Интерактивнэ тестхэр я 9-рэ класс


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Я 9-рэ классым пае тестхэЗэхэзгъэуцуагъэр : Къуижъ Замир А 1-рэ вариант. Адыгэ 1оры1уатэм ижанрэхэр къыхэгъэщ.Роман, пшысэ, поэм, хырыхыхь.Пшысэ, таурыхъ, 1уры1упчъ, хырыхыхь, гущы1эжъ, тхыдэ, орэдыжъхэр.Басн, усэ, 1уры1упчъ.
«Тфыщалъэмэ ягъыбз» зыфи1орэм хэк1одагъэу зыц1э къыри1охэрэр къэтх .Анцокъо Хьакъар, Хьаджбирамышхор, Хытыку Болэт, Пцэшэ зэшит1ур, Отахь Исмел.Къунчыкъокъо Пщымаф,Къумыкъушхо Хьаджысэлым, Цутхьак1умэкъо Къамболэт.
«Чылэ орэдыр» зытхыгъэр къэгъэнаф.Джэнчэтэ Къуйнэшъу.Тыу Щэрабыку.Дзыбэ Щэмэджыкъу.
Хьаткъо Ахьмэд ипроизведениеу «Хэта к1одырэр, тыда тызэк1урэр?» зыфи1орэр сыд фэдэ жанра зэрылъыр?УсэРоманПоэм
Хъымыщыкъо Пэтэрэз икушъэ сыд фэдэ чъыг лъэпкъа зыхэш1ык1ыгъэхэр ?Анай, хэшъай, щэбар.К1ай, хэшъай, къумбыл.Мыстхъэ, сырыб, хэшъай.
Я 2-рэ вариант Адыгэ мифологием иугъоин хэта апэ ыуж ихьагъэр ?Кэстэнэ ДмитрийХьэдэгъэл1э АскэрТеуцожь Цыгъу
1уры1упчъэхэм сыда пшъэрылъэу я1эр ?Гъэсэпэтхыдэ тхыдэ уагъэш1ы.Бзэр екъутэ, гущы1эным тегъэпсыхьагъэу еш1ы.Регъэгупшысэх, акъылыш1о еш1ых.
Iофш1эн орэдхэм ахахьэхэрэр къыхэгъэщ.«Iонэк1о орэд», «Хьамэ орэд», Цыпх орэд», «Мэкъоо орэд».«Хьэнцэ гуащ», «лэжьэк1э орэд»,»Тхьалъэ1у», «Натрыфыпк1э орэд».
Айдамыркъан иш сыда ыц1агъэр ?Тхъожъый.Джэман-Щарыкъ.Дул-Дул
Беслъан Пц1апц1эмрэ Къамболэтрэ сыд фэдэ произведения къызхэхыгъэр ?«Айдамыркъан итхыд».«Къарбэчы итхыд».«Хьатх Къок1асэ иорэд».

Приложенные файлы

Добавить комментарий