Урок по математике Н?лмен ая?талатын сан?а к?бейту ж?не б?лу (4 сынып)
Jостанай облысы, Жангелдин ауданы,
«Jаражан Топаев атындаCы орта мектебі»ММ
Математика п‰ні мaCалімі МaхамедCали К_лпаш €бдісалыKKызы


СабаK таKырыбы: 0-мен аяKталатын санCа к™бейту
ж‰не б™лу.
СабаK маKсаты:
1.білімділік:Санды к™бейтіндіге к™бейту ж‰не б™луді пысыKтау,білім
даCдыларын бекіту,есеп шыCаруCа машыKтандыру.білімді пысыKтау.
2.дамытушылыK:ойлау Kабілетін дамыта отырып,ауызша
ж‰не жазбаша есептеу даCдыларын жетілдіру.С™йлеу Kорын дамыту.
3.т‰рбиелік:н‰тижеге жете білуге,™з бетімен жaмыс істеуге т‰рбиелеу.
СабаK типі: ЖаSа сабаKты меSгерту.
СабаK т_рі: Аралас сабаK.
П‰наралыK байланыс: д_ниетану.
СабаKтыS технологиялыK Kaрылымы:
1.`йымдастыру кезеSі.ОKушыларды 2 топKа б™лу.
2.^й тапсырмасын тексеру.№ 9
3.ЖаSа сабаKKа ‰зірлік.
14.5.8=14.(5.8)=14.40=560
(14.5).8=70.8=560
(14.8).5=112.5=560
12:(2.3) =12.6=2
12:2:3=6:3=2
4.ЖаSа сабаK.
а/70.90=7 онд.(9.10)=(7онд.9).10=63онд.=630онд=6300
‰/6300:90=63ж_зд .10(9 .10)=(63ж_зд:9):10=70ж_зд:10 =70
б/90 .700=9онд(7 .100)=(9 онд .7).100=63онд .100=6300онд=63000
в/63000:700=63мыSд:(7 .100)=(63мыSд:7):100=9мыSд:100=90
г/700 .90=7ж_зд.(9.10)=(7ж_зд.9).10=63ж_зд .10=63000
д/63000:90=63мыSд:(9 .10)=63мыSд :9:10=7мыSд:10=700
5.МиCа шабуыл.( Есептер шыCару)
«Алтын KаKпа»ойынын ойнаймыз.
«Тас KаKпадан »™туіміз керек.
Тас KаKпа иесі-Kоян.
Jоян т_сі жыл мезгілдеріне Kалай ™згереді?
(Kыста аK,к™ктемде к™кшіл,к_зде KоSыр болып ™згереді.)
ОKулыKпен жaмыс.
1-топ.
1)80 .60=80 .(6.10)=(80.6).10=480.10=4800
2)60.80=60.(10.10)=(60.8).10=480.10=4800
3)4800:60=4800:(6.10)=4800:6:10=800:10=80
4)4800:80=4800:(8.10)=4800:8:10=600:10=60
2-топ.
5)300 .40=900 .(4.10)=(900.4).10=3600.10=36000
6)40.90=40.(9.100)=(40.9).100=360.100=36000
7)36000:40=36000:(4.10)=36000:4:10=9000:10=900
8)36000:500=36000:(9:100)=36000:9:100=4000:10=40
«К_міс KаKпа»иесі аю.
АюдыS Kандай т_рлері бар?Тапсырмалары:(жеке жaмыс)
3.1-топ.а/25.16 к™бейтудіS м‰нін тап.
25.(8.2)=(25.8.2)=200.2=400
25.(4.4)=(25.4).4=100.4=400
2-топ. 400:16=400:(4.4)=400:4:4=100:4=25
«Алтын KаKпа»иесі Арыстан.АS патшасы арыстан Kандай аS?
ТаKтамен жaмыс.
1-топ.Екі бала сурет себеттермен 90 кг.
1 бала 7 себет.
2 бала 8себет жинады.
‰рKайсысы неше кг Kияр жинады?
Шешуі:90:(7+8)=90:15=6
6.7=42 кг
6.8=48 кг
2-топ.2 машина жылдамдыKпен ж_ріп,біріншісі жолда 8 саCат.ал екіншісі 3саCат болды.1-машина екіншісінен 320 км артыK ж_рді.€р машина Kанша километр ж_рді? Шешуі:320: (8-3)=320:5=64 64.8=512 64.3=192км
Алтын KаKпа ашылCанмен ішіндегі алтын сандыKты ашуымыз керек.
«Алтын сандыK»тапсырмасы:
1-топ.
ТеSдеу Kaр,оны шеш:
ОйлаCан сан мен 70-тіS к™бейтіндісін 900-ге б™л,200-діS айырмасына теS.
Х .70=900-200
Х.70=700
Х=700:70
Х=10
2-топ.
ОйлаCан санныS  700-ге б™ліндісі 15 пен 4-тіS к™бейтіндісіне теS.
Х:700=15.4
Х:700=60
Х=60.700
Х=42000
6.Сергіту с‰ті.
Орнымыздан тaрамыз,мойнымызды бaрамыз.
Jолымызды к™теріп,саусаKты ашып-жaмамыз.
Содан соS м™мен т_сіріп,АлаKанды соCамыз.
ИыKты артKа ысырып,Басты т™мен саламыз.
ЖаттыCу жасап осылай,^лкен боп ертеS шыCамыз.
7.СабаKты бекіту. (Тест)
1)480:10= а/24 в/48 с/32
2)120.80= а/9600 в/96 с/960
3)810:90= а/90 в/9000 с/9
4)54600:100= а/54 в/5460 с/546
5)72000:90= а/800 в/80 с/8000
6)200.10= а/200 в/2000 с/20
Балалар біз б_гін не білдік?
Сонымен сабаKта не ™ттік?
СабаK несімен aнады?
К™Sіл к_йлеріS Kалай?
8.^йге тапсырма беру.№9,№8
IX.ОKушыларды баCалау.


"0-мен аяKталатын
санCа к™бейту
ж‰не б™лу"

4 сыныпTimes New Roman

Приложенные файлы

Добавить комментарий