Тесты по математике для поступления в колледж


9 сынып негізінде оқуға түсушілерге арналған математика пәнінен тест сұрақтары
Тесты по математике для поступающих на базе 9 класса
1 – нұсқа/ 1 – вариант
1. Есепте: Вычислить: 54164:44
А) 0,88 В) 50 С) 0,61 Д) 27 Е) 2572. Есептеп шығар: Вычислить: 5,2-7,7А) 2,5 В) 12,9 С) -2,5 Д) 13,9 Е) -12,9
3. Көбейткіштерге жікте: Разложить на простые множители: 3а+3+na+n
A) 3n (a+1) B) (a -3)(n-1) C) (a -1)(3-n) D) (a+3) (n+1) E) (a+1) (3+n)
4. Есептеп шығар: Вычислить: 3121 - 2144А) 19 В) 18 С) 9 Д) 12 Е) 24
5. Теңдеуді шеш: Решить уравнение: 3х2 – 27 = 0
А) 30 В) -3;3 С) 3 Д) 24 Е) 9; -9
6. х2 – 18х + 17 = 0 теңдеуін шешіп/решить уравнение: х1+х2 – х1 · х2 мәнін тап/найти значение.
А) -3 В) 1 С) -1 Д) 35 Е) -35
7. Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жікте/Разложить квадратный трехчлен на множители:
- х2 – 8х + 9
А) –(х-1)(х-9) В) –(х+1)(х+9) С) –(х-1)(х+9) Д) –(х-2)(х-9) Е) (х-1)(х+9)
8. Ромбының диагональдары 8 және 7 см. Ауданын тап/Диагонали ромба 8 и 7см. Найти площадь.
А)27 В)26 С)29 D)25 E)28
9. х+9≥11х-3<1 теңсіздіктер жүйесінің шеш / Решить систему неравенств :
А) 2;3 В) 2;4 С) 2;4 Д) 2; 4 Е) 2;410. Өрнектің мәнің тап/Найти значение выражения: 12 + а + 51112 егер / если а = 8415А) 137160 В) 144160 С) 131960 Д) 14960 Е) 13142911. Үшбұрыштың қабырғалары 12 және 9 см, арасындағы бұрыш 300. Ауданын табыңыз/ Стороны треугольника 12 и 9 см, угол между ними 300. Найти площадь треугольника.
А)30 В)40 С)27 Д)50 E)51
12. 0,76 санын пайыз түрінде көрсет/Записать в процентах десятичную дробь 0,76
А) 760% B) 7.6% C) 76% Д) 0.76% E) 0.076%
13. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап/ найти неизвестный член пропорции: 724 : 1 = 523 : х
А) 1937 В) 11 С) 1737 Д) 2035 Е) 182314. Ықшамда/Упростите: 12+а2а+1А) -2а В) 12 С) 2а Д) 1а Е) а
15. 2-(х-1)(х+1) өрнегін ықшамдап, х= -3 болғандағы мәнін есепте/ Упростить выражение и найти его значение при х= -3
А) -6 В) 6 С) 12 Д) 5 Е) -9
16. Өрнекті ықшамда/Упростить выражение: 4аса2-с2∙а+сасА) 4а+с В) а – с С) 4а-с Д) а + с Е) 4ас17. Есепте/ Вычислить: 36-1 ∙16-4А) 6 В) 216 С) 36 Д) 36-1 Е) 1
18. Иррационалдықтан арыл/ Избавиться от иррациональности: 93-22А) 9-22 В) 9+22 С) 9(3+22) Д) 2 Е) 9(3-22)
19. 5х -2(х+1) = 13 теңдеудің түбірлерін тап/Найти корни уравнения:
А) 0 В) 5 С) 217 Д) -5 Е) 13
20. Өрнектің мәнін табыңдар/ Найти значение выражения:
A) 2,5 B) 1,5 C) 0 D) -1,5 E) 3
21. (bn) тізбегі bn = n2 – n формуласымен берілген b50 мүшесін тап. / Последовательность (bn) задана формулой bn = n2 – n. Найти b50
А) 1540 В) 2450 С) 3210 Д) 9040 Е) 2540
22. Егер a1=-2; d=3 болса,онда арифметикалық прогрессиянның бесінші мүшесін табыңдар/ Если a1=-2; d=3 то найти пятый член последовательности.
A) -5;-3;-1;0;2 B) -2;-5;-8;-11;-14 C) -2;1;4;7;10 D) -2;0;2;4;6 E) -2;-1;0;1;2
23. {bn}- геометриялық прогрессия, егер b1=-9; g=2 Табыңдар S6 / В геометрической прогрессии b1=-9; g=2. Найти S6
155; B) 311; C) 529; D) -567; E) 534
24. Теңсіздікті шеш/ Решить неравенство: х2 – 4х – 21 ≤0
А) 0;4 В) -∞;-3 С) 7;+∞ Д) -3;7 Е) -∞;+∞25. Өрнекті ықшамдаңдар/ Упростить выражение:

A) B) C) D) E)
26. Қандай бірдей екі санның қосындысы -3,6-ға тен?/Сумма каких двух чисел равна -3,6?
А) 1,8 ; -1,8 В) -3,2; -6,8 С) -1,8; -1,8 Д) -8,6;5 Е) 1,8;1,8
27. Теңсіздікті интервалдар әдісімен шеш/Решить неравенство методом интервала:
(2х-6)(4+х)(1-х)>0
А) -∞;-4⋃1;3 В) -∞;-4⋃1;3 С) -4;3 Д) -1;-4 Е) 3;+∞28. Параллелограммның қабырғалары 6 және 10 см, ал кіші қабырғасына түсірілген биіктік 8 см. Екінші биіктігін тап/Стороны параллелограмма 6 и 10см, высота проведенная на меньшую сторону равна 8см. Найти вторую высоту.
A)4 B)5 C)4.8 D)4.7 E)6
29. Бөлшекті қысқарт/ Сократите дробь:
A. B. C. - - 1 D. E. 3
30. Теңдеуді шеш/ Решить уравнение: 5х4 + 3х2 - 2 = 0
A. x = 5 B. X 2 C. X = - 0,4 D. X = E.
2 – нұсқа/ 2 - вариант
1. Есепте/Вычислить: 205 * 26 + 27
A. 5357 B. 5600 C. 5603 D. 41357 E. 6337
2. Бөлуді орында/ Выполнить деление:
A. B. 3 C. 3 D. 4 E. 3. Ромбының диоганальдары 5 және 12 см. Ауданын табыңыз.
А)29 В)30 С)31 D)39 E)38
4. xn = 2n + 1 формуласымен берілген тізбектің 15-ші мүшесін тап/ Найти 15-й член последовательности заданной формулой xn = 2n + 1:
A. 33 B. 34 C. 32 D. 31 E. 30
5. Өрнекті ықшамда/Упростить выражение:
A) B) C) D) E)
6. Амалдарды орында Выполнить действия: - 63( 7 – 11 )
A. 254 B. -252 C.252 D. -254 E. 25
7. Квадраттың диагоналы 10 см, қабырғасын тап/ Диагональ квадрата 10см. Найти сторону:
A)6 B)5 C)5 D)7 E)3
8. Ықшамда: ( x + 6y ) - (8x - 7)
A. 6y - 7x + 7 B. –7x C. 6y - 7x - 7 D. 6xy E. 6y + 7x
9. Көпмүшені көпмүшеге көбейту/Умножить многочлен на многочлен: ( 2a - b)( 3a + 2b)
A. 6a2 + ab – 2b B. 6a2 + ab – 2b2 C. 6ab – 1 D. 6a – ab2 – 3 E. -6a2 + ab + 2b2
10 Көпмүшеге түрлендір/ Запишите в виде многочлена: ( x + 2)3
A. x3 - 6x2 + 12x +8 B. x3 + 6x2 + 12x +8 C. x3 - 6x2 + 12x +7 D. x3 - 6x2 + 12x -8
E. x3 + 6x2 + 12x -8

11. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығар/ Вынести общий множитель за скобки:
3a3b - 6a3b2
A. a2b(3a-6b) B. 3a2b(a-2b) C. 3a3b(1-2b) D. 3a2(a2-2b2) E. a2b(3-6b)
12. Теңдеуді шеш/ Решить уравнение: - 9 = 0
A. 9 B. 4 C. 81 D. 3 E. -81
13. Теңдеуді шеш/ Решить уравнение: x2 = 6
A. -3 B. Түбірі жоқ /нет корня C. –3;3 D. - E. -;
14. Теңсіздікті шеш/ решить неравенство: x – 6 < 8
A. ( - 14 ; ) B. ( - ; -14) C. [ - 14; ) D. [ 14 ; ) E. (- ;
15. Өрнекті ықшамда/Упростить выражение: xxx
A. x B. x-1 C. x D. – x E. 1
16. Иррационалдықтан құтыл/Избавиться от иррациональности:
A. 3 + 2 B. 19(3 + 2 ) C. 27 + 18 D. 3 - 2 E. 27 - 18
17. Бөлшекті қысқарт/ Сократите дробь:
A. B. C. - - 1 D. E. 3
18. Теңдеуді шеш/ Решить уравнение:
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 E. 14
19. Теңдеуді шеш/ Решить уравнение: 5х4 + 3х2 - 2 = 0
A. x = 5 B. X 2 C. X = - 0,4 D. X = E.
20. Бөлшекті қысқарт/ Сократите дробь:
A. B. 2( m + 2) C. D. 2( m - 2) E.
21.Өрнекті ықшамда/Упрость выражение:
A. B. C. D. E. 2x + 1
22. Трапеция табандарының ұзындықтарының қатынасы 2:3 болса, биіктігі 6 см, ал ауданы 60 см2.-ге тең. Табандарын табыңыз/Основания трапеции относятся как 2:3. Высота 6см а площадь 60 см2. Найти основания трапеции.
A)8;12 B)9;10 C)4;6 D)9;11 E)6;9
23. Функцияның анықталу облысын тап/ Найти область определения функции: y =
A. ( - ; - 3) B. басқа жауап/другой ответ C. ( - 3 ; 0) (0 ; 3) D. ( - 3 ; 3)
E. (- ; 3 ) ( 3 ; + )
24. Өрнектің мәнін табыңдар.

A) 0; B) 2,5; C) 3; D) 4; E) -2,5
25. 2x2 +5x –3 = 0 теңдеу шеш, x12 + x22 мәнін есептеңіз/ Решить уравнение 2x2 +5x –3 = 0
и найти x12 + x22 :
A. 9,25 B. 9,75 C. 16 D. – 9,75 E. -34
26. Теңсіздікті шеш/ Решить неравенство: 9x2 – x + 9 3x2 + 18x – 6
A. [ -1 ; 0 ] B. ( - ; ] [ 1 ; + ) C. шешімі жоқ/нет решения
D. [;1 ] E. ( - ; 1]
27. Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін тап, егер/В арифметической прогрессии найти первый член если: a3 = 10 a1 + a4 = 16
A. - 4 B. 2 C. 1 D. 5 E. 4
28. Геометриалық прогрессияның еселігі 2-ге тең, ал оның алғашқы жеті мүшесінің қосындысы 635-ке тең. Осы прогрессияның алтыншы мүшесін тап/ В геометрической прогрессии знаменатель равен 2, а сумма первых семи членов равна 635. Найти шестой член этой последовательности:
A. 160 B. 16 C. 360 D. 633 E. 1600
29. Теңсіздікті шеш/ Решить неравенство:
A. ( - ; - 1) (- ; 2) B. ( -1; - ) [2;6] C. ( - ; + )
D. (- ; 2) (6 ; + ) E. ( - ; -1 ) ( -1; - ) ( 6; + )
30. Теңдеулер жүйесін шеш/ Решить систему неравенства: x2 + y2 = 26
xy – 5 = 0

A. ( -9; 0 ) ;( 6; 4 ); (-5;0 ); ( 0;2 ) B. ( 5; 1) ; ( 1; 5 ) ; (-5 ; -1 ) ; (- 1 ; -5)
C. ( 0; 5) ; ( 6; 8 ) ; ( 1;5 ); (-1;-5) D. ( 2; - 1 ) ; ( 6 ; - 8 ) ; ( - 2 ; 1 ) ; ( - 6 ; 8)
E. ( - 3 ; 4 ) ; ( 4 ; 5 ) ; (- 4 ; 5
11 сынып негізінде оқуға түсушілерге арналған математика пәнінен тест сұрақтары
Тесты по математике для поступающих на базе 11 класса
1 – нұсқа/ 1 – вариант
1. Екі санның көбейтіндісі 144 ал бір көбейткіші 8, екінші көбейткішті тап/Если произведение двух чисел равно 144 и один из множителей равен 8, то другой множитель равен:
A) 136 B) 36 C) 72 D) 18 E) 12
2. Өрнекті ықшамда/Упростите выражение: (х – у)(х + у)(х2 + у2)
A) x4 – y4 B) (x2 – y2)2 C) x2 – y2 D) (x2 + y2)2 E) x4 + y4
3. Өрнектін мәнін тап/Найдите числовое значение выражения 3sin
A) 2,5 B) -0,5+ C) 6,5 D) 1 E) 1,5
4. Үшмұшені көбейткіштерге жікте/Разложите на множители: 16у2 – 24у + 9
A) (4у(у+3))2 B) (3у – 4)2 C) (4у – 3)2 D) 4у – 3 E) – (4у – 3)(4у + 3)
5. Параллелограмнің периметрі 36см. Бір қабырғасы 12см болса екінші қабырғасын тап/ Периметр параллелограмма равен 36 см. Одна из его сторон равна 12 см. Найти длину соседней с ней стороны
A) 6 см B) 4 см C) 12 см D) 9 см E) 18 см
6. Теңдеуді шеш/Решите уравнение:
A) B) C)
D) E)
7. Теңдеулер жүйесін шеш/Решите систему уравнений:
A) (-1; -3) B) (-7; -4) C) (5; -2) D) (11; -1) E) (-13; -5)
8. Есепте/ Вычислите:
A) -30о B) 145о C) 30о D) 60о E) -45о
9. Функцияның туындысын тап/ Найти производную функции: f(x) = 3sin7xA) 21cos7x B) sin7x3 C) 21sin7xcos7x D) sin21x E) 21sin7x10. у(х) = tgx функцияның туындысын тап, егер /Найдите значение производной функции: у(х) = tgx при
A) B) 4 C) -4 D) E)
11. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 18см. Гипотенузаға түсірілген медиананың ұзындығын тап/Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 18 см. Чему равна медиана, проведенная к гипотенузе?
A) 8 см B) 11 см C) 12 см D) 10 см E) 9 см
12. Тікбұрышты үшбұрыштың катеты 5см, гипотенуза 13см. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданың тап/ Катет прямоугольного треугольника равен 5 см, гипотенуза – 13 см. Найти площадь треугольника
A) 12 см2 B) 65 см2 C) 24 см2 D) 30 см2 E) 60 см2
13. Қабырғасы 5см болатын тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігін тап/ Найти высоту равностороннего треугольника со стороной 5 смA) см B) см C) см D) смE) см
14. Цилиндрдің табан радиусы 5см, биіктігі 6см. Цилиндрдің бүйір ауданың тап/Радиус основания цилиндра 5 см, высота 6 см. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра
A) см2B) см2 C) см2 D) см2 E) см2
15. Теңдеуді шеш/ Решите уравнение: (x – 5)(x + 2)= 0
A) x = 3 B) x1 = 5, x2 = -2, x3 = 7 C) x = 5D) x1 = 7, x2 = -2E) x = 7
16. Теңдеуде шеш/Решите уравнение:
A) 4 B) 2 C) 6 D) 9 E) 1
17. (x) = . Функция берілген. мәнін тап/ Дана функция f(x) = . Найдите
A) 5 B) -3 C) 1 D) 6 E) 0
18. Функцияның анықталу облысын тап/Найдите область определения функции: у =
A) (-5; -2)(3; +)B) [-5; -2)C) [-5; -2)[3; ) D) (-5; 3) E) (; -2)
19. Геометриялық прогрессияның еселегін тап/Найдите знаменатель геометрической прогрессии, если b3 + b4 = 2(b4 + b5)
A) B) -1, C) -, 1 D) -1 E) 1
20. Ықшамда/ Упростите:
A) 2m2 – 5n2 B) 10mn C) 25m2n2 D) 5mn E) 2m2 + 5n2
21. Теңсіздіктер жүйесін шеш/Решите систему неравенств:
A) (-4; -2] B) (-; -2] C) (-; -4) D) (-4; +) E) (-2; 4)
22. Функцияның туындысын тап/ Найдите производную функции: f(x) = (3 + 4x)(4x – 3)
A) 16x B) 32x2 C) 8x2 D) 16 E) 32x
23. Есепте/ Вычислите:
A) B) C) 4 D) 1 E)
24. Үшбұрышты тік призманің қабырғалары . Көлемін тап/ Все ребра прямой треугольной призмы равны . Найдите объем призмы
A) 17 B) 19 C) 20 D) 21 E) 18
25. А (1;2) В(7;10) АВ кесіндісін 1:3 қатынасында бөлетін нүктенінің координатасын тап/Найти координаты точки которая делит отрезок АВ в отношении 1:3.
A) (2;4) B) (2,5;4) C) (3;4) D) (4;4) E) (5;4)
26. Теңдеуді шеш/ Решите уравнение: (x2 – 6x)2 – 2(x – 3)2 = 81
A) 11 B) -9; 11 C) 3 D) 3 E) 3; 3
27. Теңсіздікті шеш/ Решите неравенство:
A) B) C)
D) E)
28. Теңдеулер жүйесінің ху мәнің тап/Дана система уравненией: Найдите xyA) B) C) D) E)
29. Решите уравнение:
A) 8 B) 3 C) 6 D) 9 E) 5
30. m –нің мәнің тап/Найти значение m, при котором точка С(0; m) равноудалена от точек А(-3; 5) и В(6; 4)
A) -9
B) -10
C) 10
D) 9
E) 8
2 – нұсқа/ 2 - вариант
1. Өрнектін мәнін тап/Найдите значение выражения: , егер /если
A) B) C) 1 D) E)
2. 12,5% от числа составляет 10. Чему равно это число
A) 70 B) 100 C) 80 D) 85 E) 75
3. Ықшамда/ Упрости выражение:
А) В) С) Д) Е)
4. мәнін тап/ Найдите числовое значение выражения:
A) 1,5 B) 4 C) D) 3 E)
5. Параллелограммның бұрыштарын тап, егер бір бұрышы екіншісінен 500 артық болса./ Найдите углы параллелограмма, если один из них больше другого на 50о
A) 65о и 115о B) 125о и 55о C) 75о и 105о D) 50о и 130о E) 60о и 120о
6. Теңдеуді шеш/ Решите уравнение:
А) 0,5 В) -4 С) 12 Д) 2 Е) түбірі жоқ/нет корней
7. Теңдеуді шеш/ Решите уравнение:
A) B) C)
D) E)
8. 10х – 5у – 7 = 0 теңдеудің у айнымалысын х арқылы өрнектеңдер/
Выразите у через х из уравнения 10х – 5у – 7 = 0
A) у = 2х – 7 B) у = 2х + 1,4 C) у = 2х – 1,4 D) у = 2х + 7
E) у = –2х – 1,4
9. Функцияның туындысын тап/Найдите производную функции: f (x) =
A) x B) 3x4 C) 11x4 D) 7x4 E) x4 – 7
10. Функцияның туындысын тап/ Найдите производную функции: f (х) = 8х + ехA) 8xln e B) 8xln 8 + ex C) xln 8 D) 8xln 8 E) 8xln x + e
11. Үшбұрыштың қабырғалары 5 см, 12 см и 13 см, 13см қарама қарсы бұрыштың градус өлшемін тап/ Чему равен угол треугольника со сторонами 5 см, 12 см и 13 см, противолежащий стороне 13 см?
A) 30о B) 90о C) 45о D) 25о E) 60о
12. АВС үшбұрышта АВ = ВС ВС қабырғасын АК биіктіктігі ВК = 24 см және КС = 1 см кесінділерге боледі. Үшбұрыштың ауданың тап/ В треугольнике АВС АВ = ВС. Высота АК делит сторону ВС на отрезки ВК = 24 см и КС = 1 см. Найдите площадь треугольника АВС
A) 87,5 см2 B) 25 см2 C) 875 см2 D) 175 см2 E) 276 см2
13. АВС үшбұрыш берілген. АВ = 4, =30о, = 45о. табу керек АС/
Дан треугольник АВС. АВ = 4, =30о, = 45о Найти АС.
A) B) C) D) E)
14. Қиық конустың табан радиустары 10см және 4см, биіктігі 8см. Жасаушысын тап/Радиусы оснований усеченного конуса 10 см, 4 см, высота 8см. Найдите образующую
A) 20 см B) 5 см C) 100 см D) 10 см E) 6 см
15. х2 + 7х + 1 = 0 теңдеудің түбірлердің қосындысын тап/Дано уравнение х2 + 7х + 1 = 0. Найти сумму квадратов его корней
A) 49 B) 65 C) 47 D) 25 E) 51
16. Өрнекті ықшамда/ Упростить выражение:
А) В) а-х+3 С) х+4 Д) 2-5х Е) а-5
17. Теңсіздікті шеш/Решите неравенство:
A) (5; 4) B) (1; -5) C) (6; 1) D) (-1; -3) E) (-2; 3)
18. Арифметикалық прогрессияда S4 = 42 және S8 = 132. а1 және d – ны тап/
В арифметической прогрессии S4 = 42 и S8 = 132. Найдите а1 и d
A) a1 = -6; d = 2 B) a1 = 6; d = 3 C) a1 = 6; d = 2
D) a1 = 3; d = -6 E) a1 = 3; d = 6
19. Көбейткіштерге жікте/Разложите на множители: 5ax2 – 10ax – bx + 2b – x + 2
A) (x – 2)(5ax – b – 1) B) (x – 2)(ax – 5b – 1) C) (x – 2)(5ax + b + 1)
D) (x + 2)(5ax – b – 1) E) (x + 2)(5ax – 1)
20. Өрнекті ықшамда/Упростите выражение:
A) B) 1 – x2 + x3 C) x3 – 19x2 D) 6 – x2 – 7x E) 5x2 – x3
21. Теңдеулер жүйесін шеш/Решить систему уравнений:
A) (4; 0) B) (0; 8) C) (0; -4) D) (-4; 2) E) (8; -2)
22. Теңсіздіктер жүйесін шеш/Решите систему неравенств:
A) (-1; -1) B) (5; -2) C) (-1; 2) D) (-3; -1) E) (1; -3)
23. Есепте/ Вычислить:
А) 840 В) 8400 С) 84 Д) 8,4 Е) 0,84
24. Функцияның алғашқы функциясын тап/Найдите первообразную функции f(x) = 2(2x + 5)4
A) 4(2x + 5)3 + C B) 8(2x + 5)3 + C C)
D) E)
25. Теңсіздіктің бүтін шешімін тап/Найти наибольшее целое решение неравенства:
(x2 – x – 6)
A) 0 B) -1 C) 2 D) 5 E) 3
26. Теңдеулер жүйесін шеш/Решить систему уравнений
A) (0; 0), (; ) B) (0; -1), (; 0) C) (1; 1), (0; )
D) (2; 2), (; ) E) (1; 1), (-; -)
27. Сөйлемді аяқтаңыз: «синус пен косинус функцияларының мәндерінің облысы...»/Закончи предложение «Область значения синуса и косинуча является промежуток...»
А) В) С) Д) Е)
28. Есепте/Вычислите:
A) 1 B) 0,97 C) 0,99 D) 0,96 E) 0,98
29. Табу керек/Найти , егер/если = 11, = 23, и = 30
A) 20 B) 19 C) 22 D) 18 E) 21
30. Егер дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусы 5см-ге тең болса, онда үшбұрыш ауданын табыңыз/Около равностороннего треугольника описана окружность радиусом 5см. Найти площадь треугольника.
А)
В)
С)
Д)
Е)

Приложенные файлы

Добавить комментарий