
Test I.
Choose the right answer.
“I work hard.”- says he.
a.He said he worked hard.
b.He said he works hard.
c.He say he worked hard.
d.He said he works hard.
2. “We don`t argue”- she says.
a.She said they doesn`t argue.
b.She said they don`t argue.
c. She said they didn`t argue.
d.She says they didn`t argue.
3. “I`m not lazy.” – he says.
a.He said he isn`t lazy.
b.He says he wasn`t lazy.
c.He said he wasn`t lazy.
d.He said he was lazy.
4. “They are important.” – she says.
a.She said they were important.
b.She say they were important.
c.She said they is important.
d.She says they was important.
5. “I`ve got a good job.” – he says.
a.He said he has got a good job.
b.He said he had got a good job.
c.He said she had got a good job.
d.He say he had got agood job.
6. “I can`t talk to them.” – she says.
a.She said she couldn`t talk to them.
b.She say she couldn`t talk to them.
c.She said she can`t talk to them.
d.She said she could talk to them.
7. “We`re going away.”-they said.
a.They said they were going away.
b.We said they were going away.
c.They said they are going away.
D.They said they going away.
8. “I`ll do my homework later,” John told Aina.
a.John told Aina he will do his homework later.
b.John told Aina he would do his homework later.
c. Lohn told Aina she would do his homework later.
d.John told Aina he wouldn`t do his homework later.
9. “You can phone me, Laura,” I said.
a.I told Laura she could phoned me.
b.I told Laura she can phone me.
c.I told Laura she could phone me.
d.I told Laura she couldn`t phone me.
10. “I`ve never had so much luck,” said Ellen.
a.Ellen said she has never had so much luck.
b.Ellen said she had never have so much luck.
c.Ellen said she had had so much luck.
d.Ellen said she had never had so much luck.
11. “We have to go to our English class,” said David.
a.David said they had to go to their English class.
b.David said they has to go to their class.
c.David said they had to go to our class.
d.David said we had to go to their class.
12. “You should drink lots of water,” said Tom.
a.Tom said they would drink lots of water.
b.Tom said they should drink lots of water.
c.Tom said they shall drink lots of water.
d.Tom says they should drink lots of water.
13. “What is the weather like?” she asked.
a.She asked me what was the weather like.
b.She asked me what the weather is like.
c.She asked me what is the weather like.
d.She asked me what the weather was like.
14. “What time are we leaving?” asked Tom.
a.Tom asked what time were they leaving.
b.Tom asked what time are they leaving.
c.Tom asked what time they were leaving.
d.Tom asked what time they was leaving.
15. “When did you go to Africa?” he asked me.
a.He asked me when did I go to Africa.
b.He asked me when I went to Africa.
c.He asked me when I go to Africa.
d.He asked me when I had gone toAfrica.
16. “When do they go to bed?” Helen asked her.
a.Helen asked her when they went to bed.
b.Helen asked her when do they go to bed.
c.Helen asked her when went they to bed.
d.Helen asked her when they had gone to bed.
17. “What is for dinner, mum?” the children asked.
a.The children asked their mum what is for dinner.
b.The children asked their mum what was for dinner.
c.The children asked their mum what for dinner is.
d.The children asked their mum what for dinner was.
18. “Are you always so lucky?” he asked her.
a.He asked her if she is always so lucky.
b.He asked her if she was always so lucky.
c.He asked her if she always was so lucky.
d.He asked her if she always so lucky was.
19. “Where did he take you on your first date?” Ana asked her.
a.Ana asked her where he took her on her first date.
b.Ana asked her where he takes her on her first date.
c.Ana asked her where he had taken her on their first date.
d.Ana asked her where he has taken her on their first date.
20. “Where have you been?” she asked me.
a.She asked me where you have been.
b.She asked me where I have been.
c.She asked me where I had been.
d.She asked me where I was.
21. “A black cat crossed my path today,” said Harry.
a.Harry said a black cat crossed his path today.
b.Harry said a black cat crossed his path that day.
c.Harry said a black cat crossed his path this day.
d.Harry said a black cat crosses his path that day.
22. “I made her a star,” the director told them.
a.The director told them that he made her a star.
b.The director told them that he has made her a star.
c. The director said them tht he had made her a star.
d.The director told them that he had made her a star.
23. “I`m having a party on Saturday night,” said Tina.
a.Tina said she is having a party on Saturday night.
b.Tina said she had a party on Saturday night.
c.Tina said she was having a party on Saturday.
d.Tina said she was having a party on Saturday night.
24. “I don`t feel very well,” I said.
a.I said I don`t feel very well.
b.I told I didn`t feel very well.
c.I said I didn`t feel very well.
d.I said I haven`t feel very well.
25. “I can`t go out with you,” Helen told Frank.
a.Helen told Frank she can`t go out with him.
b.Helen said Frank she couldn`t go out with him.
c.Helen told Frank she could go out with him.
d.Helen told Frank she couldn`t go out with him.
Linguacultural material of America & Great Britain.
America`s history, culture, traditions & customs, outstanding people, political system.
Test I.
1.Who discovered America?
a.George Washington
b.The pilgrims
c.Abraham Lincoln
d.Christopher Columbus
2. What is the national symbol of America?
a.the rose
b.the bald eagle
c.the shamrock.
d.the golden eagle
3. The first American flag has:
a.thirteen stripes
b.thirty stripes
c.fifty stripes
d.fourty stripes
4. When do Americans celebrate Independence Day?
a.July 4
b.December 25
c.February 14
d.January 1
5. What is the national sport in America?
a.football
b.soccer
c.baseball
d.tennis
6. Who was the first man on the moon?
a.Yury Gagarin
b.John Glenn
c.Neil Armstrong
d.Benjamin Franklin
7. When was the first Thanksgiving celebrated?
a.1620
b.1645
c.1610
d.1655
8.Who began manufacturing blue jeans?
a.Robert Fulton
b.Levi Strauss
c.Elias Howe
d.Thomas Edison
9. What park was established as first national one?
a. Redstone
b.Yellowstone
c.Bluestone
d.Hide park
10. Which of the following is not a state of the USA?
a.Alaska
b.Washington D.C.
c.California
d.Alabama
11. The anthem of the USA is…
a.America, the beautiful
b.America
c.In God we trust
d.The Star- Spangled Banner
12. The real name of Mark Twain is…
a.S.Clemens
b.A.Conan Doyle
c.Dodgeson
d.O`Henry
13.The National flag of the USA is called:
a.Uncle Sam
b.The Union Jack
c.The Stars and Stripes
d.The yellow page
14. What city do Americans mean when they say about “Fun City”?
a.Chicago
b.Las Vegas
c.New York
d.Atlanta
15.The nickname for the American Government is…
a.Uncle Sam
b.Uncle Sir
c.United Station
d.A.G.
16.What river does Washington D.C. stand on?
a.The Amazon
b.The Niagara
c.The Potomac
d.The Mississippi
17. What is QWERTY?
a.The name of the state
b.The name of the river
c.A biological term
d.The first six letters on the top of the keyboard.
18.When ministers are changed it is called…
a.promotion
b.reshuffling
c.appointment
d.pollution
19. February14, Valentine Day was named after:
a.Christian Martyr
b.Folk hero
c.the girl who invented Valentine cards
d.St. Patrick
20.American children go on “trick” or “treating”:
a.on October,31
b.on October,12
c.New Year
d.St. Patrick`s day
21.St. Patrick day on March 17 is celebrated by:
a.Jews
b.Irish Americans
c.French immigrants
d.American
22.Mardi Gras means “Fat Tuesday” in
a.French
b.Welsh
c.American English
d.English
23.President`s day celebrates the birthday of
a.George Washington
b.Abraham Lincoln
c.all past presidents
d. George Bush
24. In the USA there are two main political parties:
a.Democratic & Liberal
b.Democratic & Communist
c.Republican & Liberal
d.Democratic & Republican
25.The Houses of Congress:
a.The House of Representatives & Parlament
b.The Senate & Parlament
c.The House of Representatives & the Senate
d.The House of Commons & the Senate
Test 2
Choose the right answer.
1.Who is the father of American literature?
a.GeoffreyChauncer
b.George Bernard Shaw
c.Agatha Christie
d.Washington Irving
2. “Меншік мектептер”аударыңыз:
a.Infant schools
b.Junior schools
c.Private schools
d.Primary schools
3. What does the word “steamer” mean?
a.a bus
b.a bicycle
c.a boat
d. a park
4. You become President of the USA for a term. A term is…
a.a month
b.a fortnight
c.four years
d.seven years
5. Who is the third president of America?
a.James Monroe
b.George Washington
c.Thomas Jefferson
d.John Adams
6. In which city is Hollywood?
a.Los Angeles
b.San Francisco
c.Florida
d.New York
7. The Mississippi River is the _____ waterway in the United States?
a.smallest
b.great
c.greatest
d.highest
8. What is the capital of Georgia?
a.Atlanta
b.Chicago
c.Los Angeles
d.Washington
9. Washington, D.C. is a:
a.town
b.city
c.state
d.district
10. Which ocean separates Europe from the States?
a.The Indian Ocean
b.The Atlantic Ocean
c. The Pacific Ocean
d.The Northern Ocean
11. “An American tragedy” was written by…
a.Robert Stevenson
b.Jack London
c.Robert Burns
d.Theodore Dreiser
12. How many states are there in America?
a.50
b.25
c.45
d.13
13.What is the national sport in America?
a.baseball
b.tennis
c.soccer
d.rugby
14.In which month is Thanksgiving Day celebrated?
a.March
b.December
c.February
d.November
15. The first colonists in America started the tradition of…
a.Halloween
b.Memorial Day
c.Independence Day
d.Thanksgiving Day
16. The Statue of Liberty was a gift from:
a.Greece
b.Ireland
c.France
d.England
17. Which is the biggest state of the USA?
a.Arizona
b.Florida
c.Alaska
d.Texas
18. The colors of American flag are:
a.red, white, dark – blue
b.red, brown, green
c.red, white,blue
d.red and blue
19. Halloween- …
a.is the season which comes after summer and before winter
b.is a religious holiday that people celebrate on November 1
c.is an autumn holiday for children
d.is a pumpkin with a face cut in it
20. Who is the officiallythe head of the state and the government of the USA?
a.Congress
b.Democratic Party
c.President
d.Republicans Party
21. The tallest sight in Washington, D.C. is… .
a.U.S.Capitol
b.The Statue of Liberty
c.The White House
d.The National Mall
22. How would you say “football” in American English?
a.football
b.soccer
c.american football
d.english football
23. Oscar is a prize given for… .
a.Achievmentsin motion – picture
b.Achievements in journalism and literature
c.Achievements in music
d.Achievements in education
24. What is the White House?
a.University
b.Museum
c.Sky – scraper
d.The residence of President
25. Which of these mountains can you find in the USA?
a.Mt.McKinley
b.Cheviots
c.ThePennines
d.The Alps
Great Britain`s history, culture, traditions & customs, outstanding people, political system.
Test 1
Choose the right answer.
The word “Albion’’, the poetic name of Great Britain, means…
a.green
b.yellow
c.white
d.blue
2.The British money is …
a.dollars
b.pounds
c.crones
d.british Dollars
3.What is the national emblem of England?
a.Maple leaf
b.Rose
c.Tulip
d.Shamrock
4.Who is the architect of the famous St. Paul`s Cathedral?
a.Michelangelo
b.Sir Christopher Wren
c.Eduardo Monet
d.Rastrelly
5.British people celebrate Halloween on the
a.31 – st of October
b.25 –th of December
c.5 – th of November
d.4 – th of July
6. Who was Robin Hood?
a.an actor
b.a writer
c.a sheriff
d.a legendary hero of English literature
7. What title does Prince Charles, the eldest son of the British Queen, have?
a.Prince of Britain
b.Prince of Ireland
c.Prince of Scotland
d.Prince of Wales
8. A red dragon is the symbol of which country?
a.Northern Ireland
b.Scotland
c.England
d.Wales
9. What ancient London landmark was bought by an American shipped stone the USA and rebuilt in Arizona?
a.The Tower of London
b.St. Paul`s Cathedral
c.Trafalgar Square
d.London Bridge
10. Which Great Britain`s oldest university?
a.Cambridge
b.Oxford
c.London University
d.Birmingham University
11. In whose hands the state power in Britain?
a.The queen or the king
b.Liberal party
c.Parliament
d.Labor Party
12. Lewes Carrol was the pen – name of…
a.Rudyard Kipling
b.John Reed
c.Jonathan Swift
d.CharlesDodgeson
13. London became extremely prosperous during…
a.The reign of King Alfred
b.the 16th century
c.the 19th century
d.the 10th century
14. How many houses does the British Parliament consist of?
a.2
b.4
c.5
d.6
15. The City of London is…
a.the business part of London
b.the largest museum in London
c.the poorest part London
d.the industrial part of London
16. Elizabeth Gaskell is … writer.
a.a Russian
b.an English
c.a French
d.an American
17. The national flower of Wales is:
a.Rose
b.Daffodil
c.Thistle
d.Daisy
18. the chairman of the House of Commons in the English Parliament is:
a.The Lord – Chancellor
b.The Speaker
c.Prince of Wales
d.The queen
19. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is …
a.a federal republic
b.a parliamentary repuplic
c.a parliamentary monarchy
d.a constitution monarchy
20. Robinson Crusoe met his friend … on the island.
a.Monday
b.Friday
c.Wednesday
d.Sunday
21. The “Speakers” Corner in London is situated in:
a.The Westminster Abbey
b.The Trafalgar Square
c.Hyde – park
d.The Tower of London
22. The heart of London is:
a.the City
b.the House of Parliament
c.the Tower of London
d.Buckingham Palace
23. The chairman of the House of Lords in the English Parliament is:
a. Lord – Chancellor
b.Prince of Wales
c.The Speaker
d.The Prime – Minister
24. The most popular English sport is:
a.Tennis
b.Basketball
c.Football
d.Rugby
25. The building of Westminster Abbey was started by:
a.King Henry III
b.The Duke of Buckingham
c.King George III
d.King William
Test II.
Choose the right answer.
1.Whose words:
“My heart`s in the Highlands, my heart is not here… ”
a.Georges Byron
b.Robert Burns
c.William Shakes peare
d.Robert Frost
2. ‘To be or not to be,
That is a question…’
a.Hamlet
b.King Lear
c.Othello
d.Crusoe
3. “The United States and Britain are two nations separated by a common language.”
a.Alan Marshall
b.Mark Twain
c.William Sydney Porter
d.George Bernard Shaw
4.It has three parts: The City, the West End, and the East End.
a.New York
b.Las Vegas
c.London
d.Geneva
5. Great Britain is a… .
a.monarchy
b.republic
c.part of North Ireland
d.constitutional monarchy
6. What is the real name of Jack London?
a.John Griffith
b.Alan Marshall
c.William Sydney Porter
d.Agatha Christie
7. When did Elizabeth II become Queen of Britain?
a.1945
b.1801
c.1952
d.1977
8. Tom Sawyer had to white – wash the…
a.window – sill
b.fence
c.roof
d.floor
9. The novel “Treasure Island” was written by …
a.Mark Twain
b.Robert Stevenson
c.Alan Marshall
d.Somerset Maugham
10. Which is the nearest continental neighbor to Great Britain?
a.France
b.Ireland
c.Spain
d.Canada
11. Madam Tussaud`s is a museum of… .
a.Western paintings
b.Ancient coins
c.Wax figures
d.Sculptures
12. The plural form of pence.
a.pences
b.pence
c.pencess
d.penceses
13. ___ is responsible for the allocation of functions among ministers.
a.The Queen
b.The Prime Minister
c.The Chancellor of the Exchequer
d.The Prince
14. The Prime Minister in the UK sits in …
a.the House of Commons
b.the House of Lords
c.the Queen`s residence
d.the Parliament
15. Citizens` rights in the UK are made up from a combination of …
a.common Law
b.statutes
c.common Law, statutes and conventions
d.promotion
16. The population of Great Britain is …
a.65 million
b.75 million
c.45 million
d.60 million
17. The UK doesn`t have _____ constitution set out in a single document.
a.an oral
b.a written
c.an old
d.a new
18. Government ministers are answerable to ____ for the activities of their departments and for the general conduct of national policies.
a.the Queen
b.the Prince
c.Parliament
d.the Prime Minister
19. For over 150 years Britain`s system of parliamentary democracy has been based on political ____.
a.system
b.parties
c.democracy
d.conventions
20. What is the capital of Wales?
a.Edinburgh
b.Coventry
c.Cardiff
d.Belfast
21. Where was born William Shakes peare?
a.in London
b.in Cardiff
c.in Stradford – upon - Avon
d. Belfast
22. Victoria and Albert Museum was named after …
a.the Queen Victiria and Prince Albert
b.the Queen Elizabeth II
c.the Queen Elizabeth I
d.the King Henry III
23. Prince Philip was born in …
a.1952
b.1899
c.1982
d.1921
24. What was the legendary group of Great Britain?
a.the Beatles
b.the Crowns
c.Modern Talking
d.ABBA
25. Who wrote “The Lord of the Rings.”?
a.S. Clemens
b.A. Conan Doyle
c.J.R.R.Tolkien
d.O`Henry
Proverbs
Test1
Choose the right ending.
No pains, __________________
first served
no gains
the soonest mended
ends well
Time is _______________ .
learn
differ
money
good
A drop in the ________________.
bucket
best
no man
day
If you run after two hares, you ______________________ .
saves nine
there’s a way
a friend indeed
you will catch neither.
Time and tide wait _____________________ .
for no man
no supper
to learn
out of mind
No song, _________________ .
learns nothing
no supper
in the pie
than done
It’s never too late __________________.
out of mind
cannot be undone
to learn
who is faultless
No sooner said __________________ .
in the pie
into a sieve
the less speed
than done
So many men, _________________________ .
so many minds
better than one
than done
have sudden falls
Out of sight, _____________________ .
into a sieve
than done
out of mind
cross your t’s
He that never climbed, ________________ .
by crook
never fell
before the horse
than one
What’s done cannot _____________________ .
late to learn
and white
in the pie
be undone
The ship ________________ .
has sailed
have sudden falls
that glitters
pound foolish
All is not gold __________________ .
at his own expense
that glitters
by crook
first served
The game is not worth ________________ .
in the fire
are best
the candle
out another
Silence give ___________________ .
than cure
the soonest mended
money
consent
First come, ___________________ .
the soul of wit
first served
there’s a way
a friend indeed
The fat is _____________________ .
in the fire
than never
a new day
of a motehill
Prevention is better ________________ .
you will catch neither
is dropped
than cure
than never
All’s well that __________________ .
saves nine
ends well
money
in the fire
East or West, ____________________.
like home
the shoe pinches
a new day
home is best
In for a penny, _____________________ .
home is best
pound foolish
in for a pound
the sand
What can’t be cured must _____________ .
be endured
never fell
a velvet glove
pound foolish
Penny wise, ____________________ .
have it
pound foolish
the rule
better than one
Well begun is _____________________ .
power
a good ending
half done
the greater power he has.
Keys.
Present tense
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B D A C A B C B A B B D A B A C B C A D A C D A C
Test 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B B A B D B C A B C A D B A B C A B D C A B C A A
Past tense
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B C A D B C D A D A C D B A B B C D D A B A C D
Test 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A D B C B A A C D A B A D B C A B D B C D A D B
Future tense
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A C B C D B C D A B A C A D B A B D A B B A A B B
Articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A D B C B A A C D A B A D B C A B D B C D A D B
Modal verbs
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C A B C B A D B D C C B C C B C B B B B B B A C C
Degrees of adjectives
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B C C B A B D B A A A A D D C B C B A C A A B C
Test 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B C B C A B C B A D C A C A D C A B B C C B B A Used to
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A C C D A A C B A B A D B A B B A A B C C D A A B
Plural form of nouns
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D B C D A B C C A C D B C C A C B C B A B C D A A
Adverbs: forms and places.
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A C B D B C B D A B A D A C A B D C B D A B C A B
Adverbs: much, many, few/ a few, little/a little, lots of/a lot of, some/any
Test1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D D A C B C A C C D C B A B B C C A B C D C D C A
Phrasal verbs.
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A C D A B C A D C B A C B D A B C A D B C A B D
Conditionals.
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A A B C D B C B A D C B A C D B A D C B A B C D B
Gerund: the functions of gerund
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B D C B A D B B C C A D B C A D A B C C A C C B
Infinitive: the functions of infinitive.
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A C B D B A B B B C C D B A D A D B B C C A D C A
Reported speech
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A C C A B A A B C D A B D C D A B B C C B D D C D
America
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C C C C A C A D B D A A D D C C A C C A B A D A
Test 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D B A A C C A B B B D A C C B C D A A A B A C D C
Great Britain
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C B B B A D A A D B C D B A A B B B C B C A A D A
Test 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A D C D A C B B A C B C A B D B C B C C A D A C
Proverbs
Test 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B C A D A B C D A C B D A B C D B A C B D C A B C
Content
Introduction...............................................................................................1
Present tense (test 1)...............................................................................2-4
Present tense (test2)................................................................................5-8
Past tense (test1)...................................................................................9-11
Past tense (test2).................................................................................12-14
Future tense (test1).............................................................................15-18
Articles (test1)....................................................................................19-21
Modal verbs (test1) ...........................................................................22-25
Degrees of adjectives (test1)..............................................................26-29
Degrees of adjectives (test2)..............................................................30-33
Used to (test1)....................................................................................34-37
Plural forms of nouns (test1) .............................................................38-41
Adverbs: forms and places (test1)......................................................42-45
Adverbs: some/any, much/many, few/a few (test1)...........................46-49
Phrasal verbs (test1)...........................................................................50-53
Conditional sentences (test1).............................................................54-57
Gerund: functions of gerund (test1)...................................................58-61
Infinitive: functions of infinitive (test1).............................................62-66
Reported speech (test1)......................................................................67-70
America (test1) .................................................................................71-74
America (test2)..................................................................................75-78
Great Britain (test1)...........................................................................79-82
Great Britain (test2)...........................................................................83-86
Proverbs (test1)..................................................................................87-90
Keys....................................................................................................91-93
«Ш. Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернаты»КММ
-342907747000
Тақырып: ҰБТ-ға дайындауға арналған тест жинағы
(10-11 сыныптар үшін)
Құрастырған: ағылшын тілі пән мұғалімдері
Ш. Ж. Нурпеисова
К. А. Жетписбаева
2015-2016 оқу жылы
Приложенные файлы

Добавить комментарий