План урока Are you fit?


СабаKтыS таKырыбы: ARE YOU FIT?
СабаKтыS маKсаты:
ОKушыларCа денсаулыKты саKтау _шін не істеу керектігі жайлы кеSестер айту. ОлардыS тыSдау, жазу, есту Kабілеттерін дамыту. АCылшын тіліне деген KызыCушылыKтарын арттыру.
€дістері: сaраK – жауап, миCа шабуыл, топтыK жaмыс
К™рнекілігі: Жaмыс параKшалары, грамматикалыK кестелер жазылCан таблицалар, слайдтар
ТехникалыK Kaрал,ресурстар: компьютер, интерактивті таKта, CD дискі
ОKулыK: АCылшын тілі 9 сынып. Аяпова Т, €білдаева З, Тaтбаева Ж
Jосымша: интернет материалдары

С а б а K т ы S б а р ы с ы :
СабаKтыS б™лімдері
МaCалімніS іс- ‰рекеті
ОKушыныS іс-‰рекеті

І. Organization moment
- С‰лемдесу, оKушыларды т_гендеу.

-Сыныпты топKа б™лу, топ басшыларын сайлау, баCалау параKтарын тапсыру.

1)
– Good morning
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-ОKушылардыS тілін сындыру маKсатында KысKаша ™леS айту
СабаKыS маKсаты мен таKырыбын айKындау.
-Match the beginning and ending of these proverbs.
1. Ann apple a day
2. A sound mind
3. Sickness in the body
4. Wealth is nothing
5. The remedy is worse
a) brings sickness in the body.
b) without health
c) in a sound body.
d) than the disease.
e) keeps the doctor away.
Pupils give the right answers of proverbs.

II. Brainstorming

«Топтастыру» т‰сілі бойынша “What should you do to keep fit?” сaраCына жауап беру.

-What should you do to keep fit?

Students write down on the sheet of papersIII. Main part
New words

keep [ki:p]- саKтау
health-денсаулыK
fit [fit] – дені сау
wealth-байлыK
good health жаKсы денсаулыK
do exercises жаттыCулар жасау
regular exercise к_нделікті жаттыCулар
jog in the morning –таSертеS ж_гіру
keep to a diet-диета aстау
keep fit – денсаулыыCы жаKсы болу

Students write down the new words on their vocabularies.
Work with the text
-Your next task to work with text. Te
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·аn an hour a day?
4. Do you eat sweets every day?
5. Do you sleep 8-10 hours at night?
6. Do you think about your health?
T: What are your results? Count your sums. Look at the blackboard and see your advices about keeping feet.
0-2: Oh, dear! Forget ab
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·«ТазалыK» ойыны
Your reflections:
-Now, students, tell me please, did you like the lesson?

-The lesson was because
-I feel myself during the lesson


«Magic apple» ойыны

-I’ll give you a magic apple with good wishes and give it each other with good words about health.

Students give it each other with good words about health.

The end

The lesson is over.
- Goodbye!
- Good bye, teacher!

СабаKтаCы кері байланыс
Жарияланды [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Категориясы: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
Коучинг сабаK жоспары № 2 Коучинг таKырыбы: СабаKтаCы кері байланыс. ОKытудыS маKсаты: МaCалімдерге сабаKтаCы кері байланыс жайлы, оныS классификасиясы, ‰дістері жайлы м‰ліметтер алуCа жаCдай жасау. ОKушылардыS к™Sіл – к_йіне, сабаKтаCы іс - ‰рекетке, оKу материалдарына рефлексия жасау жолдарын жоспарлауды бірлесіп Kарастыру. К_тілетін н‰тиже: МaCалімдер сабаKтаCы кері байланыс жайлы, оныS классификасиясы, ‰дістері жайлы м‰ліметтермен таныс болады. Кері байланыстыS м‰нін, оныS т_рлерін т_сінеді. ОKушылардыS к™Sіл – к_йіне, оKу материалдарына Kалай кері байланыс жасау керектігін біледі. Ж_ру барысы: І. `йымдастыру. а) С‰лемдесу, Kатысушыларды ортаCа шаKыру. Тренинг ™ткізу. «Суретші» JатысушылардыS екі адамнан жaптасуын сaрау. Jатысушылар екі адамнан бір - біріне Kарама - Kарсы тaрады. Олар KaшаKтасаKан к_йі бірініS арKасына бірі аK параKты Kойып сурет салады. (Не салып жатKанын ™здері к™ре алмайды) Енді осы суретті бір - біріне сыйCа тартады. ‰) `Kсас суреттер бойынша топKа б™лу. МaCалімдер т™рт - т™рттен топKа б™лінеді ІІ. Негізгі б™лім 1) БастапKы кері байланыс. К™Sіл - к_й мен эмоциялыK жаCдайCа кері байланыс. МaCалімдердіS коучингке эмоциялыK тaрCыдан дайындыCын байKау. 2) Бірлескен талдау. «МиCа шабуыл» - Jалай ойлайсыздар, сабаKтаCы кері байланыс немесе рефлексия деген не? - Кері байланыстыS (рефлексияныS маKсаты) маKсаты не? - Кері байланыстыS Kандай т_рлерін білесіздер? - Jандай ‰діс - т‰сілдері бар? Jатысушылар кері байланыстыS Kажеттілігі жайлы бір - бірімен ойларымен б™ліседі. 3) JызыCушылыCын ояту. МaCалімдерге «Данышпан мен адам» атты аSызды ‰Sгімелеп беру. «Данышпан мен адам» Ертеде бір данышпан ™мір с_ріпті. Ол б‰рін біледі екен. Ал бір адам оны к™ре алмапты. ЕлдіS к™зінше оныS да бірдеSені білмейтінін д‰лелдегісі келіпті. Бірде к™п адамдар отырCан жерде ‰лгі адам алаKанына бір к™белекті Kысып aстап тaрып, данышпаннан «- Айтшы данышпаным, меніS KолымдаCы Kандай к™белек, тірі ме? ™лі ме?» - деп сaрайды. Ол ™зі ішінен «Егер тірі десе - мыжып жіберемін, ал егер ™лі десе - онда Kоя беремін.» деп ойлап тaрады. Данышпан болса, с‰л ойланып тaрып «б‰рі сеніS KолыSда» депті. АSызда айтылCандай баланыS (оKушыныS ) ™зін табысты, алCыр сезінуініS б‰рі біздіS Kолымызда екен. 4) СабаKтаCы кері байланыс. Слайдтар Слайд арKылы мaCалімдерге сабаKтаCы кері байланыс жайлы, оныS классификасиясы, формасы жайлы м‰ліметтер беру. К™Sіл – к_й мен эмоциялыK жаCдайды аныKтауCа арналCан кері байланыстыS ‰діс – т‰сілдер: К™Sіл – к_йдіS алуандыCын білдіретін ‰рт_рлі суреттер, т_рлі - т_сті карточкалар, бет ‰лпетті бейнелейтін карточкалар (смайликтер), к™Sіл - к_йді бояу т_стерімен аныKтау. («Ауа райы», «БаCдаршам»т. с. с Мысалы: «Алма аCашы» ‰дісі ОKушыларCа сабаK басында екі т_сті “алма” беріледі. СабаK соSында оны алма аCашына ілу керек. Жасыл т_сті алма – мен б_гін б‰рін жаKсы орындадым деп ойлаймын: меніS к™Sіл – к_йім к™теріSкі. Jызыл т_сті алма – мен тапсырманы орындай алмадым, к™Sіл – к_йім жоK. Немесе «Бір с™збен» ‰дісі - ОKушылар ™здеріне берілген 12 с™здіS ішінен, ™здерініS б_гінгі сабаKтаCы жаCдайын сипатайтындай 3 с™зді таSдап айтады. *Т™зімсіздік, *Ашу, * Jуаныш, * НемKaрайлылыK,*JанаCаттану, *Шабыт, *Зерігу,* АлаSдау, * ТыныштыK, * Сенімділік, * Сенімсіздік, *Рахаттану. СабаKтаCы іс - ‰рекетке кері байланыс. (Мысалы: «Табыс сатысы» ‰дісі: к‰дімгі сатыныS суреті, сатыныS 1 - ші баспалдаCы *Мен.............. БІЛЕМІН*, 2 - ші баспалдаCы *мен.................. Т^СІНЕМІН*, 3 - ші баспалдаCы *Мен............. ЖАСАЙ АЛАМЫН* ) «ТаSдау» ‰дісі. 1. Мен сабаK KызыKты _____________ KызыKсыз болды деп ойлаймын. 2. Мен сабаKта: _йрендім к™п н‰рсені _____________ _йренгенім аз болды. 3. Мен басKаларды мaKият ______________ зейінсіз тыSдадым. 4. Мен пікірсайыстарCа жиі ______________ сирек Kатыстым 5. Мен сабаKтаCы ™з жетістіктеріме ризамын ____________ риза емеспін. Бaл карточканы таратып бергенде оKушылар ™здерініS сабаKKа Kатысу деSгейі мен сабаKKа деген ынтасын білдіретін с™йлемдердіS бірініS тaсына « +» белгісін Kою тапсырылады. ОKу материалыныS мазмaныныS рефлексиясы (кері байланысы) - АяKталмаCан с™йлем ‰дісі; тезистер беру; афоризм таSдау - “Бaрын мен білмеуші едім,.. Енді мен білемін” деген сияKты ой - пікірлеріSді білдіру. - “Синквейн” ‰дісі, оKушыныS оKып отырCан таKырыпKа Kатысты іс - ‰рекетін аныKтауCа, бaрынCы білім мен жаSаны т_сінудіS араKатынасын жалCастыруCа м_мкіндік береді. Мысалы: “АяKталмаCан с™йлемдер” * Б_гін мен...................... білдім *................. KызыKты болды. *.......................... Kиын болды. *..................... тапсырманы мен орындадым. *......................... екенін т_сіндім. * Мен енді....................... білемін. * Мен............................... сезіндім *Мен..................................... білім алдым. * Мен......................................... _йрендім. *................................. меніS Kолымнан келді. * Мен...................................... жасай алдым * Мен.................................... жасап к™руге талпынамын. *.................. мені таS Kалдырды. * СабаK меніS ™міріме..... берді. * МеніS............. жасаCым келді «Плюс, минус, KызыKты» «Плюс» - оS ‰сер еткен фактілерді, алCан, білімдері жайлы жазады. «Минус» - “Kолымнан келмей жатыр” немесе “ т_сініксіз болып тaр ” деген ойларын жазады. «JызыKты»- деген баCанCа ™здеріне не KызыKты болды соны жазады, немесе не жайында к™бірек білгісі, соны жазады. 5) МaCалімдерге екі сабаKтыS панорамасын к™рсету. - Осы сабаKтарCа кері байланысты Kалай aйымдастырар едіSіздер. Топтар аKылдасып осы сабаKKа кері байланысты Kалай жасайтыны жайлы пікірлеседі. Оны топ алдында KорCайды. 6) ОKушылардан алынатын топтыK кері байланыс сaраKтарын талKылау. - ОKушылардан топтыK кері байланыс алуCа да болады екен. Осы сaраKтарды оKып талKылап к™рейік. (орысшадан аударылды.) - ТоптыK кері байланыс Kай кезде тиімді екенін айтыSыздар? ТоптыK кері байланыс сaраKтары: 1. Жaмыс барысында топтаCы Kарым - Kатынас тапсырманыS орындалуына Kалай ‰сер етті? - жaмыстыS тиімділігін одан ‰рі арттыруCа к™мектесті - жaмыстыS жаKсы ж_руіне кедергі болды - біздіS Kарым - Kатынасымыз тапсырманы наKты орындауCа м_мкіндік бермеді, топтаCы Kарым - Kатынасымыз тапсырма орындаCан сайын нашарлап кетті. 2. ТоптаCы Kарым - Kатынас ‰сіресе Kай д‰режеде к™бірек іске асты? - аKпарат алмасуда - ™зара Kарым-Kатынаста - ™зара т_сіністікте - осы д‰режелердіS б‰рінде іске асты. 3. Топ м_шелері тапсырма орындау барысында Kандай деSгейдегі коммуникативтік KиындыKтарды сезінді? - аKпараттыS аздыCы, жетіспеушілігі - коммуникативтік KaралдыS тапшылыCы (с™з байлыCыныS т™мен болуы, ойды дaрыс жеткізе алмау) - тілдік, с™йлесу Kарым - KатынасындаCы KиыншылыK 4. Жaмыс барысында Kарым - Kатынас жасаудыS Kай стилі басым болды? - бір адамCа баCытталCан стиль - тапсырманы орындауCа баCытталCан стиль 5. Тапсырма орындау барысында топта ауызбіршілік саKталды ма? - топта ауызбіршілік пен серіктестік Kарым - Kатынас саKталды - топтаCы бірлік, ауызбіршіліктіS бaзылCаны байKалды. 6. топтаCы сол жаCдайдыS болуына кім немесе не ‰сер етті? - топтаCы бір адамныS ™зін к™шбасшылыKKа итермелеуі - топ м_шелерініS к™бісініS ортаK Kарым - Kатынас орнатKысы келмеуі, немKaрайлылыCы - бірігіп істеуге берілген тапсырманы т_сінбеу. - берілген тапсырманыS KызыKсыз, Kиын болуы ІІІ. Jорытынды кезеS. СабаK соSындаCы кері - байланыс. «ТазалыK» ойыны т_рінде алу. JатысушыларCа бір параK беріледі. Онда мыналар салынCан: Чемодан(суреті) KоKыс ж‰шігі (суреті) еттартKыш (Суреті) - Jaрметті ‰ріптестер, б_гінгі таKырып бойынша алCан керекті аKпараттарыSызды чемоданCа салыSыздар (жазыSыздар), б_гіні сабаKтаCы керек емес болCан, артыK д_ниені KоKыс ж‰шігіне салыSыздар (жазыSыздар). Ал б_гіні аKпараттыS ішінде ‰лі оKуым керек, толыKтыруым керек дегендері болса, еттартKышKа салыSыздар (жазыSыздар) Осылайша Kатысушы мaCалімдердіS коучингтен не білім алCандарын к™рсетеді. Jорытынды: Кері байланыс ‰рекетін aйымдастыруда к™зделетін басты маKсат: оKушыныS саналы ішкі рефлексиясын даярлау, сол арKылы Kазіргі кездегі маSызды болып саналатын ™з бетімен еSбектену, б‰секеге Kабілетті болу, алCырлыK сияKты Kабілеттерін дамыту.

=ђ Заголовок 115

Приложенные файлы

Добавить комментарий