Kompyuter tarmoqlari asosida masofaviy ta’lim tizimi


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Mavzu: Kompyuter tarmoqlari asosida
m
asofaviy ta’lim tizimini tashkil qilish

Reja
:

1.

Masofaviy

o’qitish

va

masofaviy

ta’lim

modellari

2.

E
-
t
a
'
lim

tizimid
a
g
i

m
e
d
ia

d
a
sturl
a
r

3.

Masofaviy

ta’lim

texnologiyalari

va

uning

ishtirokchilari

Masofaviy ta’lim
(MT)
-

bu o’qituvchi va
o’quvchi bir
-
biri bilan masofa yoki vaqt
orqali ajratilgan
ligi

sababli axborot
-
kommunikatsiya

texnologiyalardan
fodalanilgan
holda dars mashg’ulotlarini
olib borilishi

Masofaviy

ta'lim

tizimi

-

axborot

va

kommunikatsiya

texnologiyalari

asosida

oliy

kasbiy

ta’limni

qo`llab
-
quvvatlashga

qaratilgan
,

tinglovchilarning

mustaqil

ta’lim

olish

ehtiyojlarini

qondirishga

xizmat

qiluvchi

ma’lumotlarni

uzatish

vositalari
,

axborot

ashyolari
,

o`zaro

aloqalar

qaydnomalari
,

dasturiy

va

tashkiliy
-

ta’minotlarning

tizimli
-
tashkiliy

majmuidir
.

Ya’ni

tinglovchi

bu

tizim

orqali

masofaviy

malaka

oshirish

imkoniyatiga

ega

bo`ladi

E
l
e
ktr
o
n

t
a
'
lim
ni

rivojlanib

borishi

(
yillar

kesimida
)

1995
yillar

2000
yildan

boshlab

2005
yildan

boshlab

2010
yildan

boshlab

Matn,rafika

Multimedia


Multimedia


Matn,rafika

Matn,rafika

Matn,rafika

Multimedia


V
e
b
binarlar

V
e
b
binarlar

Virtual
fazo

1970 yillardan boshlab

1990 yillardan boshlab

2010 yildan boshlab

EHMga asoslangan
hisoblash martkazlari

Kompyuterlarga asoslangan

Virtual reallikka
asoslangan masofaviy
ta’lim

Ta’limninig texnik va texnologik jihatdan takomillashib borishi

Masofaviy ta’lim modellari

Birlamchi model

Ikki
lamchi model

Aralashgan

model

Konsorsium

Franchayzing

Uzoqlashgan

auditoriyalar

Validatsiya

Loyihalar

u
n
iv
e
r
si
t
e
t

Ma’ruza

s
eminar

professor

kursdoshlar

An’anaviy va elektron ta’limning tashkiliy
-
tuzilmaviy komponentlari

(on
-
line)

el
ektron

A
n

a
n
a
viy

u
n
iv
e
r
si
t
e
t

Ma’ruza

Laboratoriy
a ishlari

pr
ofe
ss
or

kursdoshlar

Laboratoriya
ishlari

s
eminar

Masofaviy ta’limda dasturiy ta’minot

yaratish usullari

Elektron o’quv
resurslarini yaratish
imkoniyatini beruvchi
pedagogik dasturiy
ta’minotlat (Authoring
tools)

Articulate

Striyline

Adobe Captivate

CourseLab

Lectora

Adobe Presernter

CourseBuilder

Ispring

PowerPoint

eActivity

eXe

Engage

Learn eXact

irtual ta’lim jarayonini
boshqaruvchi tizimlar
(LMS
-
Learning
Management Systems)

Atutor

Moodle

Blackboard

Chamilo

Claroline

eFront

ILIAS


Sakai Projekt

WebCT

SharePointLMS

JomlaLMS

Dokeos

Dinamik sayt yaratish
imkonini beruvchi
(kontentni boshqaruvchi)
tizimlar (CMS
-

Content
Management Systems)

1C
-
bitriks

ABO.CMS


Drupal

Joomla

Kentico CMS


Open CMS

SharePoint

uCoz

WordPress

Zikula

Zotonic

Dasturiy

ta’minot


I
nt
e
rn
e
t

m
a
s
o
f
a
viy

t
a'
lim

p
o
rt
a
li
;


vid
eo
v
a a
udi
o
k
o
nf
e
r
e
nsiyal
a
r
;


el
e
ktr
o
n

p
o
cht
a o
rq
a
li

t
a'
lim
;


I
nt
e
rn
e
t

o
rq
a
li

must
a
kil

t
a'
lim

o
lish
;


uz
o
qd
a
n

b
o
shq
a
rish

tizim
l
a
r
;


o
nl
a
yn

simulyat
o
r

v
a
o'quv

d
a
st
u
rl
a
r
;


t
e
st

t
o
pshirish

tizim
l
a
ri
.

M
asofaviy ta’lim

t

n
o
l
o
g
i
ya
l
a
ri

Interaktiv
тeхnologiyalar
:

Interaktiv bo’lmagan

тeхnologiyalar
:


vid
e
o
, a
udi
o
v
a
b
o
sm
a
g
a
chiq
a
rilg
a
n

m
a
t
e
ri
a
ll
a
r
;


t
e
l
e
vizi
o
n

v
a
r
a
di
o
ko'rs
a
tuvl
a
r
;


d
iskl
a
r
d
a
j
o
yl
a
shg
a
n

d
a
st
u
rl
a
r
.

IBM

vacademia.com 10.2013

T
a
’l
i
md
a
g
i

virt
ua
l

o
l
a
m

Harvard

Princeton University


Sheffield University

Stanford University

Toyota

Massachusetts Institute

vAcademia

vacademia.com 10.2013

O’qitish vositalari
-

taqqoslash

vacademia.com 10.2013

r
ea
l

olam

vAcademia

M
e
l
, doska

d
oska

ko’rsatkich

ko’rsatkich

taqdimot

taqdimot

v

-
kamera

v

-
kamera

sh
a
ri
n
g

kli
k
e
r

kliker

kompyuter

Foydalanish

vacademia.com 10.2013

Yaponiyaning

Vakagama

ayollar


boshlang’ich

ingliz

tili

kurslari

f
o
yd
a
l
a
n
uvchi

o’zi

u
ch
un

a
v
a
t
a
r

t
a
n
l
a
sh
i

m
u
m
k
i
n

a
v
aтa
r
larni tahrirlash

vacademia.com 10.2013

15

MO‘da hamkorlik

chizmasi

t
alaba

k
o
mmunik
a
ts
i
ya

k
o
mmunik
a
tsiya

o'
qituvchi
-

instr
yktor

M
a
s
o
f
a
viy

o'qitishni

t
a
klif

a
yotg
a
n

univ
e
rsit
e
t

v
a
m
a
rk
a
zl
a
r

s
o
niY
e
vr
o
p
a


240


S
him
o
liy

A
m
e
rik
a


237


A
frik
a


126


O
siyo101


R
o
ssiya

-

100A
vstr
a
liya68


L
o
tin

A
m
e
rik
a
si54


O
'zb
e
kist
o
n7


M
a
rk
a
ziy

A
m
e
rik
a


6Y
aqin

S
h
a
rq

-

3

16

O
'
z
b
ek
i
s
t
on
d
a

mo'

t
ak
li
f e
t
ayo
tg
an
t
a'
lim

mu
assasa
l
a
ri«
I
st
e'
d
o
d
»
j
a
m
g'
a
rm
a
si
-

7

ta

kurs
;TATU
;F
a
r
g'
o
n
a
p
o
lit

nik
a
instit
u
ti
;


B
uхo
r
o
DU
;


O
'z
MU
;


G
u
l
DU.


17

MTning

ustun

t
oмon
i
:
b
o
r
o
tg
a
erkin

ru
х
s
a
t
qul
a
yligit
e
j
a
mliligim
o
dul

prinsipit
e
zk
o
rli
g
ij
o
nli

mul
o
q
o
t
.

MTning kamchiligi
:
psi
хo
l
o
gik

a
d
a
pt
a
siyak
o
mpyut
e
rd
a
ishl
a
sh

k
o’
nikm
a
l
a
riI
nt
e
rn
e
t

ishl
a
sh

t
e
zligi
ga
b
o
g’
li
q
liks
a
l
o
m
a
tlik

uchun

хa
vfi

i

Dars jadvalni
qulayligi

Qulay o’qish tempi

Ma’lumotlar
bazasini to’planishi

Qulay o’quv reja

Ish jarayoniga
xalaqit bermasligi

Ko’rgazmali
qulayliklar

O’quvchilar sonini
oshirilishi


Приложенные файлы

Добавить комментарий