Поточний контроль знань з економіки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
з дисципліни «Економіка, організація і планування»
для студентів денного відділення
спеціальності 5.07010501Складено:Розглянуто та ухвалено
Викладачем економічнихна засіданні циклової комісії
дисциплін Виговською М.В. економічних дисциплін
Протокол № __ від «__» ___ 201_
Голова циклової комісії
_______ Л.М.Бондаренко
Запитання для самоконтролю з теми
«Промислові підприємства України»
1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери.
2. Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства.
3. У чому полягають економіко-правові основи функціонування підприємств?
4. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність підприємств?
5. Визначте найважливіші вимоги, що пред'являються до діяльності підприємства в сучасних умовах.
6. Назвіть основні розрізнювальні особливості функціонування підприємства в різних економічних системах.
7. За якими ознаками класифікують підприємства?
8. Надайте характеристику організаційно-правового механізму функціонування різних видів підприємств.
9. Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств.
10. Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні характеристики?
11. Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування підприємства?
12. Надайте характеристику основних елементів зовнішнього середовища підприємства та взаємозв'язку між ними.
13. Надайте характеристику факторам прямого впливу.
14. Визначте фактори непрямого впливу на діяльність підприємства.
15. Що являє собою державне регулювання діяльності підприємства? Доведіть його доцільність чи недоцільність у ринковій економіці.
16. Які недоліки притаманні ринковому механізму?
17. Визначте форми впливу держави на економіку підприємства.
18. Розкрийте механізм прямого державного регулювання діяльності підприємства.
19. Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств державою.
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Промислові підприємства України»
1. У Господарському Кодексі України визначено, що підприємство — це:
а) господарюючий суб'єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і відповідає щодо своїх зобов'язань цим майном;
б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;
в) самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.
г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей.
2. До формальних ознак підприємства не відносять:
а) наявність печатки;
б) ведення бухгалтерського обліку;
в) наявність планового відділу;
г) наявність статуту.
3. Підприємство, як самостійний господарюючий суб 'єкт, являє собою:
а) виробничу систему, що відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв'язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів;
б) відкриту систему;
в) складну систему, що складається з окремих елементів;
г) усе перераховане вірно.
4. Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій економіці:
а) головний мотив діяльності — одержання прибутку;
б) розподіл відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою;
в) мінімально-необхідний ступінь державного втручання в діяльність підприємства;
г) повна автономія і самостійність підприємства.
5. Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є:
а) державне планування;
б) директивне планування;
в) ринкове саморегулювання;
г) усі відповіді правильні.
6. Рівень відповідальності підприємств за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:
а) повною відповідальністю, аж до особистого майна;
б) розподілом відповідальності між підприємством і державою;
в) мінімальним ризиком господарської діяльності;
г) усі відповіді правильні.
7. Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової діяльності підприємств у ринковій економіці є:
а) ступінь виконання планових завдань;
б) рівень рентабельності капіталу;
в) ступінь досягнення конкурентної переваги;
г) рівень продуктивності праці.
8. Відповідно до Господарського Кодексу України у складі підприємства інші юридичні особи:
а) можуть бути, якщо це передбачається статутом підприємства;
б) можуть бути, якщо це передбачається чинним законодавством;
в) не можуть бути.
9.За способом утворення та формування статутного фонду підприємства класифікують на:
а) головні, дочірні, асоційовані, філії;
б) унітарні, корпоративні;
в) комерційні, некомерційні;
г) національні, іноземні, спільні.
10. За технологічною (територіальною) цілісністю та ступенем підпорядкування виділяють підприємства:
а) головні, дочірні, асоційовані, філії;
б) унітарні, корпоративні;
в) великі, середні, малі;
г) національні, іноземні, спільні.
11. Відповідно до Господарського Кодексу України підприємства відносять до великих, середніх або малих за:
а) площиною;
б) формою власності;
в) положенням на споживчому ринку;
г) кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації.
12. Перевага, що найбільш сильно виявляється у функціонуванні індивідуальних підприємств — це:
а) сильний безпосередній стимул вести справи ефективно;
б) спеціалізація в управлінні;
в) можливість утворення капіталу в необхідному розмірі;
г) розподіл ризику з іншими учасниками діяльності.
13.Основною ознакою відмінності господарських товариств с:
а) кількість працюючих;
б) ступінь майнової відповідальності;
в) особливості оподатковування;
г) термін функціонування.
14.Комаидитному товариству найбільш властива така риса, як:
а) рівномірний розподіл ризику між засновниками;
б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі;
в) різний ступінь участі в управлінні товариством, що базується на майновій відповідальності.
15.Учасники товариства з додатковою відповідальністю мають відповідати по боргах товариства:
а) у рамках приналежних їм внесків;
б) солідарно усім майном;
в) у рамках приналежних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;
г) у рамках приналежних їм акцій.
16. Договірне, тривале, оплачуване володіння і використання майнового комплексу характерно для:
а) відкритого акціонерного товариства;
б) орендного підприємства;
в) товариства з обмеженою відповідальністю;
г) товариства з додатковою відповідальністю.
17. Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені, ніж товариства з повною відповідальністю в зв 'язку з тим, що:
а) засновані переважно на власній праці їхніх членів;
б) їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробництва;
в) його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд;
г) його члени несуть солідарну відповідальність у рамках усього власного майна.
18. Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу складається в:
а) специфічності господарської діяльності;
б) способі розміщення цінних паперів;
в) розмірі статутного фонду;
г) системі контролю за діяльністю.
19. Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це:
а) сімейне підприємство;
б) приватне підприємство; в)орендне підприємство;
г) колективне підприємство.
20.Консорціум — це:
а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників;
б) статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців;
в) договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.
21.Зовнішньому середовищу властива:
а) рухливість;
б) повна інформація про всіх суб'єктів, що господарюють;
в) конкуренція між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства;
г) усі відповіді правильні.
22.Не відносяться до мікросередовища:
а) споживачі;
б) постачальники;
в) конкуренти;
г) міжнародне довкілля.
23.Не відносяться до макросередовища фактори:
а) екологічні;
б) політичні;
в) демографічні;
г) державні органи.
24.Визначені законом вимоги до діяльності підприємств, обов'язкові для виконання всіма підприємствами реалізуються через такі форми:
а) централізованого управління підприємством;
б) прямого державного регулювання діяльності підприємства;
в) непрямого державного регулювання діяльності підприємства.
25. Яка з перерахованих форм державного регулювання не належить до форм прямого впливу?
а) стимулювання розвитку малих підприємств шляхом надання пільг під час оподатковування, одержання державних кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підприємств;
б) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств;
в) державний контроль за якістю продукції;
г) державне регулювання правил продажу окремих видів товарів, умов і термінів збереження і реалізації, маркірування, обміну та інше.
26. До форм непрямого державного регулювання діяльності підприємств належить:
а) забезпечення реальної рівноправності під час найму на роботу та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця проживання;
б) регламентація порядку і валюти розрахунків зі споживачами (без електронно-касового апарата і з ним, за національну чи іноземну валюту, без декларування джерел доходу чи з ним);
в) регулювання експортно-імпортних і бартерних операцій підприємств;
г) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств.
Запитання для самоконтролю з теми
«Виробнича програма підприємства та її показники»
1. Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки.
2. Назвіть основні методи вимірювання виробничої програми підприємства.
3. Охарактеризуйте натуральні показники виробничої програми та визначте їх значення.
4. Дайте характеристику розробки виробничої програми у вартісному вираженні.
5. Назвіть складові елементи понять «валова продукція підприємства» та «товарна продукція підприємства». Чим вони відрізняються?
6. Що таке «внутрішній заводський оборот»? Про що свідчить зростання питомої ваги цього показника у валовій продукції підприємства?
32
7. Який елемент є складовою понять «вартість продукції», «умовно-чиста продукція», «нормативно-чиста продукція»?
8. Що характеризує коефіцієнт товарності та які процеси він допомагає оцінити і проаналізувати?
9. Поясність необхідність обґрунтування виробничої програми ресурсами та виробничими потужностями.
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Виробнича програма підприємства та її показники»
1. Виробнича програма підприємства — це:
а) стратегічний план економічного розвитку підприємства;
б) система планових завдань із виробництва й доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у встановлені строки згідно з договорами поставок;
в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок;
г) план ресурсного забезпечення підприємства.
2. Для обчислення обсягу виробництва і реалізації продукції використовуються показники:
а) натуральні;
б) трудові;
в) вартісні;
г) усі відповіді правильні.
3. Які показники виробничої програми характеризують виробничу спеціалізацію підприємства:
а) натуральні;
б) трудові;
в) вартісні.
4. Умовно-натуральні показники виробничої програми підприємства використовуються під час випуску:
а) верстатів; б)тканин;
в) взуття;
г) консервів.
5. До вартісних показників виробничої програми підприємства не належить:
а) товарна продукція;
б) валова продукція;
в) номенклатура та асортимент;
г) реалізована продукція;
д) чиста та умовно-чиста продукція.
6. До трудових вимірників виробничої програми підприємства не належать:
а) нормо-години;
б) людино-години;
в) станко-години;
г) тонни.
7. Для підприємства, що випускає вузький асортимент однорідної продукції найбільш прийнятними є такі показники виробничої програми:
а) натуральні;
б) трудові;
в) вартісні.
8. Універсальними показниками виробничої програми в системі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції є:
а) натуральні;
б) умовно-натуральні;
в) трудові;
г) вартісні.
9. Товарна продукція не включає:
а) готову для реалізації продукцію;
б) роботи та послуги промислового характеру, виконані для інших підприємств;
в) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону;
г) готову продукцію, напівфабрикати, що виготовлені для власних потреб.
10. Оцінка вартості товарної продукції проводиться за:
а) оптовими цінами;
б) роздрібними цінами;
в) оптовими чи роздрібними цінами залежно від ринкової ситуації.
11. Товарна продукція планується:
а) без урахування вартості готової продукції, напівфабрикатів для власних потреб;
б) з урахуванням вартості готової продукції, напівфабрикатів для власних потреб;
в) усе залежить від особливостей конкретного підприємства.
12. Для розрахунку обсягу валової продукції не треба знати:
а) обсяг товарної продукції;
б) зміну залишків готової продукції на складі;
в) зміну обсягів незавершеного виробництва;
г) зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського споживання (інструмент, оснащення, запчастини).
13. На підприємствах із незначною тривалістю виробничого циклу:
а) показники товарної та валової продукції практично тотожні;
б) Валова продукція підприємства значно більше за товарну;
в) товарна продукція підприємства значно більше за валову;
г) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.
14. Валовий оборот підприємства характеризує обсяг валової продукції:
а) для використання в межах підприємства;
б) для використання поза межами підприємства;
в) незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підприємства чи поза ними.
15. Внутрішньозаводський оборот — це:
а) кількість продукції підприємства, яка використовується всередині нього для подальшої переробки;
б) кількість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства;
в) вартість готової продукції, що реалізована робітникам підприємства за внутрішніми цінами підприємства.
16. Зі зростанням внутрішньозаводського обороту обсяг валової продукції:
а) збільшується;
б) зменшується;
в) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.
17. Чиста продукція це:
а) новостворена підприємством вартість;
б) продукція, що виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства;
в) продукція, що виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами;
г) продукція, що виготовлена понад державне замовлення.
18. До складу чистої продукції не входить:
а) вартість сировини;
б) вартість матеріалів;
в) вартість електроенергії;
г) сума амортизаційних відрахувань;
д) усе перелічене.
19. Якщо темпи росту матеріальних витрат більші, ніж темпи росту товарної продукції, це свідчить про:
а) зменшення обсягів чистої продукції;
б) збільшення обсягів чистої продукції;
в) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.
20. Додаткову вартість, створену на підприємстві, з урахуванням амортизаційних відрахувань відбиває показник:
а) чистої продукції;
б) нормативно-чистої продукції;
в) умовно-чистої продукції;
г) реалізованої продукції.
21. Обсяг нормативно-чистої продукції підприємства розраховується як:
а) різниця між валовою продукцією і прямими матеріальними витратами;
б) добуток нормативу чистої продукції на обсяг її випуску у натуральному виражені за всією номенклатурою;
в) сума заробітної плати усіх категорій працюючих та нормативного прибутку.
22. Норматив чистої продукції включає:
а) валову продукцію за вирахуванням прямих матеріальних витрат;
б) валову продукцію за вирахуванням заробітної плати, відрахувань до бюджету і нормативного прибутку;
в) заробітну плату з відрахуваннями на соцстрах і нормативний прибуток;
г) амортизаційні відрахування.
23. Реалізована продукція не включає:
а) товарну продукцію;
б) зміну обсягу незавершеного виробництва;
в) зміну залишків готової продукції на складі;
г) зміну обсягу відвантаженої неоплаченої продукції.
24. Зростання залишків готової продукції на складах підприємства в кінці місяця відносно початку місяця свідчить про:
а) зменшення обсягів реалізації;
б) збільшення обсягів реалізації;
в) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.
25. Нормативна вартість обробки не включає:
а) основну заробітну плату виробничих робітників;
б) додаткову заробітну плату виробничих робітників;
в) цехові витрати;
г) загальнозаводські витрати;
д) витрати на реалізацію.
26. На величину незавершеного виробництва впливає:
а) тривалість виробничого циклу;
б) коефіцієнт наростання затрат під час виготовлення одиниці продукції;
в) обсяг виробництва продукції;
г) усі відповіді правильні.
27. Коефіцієнт товарності вказує на:
а) рівень продукції, що вироблена на даному підприємстві для подальшої реалізації в загальному обсязі продукції;
б) рівень витрат підприємства щодо створення продукції;
в) питому вагу продукції, що відповідає міжнародним стандартам, в загальному обсязі випуску продукції підприємства;
г) відсоток оновлення продукції І сорту.
28. Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування характеризує:
а) кількість стадій виробничого процесу;
б) співвідношення внутрішньозаводського обороту та валової продукції;
в) питому вагу робітників підприємства, що працюють за сумісництвом;
г) правильні відповіді «а» і «б».
29. Вартість готової продукції, призначеної для реалізації на сторону— 200 тис. грн; вартість напівфабрикатів, вироблених для власних потреб, — 10 тис. грн; вартість послуг, зроблених стороннім організаціям — 30 тис. грн. Вартість товарної продукції складатиме (тис. грн):
а) 210; б) 220; в) 190.
30. Вартість послуг, зроблених підприємством стороннім організаціям — 50 тис. грн; вартість напівфабрикатів, вироблених для власних потреб — 10 тис. грн; вартість готової продукції, призначеної до реалізації — 200 тис. грн; залишки незавершеного виробництва: на початок року — 20 тис. грн, на кінець року — ЗО тис. грн. Вартість валової продукції складатиме (тис. грн):
а) 280; б) 290; в) 260.
31. Вартість готової продукції, призначеної для реалізації на сторону, — 117 тис. грн; вартість послуг, зроблених стороннім організаціям — 25 тис. грн; залишки готової нереалізованої продукції: на початок звітного року — 20 тис. грн, на кінець звітного року — 10 тис. грн. Вартість реалізованої продукції складатиме (тис. грн):
а) 132; б) 165; в) 152.
32. Вартість готової продукції для реалізації на сторону — 150 тис. грн, матеріальні витрати на виробництво складають 35 % до вартості готової продукції, амортизаційні відрахування — 5 тис. грн.
1. Чиста продукція (тис. грн): а) 86; б) 92,5; в) 75.
2. Умовно-чиста продукція (тис. грн): а) 97,5; б) 87,5; в) 64.
33. Заробітна плата у розрахунку на одиницю продукції — 2,5 грн, нормативний прибуток — 12 грн, обсяг випуску продукції — 100 шт. Нормативно-чиста продукція складатиме (грн):
а) 1260; б) 1010; в) 1450.
34. Середньорічна вартість основних виробничих фондів — 53 млн грн, фондовіддача 3,1 грн/грн. За цих умов обґрунтований обсяг виробництва складатиме (млн грн):
а) 164,3; б) 138,5; в) 149.
35. Чисельність промислово-виробничого персоналу — 100 чоловік, виробіток на одного працюючого — 12 тис. грн. За цих умов обґрунтований обсяг виробництва складатиме (тис. грн):
а) 1120; б) 1200; в) 1100.
36. Середньорічна виробнича потужність підприємства — 3700млн грн, коефіцієнт її використання — 0,91. За цих умов обґрунтований обсяг виробництва складатиме
(млн грн):
а) 4066; б) 3367; в) 2503.
Запитання для самоконтролю з теми
«Основні фонди підприємства»
1. Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та реалізації продукції.
2. Дайте визначення сутності основних фондів та їх призначення в підприємстві.
3. Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства.
4. Дайте класифікацію основних фондів за ознакою функціонального призначення, участі у виробничих процесах.
5. Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фондів?
6. Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони використовуються?
7. Призначення вартісних показників оцінки основних фондів, їх види і сутність.
8. Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному.
9. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.
10. Які методи амортизації основних фондів підприємства існують?
11. Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та розширеного відтворення.
12. Дайте характеристику показникам, що характеризують ступінь зносу та інтенсивність відновлення основних фондів підприємства.
13. Завдяки яким показникам визначають ефективність використання основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку та дайте економічну характеристику кожному.
14. Дайте характеристику виробничої потужності підприємства.
15. Назвіть види виробничої потужності підприємства.
16. Наведіть основні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.
17. Які фактори впливають на величину виробничої потужності підприємства?
18. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничої потужності підприємства.
19. Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.
20. Як оцінюється ефективність використання виробничої потужності підприємства?

Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Основні фонди підприємства»
1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:
а) тривалості кругообігу;
б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;
в) умов оновлення;
г) усі відповіді правильні.
2. До складу основних виробничих фондів входять:
а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;
б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, незавершене виробництво, інструменти і прилади, транспортні засоби;
в) будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інструменти і прилади, запаси сировини і матеріалів.
3. Основні виробничі фонди — це частина виробничих фондів,
що бере участь у процесі виробництва 1) ......час, при цьому,
зберігаючи свою 2)...... форму, а їхня вартість переноситься на
виготовлений продукт 3)......в міру використання.
1) а) тривалий; б) короткий;
2) а) вартісну; б) натуральну;
3) а) поступово; б) відразу.
4. Ознака, що лежить в основі поділу основних фондів на активну та пасивну частину, це:
а) цільове призначення;
б) рівень дохідності;
в) ступінь спрацьованості;
г) характер участі у виробничих процесах.
5. До активної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, устаткування, передавальні пристрої;
б) будівлі, споруди, інвентар;
в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;
г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби
6. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;
б) будівлі, споруди інвентар;
в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і техніка.
7. Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в результаті придбання, будівництва оцінюються за:
а) відновною вартістю;
б) первісною вартістю;
в) залишковою вартістю.
8. Відновна вартість основних фондів — це:
а) вартість основних фондів до моменту введення їх в експлуатацію;
б) вартість основних фондів з урахуванням їх зносу;
в) грошове вираження витрат на відтворення основних фондів у сучасних умовах;
г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.
9. Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати виробництва й обігу;
б) їхню ринкову вартість;
в) можливу ціну їхнього продажу;
г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.
10. Під фізичним зносом основних фондів розуміють:
а) зменшення вартості машин і устаткування в результаті впровадження нових ефективних їх видів;
б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва;
в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, що відбувається з ними в процесі виробництва чи їх бездіяльності.
11. Під впливом форм якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками і економічній ефективності?
а) фізичного;
б) морального.
12. Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають за:
а) фактичним строком експлуатації;
б) оптимальним строком експлуатації;
в) питомою вагою перенесеної вартості;
г) питомою вагою списаних основних фондів.
13. Рівень прогресивності основних фондів залежить від:
а) рівня технічної оснащеності;
б) рівня співвідношення виробничих та невиробничих фондів;
в) вікового складу основних фондів;
г) співвідношення активної та пасивної частин основних фондів.
14. Амортизація основних фондів — це:
а) знос основних фондів;
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої продукції;
в) відтворення основних фондів;
г) витрати з утримування основних фондів.
15. Норма амортизації (%) показує:
а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;
б) нормативний термін експлуатації основних фондів;
в) частку вартості основних фондів, що щорічно переноситься на створену продукцію.
16. Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
а) науково-технічний розвиток підприємства;
б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;
в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної плати.
17. До форм простого відтворення основних фондів відносяться:
а) капітальний ремонт;
б) нове будівництво і розширення діючих підприємств;
в) реконструкція, технічне переоснащення, модернізація устаткування.
18. Розширене відтворення основних фондів не здійснюється у формі:
а) заміни застарілих елементів основних фондів;
б) реконструкції підприємства;
в) нового будівництва;
г) модернізації основних фондів.
19. Збереження засобів праці в придатному для виробничого використання стані шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючого фізичного зносу — це:
а) поточний ремонт;
б) капітальний ремонт;
в) модернізація;
г) реконструкція.
20. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:
а) капітального ремонту;
б) технічного переозброєння діючого підприємства;
в) реконструкції діючого підприємства;
г) розширення діючого підприємства;
д) нового будівництва.
21. Капітальний ремонт діючої машини є економічно виправданим, якщо коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт машини (ер) має значення:
а) ер > 0; 6)ер = 0>; в) ер < 0.
22. Фізично спрацьоване устаткування, для якого коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, потребує у першу чергу:
а) поточного ремонту;
б) капітального ремонту;
в) капітального ремонту з модернізацією;
г) заміни.
23. Показник фондовіддачі характеризує:
а) оборотність оборотних коштів;
б) питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;
в) рівень технічної озброєності праці;
г) обсяг товарної продукції, що приходиться на 1 грн основних виробничих фондів.
24. Показник фондомісткості характеризує:
а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;
б) вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продукції, що випускається;
в) вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн основних виробничих фондів.
25. Враховують сукупний вплив декількох факторів показники:
а) екстенсивного використання;
б) інтенсивного використання;
в) інтегрального використання.
26. Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:
а) фондомісткість, фондовіддача;
б) коефіцієнт завантаження устаткування;
в) фондоозброєність праці;
г) рентабельність виробництва;
д) прибуток підприємства.
27. Виробнича потужність підприємства — це:
а) максимальна потужність устаткування, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку;
б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному виразі за повного використання виробничого устаткування;
в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.
28. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис. грн., витрати на доставку склали 500 грн., на монтаж — 700 грн. Індекс інфляції за рік — 1,2. Норма амортизації — 15 %:
1. Первісна вартість складає:
а) 1200; б) 12700; в) 13200.
2. Відновна вартість складає:
а)15840;б)15240;в)14640.
3. Наприкінці першого року експлуатації вартість основних фондів складе:
а) 14256; б) 13716; в) 13464.
29. Відповідно до паспортних даних продуктивність верстата складає 100 одиниць продукції на годину. Фактично протягом 5 годин роботи вона складала 80 одиниць продукції на годину. Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування:
а) 4;
6)2,5;
в) 0,9;
г) усі відповіді неправильні.
30. На підприємстві встановлено 270 одиниць устаткування, з яких у першу зміну працювало 200 верстатів, у другу — 190. Коефіцієнт змінності устаткування складе:
а) 0,71; б) 1,44; в) 1,71.
31. Обсяг виробництва промислового підприємства — 72 тис. грн, середньорічна вартість основних фондів — 25 тис. грн, кількість працівників — 100 чол., прибуток — 4 тис. грн.
1. Фондомісткість продукції склала: а) 0,72; б) 0,35; в) 0,25.
2. Фондовіддача:
а) 2,88; б) 1,39; в) 1,16.
3. Фондоозброєність праці: а) 0,354; б) 0,16; в) 0,25.
4. Рентабельність основних фондів: а) 0,35; б) 0,16; в) 0,72.
Запитання для самоконтролю з теми
«Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства»
1. Дайте визначення поняття «оборотні фонди» підприємства.
2. Розкрийте сутність оборотних фондів та визначте основні риси, які відрізняють їх від основних фондів підприємства.
3. Які елементи входять до складу оборотних фондів підприємства?
4. Відмінність та єдність оборотних фондів та фондів обігу.
5. Сутність оборотних коштів підприємства.
6. За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні кошти підприємства?
7. За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання оборотних коштів підприємства?
8. Визначення необхідного вивільнення або додаткового залучення оборотних коштів внаслідок підвищення ефективності їх використання.
9. Розкрийте мету нормування оборотних коштів підприємства.
10. Які методи нормування оборотних коштів існують?
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства»
1. Оборотні фонди підприємства — це:
а) сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;
б) частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції;
в) предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік;
г) усі відповіді вірні.
2. Основне призначення фондів обігу полягає у:
а) прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;
б) покритті зносу основних фондів;
в) забезпеченні безперервності обігу фондів;
г) забезпеченні ритмічності процесу виробництва;
д)фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників.
3. До оборотних фондів відноситься:
а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;
б) запаси готової продукції на складах підприємства;
в) кошти на валютному рахунку;
г) усі відповіді вірні.
4. Розмір фондів обігу залежить від:
а) умов реалізації готової продукції;
б) тривалості технологічного циклу;
в) рівня технології.
5. До складу оборотних коштів підприємства входять:
а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;
б) оборотні фонди і фонди обігу;
в)виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.
6. До складу нормованих оборотних коштів включають:
а) дебіторську заборгованість;
б) витрати майбутніх періодів;
в) кошти на поточному рахунку;
г) відвантажена готова продукція.
7. Ефективність використання оборотних коштів характеризується показником:
а) рентабельності оборотних коштів;
б) завантаження оборотних коштів;
в) оборотності оборотних коштів;
г) усі відповіді вірні.
8. Оборотність оборотних коштів обчислюється:
а) тривалістю одного обороту в днях;
б) кількістю оборотів за звітний період;
в)величиною оборотних коштів, що приходяться на одиницю реалізованої продукції;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.
9. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характеризує показник:
а)коефіцієнт оборотності;
б)коефіцієнт завантаження;
в)тривалість одного обороту;
г)рентабельність оборотних коштів.
10. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:
а) розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн виробничих фондів;
б) середню тривалість одного обороту;
в) кількість оборотних коштів за відповідний період;
г) усі відповіді вірні;
д) немає вірної відповіді.
11. Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:
а) менше коефіцієнт оборотності;
б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;
в) більше тривалість одного обороту.
12. Прискорення оборотності оборотних коштів за інших рівних умов:
а) спричинить зростання загальної рентабельності;
б) спричинить зменшення рівня рентабельності;
в) не зробить впливу на рентабельність.
13. Ефективність використання оборотних коштів знаходить відображення в:
а)збільшенні розміру їх споживання;
б)підтримці стабільності їх оборотності;
в) прискоренні їх оборотності;
г)уповільненні їх оборотності;
д) немає вірної відповіді.
14.Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:
а) прискорення оборотності;
б) скорочення тривалості одного обороту;
в) зменшення потрібної суми коштів;
г) правильні відповіді «а» і «б»;
д) усі відповіді вірні.
15. Обсяг виробництва в звітному році складав 2400 тис. грн, середньорічна вартість оборотних коштів — 300 тис. грн. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту відповідно складають:
а)10 оборотів і 36 днів;
б) 8 оборотів і 45 днів;
в) 6 оборотів і 60 днів;
г) 4 обороти і 90 днів.
16. Обсяг реалізованої продукції в поточному році склав 4680 тис. грн. На наступний рік планується прискорення оборотності оборотних коштів на 5 днів. За таких умов сума вивільнених оборотних коштів буде складати:
а) 936 тис. грн;
б) 195 тис. грн;
в) 105 тис. грн;
г) 65 тис. грн.
17. У поточному році прибуток від реалізації продукції склав 50000 грн. На наступний рік передбачається збільшення обсягу виробництва і зменшення середньорічних залишків оборотних коштів на 10%. Приріст прибутку за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів буде складати:
а) 10 000 грн;
б) 10 050 грн;
в) 11 000 грн;
г) 11 050 грн.
18. Нормування оборотних коштів пов 'язане з:
а) визначенням страхових запасів;
б) розрахунком розміру коштів, що вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей;
в) розрахунком розміру коштів, що обслуговують процес виробництва продукції;
г) усі відповіді вірні.
19. Не нормується такий елемент оборотних коштів:
а)витрати майбутніх періодів;
б) залишки готової продукції на складі;
в) грошові кошти на розрахунковому рахунку;
г) незавершене виробництво.
20. Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з подальшим коригуванням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається:
а) аналітичним;
б) коефіцієнтним;
в) прямого розрахунку.
21. Страховий (резервний) запас визначається як:
а) половина середнього інтервалу між поставками;
б) період часу з моменту встановленого постачальникові рахунка до прибуття вантажу на склад підприємства;
в) період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставку матеріалів від їх виробника до споживача;
г) період, необхідний для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів.
22. Розмір якого запасу визначається в межах половини середнього інтервалу між поставками?
а) транспортного запасу;
б) підготовчого запасу;
в) поточного запасу;
г) резервного запасу.
23. Під час розрахунку загального нормативу оборотних коштів у виробничих запасах не враховують:
а) норму транспортного запасу;
б) норму перебування матеріалів у вигляді страхового запасу;
в) середній запас матеріалів;
г) вірної відповіді немає.
24. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається з урахуванням:
а) середньоденного обсягу реалізації продукції;
б) середньоденного обсягу випуску продукції за виробничою собівартістю;
в) річного випуску продукції за оптовими цінами виробника.
25.Матеріальні витрати на одиницю продукції відбиває показник:
а) матеріаловіддачі;
б) оборотності матеріальних ресурсів;
в) матеріалоємності.
26. За умов норми запасів основних матеріалів ЗО днів і річної потреби в них у розмірі 5400 тис. грн норматив оборотних коштів в основних матеріалах складає:
а) 180 тис. грн;
б) 360 тис. грн;
в) 450 тис. грн;
г) 540 тис. грн.
Запитання для самоконтролю з теми
«Персонал підприємства»
1. Визначте сутність понять «трудові ресурси», «трудовий колектив», «кадри», «персонал».
2.Наведіть склад та структуру виробничого персоналу.
3.Які ознаки покладено в основу класифікації персоналу підприємства?
4. Що таке кваліфікація працівника?
5. Дайте визначення поняття «продуктивність праці» та розкрийте його економічний зміст.
6. Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють продуктивність праці.
7. Які методи використовують для вимірювання продуктивності праці?
8. Як продуктивність праці впливає на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства? Доведіть ваші твердження.
9. Дайте характеристику факторам, що впливають на продуктивність праці, та визначте характер їх впливу на зміну продуктивності праці.
10. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників на підприємстві.
11. Наведіть алгоритм визначення чисельності окремих категорій працівників та загальної чисельності персоналу підприємства.
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Персонал підприємства»
1. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності — це:
а)трудовий колектив;
б)персонал підприємства;
в)кадри підприємства;
г)трудовий потенціал.
2. З метою характеристики соціальних та моральних потреб працівників підприємства, їх особливих цілей та економічних інтересів використовують термін:
а)трудові ресурси;
б)трудовий колектив;
в)кадри підприємства;
г)трудовий потенціал.
3. За характером участі в господарській діяльності підприємства персонал підрозділяється на:
а)виробничий і невиробничий;
б) робітників, службовців, спеціалістів, керівників;
в) висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований, некваліфікований;
г) усі відповіді правильні.
4. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:
а) працівники дитячого саду та бази відпочинку;
б) робітники інструментального цеху;
в) робітники транспортного цеху;
г) працівники складу заводу.
5. До категорії «службовець» відносяться працівники, що:
а) займаються інженерно-технічними, економічними й іншими роботами;
б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних благ;
в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;
г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства.
6. До якої категорії персоналу підприємства слід віднести економіста?
а) керівники;
б) спеціалісти;
в) службовці;
7. До основних робітників не відноситься:
а) наладчик карусельних верстатів;
б) токар-розточник механічного цеху;
в) робітниця відділу технічного контролю;
г) жодної правильної відповіді.
8. Кваліфікація — це:
а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань;
б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок;
в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.
9. Вид трудової діяльності, здійснення якої вимагає відповідної підготовки, називається:
а) професією;
б) спеціальністю;
в) кваліфікацією;
г) категорією.
10. Чим відрізняється професія від спеціальності?
а) те саме;
б) спеціальність фіксує одну зі сторін професії;
в) професія фіксує одну зі сторін спеціальності.
11. Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньо-облікової їк чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:
А) плинності;
б) прийому;
в) вибуття;
г) сталості.
12. Продуктивність праці характеризується:
а) обсягом випущеної продукції;
б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції у розрахунку на одного працюючого;
в) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу;
г) жодної правильної відповіді.
13. Якими показниками визначається продуктивність праці?
а) виробітком і нормою часу;
б) виробітком і трудомісткістю;
в) трудомісткістю і фондоозброєністю праці;
г) нормою чисельності і нормою часу;
д) прибутком і рентабельністю.
14. Яке з понять характеризує виробіток:
а) кількість продукції, вироблена в середньому на одному верстаті;
б) вартість виробленої продукції, що приходиться на одного середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу (робітника);
в) час на виробництво запланованого обсягу продукції;
г) номенклатура продукції, що випускається.
15. Трудомісткість виробництва — це:
а) затрати робочого часу на одиницю продукції;
б) обернений показник виробітку;
в) чисельність працівників, що приходиться на одиницю продукції;
г) усе перелічене є правильним.
16. Планова трудомісткість окремого процесу:
а) дорівнює сумі витрат робочого часу окремого робітника чи бригади на виготовлення одиниці продукції або виконання комплексу;
б) визначається на основі показників нормативної трудомісткості;
в) показує фактичні витрати робочого часу;
г) правильні відповіді «б» і «в».
17. Методами виміру продуктивності праці, які використовуються на підприємствах, є:
а)натуральний, вартісний, трудовий;
б) продуктивний, непродуктивний;
в грошовий, виробничий, товарний;
г) основний, допоміжний.
18. Який з показників є вартісним показником продуктивності праці:
а) кількість зробленої продукції, що приходиться на одного допоміжного робітника;
б) витрати часу на виробництво одиниці продукції;
в) вартість зробленої продукції, що приходиться на одного середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу;
г) вартість матеріалів, що приходиться на одного робітника.
188
19. Який з показників є трудовим показником продуктивності праці:
а) верстатозмінність;
б) трудомісткість;
в) матеріаломісткість;
г) фондомісткість.
20. Якщо виробіток на одного працівника підприємства підвищиться, то трудомісткість:
а) теж підвищиться;
б) знизиться;
в) залишиться незмінною;
г) усе залежить від особливостей конкретного підприємства.
21. Якщо випуск продукції збільшиться, а кількість працівників підприємства залишається незмінною, то продуктивність праці:
а) зростає;
б)знижується;
в) залишається без змін;
г) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку.
22. Рівень розвитку та ступінь використання засобів виробництва відноситься до ... факторів підвищення продуктивності праці:
а) техніко-технологічних;
б) організаційних;
в) соціально-економічних.
23. До внутрішньовиробничих резервів підвищення продуктивності праці не можна віднести:
а) раціональне розміщення виробництва;
б) ефективне використання знарядь праці;
в) зниження витрат праці на виробництво одиниці продукції;
г) жодної правильної відповіді.
24. Праця робітників вважається більш ефективною, якщо її затрати забезпечують:
а) найменший результат господарської діяльності;
б) найбільший результат господарської діяльності;
в) незмінний результат господарської діяльності;
г) беззбитковість господарської діяльності.
25. Під час планування продуктивності праці на підприємстві використовуються такі методи планування праці:
а) прямого і зворотного рахунку;
б )пофакторний і багатофакторний;
в) прямого рахунку і пофакторний;
г) зворотного рахунку і пофакторний.
26. Нормування праці — це:
а) забезпечення підприємства робочою силою та її правильний розподіл між робочими місцями;
б) умови, в яких здійснюється процес праці;
в) визначення максимально припустимого часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного виробництва або мінімально припустимої кількості продукції, що виготовлюється в одиницю часу;
г) система технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів із використання праці.
27. Який час не є елементом норми часу?
а) час на простої у виробництві з вини працівника;
б) час на обслуговування робочого місця;
в) час на відпочинок і особисті потреби;
г) допоміжний час.
28. Кількість продукції, яку повинен виробити робітник за одиницю часу — це:
а) норма часу;
б)норма виробітку;
в)норма обслуговування;
г)норма чисельності.
29. Оптимальну кількість обладнання, закріплена за робітником, характеризує норма:
а) часу;
б) виробітку;
в) обслуговування;
г) чисельності.
190
30. Для визначення чисельності працівників, зайнятих на роботах, які нормуються, не треба знати:
а) планову кількість виробів;
б) годинну норму виробітку одного працівника;
в) дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника;
г) середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві;
д) сумарну трудомісткість виробничої програми.
31. Для визначення чисельності обслуговуючого персоналу, праця якого не нормується, не треба знати:
а) загальну чисельність одиниць устаткування, що обслуговується;
б) кількість змін роботи устаткування;
в) дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника;
г) коефіцієнт облікового складу;
д) норму обслуговування на одного працівника;
32. Укажіть який з перерахованих методів не використовується під час планування чисельності промислово-виробничого персоналу підприємства:
а) коригування базової чисельності;
б) розрахунків на основі повної трудомісткості виготовлення продукції;
в) підсумовування;
г) розрахунків на основі норм оплати праці.
33. Підприємство створено та почало працювати з 21 січня, чисельність працюючих 210 осіб. Середньооблікова чисельність за січень дорівнює:
а) 21; б) 10; в) 75.
34. У звітному році обсяг випуску продукції складав 650 млн грн, середньооблікова чисельність робітників — 150 осіб. У наступному році планується підвищити обсяг випуску продукції на 10% та скоротити середньооблікову чисельність робітників на 5 %.
1) виробіток на одного робітника: а) 8; б) 5; в) 14;
2) трудомісткість продукції: а) 0,12; б) 0,08; в) 0,2.
35. Трудомісткість знизилася на 10 %, зростання виробітку становитиме (у %): а) 10; б) 11,1; в) 9,1.
36. Якщо норма виробітку збільшиться на 10%, то норма часу зменшиться на (у %): а) 8,5; б) 5,2; в) 9,1.
37. Планова трудомісткість робіт на рік складає 638 тис.н - год. Річний плановий фонд робочого часу одного робітника — 230 днів, а коефіцієнт виконання норм виробітку — 1,02. Підприємство працює в одну зміну, тривалість робочої зміни 8 годин. Облікова чисельність робітників (чоловік):
а) 209; б) 132; в) 147; г) 340.
38. У цехові встановлено 15 одиниць устаткування, норма обслуговування— 5 одиниць устаткування на одного наладчика. Підприємство працює безперервно у три зміни. Плановий фонд робочого часу на одного робітника — 230 днів у році. Облікова чисельність робітників складатиме (чоловік):
а) 9; б) 3; в) 14; г) 5.
Запитання для самоконтролю з теми
«Нормування праці»
Охарактеризуйте класифікацію затрат робочого часу.
Які складові продуктивного часу? Дайте їх стислу характеристику.
У чому різниця між нормою та нормативом праці?
Які норми розрізняють залежно від методів встановлення, віл ступеня укрупнення норми, за технологічною ознакою, від терміну дії?
Розкрийте сутність норми часу, часу обслуговування, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості і нормованого завдання. Розкрийте взаємозв'язок і взаємозалежність норми часу і норми виробітку.
Які особливості нормування праці локомотивних бригад.
У чому різниця між аналітичними та сумарними методами нормування праці?
Мета та основні етапи проведення хронометражу.
Яке призначення фотографії робочого дня?
Охарактеризуйте види фотографії робочого дня.
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Нормування праці»
Основним джерелом поліпшення використання робочого часу є (одна правильна відповідь):
а)оперативний час;
б)продуктивний час;
в)час обслуговування робочого місця;
г)випадкова робота.
Який елемент не враховується в продуктивному часі? (одна правильна відповідь)
а)підготовчо-заключний час;
б)оперативний час;
в)час обслуговування робочого місця;
г)випадкова робота.
Який час роботи складається з основного і додаткового? (одна правильна відповідь)
а)продуктивний;
б)непродуктивний;
в)оперативний;
г)випадкова робота.
Визначте, до якого виду витрат робочого часу відноситься час знаходження локомотивної бригади у русі (одна правильна відповідь):
а) підготовчо-заключний;
б)обслуговування робочого місця;
в) оперативний;
г)випадкова робота.
Визначте, до якого виду витрат робочого часу відноситься час, що витрачається локомотивною бригадою на підготовку і відправлення потягу зі станції зміни бригад (одна правильна відповідь):
підготовчо-заключний;
обслуговування робочого місця;
оперативний;
випадкова робота.
Величина витрат часу на одну операцію чи виготовлення одного виробу — це (одна правильна відповідь):
а)норма витрат;
б)норматив витрат;
в)трудомісткість.
Які норми передбачено виконувати всім підприємствам галузі (одна правильна відповідь):
а)єдині;
б)типові;
в)місцеві.
Між нормою часу і нормою виробітку існує такий взаємозв'язок (одна правильна відповідь):
а)прямий;
б)зворотний;
в)не існує.
Визначення необхідних витрат праці на виконання роботи - це (одна правильна відповідь):
а)нормування праці;
б)оплата праці;
в)стимулювання праці;
г)ефективність праці
Яку з перерахованих задач неможливо вирішити через нормування праці? (одна правильна відповідь)
а)визначення оптимальної чисельності працівників;
б)мінімізація трудових витрат;
в)підвищення соціального статусу працівника;
г)поліпшення використання техніки.
Які норми установлюються виходячи з найбільш рентабельного використання устаткування і робочої сили? (одна правильна відповідь)
а)дослідно-статистичні;
б)технологічно-обгрунтовані;
в)прогресивні.
Який метод нормування праці враховує витрати тільки оперативного часу? (одна правильна відповідь)
а)фотографія робочого дня;
б)хронометраж;
в)фотографія виробничого процесу;
г)самофотографія.
При якому методі нормування необхідні витрати часу на кожен елемент операції визначаються на основі дослідження витрат безпосередньо на робочих місцях? (одна правильна відповідь)
а)аналітично-дослідницькому;
б)аналітично-розрахунковому;
в)сумарному.
У якому випадку проводяться додаткові хронометражні спостереження (одна правильна відповідь):
а)коли коефіцієнт стійкості більше 1,5;
б)коли коефіцієнт стійкості менше 1,5;
в)коли коефіцієнт стійкості дорівнює 1.
Всі втрати робочого часу враховуються в балансі робочого дня (одна правильна відповідь):
а)фактичному;
б)раціональному;
в)не враховуються ні в одному, ні в іншому.
г)поліпшення використання техніки.
Запитання для самоконтролю з теми
«Інвестиційні ресурси підприємства»
1. Наведіть сутнісну характеристику інвестицій.
2. За якими ознаками класифікують інвестиції? Охарактеризуйте їх основні види.
3. Наведіть визначення структури інвестицій та охарактеризуйте її основні види.
4. Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.
5. Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?
6. З якою метою застосовують ставку дисконту (капіталізації1)?
7. Які чинники впливають на підвищення ефективності використання інвестицій?
8. Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.
9. Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?
. 10. З якою метою застосовують ставку дисконту (капіталізації)?
11. Які чинники впливають на підвищення ефективності використання інвестицій?
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Інвестиційні ресурси підприємства»
1. Під інвестиціями розуміють:
а) довгострокові вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку або соціального ефекту;
б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою отримання доходу;
в) короткострокові вкладення коштів поза межами підприємства в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
г) довгострокові вкладення в межах підприємства з метою створення нових та модернізації існуючих виробничих потужностей, освоєння нових технологій та техніки з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
д) усі відповіді неправильні.
2. За характером участі в інвестуванні виділяють наступні види інвестицій:
а) прямі та непрямі;
б) прямі та загальні;
в) обмежені та необмежені;
г) реальні та фінансові;
д) усі відповіді неправильні.
3. За об 'єктом вкладення коштів виділяють наступні види інвестицій:
а) реальні та нереальні;
б обмежені та фінансові;
в)реальні та фінансові;
г) фінансові та матеріальні.
4. За періодом інвестування виділяють наступні види інвестицій:
а) поточні та перспективні;
б) короткострокові та довгострокові;
в) термінові та нетермінові.
5. Залежно від того, хто виступає інвестором, інвестиції поділяють на:
а) прямі та портфельні;
б) власні та позикові;
в) внутрішні та іноземні;
г) державні та приватні.
6. Вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових благ — це:
а) реальні інвестиції;
б) виробничі інвестиції;
в) капітальні вкладення;
в) правильні відповіді «а» і «в»;
г) усі відповіді правильні.
7. Фінансовими називають інвестиції:
а) які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства;
б) які використовуються для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;
в) направлені на вдосконалення активної частини основних фондів;
г) вкладені у нематеріальні активи підприємства.
8. Реальні інвестиції — це:
а) грошові кошти, які спрямовані на просте та розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури;
б витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсів, які спрямовані на відтворення основних фондів та їх приріст;
в) приріст основних фондів;
г) витрати матеріальних ресурсів, які спрямовані на відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури.
9. Відтворювальна структура капітальних вкладень характеризує:
а) розподіл капіталовкладень за галузями та видами виробництва;
б) співвідношення довгострокових витрат на просте та розширене відтворення основних фондів;
в)співвідношення між основними складовими частинами капітальних вкладень.
10. До складу капітальних вкладень не входять витрати на:
а) будівельно-монтажні роботи;
б) придбання усіх видів обладнання;
в) проектно-пошукову діяльність;
г) придбання товарів та сировини;
д) усі перераховані елементи входять до складу капітальних вкладень.
11. Обчислення необхідного обсягу капіталовкладень залежить від:
а) виду інвестицій;
б) структури капітальних вкладень;
в) економічної ситуації на ринку.
12. До узагальнюючих показників економічної ефективності капіталовкладень не відноситься:
а) період окупності;
б) питомі капіталовкладення;
в) капіталомісткість;
г) тривалість інвестиційного циклу.
13. Період окупності інвестицій характеризує:
а) ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних активів;
б) рівень дохідності інвестицій;
в) термін, за який інвестиції повністю окупаються;
г) правильні відповіді «а», «в»;
д) усі відповіді неправильні.
14. Дисконтна ставка,: за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів, називається:
а) внутрішньою нормою дохідності;
б) дисконтною ставкою» проекту;
в) середньою депозитною ставкою;
г) нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції та ризику.
15. Найкращим з економічної точки зору є інвестиційний проект із:
а) найменшими зведеннями витратами;
б) найбільшими зведеними витратами;
в) однаковими зведеними витратами;
г) усе залежить від особливостей конкретного підприємства.
16. Розмір грошового потоку за реальними інвестиціями визначається як:
а) сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів підприємства;
б) різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і розміром прибутку, який виплачується інвестору;
в) розмір доходу, який планує одержати інвестор;
г) сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань;
д) всі відповіді неправильні.
17. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву:
а) початкові інвестиції;
б) грошовий потік;
в) зведені витрати;
г) питомі капітальні вкладення. 18. Чистий приведений дохід визначається як:
а) сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вартості грошового потоку;
б) різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком;
в) різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів;
г)різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.
19. Інвестиційний проект є економічно ефективним, якщо індекс дохідності інвестицій:
а) дорівнює 0;
б) більше 0, але менше 1;
в) дорівнює 1;
г) більше 1.
Запитання для самоконтролю з теми
«Організація виробничого процесу»
Дайте визначення виробничого процесу та охарактеризуйте його складові.
Які види виробничих процесів виділяють залежно від ролі в загальному процесі виготовлення готової продукції, за рівнем механізації? Наведіть приклади основних та допоміжних процесів у локомотивному депо.
Що розуміють під виробничою операцією?
Назвіть і поясніть сутність сучасного застосування принципів раціональної організації виробничого процесу в локомотивному господарстві?
Дайте стислу характеристику типів виробництва.
Розкрийте сутність способів сполучення операцій технологічного процесу (види руху виробів).
Назвіть особливості організації непотокового та потокового способу виробництва.
Що таке потокова лінія?
Які параметри роботи потокової лінії розраховують при аналізі її роботи?
Розкрийте сутність і значення технічної й технологічної підготовки виробництва.
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Організація виробничого процесу»
1. Сукупність методів і засобів впливу людини на предмет праці за допомогою знарядь праці, що здійснюються в певних природних або штучних умовах, називається (одна правильна відповідь):
а)технологічним процесом;
б)виробничим процесом;
в)трудовимпроцесом;
г)допоміжним процесом.
Розбирання вузла з використанням викрутки, гайкових ключів і молотка належить до трудового процессу (одна правильна відповідь):
а)ручного механізованого;
б)машинно-ручного;
в)машинного;
Ведення поїзда локомотивною бригадою належить до трудового процессу (одна правильна відповідь):
а)ручного механізованого;
б)машинно-ручного;
в)машинного;
г)автоматизованого.
Ремонт локомотивів належить до такого виду виробничих процесів локомотивних депо (одна правильна відповідь):
а)основних;
б)допоміжних;
в)обслуговуючих;
г)управлінських.
Енергообслуговування належить до такого виду виробничих процесів локомотивних депо (одна правильна відповідь):
а)основних;
б)допоміжних;
в)обслуговуючих;
г)управлінських.
Виробнича операція - це (одна правильна відповідь):
а)сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;
б)сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;
в)сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів, у результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію;
г) частина основного виробничого процесу, що виконується безперервно на одному робочому місці без переналагодження устаткування, над одним або кількома виробами одним робітником або групою робітників.
Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом (одна правильна відповідь):
а)паралельності;
б)ритмічності;
в)пропорційності;
г)безперервності;
д)прямоточності.
Принцип спеціалізації в локомотивному депо реалізується (одна правильна відповідь):
а)через одночасне виконання окремих операцій або робіт;
б)рівномірність здійснення ремонтів;
в)переміщення вузлів і деталей найкоротшими шляхами по всіх операціях без перетинань і зустрічних потоків;
г)організацію спеціалізованих відділень й цехів для проведення ремонту одного типу устаткування локомотивів.
Деповський ремонт локомотивів належить до виробництва:
а)одиничного;
б)серійного;
в)масового.
Як називається рух виробів, якщо обробка предметів праці на наступній операції починається до закінчення обробки всієї партії на попередній операції, але за умови, що партія буде оброблятися на кожній операції безупинно (одна правильна відповідь):
а)послідовний;
б)паралельний;
в)паралельно-послідовний?
Скорочення часу виробничого циклу в локомотивному депо дозволяє (дві правильні відповіді):
а)скоротити час простою локомотивів у ремонті;
б)знизити собівартість ремонту;
в)підвищити якість ремонту;
г)забезпечити рівномірність випуску вузлів та деталей для ремонту.
Ознаки потокового виробництва (дві правильні відповіді):
а)на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення предмети праці;
б)вузька спеціалізація робочих місць і самих робітників;
в)предмети праці (деталі) переміщуються в процесі обробки за складними маршрутами;
г)розташування робочих місць за ходом технологічного процесу.
Ритм - це проміжок часу (одна правильна відповідь):
а)між запуском окремих виробів;
б)запуском сусідніх транспортних партій виробів;
в)випуском окремих виробів.
Такт - це проміжок часу (одна правильна відповідь):
а)між запуском окремих виробів;
б)запуском сусідніх транспортних партій виробу;
в)випуском партій виробу;
г)запуском двох сусідніх окремих виробів.
Технічна й технологічна підготовка ремонтного виробництва в локомотивному депо включає (одна правильна відповідь):
а)розроблення й удосконалювання технологічних процесів ремонту локомотивів і їхніх вузлів, підготовку відповідних інструментів, устаткування, розроблення й перегляду нормативів трудових і матеріальних витрат;
б)застосування нових технологій і способів роботи для підвищення якості ТО і ПР локомотивів;
в)розроблення стандартів з організації й керування ремонтами.
Запитання для самоконтролю з теми
«Мотивація та оплата праці»
1 Які питання з оплати. праці регулюються державою згідно з законодавством України?
2. Які функції має виконувати заробітна платня в ринковій економіці?
3. Розкрийте зміст основної заробітної платні та дайте характеристику її складових.
4. Дайте визначення додаткової заробітної платні та елементів, що входять до її складу.
5. Які компенсаційні та інші заохочувальні виплати входять до заробітної платні?
6. Що лежить в основі організації оплати праці на підприємстві?
7. Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці.
8. Охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці.
9. Які форми та системи організації заробітної платні застосовуються на підприємстві?
10. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці та особливості її використання.
11. Які системи оплати праці включає відрядна форма?
12. Що собою являє погодинна форма оплати праці?
13. Визначте сферу та умови застосування погодинної форми оплати праці.
14. Які системи оплати праці включає погодинна форма?
15. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.
16. Зробіть порівняння погодинної та відрядної форм оплати праці, визначте їх переваги та недоліки.
17. Що собою являє безтарифна система оплата праці?
18. Дайте визначення системи додаткового стимулювання персоналу підприємства та охарактеризуйте інструменти заохочення, які входять до її складу.
19. Що являє собою система преміювання на підприємстві?
20. Яку роль в системі стимулювання виконують доплати та надбавки?
21. Визначте призначення та сферу застосування доплат та надбавок.
22. Визначте умови та перспективи впровадження в підприємствах системи участі робітників у прибутках.
23. Розкрийте особливості нарахування премій.
24. Дайте визначення поняття «фонд оплати праці».
25. Перелічіть вихідні передумови та визначте порядок планування коштів на оплату праці.
26. Які наслідки мають місце, якщо рівень оплати праці на підприємстві нижчий за середній рівень по народному господарству в цілому?
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Мотивація та оплата праці»
1. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це:
а) абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропорційно до кількості і якості своєї праці;
б) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу;
в) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу;
г) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці.
2. Яка саме функція заробітної плати забезпечує встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці:
а) відтворювальна;
б) стимулююча;
в) регулююча;
г) соціальна.
3. Сума коштів, отримана працівником за свою працю на підприємстві — це:
а) номінальна заробітна плата;
б) реальна заробітна плата;
в) прибуток робітника.
4. Зміну в рівні реальної заробітної плати можна визначити, порівнюючи зміни врівні номінальної заробітної плати зі змінами в:
а) рівні цін на товари та послуги;
б) нормі прибутку;
в) ставках оподаткування;
г) продуктивності праці.
5. До мінімальної заробітної плати не входять:
а) доплати;
б) надбавки;
в) заохочувальні та компенсаційні виплати;
г) правильні відповіді «а» і «в»;
д) усе перелічене.
6. Основна заробітна плата — це:
а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
в) будь який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги;
г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
7. Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:
а) результатів його праці;
б) рівня його кваліфікації;
в) складності робіт, що ним виконуються;
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.
8. Додаткова заробітна плата не включає:
а) тарифні ставки;
б) доплати;
в) надбавки;
г) премії.
9. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання:
А) мінімальної заробітної плати;
б) оплати праці в організаціях, що фінансуються з бюджету;
в) розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;
г) усі наведені відповіді правильні.
10. Тарифна система оплати праці працівників включає:
а) тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;
б) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник;
в) тарифні ставки, тарифні сітки;
г) тарифні ставки, посадові оклади;
д) тарифно-кваліфікаційний довідник, посадові оклади, преміальне положення.
11. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:
а) вимоги до знань і вмінь робітників;
б) тарифні коефіцієнти;
в) тарифні ставки;
г) форми та системи заробітної плати;
д) норми часу та виробітку.
12. Тарифна сітка не визначає:
а) розряд робітників;
б) умови преміювання;
в) тарифні коефіцієнти;
г) годинні тарифні ставки.
13. Середній тарифний коефіцієнт визначається як величина:
а) середньоарифметична;
б) середньозважена;
в) середньохронологічна.
14. Яка з основних форм заробітної плати є економічно най-игіднішою?
а) відрядна;
б) погодинна;
в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва.
15. Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати ці визначається:
а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;
б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;
в) нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
г) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;
д) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.
16. У разі відрядної оплати праці основний заробіток працівника визначається:
а) обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі і тарифною ставкою;
б) нормативною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою за одиницю продукції;
в) обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі та відрядною розцінкою;
г) фактичною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;
д) фактичною трудомісткістю роботи і відрядною розцінкою.
17. Відрядна розцінка — це:
а) показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місця розташування підприємства;
б) встановлений розмір добових виплат для відряджених робітників;
в) середній тарифний коефіцієнт;
г) розмір заробітної плати за одиницю продукції чи роботи.
18. Формою оплати праці, яку доцільно застосовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організоване нормування праці і є можливості для обліку виробітку, а також потрібно стимулювати зростання цього виробітку понад встановлених норм, є:
а) пряма відрядна;
б) відрядно-преміальна або відрядно-прогресивна;
в) проста погодинна;
г) погодинно-преміальна.
19. Оплата праці робітника в межах установлених норм за прямими відрядними розцінками, а виробіток понад норми — за підвищеними є характерною для системи оплати праці:
а) прямої відрядної;
б) відрядно-преміальної;
в) погодинно-преміальної;
г) відрядно-прогресивної;
д) непрямої відрядної.
20. Для оплати праці допоміжних працівників і підсобників використовується система оплати праці:
а) пряма відрядна;
б) непряма відрядна;
в) акордна;
г) бригадна.
21. Визначте, яке з наступних тверджень не є правильним:
а) додержання оплати праці вище рівня мінімальної заробітної плати є обов'язковим тільки для підприємств приватної форми власності;
б) різновидом відрядної форми оплати праці є акордна;
в) нарахування премій не є обов'язковим для підприємств;
г) заробітна плата складається з основної та додаткової частин, а також заохочувальних виплат.
22. Система оплати праці, яку слід використовувати підприємству для працівників, результат праці яких неможливо нормувати, але керівники прагнуть стимулювати якісне виконання ними своїх обов 'язків, є:
а) пряма відрядна;
б) погодинна;
в) погодинно-преміальна;
г) відрядно-преміальна.
23. Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з встановленням терміну його виконання є характерним для системи оплати праці:
а) непрямої відрядної;
б)прямої погодинної;
в) акордної;
г) відрядно-прогресивної.
24. До погодинної форми оплати праці належать:
а) акордна система;
б) непряма відрядна система;
в) відрядно-преміальна система;
г) жодна з наведених систем.
25. Заробітна плата між членами бригади, що працюють в однакових умовах, розподіляється за:
а) кількістю відпрацьованого часу;
б) обсягом випущеної продукції;
в) кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;
г) розрядом робіт;
д) коефіцієнтом виконання норм.
26. Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних умовах, розподіляється за:
а) кількістю відпрацьованого часу;
б) обсягом випущеної продукції;
в) кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;
г) розрядом робіт;
д) коефіцієнтом виконання норм.
27. Заробітна плата за безтарифної системи не залежить від:
а) кваліфікаційного рівня робітника;
б) розряду робітника;
в) коефіцієнта трудової участі;
г) фактично відпрацьованого часу.
28. Належить до систем участі у прибутках:
а) система оцінки заслуг;
б) система преміальних виплат;
в) система колективного стимулювання;
г) усі відповіді правильні.
29. Контрактна система оплати праці:
а) використовується лише за умови погодинної оплати праці;
б) використовується лише за умови відрядної оплати праці;
в) не може використовуватися на підприємствах державної форми власності;
г) не має жодних обмежень для використання.
30. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у:
а) відсотках від основної заробітної плати;
б) відсотках від додаткової заробітної плати;
в) відсотках від основної та додаткової заробітної плати;
г) вигляді конкретної суми;
д) правильні відповіді «а» і «г»;
є) усі наведені відповіді правильні.
31. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-погодинників необхідно знати:
а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість робіт та середні тарифні коефіцієнти;
б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;
в) розцінки і плановий випуск продукції;
г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
32. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати:
а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість робіт та Середні тарифні коефіцієнти;
б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;
в) розцінки і плановий випуск продукції;
г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
33. Індекс номінальної заробітної плати працівника за період склав 1,35; індекс споживчих цін за цей же період — 1,26. Індекс реальної заробітної плати працівника:
а) 1,2;
б) 1,07;
в) 1,8.
34. Розмір тарифної ставки І розряду — 7,2 грн, тарифний Коефіцієнт Vрозряду — 1,5. Тарифна ставка Vрозряду:
а) 10,8;
б) 10,6;
в) 20,1.
35. Місячний оклад працівника 1400 грн за місяць. Із 190 годин 1 місяць ним відпрацьовано 174 години. Сума заробітної плати працівника-погодинника складатиме:
а) 1400;
б) 1325,50;
в) 1282,11.
36. Робітник-відрядник виготовлює два види виробів: А і Б. місяць він виготовив 175 виробів А за відрядною розцінкою 1,24 грн/шт. і 160 виробів Б за відрядною розцінкою 1,32грн/шт. Сума заробітної плати робітника-відрядника складатиме:
а) 513,8;
б) 428,2;
в) 335,9.
Запитання для самоконтролю з теми
«Поняття і класифікація продукції»
1. Визначте економічну сутність поточних витрат підприємства, їх склад.
2. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії та показника, який характеризує ефективність роботи підприємства.
3. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції.
4. Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку.
5. За якими ознаками класифікують витрати, які входять до собівартості продукції?
6. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими витратами?
7. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних витрат.
8. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва продукції.
9. Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції.
10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції?

Тестові контроль для перевірки знань з теми
«Поняття і класифікація продукції»
1.Собівартість продукції являє собою:
а) усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані;
б) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;
в) грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції.
2. Витрати підприємства поділяються на прямі та непрямі за:
а) економічним характером витрат;
б) ступенем їх однорідності;
в) способом обчислення на одиницю продукції;
г) реакцією витрат на зміну обсягу виробництва.
3. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:
а) змінними;
б) постійними;
в) прямими;
г) непрямими
4. Економічні витрати являють собою:
а) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;
б) усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані;
в) витрати, які мають неявний характер та відбивають використання у виробництві ресурсів, які належать власникам підприємства. 5. Змінні витрати — це:
а) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
в) витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;
г) витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції.
6. До непрямих витрат не відноситься наступна стаття собівартості:
а) витрати на утримування і експлуатацію устаткування; ... ,
б) цехові витрати; в) загальнозаводські витрати; „.
г) витрати на освоєння і підготовку виробництва;
д) позавиробничі витрати.
7. До постійних витрат не відноситься наступна стаття собівартості:
а) цехові витрати;
б) загальнозаводські витрати; в) зворотні відходи; г) втрати від браку;
д) позавиробничі витрати.
8. До прямих не відносяться витрати
а) сировину і матеріали;
б) зворотні відходи;
в) заробітну плату основних виробничих робітників;
г) експлуатацію та утримування устаткування;
д) знос інструмента.
9. Показник граничних витрат використовується під час:
а) аналізу доцільності зміни обсягу виробництва продукції;
б) прогнозування величини витрат;
в) обліку та аналізу витрат;
г) планування величини витрат.
10. Витрати виробництва на підприємстві складаються із:
а) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, накладних витрат;
б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підприємницького прибутку;
в) відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;
г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.
11. Метою групування витрат за калькуляційними статтями є: а) визначення потреби в поточних витратах;
б) визначення собівартості одиниці виробу;
в) визначення структури собівартості виробленої продукції;
г) визначення пайової участі у витратах на виробництво одиниці продукції;
д) розробка плану зниження собівартості.
12. До собівартості промислової продукції відносяться:
а) поточні витрати на
б) капітальні витрати;
в) виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;
г) витрати на сировину, матеріали і заробітну плату працю-ючих;
д) витрати на устаткування.
13. Від обсягу виробництва не залеж:
а) сумарні (загальні) витрати;
б) валові витрати;
в) постійні витрати;
г) середні валові витрати;
д) правильної відповіді немає.
14. Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами витрат є основою для:
а) розрахунку собівартості конкретного виду продукції;
б) упорядкування кошторису витрат на виробництво
в) обчислення витрат на матеріали;
г) визначення витрат на заробітну плату;
д) встановлення ціни виробу.
15. Розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється з метою:
а) прогнозування прибутку;
б) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);
в) виділення цехової, виробничої та повної собівартості;
г) правильні відповіді
д) усі відповіді правильні.
16. Виробнича собівартість продукції включає усі витрати:
а) одного виробничого підрозділу на виробництво продукції;
б) підприємства на виробництво продукції;
в) підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію;
г) усі відповіді неправильні.
17. В угруповання витрат за статтями калькуляції не входять витрати на:
а) сировину та основні матеріали;
б) оплату праці;
в) амортизацію основних виробничих фондів;
г) паливо та енергію на технологічні цілі;
д) допоміжні матеріали.
18. До групування витрат за економічними елементами не відносяться витрати на:
а) паливо та енергію на технологічні цілі;
б) основну заробітну плату виробничих робітників;
в) амортизацію основних фондів;
г) витрати на підготовку та освоєння виробництва;
д) додаткову заробітну плату виробничих робітників.
19. До змінних витрат відносяться: "'"" """в"^"^'^ >\
а) заробітна плата управлінського персоналу;
б) витрати з реалізації продукції;
в) амортизаційні відрахування;
г) матеріальні витрати;
д) адміністративні та управлінські витрати.
20. Якщо розглядати конкретний виріб як об'єкт калькулювання, то загальні витрати підприємства на нього:
а) не нараховуються;
б) нараховуються прямо;
в) нараховуються та обчислюються за методом розподілу.
21. Собівартість валової продукції відрізняється від кошторису виробництва на величину:
а) витрат, які не включаються у виробничу собівартість продукції;
б) залишків витрат майбутніх періодів і майбутніх платежів;
в) залишків незавершеного виробництва за собівартістю;
г) правильні відповіді «а» і «б»;
д) усі відповіді правильні.
22. Яка стаття собівартості не включається в цехову собівартість:
а) вартість сировини та основних матеріалів
б) загальнозаводські витрати;
в) амортизація;
Г) Цехові Витрати;
д) енергія усіх видів.
23. Калькулювання — це обчислення собівартості
а) валової продукції;
б) окремих виробів;
в) товарної продукції;
г) реалізованої продукції.
24. На зниження собівартості продукції впливають наступні фактори:
а) поліпшення використання природних ресурсів;
б) підвищення технічного рівня виробництва;
в) поліпшення структури виробленої продукції; г) зміна розміщення виробництва; д) усі перераховані фактори.
25. Зі збільшенням обсягу виробництва собівартість одиниці продукції:
а) збільшується;
б) знижується
25. Які витрати не включають до собівартості продукції, виробленої на промисловому підприємстві:
а) вартість палива та енергії на виробництво продукції; б) вартість сировини та допоміжних матеріалів; в) витрати зі збуту продукції; г) витрати на утримання та експлуатацію обладнання.
26. Можливість альтернативного використання ресурсів підприємства пов 'язана з категорією витрат:
а) бухгалтерських;
б) внутрішніх;
в) зовнішніх;
г) граничних
27. До загальновиробничих витрат не відносять витрати на:
а) охорону праці;
б) відрядження;
в) амортизаційні відрахування на відтворення машин та устаткування;
г) управління, виробниче і господарське обслуговування в межах виробництва. ;
28. Собівартість товарної продукції можна визначити:
а) синтетичним способом;
б) пофакторним методом;
в) як суму попередньо визначеної собівартості окремих виробів;
г) усі відповіді правильні.
Запитання для самоконтролю з теми
«Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства»
1. Розкрийте економічну сутність доходу підприємства. Наведіть два трактування його змісту.
2. Охарактеризуйте джерела утворення доходу підприємства.
3. Визначте сутність прибутку підприємства та його види.
4. Наведіть загальноприйняту практику використання прибут-; ку підприємства.
5. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», «доходність»?
6. Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування величини прибутку підприємства.
7. Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підприємства.
8. Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства.
9. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх економічний зміст.
10.Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність діяльності підприємства?
Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства»
1. Дохідність підприємства є:
а) одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан;
б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності;
в) показником, який характеризує основний результаті діяльності підприємства;
г) правильні «б» і «в»;
д) всі відповіді правильні. 2. Дохід підприємства — це виручка: а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства та послуг невиробничого характеру;
б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору;
в) від реалізації виготовленої підприємством продукції;
г) усі відповіді правильні.
3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства відносяться доходи від:
а) реалізації нематеріальних активів; б) пайової участі в діяльності спільних підприємств;
в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;
г) усі відповіді правильні.
4. Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:
а) реалізації продукції, робіт, послуг;
б) реалізації матеріальних цінностей і майна;
в) позареалізаційних операцій; г) усі відповіді неправильні.
5. Прибуток — це:
а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;
б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність;
в) виручка від підприємницької діяльності;
г) дохід підприємства. 6 Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:
а) винагороду за підприємницьку діяльність;
б) розмір монопольного доходу;
в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства;
г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування.
7. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:
а) перевищення доходів над витратами;
б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;
в) задоволення попиту;
г) усі відповіді неправильні.
8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:
а) процентів за довгострокові кредити;
б) податку на прибуток;
в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток;
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій.
9. Прибуток від операційної діяльності — це:
а) виручка від реалізації продукції; б) грошове вираження вартості товару;
в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю; г) чистий прибуток підприємства. 10. Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, не може бути використаним на:
а) розвиток підприємства;
б) стимулювання праці робітників підприємства;
в) оплату поточних витрат підприємства;
г) виплату дивідендів за цінними паперами.
11. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (за умов конкуренції):
а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її собівартість;
б) підвищувати якість продукції та ціни на неї; в) застосовувати нові технології виробництва продукції;
г) правильно «а» і «б»;
д) правильно «а» і «в»; Е) усі відповіді правильні.
12. Рентабельність — це:
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;
в) різниця між виручкою та прямими витратами;
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.
13. Рентабельність підприємства — це:
а) одержуваний підприємством прибуток;
б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;
в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;
г) прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції.
14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:
а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;
б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації;
в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства;
г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних фондів підприємства. 15. Рентабельність продукції визначається як співвідношення:
а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції;
б прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);
в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна підприємства;
г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості основних фондів та оборотних коштів.
16. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання:
А) оборотних коштів; б) основних фондів підприємства;
в) всього наявного майна підприємства; г) активів підприємства, створених за рахунок власних коштів. 17. Рентабельність власного капіталу — це відношення:
а) прибутку від звичайної діяльності до власного капіталу;
б) чистого прибутку до власного капіталу; в) валового прибутку до власного капіталу;
г) прибутку (до сплати процентів за кредит) до власного капіталу.
Запитання для самоконтролю з теми
«Економічна ефективність»
1. Розкрийте сутність поняття „ефективність».
2. Наведіть загальну методологію визначення ефективності виробництва.
3. За якими ознаками класифікують ефективність виробництва?
4. Чи аналогічні поняття «ефективність виробництва», «ефективність господарської діяльності»?
5. Дайте визначення конкурентоспроможності.
6. Наведіть критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності підприємства. ;
7. Які методи оцінки конкурентоспроможності ви знаєте?

Тестовий контроль для перевірки знань з теми
«Економічна ефективність»
1. Ефективність — це: ;
а) співвідношення результатів і сукупних витрат;
б) співвідношення ефекту і витрат на його досягнення;
в) досягнення високих результатів з найменшими витратами;
г) всі відповіді правильні.
2. За ринкових умов господарювання ефективність виробництва визначають як відношення:
а) результатів до ресурсів;
б) результатів до витрат;
в) результатів до ресурсів (витрат);
3.За методом розрахунку виділяють ефективність виробництва:
а) абсолютну, порівняльну; б) економічну соціальну;
в) на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного господарства;
г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції.
4. За об'єктом оцінки виділяють ефективність виробництва:
а) абсолютну, порівняльну;
б) економічну соціальну;
в) на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного господарства;
г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції.
5. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок:
а) оптимізації витрат на виробництво;
б) мінімізації витрат на виробництво;
в) всі відповіді правильні.
6. Конкурентоспроможність — це:
а) здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях;
б) здібність виробляти продукцію, що задовольняє вимогам ринку при відносно низьких витратах виробництва;
в) здібність виробляти нову продукцію з найменшими витратами;
г) усе перелічене є правильним.
7. Для оцінки фінансової діяльності визначають:
а) продуктивність та ефективність праці;
б) характер комерційних угод та їх ефективність;
в) виробничу потужність та ступінь її використання;
г) рентабельність діяльності та використання капіталу.
8. Для оцінки комерційної діяльності необхідно оцінити:
а) раціональність оргструктури;
б) асортиментну політику;
в) фінансовий стан та платоспроможність підприємства;
г) стан матеріально-технічної бази.
9. Суть метода різниць при оцінці конкурентоспроможності полягає у:
а) визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки);
б) визначенні місця підприємств конкурентів за кожним об'єктом оцінки шляхом ранжування досягнених значень показників;
в) визначенні узагальнюючої кількісної оцінки становища підприємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох конкурентів за матричним методом;
г) наочному відображення зон конкурентних переваг та недоліків підприємства.
10. Визначення узагальнюючої кількісної оцінки становища підприємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох конкурентів за матричним методом є характерним для
а) методу різниць;
б) методу еталону;
в) методу балів;
г) методу рангів.


Приложенные файлы

Добавить комментарий