Презентация к празднику Зул


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Зул – хальмг улсин нас авдг өдр. Зул – хальмг келн улсин ончта ɵдр Зуңква бурхн тɵрǝд деерǝс бууҗ ирсн ɵдр, цуг хальмг эмтн дегц насан авна. Зулын ɵмн ик белдвр кенә: гер дотркан хураҗ арчна, шин хувц уйҗ авна боорцг ɵмн асхнднь кенǝ, шикр-балта хулдҗ авна, Күүкд улс урдаснь йөркг өвс хагсана. . Зул ɵрүн герин эзн күүкд күн эрт босад, зулын цәәhән чанна. Дееҗ ɵргнǝ. шикр-балтаhар, боорцгар дееҗ бәрдмн Зулг далд йовх аав-ээҗ, теңгр бурхнд нерǝдҗ бәрнә. Зулг ɵргнә. Ɵрк-бүләрн сууhад цәәhән эдлдмн. Мөрн җил һарчана.Хөн жил орҗана. МоҺа җил hарч, Мөрн җил орҗ, Һарчах моҺа җил Мууhан бийлǝhǝн авч, Сǝǝhǝн ардан үлдәҗ Авсн наснтн ɵлзǝтǝ болҗ, Ɵмнкǝснь хɵɵткннь сǝн болҗ Амулң менд бǝǝтн! Зулын сән өдр байрта болтха!Зулан өргҗ,Зунквин гегəнд шүтҗ,Зовх зовлң уга җирһхитн йөрәҗәнәв! Орҗах  Мөрн җил өлзәтә болтха!Наснтн ут болтха, кишгтн бат болтха!Кесн кергтн өмәрән йовҗ,Байрта – бахта бәәтн! Зул асхн насна зул бǝрдмн. Һуйрар оңhц насна цɵгц кедмн. Олн бурхдтан нерәджәх зулын цөгц кедмн . Йисн hолын цɵгц кедмн. Насна зулд Һолынь йɵркгǝр кедмн. Дɵрвн хурhарн кемҗǝлǝд, хуhлдмн Насна тооhар hол авна.Yлгүрнь : Санҗ ода нәәмтә , Санжд йисн hол авх кергтǝ. Сɵ харңhу болхла насна цɵгцд герл ɵгдмн. Ɵрк-бүлǝрн мɵргх зɵвтǝ. Дарунь йисн hол hарhна.. Цɵгцд йисн hол тǝвдмн. Тос кеhǝд, үзүринь чимкǝд hал орулдмн.Yүд секǝд, барун hарарн цɵгцǝн hарhдмн, бɵктлнь бǝрдмн. .Эн зул ээҗ-аавнртан нерǝдҗǝх зул. Насна зулд Һолынь йɵркгǝр кедмн. Дɵрвн хурhарн кемҗǝлǝд, хуhлдмн Насна тооhар hол авна.Yлгүрнь : Санҗ ода нәәмтә , Санжд йисн hол авх кергтǝ. Орҗах  Хөн җил өлзәтә болтха!Наснтн ут болтха, кишгтн бат болтха!Кесн кергтн өмәрән йовҗ,Байрта – бахта бәәтн! Дун «Зул сар» Зул сар, зул сар, Зулдан герл өгия.Насн җилән утдулҗНәр наадан эклия.  Шин җил ирв гиҗ Шүтән – бурхан секия. Хуучн җилән давулҗ Хүрм нәәрән эклия.

Приложенные файлы

Добавить комментарий