Зразки завдань з української мови для 8-го класу за підручником Олександри Глазової (Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с. : іл


Ірина Висоцька
Зразки завдань з української мови для 8-го класу за підручником Олександри Глазової (Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с. : іл.) з урахуванням каналів сприйняття інформації
Пояснювальна записка
Репрезентативна система визначає, яка інформація з навколишнього світу засвоюється легше і швидше за інших.
Наприклад, аудіальний учень здатний повторити слово в слово за вчителем, у той же час має труднощі з обчисленням, оскільки при цьому потрібно утримувати окремі числа в думці. У письмових роботах має проблеми зі стилем і пунктуацію. Усний твір складе краще, ніж письмовий.
Візуальний учень у читанні сильний, успішний, швидкий, має жваву, образну інтуїцію, у робочих таблицях відзначає важливе для себе, але завжди пропускає одне - два складні слова у диктанті.
Кінестетичний учень не може просто вивчити правило. Учителю треба для нього вигадати «гру», в якій учень візьме участь разом з товаришами.
Крім того, слід враховувати функції півкуль мозку дитини. Типовий правопівкульний учень любить інформацію у вигляді графіків, демонстрацій, ефективно засвоює матеріал у режимі проблемного викладу, любить творчі завдання. Типовий лівопівкульний учень віддає перевагу пізнаванню від частини до цілого, любить інформацію в письмовій формі, однак йому необхідні чіткі інструкції.
У типового візуального учня добре розвинена зорова пам'ять, у типового аудіального учня добре розвинена слухова пам'ять, у типового кінестетичного - м’язова. Крім того, лівопівкульні учні успішні у граматиці, аудіальні – в усному мовленні й діалогах, кінестетики добре розбираються в сюжеті твору. З навчальними тестами впораються правовізуали і правоаудіали.
Врахування каналів сприйняття вчителем веде до кращого сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення результативності навчання, перенесення знань та вмінь у нові ситуації, розв’язування завдань, що вимагають модифікації знань, прагнення учнів до саморозвитку.
Зразки завдань відповідають вимогам Програми з української мови загальноосвітньої школи, підручнику для 8 класу (Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с. : іл.).
Пропоновані зразки завдань призначені для вчителів на уроках української мови, відповідають вимогам програми з української мови і надають можливість розподілити матеріал на уроці з урахуванням каналів сприйняття інформації. При вивченні нового матеріалу і закріпленні знань учні можуть узагальнити, систематизувати, закріпити і самостійно перевірити знання правил українського правопису з орфографії,фонетики, синтаксису, а також допоможуть з’ясувати стилістичні засоби лексикології , фразеології, сприйняти чуже мовлення, відтворити готовий текст, долучитися до активної самостійної роботи, підготуватися до тематичних атестацій.
Зразки завдань, розподілені за підручником для 8 класу, мають на меті формувати уміння вчителів – словесників розпізнавати в процесі навчання учнів з різними типами сприйняття.

§5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова
Вивчення нового матеріалу
Візуали:
Робота з таблицею
Подання матеріалу з допомогою алгоритма, конструктора, схеми.
Мета завдання:
навчити учнів не стільки запам’ятовувати знання, скільки орієнтуватися в поняттях, термінах.
Аудіали: впр. 59.
Мета завдання:
навчити учнів сприймати матеріал із застосуванням відомого. Залучати учнів знаходити подібності, аналогії між ними.
Кінестетики: впр. 60
Мета завдання:
навчити класифікувати, розподіляти, сортувати, відсіювати інформацію.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 61. Нещодавно відоме у світі видавництво навчальної літератури випустило словник словосполучень англійської мови. Як такий словник може допомогти тим, хто нещодавно почав вивчати мову? Чи корисним був би для вас словник словосполучень рідної мови? Поясніть.
Мета завдання:
навчити учнів доводити й обґрунтовувати свою відповідь.
Візуали: впр. 58
Мета завдання:
навчити учнів обґрунтовувати власний вибір, проводити розбір словосполучень, визначати вид за способом вираження головного слова.
Кінестетики: впр. 61. Складіть кілька рекламних слоганів - словосполучень, які б можна було використати для організації шкільного конкурсу «Панна восьмикласниця».
Гра «Рекламний ролик»
Мета завдання:
розвивати творчі здібності дітей, артистизм, режисерське бачення, сприяти виявленню дітьми своєї індивідуальності, реалізації їхнього потенціалу, формувати уявлення про рекламу як різновид зв’язків із громадськістю.
Правила гри: учні отримують завдання підготувати сценарій ролика, у якому було б розрекламовано різні проблеми, висвітлені в літературному творі, або якась із мовних одиниць (українська мова).
§6. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр.64
Мета завдання:
активізувати пізнавальну діяльність учнів.
Візуали: впр.65
Мета завдання:
закріпити правописні вміння учнів.
Кінестетики: впр. 65. Розкажіть однокласникам про відвідування вами історичної пам’ятки. Уживайте риторичні запитання. Розкажіть про їхню стилістичну роль.
Мета завдання:
більш ретельно відпрацьовувати абстрактні поняття.
§7. Речення прості і складні
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 70
Мета завдання:
спрямувати увагу школярів на самостійний пошук мовних категорій.
Візуали: впр. 71. Роздивіться алегоричні зображення. Якби під картинами не було підписів, чи могли б ви визначити зображені пори року? Як саме?
Мета завдання:
пожвавлювати уяву учнів.
Кінестетики: впр.68
Мета завдання:
звертати увагу учнів на дрібні деталі, подробиці.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 73
Мета завдання:
навчити учнів аналізувати матеріал.
Візуали: впр. 74
Мета завдання:
активізувати навчальну роботу на уроці.
Кінестетики: впр.71. Пригадайте, що називається алегорією. Складіть і запишіть алегоричну розповідь про котрийсь випадок, що трапився у вашому класі, удавшись до алегорії, тобто показавши своїх однокласників у образі тварин (рослин, речей). Уживайте складні речення.
Мета завдання:
розвивати комунікативні вміння.
§8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр.77.
Мета завдання:
забезпечити застосування на практиці здобутих теоретичних знань.
Візуали: впр.78. Пригадайте, який порядок слів у реченнях іноземної мови, яку ви вивчаєте. Визначте переваги вільного та фіксованого порядку слів у реченнях.
Мета завдання:
навчити учнів порівнювати, зіставляти, пояснювати.
Кінестетики:впр.80. Які твори мистецтва про запорозьких козаків ви знаєте? Розкажіть про них. У розповіді вживайте речення зі зворотним порядком слів.
Мета завдання:
звертати увагу учнів на дрібні деталі, подробиці.
§9. Головні члени речення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр.87
Мета завдання:
навчити учнів пояснювати матеріал.
Візуали: впр.90
Мета завдання:
навчити учнів виявляти взаємозв’язки між частинами цілого.
Кінестетики: впр.92
Мета завдання:
навчити учнів діяльності творчого характеру з акцентом на створення нових структур.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 99
Мета завдання:
навчити учнів використовувати аргументи, докази, умовиводи.
Візуали: впр. 94
Мета завдання:
навчити учнів орієнтуватися в інформаційному просторі.
Кінестетики:впр.93.Розкажіть про зображене на картинах С.Васильківського та А.Антонюка. Про що прагне розповісти кожен художник? Що об’єднує ці дві картини? Чим вони відрізняються?
Мета завдання:
навчити учнів комбінувати елементи так, щоб одержати нове ціле.
Домашнє завдання: аудіали: впр.97, візували: впр.96, кінестетики: впр. 99. Проаналізуйте публікації місцевих газет, випуски телевізійних новин, рекламні оголошення. Складіть пам’ятку для журналістів та рекламних агентів «Як правильно узгоджувати підмет і присудок».
§10. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівні присудки. Складений іменний присудок.
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 101
Мета завдання:
навчити учнів рухатися від невідомого до відомого.
Візуали: впр. 104
Мета завдання:
навчити учнів пояснювати (проблемний виклад).
Кінестетики: впр. 109
Мета завдання:
навчити учнів використовувати навідні питання.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 108. Уявіть, що вам запропонували створити проект «Пам’ятник козацтву». Проведіть обговорення запропонованих вашими однокласниками ідей. Уживайте речення зі складеним присудком.
Візуали: впр. 108. Роздивіться гравюру Т. Шевченка. Розкажіть однокласникам, які живописні і графічні твори Т. Шевченка подобаються вам найбільше. Поясніть, чим саме. Уживайте речення зі складеним присудком.
Кінестетики: впр. 101. Що ви знаєте про Александра Македонського, Ганнібала, Наполеона? Доведіть або спростуйте доречність порівняння цих історичних осіб із Богданом Хмельницьким.
Домашнє завдання: аудіали:впр. 120, візували: впр. 119., кінестетики: впр. 118.
§11. Тире між підметом і присудком
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 121
Мета завдання:
навчити учнів запам’ятовувати і відтворювати вивчений матеріал від конкретних фактів до цілісних теорій.
Візуали: впр. 124
Мета завдання:
навчити учнів передбачати подальший розвиток явищ.
Кінестетики: впр. 129
Мета завдання:
навчити учнів усвідомлювати зміст навчального матеріалу.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 125
Мета завдання:
розвивати усне мовлення учнів.
Візуали: впр. 126
Мета завдання:
розвивати вміння усно пояснювати матеріал.
Кінестетики: впр. 127. Складіть письмове висловлювання на тему «Я». Уживайте конструкції з тире між головними членами речення. Прочитайте складне висловлювання, правильно його інтонуючи.
Мета завдання:
навчити учнів створювати нову структуру.
Домашнє завдання: аудіали: впр.124, візували: впр.130, кінестетики: впр. 131.
§12.Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення.
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 132
Мета завдання:
навчити учнів пояснювати в логічній послідовності.
Візуали: впр. 132. Робота з таблицею. Завдання: доповнити таблицю прикладами з вправи.
Мета завдання:
навчити учнів добирати фактичний матеріал до таблиці, доводити, пояснювати.
Кінестетики: впр. 133
Мета завдання:
виробляти практичні навички при виконанні вправи.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 121
Мета завдання:
навчити учнів використовувати аргументи, докази, умовиводи.
Візуали: впр. 135
Мета завдання:
навчити учнів заучувати фрагменти матеріалу.
Кінестетики: впр. 133. Складіть висловлювання про фортецю у Кам’янець – Подільському, фрагмент якої зображено на фотографії. Використовуйте поширені і непоширені речення.
Мета завдання:
навчити учнів використовувати колірне виділення інформації.
§13. Означення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 137
Мета завдання:
навчити учнів виконувати дослідницькі завдання.
Візуали: впр. 138
Мета завдання:
навчити учнів рухатися від невідомого до відомого.
Кінестетики: впр. 136
Мета завдання:
навчити учнів абстрактно мислити.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 139
Мета завдання:
стимулювати творчий підхід у виборі власного варіанту рішення.
Візуали: впр. 141
Мета завдання:
навчити учнів розподіляти, сортувати інформацію.
Кінестетики: впр. 142. Роздивіться картину В. Кушніра. Розкажіть про неї, уживаючи епітети.
Мета завдання:
навчити учнів мислити творчо, образно.
§14. Прикладка як різновид означення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 144
Мета завдання:
навчити учнів знаходити зв’язки та подібності у матеріалі.
Візуали: впр. 146
Мета завдання:
навчити учнів подумки відтворювати таблицю.
Кінестетики: впр. 146. Складіть і запишіть речення з прикладками школяр, мати, місто. Поясніть, у яких випадках такі прикладки писатимемо з означуваними словами через дефіс, а коли – окремо.
Мета завдання:
розвивати писемне мовлення учнів.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 149
Мета завдання:
навчити учнів закріплювати теоретичний матеріал на практиці.
Візуали: впр. 148
Мета завдання:
навчити учнів обирати правильний варіант написання, пояснювати розділові знаки.
Кінестетики: впр. 149. Відомо, що більшість «мешканців» країни Інтернет мають свої комп’ютерні псевдоніми, так звані ніки. Поясніть, чи є такі ніки прикладками і за якими ознаками їх добирають.
Мета завдання:
навчити учнів мислити абстрактно.
§15. Додаток
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 155
Мета завдання:
навчити учнів практичному освоєнню другорядних членів речення.
Візуали: впр. 158
Мета завдання:
закріпити орфографічні правила.
Кінестетики: впр. 157. Визначте додатки прямі і непрямі. Укажіть поширений додаток. Поясніть рядки Валентини Чуйко:
Коштовний годинник не додає часу.
Коштовний одяг не додає здоров’я.
Коштовна поезія зміцнює душу…
Розкажіть, що зміцнює вашу душу.
Мета завдання:
розвивати творчу уяву учнів.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 160
Мета завдання:
виробляти в учнів практичні навички роботи з фразеологічним словником.
Візуали: впр. 161
Мета завдання:
навчити учнів редагувати речення, добирати правильний відповідник.
Кінестетики: впр. 159
Мета завдання:
навчити учнів працювати у нестандартній ситуації.
Домашнє завдання: аудіали: впр. 158. Символом чого вважається соняшник в українській культурі?; візували: впр162., кінестетики: впр. 158. Зберіть інформацію про використання символів у сучасному житті (рекламі, назвах фірм, телевізійних програмах тощо). Який український символ ви б запропонували для емблеми «Євро – 2012»? Свою думку обґрунтуйте.
§16. Обставина. Види обставин за значенням
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 164
Мета завдання:
ліквідувати прогалини в опорних знаннях учнів.
Візуали: впр. 166
Мета завдання:
вдосконалювати вміння учнів працювати з таблицею.
Кінестетики: впр. 167
Мета завдання:
сформувати в учнів мовні навички і вміння.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 168
Мета завдання:
удосконалювати навички учнів працювати з фразеологічним словником.
Візуали: впр. 169
Мета завдання:
сформувати орфографічні вміння учнів.
Кінестетики: впр. 168. Складіть речення з обставинами у чотирьох стінах; відкритим текстом; з перших уст.
Мета завдання:
розвивати писемне мовлення учнів.
§17.Порівняльний зворот
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 176
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів працювати з тлумачним словником.
Візуали: впр. 178
Мета завдання:
удосконалювати пунктуаційні вміння учнів.
Кінестетики: впр. 177
Мета завдання:
розвивати усне мовлення, вміння доводити власну думку.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр.178. Поміркуйте: чи тільки обставиною може бути порівняльний зворот? Серед записаних визначте речення, де він є іншим членом речення. Скористайтеся підказкою.
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів пояснювати у логічній послідовності.
Візуали: впр. 180
Мета завдання:
розвивати орфографічну пильність.
Кінестетики: впр. 179. Складіть і запишіть опис зовнішності улюбленого вами літературного героя. Уживайте порівняльні звороти.
Мета завдання:
розвивати творчі вміння учнів.
§18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 194
Мета завдання:
розвивати вміння учнів класифікувати матеріал.
Візуали: впр. 195
Мета завдання:
виробляти вміння правильної розстановки розділових знаків.
Кінестетики: впр. 193
Мета завдання:
розвивати вміння учнів добирати приклади з літератури, аналізувати поезії.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 197
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів повторювати за іншими у логічній послідовності.
Візуали: впр. 198
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі.
Кінестетики: впр. 196. Поясніть, чому речення, ускладнені звертаннями, завжди належать до означено – особових.
Мета завдання:
закріпити вміння учнів абстрактно мислити.
§19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 227
Мета завдання:
розвивати граматичні навички.
Візуали: впр. 228
Мета завдання:
розвивати навички самостійної роботи з підручником.
Кінестетики: впр. 226
Мета завдання:
удосконалювати вміння розбирати поняття на частини.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 230
Мета завдання:
розвивати вміння засвоєння теоретичних знань.
Візуали: впр. 229
Мета завдання:
удосконалювати вміння синтаксичного розбору речень.
Кінестетики: впр. 229. Складіть висловлювання про вашу вулицю, уживаючи називні речення, тобто назви установ, магазинів, написів на вивісках тощо.
Мета завдання:
розвивати спостережливість, творчу уяву.
§20. Односкладні речення як частини складного речення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 232
Мета завдання:
розвивати вміння застосовувати теоретичний матеріал на практиці.
Візуали: впр. 233
Мета завдання:
розвивати вміння визначати граматичну основу в реченні.
Кінестетики: впр. 234
Мета завдання:
розвивати вміння заміни одних синтаксичних конструкцій іншими.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 235
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів конструювати речення.
Візуали: впр. 236
Мета завдання:
розвивати пунктуаційну пильність.
Кінестетики: впр.233. Визначте частини складних речень, які є односкладними реченнями. Підкресліть у реченні всі граматичні основи.
Мета завдання:
розвивати вміння сортувати матеріал.
§21. Повні і неповні речення тире в неповних реченнях
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 237
Мета завдання:
розвивати логічне мислення учнів.
Візуали: впр. 242 (комікси)
Мета завдання:
розвивати вміння застосовувати граматичні правила.
Кінестетики: впр. 239
Мета завдання:
розвивати вміння добирати різні варіанти до речення.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 241
Мета завдання:
розвивати аналітичне мислення.
Візуали: впр. 240
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів повністю переключати увагу на даний предмет.
Кінестетики: впр. 238. Проведіть спостереження, який член речення пропускають у неповному реченні найчастіше. Як це пояснити?
Мета завдання:
спонукати учнів мислити, запам’ятовувати думки, уявляти картини, образи.
§22. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення ( зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком).
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 250
Мета завдання:
активізувати навчальну діяльність учнів.
Візуали: впр. 254
Мета завдання:
розвивати вміння розподіляти матеріал, аналізувати його.
Кінестетики: впр.253
Мета завдання:
навчити учнів уникати синонімічної бідності при складанні речень, удосконалювати вміння працювати із словником синонімів.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 256
Мета завдання:
розвивати вміння визначати тему та головну думку тексту.
Візуали: впр. 258
Мета завдання:
розвивати вміння учнів відчувати й швидко аналізувати структуру речень.
Кінестетики: впр. 257. Який птах в українців, на вашу думку, найулюбленіший? Яка цьому причина? У відповіді вживайте однорідні члени речення.
Мета завдання:
розвивати творче мислення, швидко вибирати потрібну структуру речення.
§23. Однорідні і неоднорідні означення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 271
Мета завдання:
розвивати практичні вміння розрізняти однорідні й неоднорідні означення.
Візуали: впр. 272
Мета завдання:
розвивати пунктуаційну грамотність.
Кінестетики: впр. 275
Мета завдання:
розвивати вміння визначати в словах орфограми.
§24. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 277
Мета завдання:
навчити учнів обирати правильний варіант відповіді.
Візуали: впр. 280
Мета завдання:
повторити й закріпити програмовий матеріал.
Кінестетики: впр. 279
Мета завдання:
навчити учнів самостійно добирати узагальнювальні слова (словосполучення).
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 281
Мета завдання:
розвивати вміння учнів обґрунтовувати вживання розділових знаків.
Візуали: впр. 282
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів обґрунтовувати вживання розділових знаків.
Кінестетики: впр. 283
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів позначати в словах вивчені орфограми.
§25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями)
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 293
Мета завдання:
розвивати вміння аналізувати діалог.
Візуали: впр. 296
Мета завдання:
розвивати вміння пояснювати розділові знаки при звертанні.
Кінестетики: впр. 298
Мета завдання:
навчити учнів ставити слова в дужках у потрібній відмінковій формі.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 301
Мета завдання:
розвивати вміння складати речення за схемами.
Візуали: впр. 300
Мета завдання:
закріпити орфографічні вміння.
Кінестетики: впр. 297. Розкажіть про роль звертань у комп’ютерному спілкуванні
Мета завдання:
удосконалювати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.
§26. Вставлені речення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 334
Мета завдання:
виробляти вміння учнів порівнювати, зіставляти, пояснювати власний вибір.
Візуали: впр. 340
Мета завдання:
удосконалювати вміння класифікувати матеріал.
Кінестетики: впр. 338
Мета завдання:
розвивати усне мовлення учнів.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 337
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів добирати з довідки вставлені речення.
Візуали: впр. 339
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів розставляти розділові знаки в реченнях.
Кінестетики: впр. 340. Складіть висловлювання «Чим насправді багата людина». Уживайте вставні слова (словосполучення) та звертання.
Мета завдання:
розвивати писемне мовлення учнів.
§27. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 346
Мета завдання:
розвивати вміння учнів зіставляти, порівнювати, працюючи з таблицею.
Візуали: впр. 345
Мета завдання:
розвивати вміння правильно розставляти та обґрунтовувати вживання розділових знаків.
Кінестетики: впр. 350
Мета завдання:
розвивати вміння учнів трансформувати синтаксичні конструкції.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 355
Мета завдання:
удосконалювати навички коментованого письма.
Візуали: впр. 358
Мета завдання:
удосконалювати навички визначати відокремлені прикладки.
Кінестетики: впр. 362
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів визначати відокремлені прикладки та означувані ними слова.
§28. Уточнювальні члени речення
Вивчення нового матеріалу
Аудіали: впр. 390
Мета завдання:
розвивати вміння учнів відсіювати зайве.
Візуали: впр. 387
Мета завдання:
розвивати пунктуаційну грамотність.
Кінестетики: впр. 391
Мета завдання:
розвивати вміння учнів виконувати синтаксичний розбір речень.
Закріплення вивченого матеріалу
Аудіали: впр. 388
Мета завдання:
удосконалювати вміння учнів обґрунтовувати вживання розділових знаків.
Візуали: впр. 392
Мета завдання:
підвищувати пунктуаційну грамотність учнів.
Кінестетики: впр. 392. Складіть розповідь про роль книжки у вашому особистому житті і житті країни. У розповіді вживайте речення з відокремленими другорядними членами.
Мета завдання:
розвивати вміння складати зв’язний текст.
Використана література:
Педагогічна академія пані Софії. «Такі різні діти! Що з ними робити? За книгою О. В. Скворчевської «Секрети психології на допомогу вчителю», ВГ «Основа», 2008.
Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с. : іл.).

Олександр Біляєв. Вправи в навчанні мови. УМЛШ №6/2004.
Вправи в навчанні мови - Українська мова і література в ...
www.ukr-in-school.edu-ua.net/id/197

Приложенные файлы

Добавить комментарий