Есептеуіш техника кабинетіндегі ?ауіпсіздік ережесі


П‰н: 5 сынып Информатика
1. СабаK: ТаKырып: Есептеуіш техника кабинетіндегі Kауіпсіздік ережесі

ОKыту мен т‰рбиелеудіS міндеттер:
СабаKтыS типі: ПрактикалыK элементтері бар, к™рсетіп т_сіндіру сабаCы.

МаKсаты: Б_гінгі сабаKта оKушыларCа Kауіпсіздік ережені жазCызу арKылы компьютерде жaмыс істеуді т_сіндіру, сынып ішіндегі _кімет баCалы заттарды ерекше жолмен пайдалану.

Білімділік: ОKушылар информатика сыныбында техникалыK Kауіпсіздік ережесін т_сіндіру ж‰не компьютерді дaрыс Kолдануды к™рсету, сабаK ™ту т‰ртібі.
ДамытушылыK: ОKушыларCа есептеуіш техника кабинетіндегі Kауіпсіздік ережесі бойынша компьютерге дaрыс отыру, шаршаCан кездегі жаттыCуларды жасауды к™рсету.
Т‰рбиелік: ОKушылар информатика кабинетінде техникалыK ереже бойынша т‰ртіп саKтау ж‰не еSбекке баулу.


Jaрал – жабдыKтар, к™рнекті Kaралдар:

Компьютерлер, Информатика негіздері журналы, ж‰не баCдарламалар мен сынып техникалары.
СабаK т_рі: Лекция сабаK

СабаKтыS ‰дісі: Т_сіндіру, баяндау, сaраK жауап, ‰Sгімелесу, жазбаша жaмыс, ™зіндік жaмыс, ‰Sгіме

СабаK барысы. 1. `йымдастыру кезеSі
С‰лемдесу, оKушыларды т_гелдеу.


ЖаSа сабаK
Есептеуіш техника кабинетіндегі Kауіпсіздік ережесі
Есептеуіш техника кабинетінде жaмыс жасау кезінде техника Kауіпсіздігін саKтау оKушылар мен мaCалімдердіS негізгі міндеттерініS бірі болып табылады.

АталCан міндетті орындауCа оKушы т™мендегідей:
1.Жалпы ережелерді;
2.Дербес компьютерде жaмыс жасау алдындаCы;
3.Жaмыс жасау кезіндегі;
4.АппаттыK жаCдайдаCы;
5.Жaмыс соSындаCы талаптар мен ережелерді білуге тиіс.

1. Жалпы техника KауіпсіздігініS ережелеріне Kойылатын талаптар т™мендегідей:
Компьютерді тоKKа Kосатын сымдарCа ,Kос тілді розеткілерге, штеккерлерге тиісуге ж‰не жабдыKтарды мaCалімніS рaKсатынсыз жылжытуCа тыйым салынады;
МaCалімніS рaKсатынсыз сыныптан шыCуCа ж‰не кіруге болмайды;
Дербес компьютерде суланCан Kолмен ж‰не дымKыл киіммен жaмыс істеуге болмайды;
Дербес компьютердіS жанына портфельдер, сумкалар, кітаптар KоюCа тыйым салынады. ^стелде Kалам мен д‰птер Cана болуы тиіс;
Пернелік таKта _стінде артыK заттар KоюCа болмайды;
Компьютерлік сыныпта ж_гіруге, ойнауCа, жанындаCы Kaрбыларын алаSдатуCа, б™где жaмыстармен шaCылдануCа тыйым салынады.
ОKушы компьютермен жaмыс жасау кезінд
·е техника Kауіпсіздігі талаптарын орындау ережесімен танысKандыCы туралы журналды толтырады.
2. Дербес компьютерде жaмыс жасау алдындаCы Kауіпсіздік ережесініS талаптары:
Дербес компьютерді іске Kосу кезінде оныS сыртKы KорабыныS дaрыс жaмыс жасап тaрCандыCына ж‰не сымдарыныS Kатесіз жалCанCанына к™з жеткізу керек;
Жaмыс жасау кезінде сымдардыS дaрыс жалCанCанына ерекше к™Sіл б™луі керек.
Жaмыс орнына бекітілген тіркеу журналына керекті маCлaматтарды енгізіп, белгі жасау Kажет.
3. ОKушыныS дербес компьютермен жaмыс жасау кезіндегі техника KауіпсіздігініS ережесіне Kойылатын талаптар:
ЭЕМ - мен жaмыс жасау кезінде к™зді экраннан 60 - 70 см KашыKтыKта aстау керек;
СыныпKа кірушілермен орнынан тaрмай амандасуCа рaKсат етіледі;
К™зі шаршаCан жаCдайда орнынан тaрмай - аK, к™з жаттыCуын орындауCа болады.
Электр тоCымен заKымданCан алCашKы д‰рігерлік к™мек к™рсету т‰сілдерін, от с™ндіру Kaралдарымен жaмыс істеуді ж‰не ™рт с™ндіру т‰сілдерін білуі Kажет. К™з жаттыCуларын білу міндетті
4. АппаттыK жаCдайдаCы техника KауіпсіздініS ережелеріне Kойылатын талаптар:
Жaмыс жасап отырCан кезде дербес компьтерден аKау табылса, онда машинамен тоKтатып,мaCалімге хабарлау керек:
От с™ндіруде к™мек к™рсету Kажет;
Электр тогымен заKымданCан аданCа алCашKы к™мек к™рсетуді білу керек;
Компьтерлік сыныпта ™ртті сумен с™ндіруге болмайтындыCын білуі Kажет. ОCан Kaм ж‰не т. б.™рт с™ндіргіш Kaрал – жабдыKтарын пайдалануCа болады;
Электр тоCыныS ‰серімен заKымданCан адамды су Kолмен aстауCа болмайтындыCын білу Kажет. Оны ‰р т_рлі материалдарды (электр тогы сымынан басKа) пайдалану арKылы босатып алуCа болады.
5. Дербес компьютермен жaмысты аяKтаCан кездегі техника Kауіпсіздігі ережесініS талаптары:
МaCалімніS нaсKауы бойынша аппратты ™шіру;
Жaмыс орнын ретке келтіру; Жaмыс орнындаCы тіркеу журналына белгі Kою.

Бекіту: ОKушыларCа техникалыK Kауыпсіздік ережесін жазCызып сaраKтар мен тапсырма беру
СабаKты Kорытындылау: СaраKтар мен жауаптар беру арKылы жаSа сабаKты Kортындылау
^й тапсырмасын беру: Есептеуіш техника кабинетіндегі Kауіпсіздік ережесі

П‰н: 5 сынып Информатика
15

Приложенные файлы

  • doc saborkl
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий