?ш та?балы саан?а жазбаша б?лу т?сілдерін пысы?тау 4- сынып. Екі та?балы санды екі та?балы сан?а б?лу (та?дау т?сілі бойынша ) ж?не к?бейту ар?ылы тексеру. Пысы?тау. 3-сынып


Математика 3-4 сынып


СабаKтыS таKырыбы
Екі таSбалы санды екі таSбалы санCа б™лу (таSдау т‰сілі бойынша ) ж‰не к™бейту арKылы тексеру. ПысыKтау.

^ш таSбалы саанCа жазбаша б™лу т‰сілдерін пысыKтау

СабаKтыS маKсаты:

Білімділік: АJТ пайдалану арKылы ™ткен материалды Kайталау. Екі таSбалы санды екі таSбалы санCа б™лу т‰сілін; Kaрылымы к_рдерілек теSдеудіS т_рлерін шеше білу даCдыларын бекіту. Ауызша есептеу даCдыларын жетілдіру.
ДамытушылыK: Jорытынды шыCарып, талдау жасауын жетілдіру, с™здік Kорын молайту. ШыCармашылыK ойлау Kабілетерін, математикалыK смекалканы дамыту. ЛогикалыK ойлау Kабілеттерін дамыту
Т‰рбиелік:
™мірлік жаCдайларды шешу _шін математиканыS маSыздылыCын саналарына Kалыптастыру

Білімділік: _ш таSбалы санCа к™бейту мен б™лу даCдыларын бекіту; ‰р т_рлі есептерді шыCару даCдыларын жетілдіру. Jaрама есептерді ж‰н KозCалысKа байланысты есептеді шыCара білуін бекіту.
Jaрылымы к_рделірек теSдеудіS т_рлерін шеше білу даCCдыларын бекіту. Ауызша есептеу даCдыларын жетілдіру
ДамытушылыK: Jорытынды шыCарып, талдау жасауын жетілдіру, с™здік Kорын молайту . ЛогикалыK ойлау Kабілеттерін дамыту
Т‰рбиелік: ™мірлік жаCдайларды шешу _шін математиканыS маSыздылыCын саналарына Kалыптастыру
К™рнекілігі:
оKулыK математика 3,4 сынып 2-б™лім. жеке жaмыс істуеуге карточкалар, компьютерная презентация. БаCалай кестесі «Мен білемін...»,

СабаKтыS т_рі: 
Викторина

СабаK барысы:

І. `йымдастыру кезеSі.
2. Тірек білім, білік даCдыларын жетілдіруБалалар б_гінгі сабаCымыз ™згеше ™тпекші. ™йткені, «Математика біздіS айналамызда» деп атап отырмын.
жас зерттеушілер KоCамдастыCыныS отырысы т_рінде ™тпекші. –Jалай ойлайсыSдар математика біздіS ™міріміздіS бір б™лшегі деп айтсаK Kателеспейміз бе? Б_гінгі сабаKKа «Б‰рін білгім келеді!» деген таKырып KойсаK болады ма?
СабаCымыз викторина т_рінде ™теді.
Ал оныS Kaпияларын ашуCа бізге барлыK CылымныS патшайымы- математика к™мектеседі. Б_гінгі сабаKта к™бейту мен б™лу т‰сілдерінніS ережелері мен заSдары бізге к™мектеседі.
СабаCымыздыS таKырыбы жарияланады.
Осы таKырып пен жоспарды негіз ете отырып, сабаKKа маKсат KойыSдар. (балалар сабаKтыS маKсатын Kояды).
МаKсатKа жету _шін- мыKты ж‰не тереS білім болу керек. ол _шін к_н сайын ™ткен материалдарды Kайталап отыру керек.
СабаK жоспары:
Есептеу даCдыларын дамыту.
Екі таSбалы санды екі таSбалы санCа б™лу.
^ш таSбалы санCа жазбаша б™лу т‰сілі.
Кесте бойынша ™рнек Kaрастыру.
ФигуралардыS периметрі мен ауданын табу.
JозCалысKа байланысты есеп шыCару.
.
Сонымен, жас зерттеушілер KоCамдыстыCыныS отырысын бастайыK.
Екі топKа б™лінесіSдер.
1-топ 3 сынып
2- топ 4 сынып
Жaмыс к™лемін б™ліп алыSдар. Тапсырманы орындап болCан соS ™зара тексеріс ж_ргізіSдер.


Ауызша есептеу
5*3=15 42:7=6 48-діS 4/1 б™лігі=12
36:6=6 7:1=7 300-діS жартысы=150
6*0 =0 24:6=4 Егер жартысы 8-ге теS болса сан нешеге теS?
45:9=5 21*1=21 20*10=200
50*2=100
800:100=8
4*100=400 640:10=64
34*10=340 90:9=10
55*10=550 50:25=2

Ойын «С™йлемді аяKта»
Мен бастайын,ал сендер KостаSдар
Б‰рін хормен жауап беріSдер.
К™бейткіштердіS орны ауысKамен к™бейтіндініS ........./ м‰ні ™згермейді.
Егер де к™бейткіштердіS бірі 0-ге теS болса, онда к™бейтіндініS м‰ні... /0-ге теS.
0-ге б™луге ........... / болмайды.
JалдыK ‰рKашанда б™лгіштен......... /кіші болу керек.
ТолыK сандарды к™бейткенде н™лдер..../ б™ліндініS м‰ніне к™шіріледі.
Б™лген кезде н™лдер ........../ ™зара KысKартылады.Ойын
«Лабиринт бойынша ныK Kадам бас ж‰не есепте»

2. 8*50
3. 400:200
11. 800:8
12. 100:4

1. 320:40
4. 2*300
9. 240:3
8. 4*60

5. 600:3
6. 200*8
7.1600:400
10. 80*10
Балалар, лабиринт бойынша саяхат Kандай сан шыKты? /25/ 45 шыCу


Слайд
Школа
БіздіS Асаново селосында бaрындары м_лде мектеп болмаCан. ТaрCындар мaCалімдерді жалдап оKушыларды _йді-_йде кезек –кезек оKытKан. СабаK тек неміс тілінде оKытылCан. ™йткені тек тaрCандар неміс aлтынан тaрCандыKтан. Содан кейін 1938 жылы орыс тілінде оKытылатын мектеп ашылCан. Ол мектеп Алексеенко к™шесіндегі тaрCын _йден ашылCан. БарлыK балалар саны 18 болCан. Мектепте 2 ауысым сабаK ™ткізілген. Бірінші ауысымда 2 сынып, т_стен кейін 2 сынып. Ал 4 сыныптан кейін балалар Михайловка селосындаCы 7 жылдыK мектепке барып оKыCан. Сосын тек Kана 1969 жылы Асаново орта мектебі ашылCан. МектептіS алCашKы директоры Кузменько Борис Иванович болCан. Ал біздіS мектеп 1977 жылы ашылды. Егер Kазір 2014 жыл болса біздіS мектепке неше жыл толады? /45 жыл/ Ендеше, лабиринттан шыKKан санмен теS бе?
Jазір біздіS мектепте 207 оKушы бар.

ТеSдеу шешу.
БіздіS мектепте 207 оKушы бар. ОныS 45-і жоCарCы буын оKушылары, 102-сі орта буын оKушылары Kaрайды. Бастауыш сынып оKушылары Kанша?
Оны мына теSдікті шешсеSдер білесіSдер.
207-х=102+45
207-х=147
х=207-147
х=60
207-60=102+45
147=147 жауабы : 60 оKушы


Балалар біздіS сынып Kандай геометриялыK фигураCа aKсайды? Тік т™ртбaрыш.
`зындыCы-6 м
Ені-5 м
Р-?
S-?
Жауабы: Р-22 м. S-30 кв м.
Jорытынды: Периметрді Kалай есептеуге болады?


Слайд
Асаново селосы 1894 жылы KaрылCан. Осы жылдан бастап Асаново селосынан Трансибирь темір жол магистралі салынып,осы кезден бастап бірінші поездар ж_ре бастады. Селода алCашында 10-аK _й бар болатын. ОныS тaрCындары тек немістерден тaрды. СелоныS аты сол кезде казактардыS ессаулы к™пес Асанова деген адамныS аты берілді. Ол ™зі Одеессада тaрып, шаруаларCа ™з жерлерін ™зініS меSгерушісі сатып отырCан. Сосын тыS игеру уаKыты кезінде Одесса облысынан орыс, украин халыKтары к™шіп келе бастады.


Ал Kазір біз сендермен баCан т_рінде мысалдарды шыCарып, жасырылCан с™зді табамыз. Ол жасырылCан с™зде Kандай да бір Kaпия бар. Соны шешіп к™релік.
АЛЕКСЕЕНКО
Е- 24*12 = 288 А - 32*21= 672 С- 1340:5=268 Л- 342*210= 71820
К- 25*13= 325 Н- 15*11= 165 О- 220*123= 27060

672
71820
288
325
268
288
288
165
325
27060

А
Л
Е
К
С
Е
Е
Н
К
О


-Ол неніS атауы? / к™ше/
Алесеенко Михайл Иванович деген кісі біздіS мектепті бітірген соS Алматы, Семей Kалаларында милиция Kызметін атKарCан. Ол шынайы ™мір с_ріп, еSбек етумен айналыспайтын Kылмыскерлермен к_рескен. Міне сол кісініS атымен Асаново селосыныS к™шелерініS бірі- 1950 жылыдан бастап аталCан.Осы уаKытKа дейін Алексеенко деп атаылып келеді.


карточкамен жaмыс
3-сынып
4-сынып
Машина Петропавл Kаласынан Асаново селосына шыKты.
Слайд
Асаново селосына жету _шін оCан 3 селоны басып ™ту керек - Белое с., Пеньково с. ж‰не Михайловка с.
Слайд
Петропавл Kаласынан Асаново селосына дейін 55 км, Петропавл Kаласынан Белое с. дейін 5 км, Белое с. Пеньково с. дейін 15 км.
Пеньково с. Михайловка с. дейін 25км
Слайд
СaраKтар:
Михайловка с. Асаново с. дейін неше км?
Егер машина Асаново с. 2 саC кейін жетсе, машинаныS жылдамдыCы нешеге теS?
-К‰не есептіS схемасын к™релік.
Слайд
4-сынып оKушылары есепті д‰птерге ж‰не таKтада шыCарады.
1) 55-5= 50 (км) - Белое с. Асаново с. дейін ара KашыKтыK
2) 50-15=35 (км) -
50:2=25 км/ саC

2-есеп.
Асаново селосынан бір уаKытта бір-біріне Kарама –Kарсы баCытта автобус пен жеSіл к™лік жолCа шыKты. АвтобустыS жылдамдыCы 70 км/ саC, ал жеSіл к™ліктіS жылдамдыCы 80 км/саC. 6 саCаттан кейін екеуініS араKашыKтыCы Kанша болады?
Есепті екі т‰сілмен шыCарыSдар.
1-т‰сіл:
V 1+V2= V Kаш.
1) 70+80=150 (км/саC) – KашыKтау жылдамдыCы
S= V*t
2) 150*6=900 (км)
2-т‰сіл:
1) 70*6=420 (км)- автобус жыламдыCы
2) 80*6=480 (км)-жеSіл к™лік жылдамдыCы
3) 420+480=900 (км) – араKашыKтыK
Жауабы: олардыS араKышыKтыCы 900 км теS болады.


БіздіS сабаK аяKталуCа таяп Kалды. СондыKтан сендермен кішігірім ™здік жaмысты орындайыK.
Слайд. С™йлемді толыKтырыSдар.
1-нaсKа
«+», «-» таSбасын Kой

Есепте: 35*13=455


Мен екі таSбалы санды екі таSбалы санCа к™бейте білемін.


Есепте: 72:12=6


Мен екі таSбалы санды екі таSбалы санCа б™лу білемін


2217*205=454485


Мен к™п таSбалы санды _ш таSбалы санCа к™бейтуді білемін.


45156:213=212


Мен к™п таSбалы санды aш таSбалы санCа б™луді білемін
-Балалар, енді KаCаздарыSдыбір-біріSмен ауыстырып ™зара тексеріс ж_ргізіSдер.
Ал енді Kорытынды шыCарайыK. ™з жaмыстарыSды ™здерін баCалаSдар.
Jызыл- «ЖарайсыS!»
Сары- «Зерек бол!»
К™к- «SOS» дабылы

Ал енді KараSдар, ж‰не осыCан байланысты Kорытынды шыCарыSдар. «К™бейту мен б™луді жаKсы біле ме екенбіз?^йге тапсырма: ребус Kaрастыру.


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий