ЗБІРНИК СИТУАЦІЙНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ КУРСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ З «УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ, ФАРМАКОТЕРАПІЇ
І УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
«УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»ЗБІРНИК СИТУАЦІЙНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
слухачів курсів удосконалення кваліфікації
на передатестаційних циклахЗапоріжжя
2013


Збірник склали:
доц. І.В. Бушуєва

Комп`ютерний набір:
доц. І.В. БушуєваЗбірник затверджений
на методичному засіданні кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і управління і економіки фармації ФПО
(протокол № ___ від "___"________2013 року)

на цикловій методичній комісії з фармацевтичних дисциплін Запорізького державного медичного університету
(протокол № ___ від _____________________ 2013 року)

на центральній методичній раді
Запорізького державного медичного університету
(протокол № ___ від _____________________ 2013 року)

і рекомендовані до використання в навчальному процесі для слухачів курсів удосконалення кваліфікації на передатестаційних циклах

Рецензенти:
д. фарм н. професор Є.Г. Книш
д. фарм. н. професор В.В. Гладишев

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...
4

1.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
7

2.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ...
14

3.
РОЗДІЛ 3. СПОЛУЧНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ
19

4.
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
27

5.
РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ І ПІДПРИЄМНИЦТВО
37

6.
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗА РИНКОВИХ УМОВ
43

7.
РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
56

8.
РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ
МАРКЕТИНГОМ.
ВИВЧЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

64

9.
РОЗДІЛ 9. ТОВАР У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
77

10.
РОЗДІЛ 10. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
87

11.
РОЗДІЛ 11. ЦІНА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. ЦІНОВА
ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
97

12.
РОЗДІЛ 12. ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ.
ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
102

13.
РОЗДІЛ 13. ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ. СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАЦІЙ І СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТОВАРІВ
111

14.
РОЗДІЛ 14. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. РЕКЛАМА ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
116

15.
РОЗДІЛ 15. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ. ІНФОРМАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМИ.
МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ
123


Передмова
Управління і економіка фармації (УЕФ) - одна з найважливіших фармацевтичних дисциплін, яка формує професійні знання і навикчи фахівця, що працює на фармацевтическом ринку. УЕФ - комплексна прикладна дисцип-ліна, що містить декілька розділів (організація фармацевти-ческой діяльності, економіка фармацевтичних організацій, облік і звітність аптечних організацій, фармацевтичний менеджмент і маркетинг). Особливістю УЕФ є також те, що це дуже динамічна дисципліна, зміст якої постійно змінюється під впливом зовнішнього середовища (политичного, економічного, соціального) і вимагає включення нових знань (фармацевтичної логістики, фармакоекономики і ін.).
Управління і економіка фармації - дисципліна, яка займається вивченням управлінської і економічної діяльності суб'єктів обігу лікарських засобів (ЛЗ).
Предметом управління і економіки фармації як учбової дисципліни є суб'єкти обігу ЛЗ, що здійснюють фармацевтичну діяльність, господарські зв'язки між ними і зовнішнім середовищем, а також об'єкти, явища і процеси, які складають основу їх діяльності на фармацевтичному ринку.
Метою вивчення УЕФ є отримання знань і практичних навичків в галузі планування, організації, аналізу, контролю і обліку діяльності суб'єктів обігу ЛЗ для надання якісної фармацевтичної допомоги.
При вивченні УЕФ використовуються наступні підходи:
системний - що дозволяє розглянути предмет УЕФ як комплекс взаємозв'язаних і взаємозалежних підсистем, об'єднаних загальною метою, розкрити його інтеграційні властивості, внутрішні і зовнішні зв'язки;
маркетинговий - розглядає предмет УЕФ як засіб задоволення реальних і потенційних споживачів лікарський препаратів і інших товарів аптечного асортименту. Такий підхід припускає вивчення діяльності суб'єктів обігу ЛЗ в тісному взаємозв'язку із споживчою поведінкою і кон'юнктурою фармацевтичного ринку;
інституційний - розглядає предмет УЕФ як сукупність інститутів і організацій фармацевтичного ринку, що створюються людьми в цілях структуризації економічних і соціальних взаємодій;
логістичний - розглядає предмет УЕФ як сукупність товарних, а також пов'язаних з ними інформаційних і інших потоків; дозволяє раціоналізувати господарську діяльність суб'єктів звернення ЛС шляхом оптимізації наскрізного матери-ального потоку;
моделювання - дослідження процесів і систем, які складають предмет УЕФ, шляхом побудови і вивчення їх моделей (концептуальних, графічних, формальних і ін.).
При вивченні предмету УЕФ використовуються також і інші методи пізнання (історичний, логічний, соціологічний, статистичний, економіко-математичний і так далі).
Принципами учбової дисципліни УЕФ є об`єктивність, достовірність, науковість, комплексність.
З переходом нашої країни до ринкової економіки змінились організаційно-правові форми фармацевтичних організацій, з'явився новий вигляд діяльності господарюючих суб'єктів, значно розширився їх асортимент. З впровадженням вільного ціноутворення також змінилися принципи ціноутворювання на ЛЗ.
Разом з комерціалізацією аптечних організацій змінилось відношення до аналізу і планування їх діяльності, зросло значення фармацевтичного менеджменту і маркетингу, фармацевтичної інформатики, професійної етики і деонтології. У країні сформувалися контрольно-дозвільна система, система сертифікації і оцінки відповідності ЛЗ і інших товарів аптечного асортименту.
Всі ці зміни зажадали істотної переробки програми підготовки фахівців вищої фармацевтичної освіти. Слід зазначити, що програма , що діє, вже не відповідає сучасному уявленню про фармацевтичний ринок і вимогам до знань выпускников вузів, які пред'являють нинішні працедавці. Вони відзначають необхідність розширення знань і вмінь в галузі економіки, сучасного менеджменту, логістики, володіння навичками маркетингових і фармакоекономичних досліджень.
Враховуючи вищенаведене, збірник містить сучасні ситуаційні тестові завдання і призначений для магістрантів з спеціальності «Фармація». Разом з тим, він буде корисний ім, як майбутнім керівникам і фахівцям суб'єктів сучасного фармацевтичного ринку.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. А. Файоль сформулював основні принципи менеджменту. Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика “формування духу однієї команди, що сприяє гармонії та єдності організації” ?

a) *корпоративність;
b) дисципліна;
c) єдиновладдя;
d) порядок;
e) справедливість.

2. На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту:

a) *структурний;
b) процесний;
c) системний;
d) ситуаційний;
e) підхід з позицій виділення різних шкіл.

3. У менеджменті виділяють загальні та спеціальні функції управління. Які функції менеджменту належать до загальних?

a) *планування, організація, мотивація, контроль;
b) управління фармацевтичними кадрами;
c) управління виробничими підрозділами;
d) управління технологічними процесами, що здійснюються в організації;
e) за допомогою яких здійснюються певні управлінські процеси.

4. Керівник фармацевтичного підприємства виявляє в процесі роботи велике піклування про своїх працівників, створює умови для гарних стосунків у колективі. Елементи якого підходу до управління використовує керівник?

a) *підходу з позицій виділення різних шкіл;
b) процесний;
c) системний;
d) ситуаційний.

5. В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

a) *вертикального розподілу праці;
b) горизонтального розподілу праці;
c) вертикально-горизонтального розподілу праці;
d) діагонального розподілу праці;
e) шахового розподілу праці.

6. В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

a) *вертикальний розподіл праці;
b) горизонтальний розподіл праці;
c) вертикально-горизонтальний розподіл праці;
d) діагональний розподіл праці.

7. Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що утворюється в результаті вертикального поділу праці?

a) *технічний, управлінський та інституційний рівні управління;
b) виробничі підрозділи;
c) управлінські служби;
d) неформальні групи;
e) схематичне зображення організації.

8. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю над діяльністю працівників, що виконують конкретні операції?

a) *технічний;
b) інституційний;
c) управлінський;
d) адміністративний;
e) бюрократичний.

9. Координація управлінської роботи зумовлює створення рівнів управління. Для чого рівні управління зображають у вигляді піраміди?

a) *для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях;
b) для призначення конкретних керівників підрозділів;
c) для полегшення призначення управлінців на посади;
d) для відображення ролей менеджерів;
e) для конкретизації ролі менеджера і підприємця.

10. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

a) *колективна відповідальність;
b) індивідуальний процес прийняття рішень;
c) швидка оцінка і просування на посаді;
d) чітко формалізована структура управління;
e) короткотермінова зайнятість.

11. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

a) *швидка оцінка і просування на посаді;
b) групові форми контролю;
c) колективна відповідальність;
d) повільне просування на посаді;
e) підвищена увага до „людського фактора”.

12. Фармацевтичні працівники вирішили організувати господарське товариство. Вкажіть, у чому сутність товариства з обмеженою відповідальністю?

a) *товариство, учасники якого несуть відповідальність по боргам у межах своїх внесків;
b) товариство, учасники якого несуть відповідальність у межах своїх внесків, а при недостатності цих сум - належним їм майном, однаковим для всіх учасників;
c) товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язання товариства усім своїм майном;
d) товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а вкладники - лише у межах вкладу;
e) товариство, учасники якого несуть повну відповідальність.

13. При організації акціонерного товариства між засновниками виникла дискусія стосовно матеріальної відповідальності. Яка, на Вашу думку, ступінь матеріальної відповідальності у членів акціонерного товариства?

a) *в межах належних їм акцій;
b) у межах подвійної суми вкладів;
c) внесками до статутного фонду і належним їм майном;
d) у межах вкладів;
e) необмежена і солідарна.

14. Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура?

a) *товариство з обмеженою відповідальністю;
b) командитне товариство;
c) товариство з необмеженою відповідальністю;
d) акціонерне товариство закритого типу;
e) акціонерне товариство відкритого типу.

15. Відповідно до форм власності можуть діяти підприємства таких типів. Яке з них не можливе згідно закону „Про власність”:

a) *колегіальне;
b) колективне;
c) комунальне;
d) приватне.

16. Якій формі власності відповідає дане визначення: “Це об'єднання підприємств, що здійснюють спільну діяльність на основі добровільної централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, а також інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної й ін. діяльності":

a) *концерн;
b) консорціум;
c) асоціація;
d) акціонерне товариство;
e) товариство з обмеженою відповідальністю.РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

1. Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

a) *здібності, кваліфікація та обдарованість працівників;
b) стан економіки;
c) інфраструктура;
d) державні органи влади;
e) споживачі.

2. До якого фактору зовнішнього впливу на організацію належить культура харчування споживачів, традиції національної кухні, відношення до самолікування у суспільстві, традиції народної медицини:

a) *соціокультурні фактори;
b) споживачі;
c) технологія;
d) економічні фактори;
e) політичні фактори.


3. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:
a) *стан економіки;
b) кадри;
c) технологія;
d) мета;
e) структура.

4. На діяльність аптеки впливають різні чинники зовнішнього середовища. Одні з них мають безпосередній вплив, інші – опосередкований. Який з нижче наведених чинників відноситься до безпосереднього впливу?

a) *конкуренти;
b) міжнародне оточення;
c) рівень техніки та технології;
d) соціально-культурні;
e) політичні обставини.

5. Ефективна діяльність фармацевтичної фірми в значній мірі залежить від зовнішнього середовища. Що характеризує кількість факторів, на які фірма зобов’язана реагувати?

a) *складність зовнішнього середовища;
b) сталість середовища;
c) невизначеність;
d) обмеженість зовнішнього середовища;
e) прогнозованість зовнішнього середовища.
6. Якому поняттю відповідає дане визначення: “ - це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого прагне домогтися група людей, працюючи разом”:

a) *ціль;
b) завдання;
c) структура;
d) технологія;
e) люди (кадри).

7. Завідувач аптеки для впливу на колектив працівників та окремих виконавців вирішив використати різні методи менеджменту. Які з них належать до соціально-психологічних методів менеджменту?

a) *план покращання умов праці на фармацевтичному підприємстві;
b) матеріальні стимули, які базуються на використанні посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо;
c) процес нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту;
d) процес розподілу повноважень між керівниками технічного рівня управління.

8. В процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію:

a) *стан економіки;
b) споживачі;
c) конкуренти;
d) законодавство та державні органи;
e) постачальники.

9. Колектив підприємства охарактеризував свого керівника як самовладного, схильного до єдиноначальності, підтримуючого жорстку дисципліну, який допускає ініціативність підлеглих, але не завжди приймає її, підбір кадрів здійснює за принципом позбавлення від сильних конкурентів. Визначте стиль роботи керівника .

a) *директивний;
b) демократичний;
c) колегіальний;
d) ліберальний;
e) делегуючий.

10. Керівник фармацевтичної фірми застосовує стиль керівництва, що характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільного прийняття рішень і виконання завдань. Як називається такий стиль?

a) *ліберальним;
b) колегіальним;
c) авторитарним;
d) харизматичним.

11. Керівник підприємства дає можливість підлеглим самостійно (відповідно їх кваліфікації і виконуваним функціям) брати участь у таких видах діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка і прийняття рішень. Вкажіть стиль керівництва:

a) *демократичний стиль керівництва;
b) авторитарний стиль керівництва;
c) ліберальний стиль керівництва;
d) соціально-психологічний стиль керівництва;
e) підтримуючий стиль керівництва.


РОЗДІЛ 3. СПОЛУЧНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ

1. Комунікації – це процес двостороннього обміну ідеями, інформацією, який призводить до взаємного розуміння. Що забезпечує комунікаційний процес?

a) *обмін інформацією між завідувачем аптеки та працівниками;
b) формування планів діяльності;
c) застосування конкретних форм влади;
d) використання стилів керівництва;
e) програмування управлінських рішень.

2. Комунікації – це процес обміну інформацією. Комунікації між відділами і підрозділами організації це:

a) *внутрішні горизонтальні організаційні комунікації;
b) зовнішні організаційні комунікації;
c) неформальні організаційні комунікації;
d) внутрішні вертикальні організаційні комунікації;
e) міжрівневі комунікації.


3. Управлінська діяльність передбачає використання різних видів комунікацій. Як здійснюються невербальні комунікації?
a) *шляхом символів та жестів;
b) шляхом телефонного зв’язку;
c) шляхом усного мовлення;
d) шляхом ведення управлінської документації;
e) шляхом анкетування.

4. Засіб передавання інформації – це складовий елемент комунікаційного процесу. Яку назву він має?

a) канал;
b) відправник;
c) повідомлення;
d) отримувач;
e) ідея.

5. Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації:

a) *зовнішні;
b) внутрішні;
c) вертикальні;
d) міжрівневі;
e) горизонтальні.

6. На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це:

a) внутрішні горизонтальні організаційні комунікації;
b) зовнішні організаційні комунікації;
c) неформальні організаційні комунікації;
d) внутрішні вертикальні організаційні комунікації;
e) міжрівневі комунікації.

7. Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?

a) *семантичні бар’єри;
b) зневажання фактами;
c) невербальні перепони;
d) нерозуміння важливості повідомлення;
e) стереотипи мислення.

8. На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищення продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це:

a) *автоматизована система управління (АСУ);
b) автоматизоване робоче місце (АРМ);
c) Windows;
d) Oracle;
e) ERP-система.

9. Завідувач аптечним підприємством, діючи на принципах єдиноначальності, видав правовий акт із метою розв’язання завдань, які стоять перед даною установою в зв'язку з підготовкою до акредитації. Цим документом є:

a) *наказ;
b) постанова;
c) розпорядження;
d) рішення;
e) вказівка.

10. Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є правомірними в даній ситуації?

a) *керівник підписує акт і направляє скаргу у вищу організацію;
b) керівник не підписує акт;
c) керівник підписує акт, але письмово складає заперечення до акту;
d) правильної відповіді немає.

11. Для ефективного управління фармацевтичним підприємством керівник має потребу в постійній інформації. Які загальні вимоги пред’являються до інформації?

a) *вона має бути повна, оптимальна, своєчасна, надійна і достовірна;
b) надлишкова, докладна, надійно захищена, що містить відомості, важливі для керівника;
c) вона має забезпечувати секрет фірми;
d) ці вимоги залежать від постачальника і одержувача інформації;
e) вірної відповіді немає.

12. При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

a) *посадовою інструкцією;
b) внутрішнім трудовим розпорядком;
c) кодексом законів про працю;
d) всі відповіді вірні;
e) вірної відповіді немає.
13. Документ, що фіксує згоду сторін про встановлення яких-небудь відносин і регулює ці відносини, називається:

a) *договір;
b) наказ;
c) лист;
d) запит;
e) відповідь.

14. В аптечному підприємстві протягом усієї діяльності використовуються різні документи, що регламентують правила внутрішнього розпорядку, правила торгівлі і відпуску медикаментів. Це метод впливу:

a) *організаційне нормування;
b) організаційне планування;
c) організаційний інструктаж;
d) організаційне розпорядження;
e) організаційний аналіз.

15. Директор фармацевтичної фабрики одержав із МОЗ України наказ про державну реєстрацію лікарських засобів і Указ президента України про способи забезпечення погашення заборгованості перед бюджетом. Дані документи є:

a) *розпорядницькими;
b) організаційними;
c) довідковими;
d) інформаційними.

16. Комісія з МОЗ України склала довідково-інформаційний документ про списання товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються на фармацевтичній фабриці і прийшли в непридатність, який являє собою:

a) *акт;
b) службову записку;
c) доповідну записку;
d) звіт;
e) пояснювальну записку.

17. ЦРА планує здійснити закупівлю медикаментів в оптово-роздрібній фармацевтичній фірмі «Фармаком». Завідувач висловив своє прохання про надання інформації з асортименту товару фірми, умови постачання й оплату, ціни, мінімальну реалізовану партію товару в:

a) *діловому листі;
b) листі-нагадуванні;
c) супровідному листі;
d) листі-повідомленні.

18. До якого виду документообігу відносяться документи особистого складу організації ?

a) *управлінського;
b) фармацевтичного;
c) наукового;
d) розпорядчого;
e) довідково-інформаційного.


РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1. Діяльність керівника пов’язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обґрунтування?

a) *стандартні;
b) інтуїтивні;
c) рішення, що базуються на висновках;
d) раціональні;
e) вірної відповіді немає.

2. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення по удосконаленню господарсько-фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення:

a) *діагностика проблеми;
b) визначення альтернатив;
c) оцінка альтернатив;
d) вибір альтернатив;
e) формулювання обмежень прийняття рішень.
3. Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень відноситься до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення?

a) *виявлення та оцінка альтернатив розв’язання проблеми;
b) управління неформальною групою;
c) контролювання та регулювання;
d) застосування теорії очікувань;
e) делегування повноважень.

4. Молодого випускника вузу призначено керівником підрозділу аптеки, посада якого вимагає прийняття управлінських рішень. Які вимоги ставляться до управлінського рішення?

a) *все нижче перелічене є правильним;
b) всебічна обґрунтованість, своєчасність, повнота змісту, узгодженість з раніше прийнятим рішенням;
c) забезпечення прямування до поставленої організацією мети;
d) вибір рішення, яке зробить найбільший внесок у досягнення мети;
e) вибір рішення, яке буде насправді реалізоване.

5. З метою підвищення ефективності комунікаційного процесу в організаціях рекомендується застосовувати визначені управлінські дії. Яке з перерахованих висловлень не відноситься до управлінських дій?
a) *система збору пропозицій;
b) збори, наради, п'ятихвилинки;
c) індивідуальні бесіди;
d) контроль процесу виконання робіт;
e) звіти за результатами контролю.

6. Керівникові фармацевтичної фірми “Адоніс” потрібно правильно обрати посередників і вирішити питання про постачання лікарських засобів в аптеки міста. Вибір, що робиться керівником тільки на підставі того, що він упевнений у його правильності називається:

a) *інтуїтивним рішенням;
b) адаптаційним рішенням;
c) раціональним рішенням;
d) функціональним рішенням;
e) адміністративним рішенням.

7. Фармацевтична фірма, існуючи сім років на українському ринку, щороку розширює свою діяльність і встановлює щорічні цілі за принципом «від досягнутого», враховуючи і прогнозуючи розвиток економічних відносин. У даному випадку керівництво фірми використовує стратегічну альтернативу:

a) *обмежений зріст;
b) зріст;
c) відсікання зайвого;
d) переорієнтація.

8. Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної структури характерний для даної фірми?

a) *дивізіональний;
b) бюрократичний;
c) функціональний;
d) централізований;
e) децентралізований.

9. В акціонерному товаристві, яке виготовляє і реалізує лікарські препарати, створена структура, що припускає його роботу з різними організаціями-споживачами: з оптовими фірмами, роздрібною мережею, лікувально-профілактичними закладами. Дана організаційна структура являє собою:

a) *дивізіональну;
b) лінійно-функціональну структуру;
c) департаменталізацію;
d) матричну структуру;
e) бюрократичну структуру.

10. Завідувач аптечним підприємством зробив планування діяльності на найближчий період, розподілив прибуток і вирішив питання кредитування. У даному випадку він використовував метод керування аптечним підприємством:

a) *економічний;
b) організаційний;
c) моральний;
d) правовий.

11. Методи фармацевтичного менеджменту класифікують за різними ознаками. За характером впливу методи фармацевтичного менеджменту поділяються на:

a) *економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні;
b) управлінські, технічні, соціальні, економічні;
c) фізіологічні, технічні, соціально-гігієнічні, адміністративні;
d) об’єктивні, суб’єктивні, цілеспрямовані, управлінські;
e) конкретні, загальні, адміністративні, колегіальні.

12. Стратегічне планування діяльності фармацевтичного підприємства на першому етапі передбачає визначення місії. Що означає місія фармацевтичного підприємства?

a) * визначальна причина існування організації;
b) очікуваний стан підприємства;
c) перелік дій, які повинні виконуватись в обумовлений спосіб у визначений термін;
d) метод менеджменту;
e) послідовна реалізація функцій менеджменту.

13. Тактика є однією зі складових реалізації стратегічного плану. Яке з перерахованих визначень тактики є вірним?

a) *короткострокова стратегія, що узгоджується з загальними довгостроковими планами;
b) розглядається як кодекс законів організації;
c) розроблений звід стандартів і критеріїв;
d) описує спосіб дій у конкретній ситуації.

14. Фармацевтичне підприємство “Медова Печера” провело дослідження діяльності конкурентів та цінової кон’юнктури пропонованих ними лікарських засобів. До якого етапу стратегічного планування відносяться дані дії?

a) *оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища;
b) інформаційне забезпечення стратегічного планування;
c) формулювання місії фармацевтичної організації;
d) визначення цілей та завдань фармацевтичної організації;
e) оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.

15. Які види управлінської діяльності не розглядаються в рамках стратегічного планування?

a) *підвищення кваліфікації персоналу;
b) розподіл ресурсів;
c) адаптація до зовнішнього середовища;
d) внутрішня координація;
e) осмислення організаційної стратегії або стратегічне передбачення.

16. Керівник фармацевтичного підприємства під час проведення робіт здійснює контроль на основі зворотного зв’язку, що допомагає виявити відхилення при виконанні завдань. Який вид контролю він виконує?

a) *поточний;
b) підсумковий;
c) попередній;
d) періодичний;
e) щорічний.

17. У теорії менеджменту процес контролю, незалежно від його видів, підрозділяється на три етапи. Яке з нижченаведених тверджень не відноситься до етапів процесу контролю?

a) *вибір методу контролю;
b) порівняння результатів зі стандартами і виявлення відхилень;
c) розробка стандартів і критеріїв;
d) зміна результатів і корегування дій.

18. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

a) *мотивації;
b) планування;
c) організації;
d) контролю;
e) заохочення.

19. Однією з функцій менеджменту є мотивація. Мотив визначається як:

a) *внутрішньо усвідомлене спонукання до певних дій;
b) те, що людина вважає цінним для себе;
c) відчуття певного дискомфорту, нестачі чого-небудь;
d) психологічні якості людей, які дозволяють засвоювати певні знання;
e) зовнішнє спонукання до формування певної поведінки.

20. Мотивація є однією з головних функцій управління. Виберіть фактор мотивації:

a) *майстерність керівника, адекватне ситуації управління;
b) перевантаженість;
c) недовантаженність;
d) невдачі в роботі;
e) непоінформованість.

21. Мотивація є однією з головних функцій управління. А що відносять до факторів демотивації?

a) *критику;
b) визнання;
c) гарний колектив;
d) інформованість;
e) самостійність.

22. У процесі становлення менеджменту склалася обґрунтована система теорій мотивації. Які групи потреб виділені в теорії мотивації за А. Маслоу?

a) *фізіологічні, безпеки та захищеності, соціальні, поваги та самовираження;
b) фізіологічні, статеві, альтруїстичні, потреби практичного характеру;
c) влади, успіху, причетності;
d) явні, приховані, природжені, набуті;
e) гігієнічні та мотиваційні.
23. Фармацевт вирішила продовжити навчання та отримати вищу освіту. Згідно з теорією Маслоу, у неї виникла потреба:

a) *поваги та самовираження;
b) захищеності;
c) фізіологічна;
d) соціальна;
e) безпеки.

24. Завідувач аптеки вирішив використовувати у своїй роботі теорію мотивації за А. Маслоу. Які групи потреб виділяються згідно з цією теорією?

a) *фізіологічні, безпеки і захищеності, соціальні, поваги та самовираження;
b) фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеру;
c) влади, успіху, причетності;
d) явні, приховані, природжені, набуті;
e) прагнення досягнути успіху, самоствердитись, реалізувати свій власний потенціал.

РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ І ПІДПРИЄМНИЦТВО

1. Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих органів влади для державної реєстрації підприємства?

a) *картку зі зразками підписів директора і головного бухгалтера;
b) реєстраційну картку;
c) платіжний документ, що свідчить про сплату реєстраційного збору;
d) документ, що підтверджує сплату власником внеску до статутного фонду;
e) установчі документи.

2. Фармацевтичне підприємство після реєстрації повинно відкрити рахунок у банку. Який з перелічених нижче документів не є підставою для відкриття рахунку в банку підприємством – юридичною особою?

a) *копія установчого договору;
b) свідоцтво про державну реєстрацію;
c) заява на відкриття рахунку, підписана керівником та головним бухгалтером;
d) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
e) картка із зразками підписів осіб, які будуть підписувати і розпоряджатися фінансовими документами.

3. Аптека № 121 подає документи для отримання ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності. Назвіть орган ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами?

a) *державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;
b) державний фармакологічний центр;
c) науково – експертний фармакологічний центр;
d) державна інспекція з контролю якості лікарських засобів;
e) державна акціонерна компанія „Ліки України”.

4. Після реєстрації в органах влади кожне підприємство повинно стати на облік в органах податкової служби. Які документи повинна подати юридична особа, щоб її поставили на облік в органах податкової служби?

a) *копію свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально засвідчену копію статуту, заяву, копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
b) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально засвідчену копію статуту, заяву, копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
c) копію реєстраційної картки, оригінал свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
d) нотаріально засвідчену копію установчих документів, заяву;
e) нотаріально засвідчену копію установчих документів, заяву, копію довідки про включення до ЄДРПОУ.

5. Що являє собою бізнес-план аптеки. Це:

a) *комплексний план розвитку фірми;
b) план роботи аптеки;
c) планування аптекою технічних, ресурсних і фінансових можливостей підприємства;
d) план роботи підприємства;
e) планування фармацевтичного маркетингу.

6. Бізнес-план фірми розробляється на:

a) *3-5 років;
b) 1-2 роки;
c) 4 роки;
d) на весь період існування підприємства;
e) 1 рік.

7. За якими напрямками розробляється бізнес-план:

a) *план маркетингу, план виробництва продукції і фінансовий план;
b) тільки план маркетингу;
c) план виробництва продукції і фінансовий план;
d) план виконання робіт і послуг;
e) план розвитку аптечної мережі.

8. Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і ліквідності. По якому напрямку (розділу) бізнес-плану фармацевтичного підприємства проводиться збір і аналіз відповідної інформації?

a) *фінансовий план;
b) план маркетингу;
c) план виробництва продукції (виконання робіт, послуг);
d) резюме бізнес-плану.

9. Вид підприємницької діяльності характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгово-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого напрямку підприємницької діяльності відноситься даний вид діяльності?

a) *комерційна;
b) виробнича;
c) фінансова;
d) консалтингова;
e) лізингова.

10. Хто може бути суб'єктом підприємницької діяльності?

a) *громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності;
b) особи, що не досягли повнолітнього віку.

11. З метою зменшення підприємницького ризику фірми розширюють свою діяльність шляхом проникнення у нові сфери та галузі. Як називається даний процес?

a) *диверсифікація;
b) конгломерація;
c) інтенсифікація;
d) модернізація;
e) інтеграція.


12. Який з принципів перелічених нижче не відноситься до принципів підприємництва, як особливої форми господарювання:

a) *приймання на роботу працівників за погодженням;
b) вільний вибір форм діяльності;
c) самостійне формування програм діяльності, вибір постачальників і споживачів;
d) вільне розпорядження прибутком;
e) самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекомічної діяльності.

13. Фармацевтична фірма, що співробітничає з закордонними партнерами з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фармацевтична фірма?

a) *етика бізнесу;
b) фармацевтична етика;
c) фармацевтична деонтологія;
d) етика керівника;
e) етика підлеглого.


РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗА РИНКОВИХ УМОВ

1. Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?

a) *1 рік;
b) 2 роки;
c) 3 роки;
d) за згодою сторін;
e) не регламентується.

2. При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:

a) *18 років;
b) 20 років;
c) 22 років;
d) 19 років;
e) 21 року.

3. Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію з трудових суперечок. Впродовж скількох днів розглядається суперечка в від дня подання заяви?

a) * 10 днів;
b) 5 днів;
c) 3 днів;
d) 1 тижня;
e) 1 місяця.

4. Провізор аптеки був прийнятий на роботу в січні. Чи має він право на щорічну трудову відпустку в серпні?

a) *має право;
b) має право, але з додатковими умовами;
c) має право, при наявності довідки від лікаря;
d) не має права;
e) має право на половину відпустки.

5. Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата:

a) *з 22.00 год. до 6.00 год.;
b) з 23.00 год. до 7.00 год.
c) з 24.00 год. до 8.00 год.;
d) з 20.00 год. до 9.00 год.;
e) з 21.00 год. до 9.00 год.

6. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років?

a) *не встановлюється;
b) встановлюється тільки зі згоди виробника;
c) встановлюється на 1 місяць;
d) встановлюється на 1 рік;
e) встановлюється на 6 місяців.

7. Випробувальний термін при прийнятті на роботу не може перевищувати:

a) *три місяці, в окремих випадках 6 місяців;
b) від одного до десяти місяців;
c) від шести місяців і більше, все залежить від стану працівника;
d) від одного тижня до трьох місяців;
e) від одного місяця до шести місяців.

8. Щорічна основна відпустка надається провізору аптеки тривалістю не менше:

a) *24 календарних днів;
b) 31 календарних днів;
c) 21 календарних днів;
d) 27 календарних днів;
e) 38 календарних днів.

9. У працівника аптеки Козменко А.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинний звернутися провізор для оскарження рішення адміністрації аптеки?

a) *у комісію з трудових суперечок (КТС);
b) у профспілковий комітет;
c) до керівництва вищих органів керування аптеки на обласному рівні;
d) у МОЗ України;
e) у виконавчий комітет району, де розташована аптека.

10. Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну?

a) *дозволяється;
b) лише після закінчення випробовувального терміну;
c) не дозволяється;
d) дозволяється, як виняток;
e) як правило, не дозволяється.

11. Провізор-інтерн після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Впродовж якого часу йому повинні оформити трудову книжку?

a) *п’яти днів;
b) тижня;
c) одного дня;
d) одного місяця;
e) шести місяців.

12. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку, на початковому етапі створення аптечного підприємства стає питання про тривалість перерви, наданої працівникам протягом робочого дня. Якою повинна бути тривалість перерви згідно КЗпП України?

a) *не більше 2 годин;
b) не більше 1 години;
c) не менше 3 годин;
d) 2,5 години.

13. Згідно КЗпП України, у випадку встановлення незаконного звільнення працівника або переведення його на іншу роботу:

a) *усі відповіді вірні;
b) працівник відновлюється на колишній роботі;
c) працівникові виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу;
d) працівникові виплачується різниця в заробітку за час виконання менш оплачуваної роботи.

14. Яка нормальна тривалість робочого тижня без додаткових умов?
a) *40 годин;
b) 36 годин;
c) 48 годин;
d) 30 годин;
e) 54 години.

15. Санітарка ЦРА, 17 років, була прийнята на роботу в лютому. Чи має вона право одержати щорічну трудову відпустку в серпні?

a) *має, без додаткових умов;
b) має, з додатковими умовами;
c) має, при наявності санкції профспілкового комітету;
d) не має.

16. Провізор аптеки, що має двох дітей віком до 15 років подала заяву з проханням надати їй чергову відпустку. Укажіть термін відпустки для заданої категорії працівників:
a) *один календарний місяць + 5 календарних днів;
b) один календарний місяць + 5 робочих днів;
c) один календарний місяць + 1 тиждень;
d) 24 робочих дня + 5 робочих днів;
e) 24 робочих дня + 5 календарних днів.

17. Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину – осінню. За яких умов допускається поділ відпустки на частини?

a) *при умові, що її основна частина становитиме не менше 14 днів;
b) при умові, що її основна частина становитиме не менше 10 днів;
c) при умові, що її основна частина становитиме не менше 12 днів;
d) при умові, що її основна частина становитиме не менше 16 днів;
e) при умові, що її основна частина становитиме не менше 18 днів.

18. Провізор влаштовується на роботу в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який термін випробування не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу?

a) *до трьох місяців;
b) до одного місяця;
c) до двох місяців;
d) до чотирьох місяців;
e) до шести місяців.

19. В аптеці передбачається скорочення штату. Які працівники при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації в першу чергу мають шанси залишитись на роботі?

a) *сімейні при наявності двох і більше утриманців;
b) працівники з науковим ступенем;
c) працівники з державними нагородами;
d) працівники, які працюють за сумісництвом в іншій аптеці.

20. Для забезпечення проведення вхідного контролю якості лікарських засобів аптека повинна визначити уповноважену особу. На якого працівника можуть покладатися ці обов’язки в аптечних закладах?

a) *на працівника з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше двох років;
b) на будь-якого працівника з вищою освітою;
c) на працівника з середньою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше року ;
d) на будь-якого працівника з середньою фармацевтичною освітою;
e) на будь-якого працівника освіти.

21. Зав. аптеки, стаж роботи якого за фахом складає 10 років, після проходження відповідного передатестаційного циклу, подав документи на присвоєння категорії. На яку кваліфікаційну категорію може претендувати фахівець, якщо він ніколи не атестувався?

a) *на другу;
b) на першу;
c) на вищу;
d) на вищу, якщо є відповідна рекомендація;
e) на вищу, при наявності клопотання трудового колективу.

22. За результатами атестації на визначення знань та практичних навичок працівнику відмовлено в присвоєнні звання “провізор загального профілю”. Чи може дана особа обіймати посаду провізора?

a) *не може;
b) може за додаткових умов;
c) її, без згоди, працевлаштовують на посаду фармацевта;
d) її переводять на роботу в іншу організацію.

23. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

a) *плинність кадрів;
b) ротація кадрів;
c) підвищення на посаді;
d) вербування кадрів;
e) підвищення кваліфікації.

24. При аналізі статистичних відомостей про облік кадрів на підприємстві виявлено індивідуальне неорганізоване переміщення працівників до інших підприємств та організацій. Як називається такий рух трудових ресурсів ?

a) *плинність кадрів;
b) спіральна ротація;
c) гвинтова ротація;
d) комбінована ротація;
e) переведення.

25. На протязі останніх десятиріч працездатне населення поділене на дві групи: особи розумової праці, та особи, які займаються фізичною працею. На даний час такий розподіл є:

a) * умовним;
b) цілеспрямованим;
c) науково-обґрунтованим;
d) справжнім;
e) обов'язковим.

26. Який з нижчеперелічених критеріїв включає професійна адаптація?

a) *заходи, що сприяють формуванню у працівників соціальних і професійних якостей;
b) оцінка відповідності якості роботи співробітника визначеним критеріям;
c) оцінка ініціативності і творчої активності працівника;
d) ознайомлення працівника із сучасними видами виробництва, потребами населення;
e) цілеспрямований процес вивчення і формування професійних інтересів.

27. Трудове право регулює відносини з праці в сфері суспільно-економічної організації праці. Що з нижче перерахованого не відноситься до трудових відносин:

a) *правовідносини з профорієнтації і професійного навчання і перенавчання;
b) правовідносини трудового колективу з роботодавцем;
c) правовідносини профспілкового органа з роботодавцем;
d) соціально-партнерські відносини;
e) правовідносини з підвищення кваліфікації.

28. Назвіть освітньо-кваліфікаційний рівень випускника відповідному визначенню: “ - випускник, що на підставі отриманої кваліфікації бакалавра одержав спеціальні уміння і знання, має початковий досвід їхнього використання для рішення професійних завдань у даній галузі народного господарства”:

a) *фахівець;
b) молодший фахівець;
c) бакалавр;
d) магістр;
e) інтерн.

29. З наведених типів конфлікту самим розповсюдженим є:

a) *міжособистісний;
b) внутрішньоособистісний;
c) конфлікт між особистістю і групою;
d) міжгруповий конфлікт.

30. В аптечному колективі між зав. рецептурно-виробничим відділом і провізором виник міжособистісний конфлікт. Зав. відділом спробував змусити провізора прийняти свою точку зору, незважаючи на досвід і знання провізора. При вирішенні конфлікту зав. відділом використовував:

a) *примушення;
b) відхилення;
c) згладжування;
d) компроміс;
e) вирішення проблеми.

31. Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це:

a) *етика;
b) деонтологія;
c) етикет;
d) соціальна відповідальність;
e) культура.


РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

1. Система маркетингу передбачає вирішення таких завдань:

a) *збут, реклама, сервіс, продукція;
b) планування і здійснення збуту;
c) комплексне вивчення товару;
d) реалізація певного товару і ринку;
e) організація виробництва відповідних товарів.

2. До аналітичної функції маркетингу відносять:

a) * вивчення товару (товарної структури);
b) організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій;
c) організація системи товаропросування;
d) організація сервісу;
e) здійснення цілеспрямованої товарної політики.

3. Завданнями фармацевтичного маркетингу є:

a) *розроблення цільової політики на лікарські препарати;
b) дослідження поведінки;
c) дослідження системи показників;
d) організація виробництва лікарських засобів.

4. Виробничо-комерційна діяльність фармацевтичного підприємства передбачає використання функцій маркетингу. Яка з наведених підфункцій належить до виробничої функції?

a) *управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції;
b) аналіз внутрішнього середовища підприємства;
c) здійснення цілеспрямованої цінової функції;
d) організація системи комунікації на підприємстві;
e) організація контролю маркетингу.

5. Маркетинг вирішує стратегічні і тактичні завдання. Які з нижченаведених є тактичними ?

a) *удосконалення організаційної структури управління фірмою;
b) формування принципів виведення на ринок (сегмент) товару, що передбачає його випуск у наступному році;
c) кооперація з іноземною фірмою для виходу на ті ринки, які не були до цього часу охоплені;
d) організація спільної з іноземним партнером фірми за кордоном;
e) аналіз “фармацевтичного портфеля”.

6. За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни в анотацію препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку?

a) *протидіючий маркетинг;
b) конверсійний маркетинг;
c) ремаркетинг;
d) синхромаркетинг;
e) стимулюючий маркетинг.

7. Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців:

a) *недиференційований маркетинг;
b) диференційований маркетинг;
c) концентрований маркетинг;
d) немотивований маркетинг.

8. Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено негативний попит на товар. Яким буде завдання щодо управління маркетингом та його вид?

a) *формування попиту, конверсійний маркетинг;
b) вирівнювання попиту, синхромаркетинг;
c) підвищення попиту, ремаркетинг;
d) зниження попиту, демаркетинг;
e) стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг.

9. В основі концепції соціально-етичного маркетингу лежить збалансування трьох факторів. Який з перерахованих факторів не відноситься до зазначених?

a) *трудові ресурси (надання робочих місць);
b) покупці (задоволення потреб);
c) підприємство (прибуток);
d) суспільство (благополуччя людей);

10. Якому поняттю дане визначення: - це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”

a) *ринок;
b) маркетинг;
c) збут;
d) угода.

11. Який тип ринку характеризується такими умовами: наявністю великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявністю однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутністю цінових обмежень:

a) *ринок чистої конкуренції;
b) ринок монополістичної конкуренції;
c) олігополістичний ринок;
d) ринок чистої монополії.

12. На фармацевтичному ринку функціонує від 30 до 40 невеликих фармацевтичних фірм з диференційованим товаром, контроль за цінами яких незначний. Входження в даний тип ринку іншим фармацевтичним фірмам відносно легке. За даними характеристиками визначте тип ринку:

a) *ринок монополістичної конкуренції;
b) ринок вільної конкуренції;
c) ринок олігополістичної конкуренції;
d) ринок чистої монополії.

13. У теорії маркетингу сформульовані конкретні принципи у формі звертання до виробника або реалізатора. Принцип “добре в гостях, а дома краще: шукай власну ринкову нішу – будинок для своїх товарів” означає:

a) *поділ ринку на відносно однорідні групи споживачів і орієнтація діяльності на ті сегменти, де підприємство має найкращі потенційні можливості;
b) необхідність проведення інноваційної діяльності, розвитку творчого підходу до господарських проблем;
c) вихід на сегменти ринку з найбільшою конкуренцією;
d) розвиток системи просування товарів;
e) вивчення потреб споживачів і стану попиту на товар.

14. Фармацевтичний ринок поділяється на споживчий ринок і ринок організацій-споживачів. З яких суб’єктів формується споживчий ринок?

a) *з окремих осіб чи сімей, що купують лікарські засоби для задоволення особистих потреб;
b) підприємств, які закуповують лікарські засоби для їх подальшої реалізації споживачам;
c) осіб, які купують лікарські засоби для продажу;
d) окремих осіб, які купують продукти промислового призначення;
e) підприємств-виробників готової продукції.

15. Формула місткості ринку, як однієї з кількісних характеристик ринку, містить у собі:

a) *товарні запаси;
b) рівень цін;
c) чисельність і матеріальний стан населення;
d) чисельність лікарів, рівень і доступність медичної і лікарської допомоги.

16. Ринок монополістичної конкуренції характеризується наступними критеріями:

a) *багато фірм, які виготовляють подібні товари і послуги;
b) кілька великих фірм, які виготовляють товари і послуги;
c) один продукт і одна фірма;
d) багато незалежних фірм;
e) всі варіанти вірні.

17. У теорії маркетингу розрізняють три сфери ринку. Яке з перерахованих тверджень не відноситься до сфер ринку?

a) *ринок інформаційних послуг;
b) ринок товарів і послуг;
c) ринок цінних паперів;
d) ринок робочої сили;
e) усі відповіді вірні.РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ
МАРКЕТИНГОМ.
ВИВЧЕННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Для управління маркетинговою діяльністю підприємства найбільше значення мають:

a) *володіння інформацією;
b) питання про середовище, зокрема, про споживачів;
c) про внутрішні обмеження виробничого руху;
d) про різноманітний вплив окремих чинників зовнішнього середовища;
e) питання контролю лікарських засобів.

2. Яка концепція управління маркетингом стверджує, що споживачі будуть доброзичливі до товарів, які широко розповсюджені та доступні за ціною, а керівництво повинно зосередити свої зусилля на удосконаленні виробництва та підвищенні ефективності системи розподілу:

a) *удосконалення виробництва;
b) удосконалення товару;
c) інтенсифікація виробництва;
d) маркетингу;
e) соціально-етичного маркетингу.

3. Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

a) *удосконалення товару;
b) удосконалення виробництва;
c) сучасного маркетингу;
d) всі відповіді вірні;
e) правильної відповіді немає.

4. Фармацевтична компанія завоювала довіру споживачів та вже досягла значного зростання обсягів продажу, завдяки орієнтації на концепцію соціально-етичного маркетингу. Збалансування яких чинників передбачає ця концепції ?

a) *прибуток, споживчі потреби цільової групи, інтереси суспільства;
b) визначення потреби в лікарських засобах, вдосконалення виробництва, підвищення ефективності розподілу товару;
c) визначення потреби в лікарських засобах, вдосконалення товару, задоволення потреб споживача;
d) нав`язування покупки споживачеві, здійснення продажу, задоволення потреб споживача другорядна справа;
e) споживчі потреби цільової групи, прибуток підприємства, аналіз і контроль маркетингової діяльності.

5. Яке з перерахованих тверджень не відноситься до етапів організації служби маркетингу на підприємстві?

a) *складання довгострокових планів маркетингу з різних видів продукції;
b) розробка Положення про службу маркетингу;
c) визначення задач окремих підрозділів служби маркетингу;
d) розробка функціонально-посадових обов'язків працівників служби маркетингу;
e) створення служби маркетингу.

6. При дослідженні ринку для отримання даних використовують такі методи як:

a) *спостереження;
b) визначення цілей;
c) постановка проблеми;
d) експертиза;
e) розроблення робочого інструменту.

7. При дослідженні ринку для одержання даних використовують такі методи як опитування, спостереження, експеримент, панель. Яке з перерахованих визначень характеризує експеримент?
a) *дослідження, у ході якого повинно бути встановлене, як зміна однієї або декількох незалежних перемінних впливає на залежну перемінну;
b) дослідження, спрямоване на збір даних, що характеризують думку споживачів про конкретний товар;
c) дослідження, що характеризується невтручанням дослідника в події і дії;
d) являє собою багаторазове опитування груп покупців через рівні проміжки часу;
e) усі відповіді вірні.

8. Найбільш розповсюдженим знаряддям збирання первинних даних є анкета. Використання в анкеті запитань з вибірковою відповіддю, де респондентові пропонують висловити ступінь згоди чи незгоди із суттю зробленої заяви має назву:

a) *шкала Лайкерта;
b) шкала оцінок;
c) семантичний диференціал;
d) альтернативні запитання;
e) відкриті запитання.

9. Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий антидіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів ендокринологів. Який метод маркетингових досліджень використаний в даному випадку?
a) *опитування;
b) спостереження;
c) експеримент;
d) панель.

10. Маркетолог-фахівець проводить дослідження фармацевтичного ринку. Користуючись даними періодичної літератури він розраховує можливу ємність ринку, визначає рівень захворюваності і можливий попит на препарат з огляду на статистичні довідки. Який вид маркетингових досліджень використовує маркетолог?

a) *кабінетні дослідження;
b) польові дослідження;
c) спостереження;
d) панельні дослідження;
e) опитування.

11. Спеціалісти з маркетингу при вивченні фармацевтичного ринку використовують “кабінетні” та “польові” методи дослідження. Які “кабінетні” методи дослідження ринку можуть використовуватися спеціалістами з маркетингу?

a) *аналіз звітів попередніх досліджень;
b) вибіркове спостереження;
c) суцільне спостереження;
d) телефонне опитування;
e) проведення експериментальної реалізації препарату.

12. Для вивчення ринку споживачів лікарських препаратів антигістамінної дії фірма прийняла рішення про проведення маркетингових досліджень. Укажіть який етап досліджень є першочерговим:

a) *визначення проблеми і формування цілей дослідження;
b) збір і аналіз вторинної інформації;
c) розробка плану збору первинної інформації;
d) збір і аналіз первинної інформації;
e) складання звіту.

13. Регіональний медичний представник іноземної фірми для характеристики територіального фармацевтичного ринку використає дані періодичної преси та довідково-статистичної літератури. Який вид дослідження ринку ґрунтується на використанні вказаних джерел?

a) *кабінетні дослідження;
b) польові дослідження;
c) не відноситься до досліджень;
d) всі відповіді правильні;
e) правильної відповіді немає.

14. Для проведення маркетингових досліджень по вивченню ринку споживачів препаратів жовчогінної дії досліджуваного регіону фірма визначила проблему і сформулювала цілі дослідження. До якого етапу дослідження їй необхідно приступити далі:

a) *збір і аналіз вторинної інформації;
b) розробка плану збору первинної інформації;
c) збір первинної інформації;
d) аналіз первинної інформації;
e) складання звіту.

15. У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін?

a) *вивчення економічної кон’юнктури;
b) вивчення вимог ринку та товару;
c) аналіз ринкової сегментації;
d) вивчення фірмової структури ринку;
e) аналіз соціально – психологічних особливостей покупців.

16. Який принцип сегментації ринку лікарських засобів покладено в основу розподілу споживачів на групи залежно від статі та віку:

a) *демографічний;
b) соціально-економічний;
c) географічний;
d) психографічний;
e) поведінковий.

17. Для вивчення якої різновидності попиту на лікарські засоби використовуються картки зворотнього зв’язку?

a) *попит, що формується;
b) реалізований попит;
c) незадоволений попит;
d) неузгоджений попит;
e) задоволений попит.

18. Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10 %, якщо відомо, що коефіцієнт еластичності рівний 1:

a) *знизиться на 10%;
b) зросте на 10%;
c) знизиться на 1%;
d) зросте на 1%;
e) не зміниться.
19. При якому виді попиту на графіку буде відображатися горизонтальна лінійна форма попиту?

a) *абсолютно еластичний;
b) попит еластичний;
c) попит нееластичний;
d) унітарний;
e) абсолютно нееластичний.

20. Попит на лікарські засоби залежить від багатьох факторів. Який з факторів не впливає на еластичність попиту?

a) *обсяг збуту лікарських засобів;
b) взаємозамінність препарату;
c) важливість ліків для споживача;
d) питома вага препарату в доході споживача;
e) період для прийняття рішення стосовно придбання препарату.

21. До якого виду еластичності попиту відноситься “попит унітарний”?

a) *еластичність попиту за ціною;
b) еластичність попиту за доходом;
c) перехресна (взаємна за різними товарами).

22. Процес стратегічного планування маркетингу складається з послідовних етапів. Що відносять до етапів процесу стратегічного планування?

a) *формулювання місії і візії фармацевтичного підприємства;
b) виклад поточної маркетингової ситуації;
c) формулювання переліку завдань і проблем;
d) розробка програми заходів;
e) опрацювання бюджету.

23. Фармацевтичне підприємство провело дослідження діяльності конкурентів та цінової кон’юнктури пропонованих ними лікарських засобів. До якого етапу стратегічного планування відносяться зазначені дії?

a) *оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища;
b) інформаційне забезпечення стратегічного планування;
c) формулювання місії та візії фармацевтичної організації;
d) визначення цілей та завдань фармацевтичної організації;
e) нерозуміння важливості повідомлення.

24. Фармацевтична фірма провела сегментування регіонального ринку антигістамінних препаратів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як:

a) *ринкову нішу;
b) сегмент, не привабливий для фірми;
c) ринкову частку;
d) сегмент, що вимагає подальших досліджень;
e) ринкові двері.

25. Фармацевтичне підприємство орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою. Яка організаційна структура управління маркетингом є для нього найоптимальнішою?

a) *сегментна організація маркетингу;
b) функціональна організація маркетингу;
c) регіональна організація маркетингу;
d) продуктова організація маркетингу;
e) продуктово-сегментна організація маркетингу.

26. Орієнтація маркетингової служби, що має у своєму складі групи маркетологів і керівників з функцій маркетингу, визначається такими показниками виробництва і збуту лікарських засобів як обмежений асортимент і незначна кількість ринків. Визначите можливу модель організації служби маркетингу:

a) *функціональна;
b) товарна;
c) регіональна;
d) сегментна.

27. Служба маркетингу вітчизняної фармацевтичної фірми-виробника, плануючи вихід на новий ринок, до основного об'єкта досліджень відносить:

a) *споживачів;
b) економіку регіону нового ринку;
c) демографічний склад населення;
d) природно-кліматичні умови регіону.

28. Фармацевтична фірма, плануючи вихід на зовнішній ринок, повинна враховувати як основний фактор:

a) *наявність каналу або умови для створення каналу руху товарів;
b) наявність іноземного контрагента;
c) наявність спеціалізованих зовнішньоторгівельних об'єднань;
d) можливість проведення переговорів з іноземними контрагентами.

29. Маркетингова служба фармацевтичного заводу-виготовлювача при визначенні потреби в препаратах специфічної дії використовує наступну формулу:

b) *П=РЧКЧХ;
c) П=НЧ4/1000;
d) П=P/n;
e) П=РЧС.

30. Клінічному провізору для потреб ЛПЗ необхідно скласти замовлення на спирт етиловий. Які дані необхідні для розрахунку потреби нормативним методом:

a) *кількість ліжок та їх профіль;
b) середня норма потреби лікарського засобу на 1000 чоловік;
c) затверджена норма потреби, показники захворюваності за нозологічними групами;
d) затверджені норми потреби і статистичні показники, за якими розраховані норми;
e) вірної відповіді немає.

31. Провізор відділу запасу аптеки здійснює замовлення лікарських засобів. До кого виду запасів належать ліки, які призначенні для усунення можливості появи їх дефіциту?

a) *буферний запас;
b) мертвий запас;
c) стимулюючий запас;
d) стратегічний запас;
e) циклічний запас.
32. Які складові аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку за матрицею Ансоффа?

a) *диверсифікація;
b) цілі організації;
c) організаційна структура;
d) постачальники;
e) споживачі.


РОЗДІЛ 9. ТОВАР У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Продукт праці, виготовлений для реалізації на ринку, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу, це:

a) *товар;
b) життєвий цикл товару;
c) попит;
d) пропозиція;
e) прибуток.

2. Товарний асортимент – це сукупність асортиментних груп товарів, які пропонує підприємство. Показник, який відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі називається:

a) *глибиною товарного асортименту;
b) шириною товарного асортименту;
c) насиченістю товарного асортименту;
d) асортиментом товару;
e) зіставленням товарного асортименту.

3. Фармацевтична фірма виробляє 5 груп товарів, а саме: вітаміни, настоянки адаптогенів рослинного походження, дезінтоксикаційні розчини для інфузій, розчини антисептиків для зовнішнього застосування, рідкі рослинні екстракти. Зазначене число асортиментних груп характеризує:

a) *ширину товарного асортименту;
b) глибину товарного асортименту;
c) насиченість товарного асортименту;
d) гармонійність товарного асортименту;
e) підпорядкованість товарного асортименту.

4. Фірма, яка має широкий товарний асортимент, застосувала товарну організацію маркетингу. Які переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на фірмі?

a) *керівник, який займається певним лікарським засобом, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного препарату;
b) керівник, який відповідає за певний лікарський засіб, не має усіх повноважень, необхідних для його діяльності;
c) товарна організація потребує значних видатків у зв’язку з утриманням великої кількості персоналу;
d) у працівників товарних підрозділів існує “подвійне підпорядкування”: своїм керівникам та керівникам функціональних маркетингових служб;
e) правильної відповіді немає.

5. Якому поняттю відповідає дане твердження: “...- це визначення особливостей товару, характерних рис, що відрізняють даний товар від аналогічних товарів-конкурентів?

a) *позиціонування товару;
b) асортимент товару;
c) якість товару;
d) конкурентоспроможність товару;
e) споживча цінність товару.

6. Здійснивши комплексне дослідження фармацевтичного ринку і обравши конкретний його сегмент, фірма-виробник повинна визначити для себе, як проникнути на нього і здобути конкурентні переваги, тобто здійснити позиціонування лікарського засобу на ринку. Що передбачає позиціонування?

a) *забезпечення лікарському засобу чітко відокремленого від інших препаратів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів;
b) аналіз всього комплексу ринкової політики фірми відносно лікарського засобу;
c) визначення потенційних споживачів препарату;
d) всі відповіді правильні;
e) правильної відповіді немає.

7. При моделюванні поведінки індивідуального споживача раціональним мотивом можна вважати:

a) *мотив якості товару;
b) мотив переваги товару над іншими товарами;
c) облік репутації підприємства;
d) блік престижу товару;
e) орієнтація на індивідуальність.

8. Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів використовувала:

a) *позиціонування товару;
b) сегментування ринку;
c) визначення місткості ринку;
d) зміна маркетингової стратегії фірми;
e) рекламу товару.

9. Фармацевтична фірма, бажаючи зміцнити свої ринкові позиції в умовах конкурентного середовища, вирішує при здійсненні товарної політики використовувати товарні марки. Для чого призначена товарна марка?

a) *диференціювання лікарських засобів на ринку серед лікарських засобів конкурентів;
b) забезпечення лікарським засобам необхідної якості;
c) обґрунтування більш високої ціни на лікарський засіб;
d) вірної відповіді немає.

10. Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу?

a) *товарна;
b) функціональна;
c) регіональна;
d) сегментна;
e) матрична.

11. Життєвий цикл товару - це модель реакції ринку в часі. Структура життєвого циклу описується декількома стадіями. Вкажіть правильну послідовність етапів життєвого циклу товарів.

a) *впровадження, зростання, зрілості, спаду;
b) впровадження, спаду, зрілості, зростання;
c) впровадження, зростання, спаду, зрілості;
d) впровадження, зрілості, зростання, спаду;
e) зростання, впровадження, зрілості, спаду.

12. При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення ринку, абсолютний зріст запасів препарату у виробника, зниження темпів росту продаж, інтенсивна конкуренція. На якому етапі життєвого циклу товару знаходиться лікарський препарат:

a) *зрілість;
b) впровадження;
c) зростання;
d) розробка;
e) насичення та спадання.

13. Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців, дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару:

a) *етапі зрілості;
b) етапі впровадження на ринок;
c) етапі росту;
d) етапі спаду.

14. Фармацевтична фірма-виробник при проведенні маркетингових досліджень з товарної політики встановила наступні характеристики стадії життєвого циклу товару: повна завантаженість виробничих потужностей, наявність товару на ринку в масовій кількості з високою якістю і високою ціною, зростання прибутку, великі витрати на рекламу, яка з інформаційної переходить в агресивну. Визначте по даній характеристиці етап життєвого циклу товару.

a) *зростання;
b) вихід на ринок;
c) зрілість;
d) насичення;
e) спадання.

15. Фармацевтична фірма “Адоніс” продовжує випускати проносний препарат, стадія життєвого циклу товару, яка характеризується зниженням темпу росту продажів, стабілізацією прибутку, збільшенням витрат на стимулювання збуту називається:

a) *зрілістю;
b) зростанням;
c) спадом;
d) впровадженням;
e) насиченням.

16. Якій серед наведених груп лікарських засобів притаманний "сезонний " вид життєвого циклу?

a) *противірусні;
b) антикоагулянти;
c) антидіабетичні;
d) анаболічні;
e) антибластомні.

17. Однією з важливих характеристик ринку є товарна кон’юнктура. Для якого виду товарної кон’юнктури характерні відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників?

a) *високої (стабільної) кон’юнктури;
b) затихаючої кон’юнктури;
c) спадаючої кон’юнктури;
d) млявої кон’юнктури;
e) низької кон’юнктури.

18. Лікарський препарат, на який закінчився термін дії патентного захисту, і тому він не є винятковою власністю фармацевтичної компанії-розробника, і виробляється будь-якою фармацевтичною фірмою, являється:

a) *генериком;
b) фальсифікованим;
c) оригінальним;
d) унікальним;
e) синтетичним.

19. Який із препаратів-аналогів є найбільш конкурентоспроможним, якщо у результаті визначення їх коефіцієнтів конкурентоспроможності отримані такі результати:

a) *2,0;
b) 1,15;
c) 1,7;
d) 0,73;
e) 0,53.

20. Сукупність властивостей, які надають лікарському засобу здатність задовольняти потребу споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам законодавства це:

a) *якість;
b) ефективність;
c) безпечність;
d) конкурентноздатність;
e) вартість.

РОЗДІЛ 10. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Які з перерахованих тверджень можна віднести до рішень, прийнятих у рамках товарної політики?

a) *усі відповіді вірні;
b) підвищення якості товару;
c) збільшення діапазону обсягів кожного товару;
d) розширення ширини асортименту;
e) забезпечення товару торговельною маркою.

2. При розробці нового лікарського засобу фірма-виробник може орієнтуватися на різні стратегії використання товарних марок. Яку назву має стратегія, при якій фірма використовує одну назву для всіх своїх препаратів?

a) *групових марок;
b) індивідуальних марок;
c) марок для окремих препаратів;
d) поєднання фірмового імені з індивідуальною маркою препарату;
e) багатомарочного підходу.

3. Відома фармацевтична фірма на ліцензійній основі передає право використовувати свій товарний знак невеликому підприємству. Вкажіть назву цієї дії:

a) *франчайзинг;
b) мерчандайзинг;
c) сертифікація;
d) комплектування;
e) експеримент.

4. Для ідентифікації препаратів і забезпечення достовірності інформації на упаковці слід звертати увагу на:

a) *штрихове кодування;
b) товарний знак;
c) товарну марку;
d) термін зберігання;
e) серію препарату.

5. Наявність штрих-коду є нормою на світовому ринку, він несе велику кількість інформації для ідентифікації продукції. Що ідентифікують перші три цифри коду EАN –13?

a) *країну виробника;
b) фірму виробника;
c) назву товару;
d) розмір товару;
e) колір товару.

6. Відповідно до матриці „Бостон консалтинг груп” товари поділені на чотири групи. Яке з нижчеперелічених назв груп товарів входить до цієї матриці?

a) *усі відповіді вірні;
b) “зірки”;
c) “важкі діти”;
d) “дійні корови”;
e) “собаки”.

7. На одному з етапів стратегічного планування фармацевтична фірма проводить аналіз фармацевтичного ринку конкретного лікарського засобу, застосовуючи матрицю ”Бостон консалтінг груп”. Яка характеристика лікарського засобу, що перебуває в ранзі “важка дитина”?

a) *лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які скоро розвиваються. Вони не приносять великих прибутків, потребують значних інвестицій для підтримки ринкової частки і її зростання;
b) лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають, або ринках, що переживають стагнацію. Препарат збирає мало грошових засобів, але й мало споживає їх;
c) лікарський засіб займає позицію лідера на доволі зрілому ринку;
d) лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків;
e) усі відповіді правильні.

8. Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтінг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “дійна корова”?

a) *лікарський засіб займає позицію стабільного лідера на доволі зрілому ринку;
b) лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають;
c) лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які швидко розвиваються;
d) лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків;
e) усі відповіді правильні.

9. Лікарський препарат на матриці „Бостон консалтінг груп” відноситься до групи товарів під загальною назвою „дійні корови”. На якій стадії життєвого циклу він знаходиться?
a) *зрілості;
b) впровадження на ринок;
c) спадання;
d) зростання;
e) виходу з ринку.

10. На фармацевтичний ринок України надійшов новий лікарський засіб. Відомо, що торгівля їм збиткова: низький обсяг продажів, великі маркетингові витрати. У якій фазі життєвого циклу знаходиться даний лікарський засіб?

a) *впровадження;
b) ріст;
c) зрілість;
d) насичення;
e) спад.

11. Фірмою-виробником при виході на ринок з новим препаратом, було проведено аналіз кон’юнктури ринку лікарських засобів даної групи, яка характеризувалась стійкістю високих цін, активністю споживачів та постачальників. Як можна назвати існуючий вид товарної кон’юнктури?

a) *висока кон’юнктура;
b) нестабільна кон’юнктура;
c) спадна кон’юнктура;
d) низька кон’юнктура;
e) млява кон’юнктура.

12. Фармацевтична фірма планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку. Якою маркетинговою можливістю скористається фірма?

a) *розвитку асортименту лікарських засобів;
b) глибшого проникнення на ринок;
c) розширення меж ринку;
d) диверсифікації виробництва;
e) інтеграції виробництва.

13. З якою метою проводиться ринкове тестування нового товару?

a) *усі відповіді вірні;
b) одержання оперативної комерційної інформації;
c) виявлення реакції ринку на новий товар;
d) визначення можливостей використання мереж збуту;
e) пристосування товару до конкретного ринку.

14. Лікувально-профілактичний заклад планує здійснити закупівлю лікарських засобів. З якою метою у процесі відбору ліків для закупівлі здійснюється АВС-аналіз?

a) *розподілу лікарських засобів на три групи відповідно до річного споживання;
b) обґрунтування потреби в певному препараті;
c) порівняння витрат на фармакотерапію при використанні альтернативних методів лікування;
d) аналізу та оцінки власного потенціалу.

15. Офіційно зареєстрованими елементами товарного знаку в Україні можуть бути:

a) *колективні марочні назви;
b) герб і прапор держави;
c) родові назви товарів;
d) емблеми, скороченні та повні найменування міжнародних організацій;
e) знаки, що дуже подібні до торгових знаків відомих фірм.

16. До кожного лікарського засобу, який реалізується, додають інструкцію про його застосування. Що не повинна містити в своїх даних інструкція про застосування?

a) *умови транспортування;
b) назву ЛЗ;
c) покази до застосування;
d) побічну дію;
e) умови зберігання.
17. Науково-дослідний відділ фармацевтичної фірми-виробника при розробці нового лікарського препарату перебуває в стадії одержання дозволу на промисловий випуск препарату і його медичного застосування. Визначте відповідний етап розробки нового ЛП.

a) *клінічні дослідження;
b) технологічні і біофармацевтичні дослідження;
c) доклінічні дослідження;
d) серійне виробництво.

18. Підприємство-виробник фармацевтичних препаратів одержало з Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ України комплект документації про реєстрацію заявленого нового препарату. Визначте складову даного комплекту:

a) *інструкція з застосування лікарського засобу, затверджена МОЗ України;
b) результати маркетингових досліджень зі сегментації ринку лікарських засобів;
c) перелік аналогів, замінників вітчизняних заводів-виробників;
d) статистичні дані з попиту та пропозиції на реєструємий новий лікарський препарат.

19. Первинна упаковка лікарського засобу не повинна містити наступної інформації:
a) *номер сертифіката якості виробника;
b) назву лікарського засобу;
c) назву і адресу виробника;
d) склад лікарського засобу;
e) реєстраційний номер.

20. Фармацевтичне підприємство повинно постійно працювати над розширенням асортименту лікарських засобів. Що означає модифікація як шлях розширення асортименту ліків?

a) *пристосування лікарських засобів до окремих сегментів ринку шляхом створення модифікацій у вигляді різних лікарських форм;
b) випуск нового виду продукції, що не пов’язаний з основним виробництвом;
c) докорінне вдосконалення існуючого препарату;
d) покращення зовнішнього оформлення лікарського засобу без зміни його властивостей та характеристик;
e) удосконалення лікарських засобів за допомогою прогресивних технологій.

21. Для аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку фармацевтична фірма може скористатися матрицею Ансоффа. Яку маркетингову можливість може мати фірма, яка планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку?
a) *розвитку лікарських засобів;
b) глибшого проникнення у на ринок;
c) розширення меж ринку;
d) диверсифікації виробництва;
e) інтенсифікації виробництва.

РОЗДІЛ 11. ЦІНА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. ЦІНОВА
ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1. Споживачі з довірою сприймають нові безрецептурні лі-карські засоби, якщо вони з’являються на ринку під добре відомою товарною маркою. Яким чином оцінюється споживачем рівень ці-ни препарату, якщо існує стійка прихильність до марки?

a) *ціна не має вирішального значення;
b) споживач насамперед звертає увагу на ціну;
c) споживач звертає увагу на ціну, якщо на ринку з’явився біологічно еквівалентний препарат іншого відомого виробника;
d) всі відповіді вірні;
e) вірної відповіді немає.

2. Виробник лікарських засобів випускає на фармацевтич-ний ринок новий жарознижуючий препарат за ціною, значно ниж-чою ніж ціна конкурентів. Яку стратегію ціноутворення виробник використовує у даному випадку?

a) *стратегія низьких цін;
b) стратегія “слідування за лідером”;
c) стратегія “знімання вершків”;
d) цінова дискримінація;
e) демпінг.

3. При встановленні ціни на нові, захищені патентом, “піоне-рні” препарати, фармацевтична фірма може використовувати стра-тегію “зняття вершків”. Який з нижчеперелічених факторів не є характерним для вказаної стратегії:

a) *ринок характеризується високою ціновою еластичністю попиту;
b) компенсуються значні витрати на науково-дослідне роз-роблення препаратів;
c) перша група споживачів (з високим рівнем доходів) менш чутлива до високої ціни;
d) висока початкова ціна створює образ високої якості товару;
e) поступове зниження ціни сприймається доброзичливо ринком.

4. Фармацевтичні фірми, проводячи цінову політику пови-нні, насамперед, у своїй діяльності враховувати один з перерахо-ваних елементів маркетингу:

a) *попит;
b) пропозицію;
c) рекламу;
d) канали товароруху;
e) товар.

5. Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок но-вого лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фір-ма визначає формування іміджу і швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма?

a) *стратегія “зняття вершків”;
b) стратегія проникання;
c) стратегія цінового лідерства;
d) стратегія диференціації цін.

6. Фармацевтична фірма розробила оригінальний лікарсь-кий препарат. При встановленні ціни на бренд вона, ймовірно, скористається методом:

a) *“зняття вершків з ринку”;
b) проникнення на ринок;
c) стимулюючого ціноутворення;
d) цінових ліній;
e) функціональних знижок.

7. При формуванні своєї цінової політики фармацевтична фірма, реалізуючи одну з функцій ціни, прогнозує попит на меди-каменти в його взаємозв'язку з існуючим рівнем цін і з запланова-ним обсягом виробництва. Визначте цю функцію ціни.

a) *функція збалансованості попиту та пропозиції;
b) облікова функція;
c) стимулююча функція;
d) розподільна функція;
e) функція ціни, як критерію раціонального розміщення ви-робництва.

8. Фармацевтична фірма “Пфайзер” прагне запропонувати ринкові найкращий товар за високою ціною, яка повинна покрити витрати на науково-дослідницьку роботу і виробництво високоякі-сної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Які цілі ціноутворення ставить фірма?

a) *завоювання лідерства з якості продукції;
b) забезпечення виживання фірми;
c) збереження існуючого положення;
d) збільшення частки ринку;
e) збільшення асортименту фірми.

9. Фармацевтична фірма “Фармакон” використовує метод ціноутворення, при якому ціна товару визначається додаванням до витрат на його виробництво і збут визначеної націнки. Назвіть ме-тод ціноутворення, що використовує фірма?

a) *метод націнок;
b) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал;
c) метод максимізації потокового прибутку;
d) метод встановлення ціни на основі відчуваємої цінності товару.

10. Фармацевтична фірма планує випуск нового лікарського засобу. Який метод ціноутворення дозволить визначити мінімаль-но припустиму ціну й обсяг виробництва, необхідний для одер-жання прибутку?

a) *метод беззбитковості;
b) метод пакетного ціноутворення;
c) витратний метод;
d) визначення ціни з орієнтацією на попит.РОЗДІЛ 12. ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
ФІРМИ. ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

1. Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе, це:

a) *збут;
b) пропозиція;
c) попит;
d) реклама;
e) менеджмент.

2. З метою організації раціональної системи збуту фірма-виробник використовує різні канали розподілу. Що передбачає поняття “канал розподілу”?

a) *сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товару;
b) спосіб розповсюдження реклами;
c) спосіб транспортування товару;
d) всі відповіді вірні;
e) правильної відповіді немає.

3. Фармацевтичний виробник здійснює добір посередників для доведення своїх лікарських засобів до споживача. Що розуміють під кількістю посередників, через яких лікарські засоби проходять на шляху від виробника до споживача?

a) *довжину каналу розподілу;
b) комбінований розподіл;
c) структуру каналу розподілу;
d) ширину каналу розподілу;
e) ешелонований розподіл.

4. Комісіонером називають:

a) *посередник, який продає і купує лікарські засоби від свого імені, але за певну винагороду за дорученням клієнта;
b) посередник котрий укладає угоди як правило за дорученням і за рахунок клієнта;
c) посередник, який реалізує зі свого аптечного складу лікарські засоби у визначеному регіоні і за погодженою з ним ціною;
d) посередник який перепродує лікарські засоби, куплені у фірми імпортера;
e) для виконання платежів третій особі.

5. На фармацевтичному ринку сформувалася група посередників, які є власниками товару, незалежні від виробника; реалізують товари від свого імені і за свій рахунок; компенсують власні витрати за рахунок торгових націнок у ціні товару. Який з посередників не відноситься до даної групи?

a) *комісіонер;
b) дистриб’ютор;
c) дилер;
d) оптовий торговець;
e) роздрібний торговець.

6. Фармацевтична фірма „Беладона” використовує послуги посередника, що працює з фірмою за певною угодою і здійснює операції за її рахунок, при цьому йому надано виняткове право збуту товарів фірми в окремих регіонах. Цей посередник:

a) *оптовий агент;
b) консигнатор;
c) комісіонер;
d) брокер;
e) дилер.

7. Фармацевтична фірма “Адоніс” у своїй збутовій діяльності використовує послуги різного роду посередників. Торгівельний посередник “комісіонер” на ринку лікарських засобів займається:

a) *продажем ліків від свого імені, але за рахунок фірми–виробника і має склад з товарами;
b) висновком договорів купівлі – продажу між виробником і споживачем ліків;
c) продажем ліків від імені фірми – виробника і за її рахунок;
d) тільки рекламує продукцію фірми - виробника;
e) продажем від своєї особи, за свій рахунок.

8. З метою більшого охоплення різних ринків фірма “Лубнифарм” частину своєї продукції реалізовує через фірмові аптеки, другу частину – через дистриб’юторів і третю – через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма?

a) *багатоканальні маркетингові системи;
b) горизонтальні маркетингові системи;
c) корпоративні маркетингові системи;
d) договірні маркетингові системи;
e) керовані маркетингові системи.

9. Фармацевтична фірма створила свій фірмовий аптечний заклад. У даному випадку вона використовує канал розподілу:

a) *нульового рівня;
b) першого рівня;
c) другого рівня;
d) третього рівня;
e) четвертого рівня.
10. Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати?

a) *дворівневий канал;
b) однорівневий канал;
c) канал прямого маркетингу;
d) трьохрівневий канал.

11. Фармацевтичне підприємство планує реалізовувати новий лікарський засіб через мережу роздрібних аптек. Який вид каналу розподілу воно при цьому використовує?

a) *однорівневвий канал;
b) канал нульового рівня;
c) дворівневий канал;
d) трирівневий канал;
e) канал нульового рівня або однорівневий канал.

12. Шлях від виробника до кінцевого споживача лікарський засіб проходить за схемою: виробник > оптова фірма > аптека > кінцевий споживач. Визначте рівень каналу збуту:

a) *дворівневий канал;
b) однорівневий канал;
c) трьохрівневий канал;
d) канал нульового рівня;
e) чотирьохрівневий канал.

13. Фармацевтична фірма запатентувала та виготовляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через відділи збуту, збутові філії, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми?

a) *нульовий;
b) однорівневий;
c) дворівневий;
d) трьохрівневий;
e) чотирьохрівневий.

14. Який тип каналу товароруху продукції медичного призначення є найкоротшим?

a) *нульовий;
b) чотирирівневий;
c) трирівневий;
d) дворівневий;
e) однорівневий.

15. Який канал збуту являється найбільш сприятливим для покупця?
a) *нульовий;
b) вертикальний;
c) горизонтальний;
d) дворівневий;
e) інтенсивний.

16. Маркетолог фармацевтичної фірми з роздрібної реалізації лікарських засобів при аналізі прайс-листів оптових фірм, заводів-виробників до ключового фактора вибору постачальника відносить:

a) *асортиментно-цінову характеристику продукції;
b) багатофункціональність товару;
c) якість позапродажного сервісу;
d) обсяг пропозиції;
e) економічну кон’юнктуру.

17. Підприємство-виробник планує реалізовувати новий лікарський засіб через фірмові аптеки. Яка стратегія розподілу лікарських засобів буде задіяна?

a) *пряма;
b) ешелонна;
c) гнучка;
d) горизонтальної інтеграції;
e) вертикальної інтеграції.
18. Виробник лікарських засобів формує систему розподілу продукції. При цьому він орієнтується на максимальне залучення мережі посередників. Який вид збуту обирає виробник?

a) *інтенсивний;
b) селективний;
c) ексклюзивний;
d) змішаний

19. З метою охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання ліків для споживача фармацевтичний виробник співпрацює з численними посередниками. Якому виду розподілу це притаманно?

a) *інтенсивному розподілу;
b) ексклюзивному розподілу;
c) ешелонованому розподілу;
d) комбінованому розподілу;
e) селективному розподілу.

20. Розподіл наркотичних лікарських засобів проводиться в Україні тільки за участю державних організацій. Яку систему розподілу використовує держава?

a) *адміністративну вертикальну маркетингову систему;
b) договірну вертикальну маркетингову систему;
c) корпоративну вертикальну маркетингову систему;
d) багаторівневу систему.

21. Фірма-виробник при виході на ринок з новим препаратом здійснює вибір каналу розподілу. Який структурний представник каналу розподілу лікарських засобів характеризується можливістю диференціації цін за регіонами, широким охопленням, добрим джерелом маркетингової інформації, але при тому потребує від фармацевтичного підприємства високих складських і транспортних витрат?

a) *збутовий філіал;
b) відділ збуту;
c) дистрибутор;
d) дилер;
e) консигнатор.РОЗДІЛ 13. ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ. СТРАТЕГІЯ
КОМУНІКАЦІЙ І СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТОВАРІВ

1. У разі різкого падіння обсягів продажів можна запланувати:

a) *активізацію заходів, щодо просування товару на ринку;
b) збільшення виробництва;
c) вибіркове підвищення цін;
d) зменшення коштів на рекламу;
e) скорочення кількості персоналу у відділі маркетингу.

2. Який відділ оптового фармацевтичного підприємства займається пошуком можливих покупців, укладанням угод, поставкою товару покупцеві?

a) *відділ збуту;
b) відділ маркетингу;
c) відділ постачання;
d) транспортний відділ;
e) аптечний склад.

3. Провізор після закінчення вузу приступив до роботи у відділі збуту оптової фармацевтичної фірми. Які основні завдання цього функціонального підрозділу суб’єкта господарювання?

a) *він вирішує задачі кому, скільки і на яких умовах реалізувати лікарські засоби;
b) ним вирішуються задачі, в кого, на яких умовах і коли закупити лікарські засоби;
c) він вирішує задачі, які ліки закупити, скільки закупити і чим зацікавити можливого покупця;
d) ним вирішуються задачі, в кого закупити і як реалізувати лікарські засоби;
e) він вирішує задачі, які ліки і на яких умовах закупити.

4. Фармацевтична фірма-виробник, користуючись послугами оптового посередника, має можливість зняти із себе наступну функцію:

a) *короткострокове кредитування торгівельних операцій;
b) реалізацію політики ФОПСТИЗ;
c) проведення маркетингових досліджень ринку лікарських засобів;
d) сегментування ринку.

5. Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збутової політики надає своїм покупцям знижку на основі спеціальної домовленості та за умовою їхньої постійності як клієнтів фірми. Визначите вид знижки.

a) *бонусна знижка (знижка за оберт);
b) загальна (проста) знижка;
c) прогресивна знижка;
d) дилерська знижка;
e) спеціальна знижка.

6. Маркетинговий відділ фармацевтичної фірми при реалізації політики формування попиту основним критерієм вважає:

a) *забезпечення початкових продажів;
b) сегментацію ринку;
c) позиціонування товару;
d) визначення конкурентних можливостей фірми;
e) аналіз стратегії фірми.

7. Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?
a) *персональний продаж;
b) “паблік рілейшнз”;
c) реклама на телебаченні;
d) реклама в періодичних виданнях;
e) стимулювання збуту.

8. Фірма-виробник при виході на ринок з новим препаратом здійснює вибір системи розподілу. Як називається продаж лікарських засобів за допомогою телефону та інтегрованої комп’ютерної програми?

a) *телемаркетингом.
b) електронним бізнесом.
c) попереднім продажем.
d) прямим маршрутним продажем.
e) венселінгом.

9. Для збільшення прибутку кожна аптека прагне збільшити число покупців. Одним із засобів досягнення цієї мети є мерчандайзинг. До основних завдань мерчандайзингу в аптеці відноситься:

a) *усі відповіді правильні;
b) залучення уваги покупців;
c) розміщення товару на полках;
d) оформлення вітрин.

10. Місця розташування ліків у торговому залі аптеки можна розділити на дві категорії – сильні і слабкі місця. Які місця розташування ліків є слабкими?

a) *нижні полиці;
b) перетинання рядів полиць;
c) полиці з правої сторони в напрямку руху покупців;
d) простір біля каси;
e) місця з гарним фронтальним оглядом.

11. Провізори аптеки здійснюють заходи з мерчандайзингу. Від чого не залежить оптимальність розміщення і викладки ліків та якісність оформлення залу обслуговування?

a) *режиму роботи аптеки;
b) місця розташування аптеки;
c) можливостей самого залу обслуговування;
d) корпоративного стилю виробника ліків і його рекламних акцій;
e) активності конкурентів і відношення споживачів.

РОЗДІЛ 14. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. РЕКЛАМА ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Переконливий засіб інформації про товар або фірму, комерційна пропаганда споживчих якостей товару та належної діяльності фірми, що готує активного та потенційного споживача до купівлі, це:

a) *реклама;
b) торговий знак;
c) маркетинг;
d) комунікації;
e) пропозиція.

2. Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. Яка з названих видів реклами зумовлює найвищу вибір-ковість аудиторії споживачів?

a) *реклама на місці продажу;
b) реклама на радіо;
c) реклама на транспорті;
d) реклама у друкованих виданнях;
e) реклама на телебаченні.

3. Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безреце-птурного відпуску у засобах масової інформації: на телебаченні, на радіо та ін. Використовується також реклама у газетах, на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує у даному випадку фірма?

a) *стратегія приваблювання;
b) стратегія проштовхування;
c) стратегія недиференційованого маркетингу;
d) стратегія диференційованого маркетингу;
e) концентрований маркетинг.

4. Рекламну діяльність в галузі фармації контролює і регла-ментує держава, зокрема Закон України “Про рекламу”. Які відо-мості не заборонено розміщувати в рекламі про лікарські засоби?

a) *інформацію щодо використання або застосування без-рецептурних лікарських засобів;
b) відомості, які можуть справити враження, що за умови вживання лікарського засобу медична консультація з фахівцем не є необхідна;
c) інформацію про те, що лікувальний ефект від приймання лікарського засобу є абсолютно гарантований;
d) відомості про те, що лікарський засіб є продуктом харчування, косметичним чи іншим продуктом для вживання;
e) інформацію про те, що косметичні засоби, харчові продукти, вітамінні чи інші харчові домішки мають лікувальні властивості, якщо наявність таких властивостей не доведена за встановленим порядком.

5. Фармацевтична фірма використовує для просування рек-ламу на телебаченні, радіо, у періодичних виданнях. Яким чином може бути визначена ефективність проведених рекламних заходів?

a) *співставленням витрат на рекламу та приросту обсягу продажу;
b) аналізом споживацьких переваг;
c) ефективність оцінити неможливо;
d) аналізом інтенсивного збуту.

6. Препарат А перебуває на стадії насичення. З метою підви-щення інтенсивності продажу керівництво фірми-виробника вирі-шило використати наступний вид реклами:

a) *агресивну;
b) інформаційну;
c) персональний продаж;
d) стимулювання продажу;
e) паблік рилейшнз.

7. При формуванні системи маркетингових комунікацій фір-ма повинна враховувати характеристики кожного із засобів просу-вання лікарського засобу на ринку. Які з нижченаведених характе-ристик властиві рекламі?

a) *знеособленість (не особиста комунікація);
b) немасова комунікація;
c) двохстороння комунікація;
d) всі відповіді правильні;
e) правильної відповіді немає.

8. Препарат А перебуває на стадії зрілості. З метою збіль-шення інтенсивності продажу препарату керівництво фірми-виробника вирішило використати рекламу. При цьому основним завданням реклами було:

a) *стабілізувати обсяг продажів завдяки повторним покуп-кам;
b) створити імідж виробника;
c) інформувати про властивості препарату;
d) інформувати про місця продажу препарату;
e) зменшити попит на препарат.

9. Найпопулярнішою і широко використовуваною складо-вою системи маркетингових комунікацій є реклама. Що не пови-нна містити реклама лікарських засобів?
a) *дані про те, що ефект від вживання лікарського засобу є гарантованим;
b) об’єктивну інформацію про лікарський засіб, подану так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою лікар-ського засобу;
c) повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника;
d) загальні застереження щодо застосування лікарських за-собів і виробів медичного призначення;
e) рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з ін-струкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.

10. Фармацевтичне підприємство виробляє різноманітний асортимент продукції. Що передбачає перший етап при розробці рекламної стратегії стосовно конкретного препарату?

a) *визначення цільової аудиторії;
b) вибір засобів розповсюдження реклами;
c) визначення бажаної відповідної реакції;
d) розроблення концепції лікарського засобу;
e) створення рекламного звернення.

11. Фармацевтична фірма планує взяти участь у національ-ній фармацевтичній виставці, для чого замовила фірмові кульки й укомплектувала їх своїми ручками, календариками, проспектами і рекламними листівками. Визначте, який етап підготовки участі у виставці реалізує фірма?

a) *вибір засобів залучення уваги відвідувачів;
b) вибір виставки;
c) планування участі;
d) складання бюджету;
e) підбор та підготовка кадрів.

12. Фармацевтична фірма, щоб підірвати позиції конкурента, планує бюджет своєї рекламної компанії значно більше оптималь-но обґрунтованого її розміру, знаючи наперед, що фірма-конкурент не має фінансової можливості обійти її по даній позиції. Визначите вид запланованої реклами:

a) *превентивна реклама;
b) інформаційна реклама;
c) агресивна реклама;
d) підтримуюча реклама;
e) захисна реклама.

13. Для стимулювання збуту і формування попиту на вироби медичного призначення фармацевтична фірма „Медтехніка” вико-ристовувала різні заходи. Одним із заходів було поширення по-штою листівок, буклетів, каталогів, фірмових видань. Назвіть засіб поширення рекламної інформації, що використовувала фірма:

a) *пряма адресна реклама;
b) зовнішня реклама;
c) реклама в пресі;
d) реклама на телебаченні;
e) сувенірна реклама.

14. Фахівцями маркетингового відділу фармацевтичного підприємства розробляється сценарій телерекламного ролика. Яка послідовність ідеального сприйняття рекламного звернення ?

a) *увага – зацікавленість – імпульс – бажання - вчинок.
b) зацікавленість - імпульс - увага – бажання - вчинок.
c) зацікавленість - увага – імпульс – бажання - вчинок.
d) імпульс - увага - зацікавленість – бажання - вчинок.
e) увага – імпульс - зацікавленість - бажання - вчинок.


РОЗДІЛ 15. СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ. ІНФОРМАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМИ.
МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Фармацевтична фірма вимушена відтворювати імідж у наслідок розповсюдження фірмою-конкурентом негативної інфор-мації. Які засоби маркетингових комунікацій повинна використо-вувати фірма?

a) *“паблік рилейшнз”;
b) стимулювання збуту;
c) реклама;
d) проведення презентацій;
e) мерчандайзинг.

2. На телебаченні періодично здійснюється популяризація серед молоді механічних контрацептивів (без вказівок на конкрет-ні товарні марки). Різновидом якої складової маркетингової комунікації є ці заходи?

a) *паблісіті.
b) реклами.
c) персонального продажу.
d) стимулювання збуту.
e) спонсорство.

3. Структура маркетингової інформації на підприємстві містить:

a) *усі відповіді правильні;
b) інформація про ринок товарів та послуг;
c) фактори зовнішнього середовища;
d) інформація про внутрішнє середовище підприємства;

4. Для оперативного реагування на зміну ринкової ситуації фармацевтичній фірмі необхідно володіти повною інформацією. Які види інформації користуються найбільшим попитом в умовах ринкової економіки?

a) *комерційна інформація;
b) соціальна інформація;
c) екологічна інформація;
d) зовнішньоекономічна інформація.

5. Яка із складових не входить до маркетингової інформаційної системи:

a) *система побудови та вдосконалення структури управління маркетингом;
b) система внутрішньої звітності;
c) система зовнішньої поточної маркетингової інформації;
d) система маркетингових досліджень;
e) аналітична система маркетингу.
6. Маркетолог фармацевтичної фірми, проводячи маркети-нгові дослідження ринку вітамінних препаратів по параметрах, що включає терапевтичну ефективність, попит та пропозицію, використовує наступний метод:

a) *метод експертних оцінок;
b) метод математичної статистики;
c) графічний метод;
d) метод викопіювання первинної медичної документації;
e) метод ранжирування.

7. Проведення маркетингових досліджень по окремих фармацевтичних групах пропонує збір і аналіз первинної інформації, що відноситься до наступного методу маркетингових досліджень:

a) *“польові” дослідження;
b) “кабінетні” дослідження;
c) дослідження ринку лікарських засобів;
d) дослідження споживачів лікарських засобів;
e) дослідження збутової мережі фармацевтичного ринку.

8. Торгівельні представники фармацевтичної фірми при відвідуванні лікарів лікувальної установи та налагодженні з ними контакту визначили групу медичних працівників, які починають призначення пропонованого нового препарату під впливом влас-ного «я» після ретельного аналізу рекламно-інформаційних матеріалів і ознайомлення з результатами застосування цього препара-ту колегами. Визначите, до якого класу з реакції лікарів на фактор «ризик/призначення» відноситься виділена група фахівців?

a) *адепти;
b) іноватори;
c) ранні імітатори;
d) пізні імітатори;
e) консерватори.

9. Співробітнику фармацевтичної фірми необхідно провес-ти маркетингові дослідження методом анкетування. Терміни про-ведення досліджень обмежені. При складанні питань анкети якому типу питань співробітник віддасть перевагу?

a) *закритим питанням;
b) відкритим питанням;
c) закритим і відкритим питанням;
d) питанням шкали оцінок (графічні);
e) питанням пунктирної рейтингової шкали.

10. Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реаліза-ції середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, конт-роль бюджету та фінансовий аналіз. Визначте рівень маркетинго-вого контролю:

a) *контроль тактичного планування;
b) контроль глобальних цілей та стратегій фірм;
c) контроль планових гіпотез та прогнозів;
d) контроль стратегічного планування;
e) контроль оперативного планування.

11. Фармацевтична компанія планує провести аналіз маркетингової діяльності. Для найбільш ефективного аудита доцільно використовувати послуги:
a) *працівників аудиторських фірм;
b) співробітників бухгалтерії;
c) керівників підприємства;
d) співробітників відділу маркетингу.

12. Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного маркетингу це відноситься:

a) *пряме володіння;
b) прямий експорт;
c) ліцензування;
d) виробництво лікарських засобів за контрактом;
e) сумісне підприємництво.
“УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»ЗБІРНИК СИТУАЦІЙНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
слухачів курсів удосконалення кваліфікації
на передатестаційних циклахРецензенти:
д. фарм н. професор Є.Г. Книш
д. фарм. н. професор В.В. Гладишев

13PAGE 15


13PAGE 1412815
15

Приложенные файлы

Добавить комментарий