Презентация математика бойынша «Параллелепипед. Призма. Пирамида.»

СабаKтыS таKырыбы: «Параллелепипед. Призма. Пирамида.»
СабаKтыS маKсаты:
Білімділігі: Тік бaрышты параллелепипед,призма,, пирамида aCымдарымен ж‰не олармен байланысты биіктік,жаCы, т™бесі, табаны aCымдарымен таныстыру;
КеSістіктік денелерді бейнелеп уйрену;
ДамытушылыCы: ОKушылардыS конструктивті ойлау Kабілеттерін дамыта отырып, интеллектуалдыCын Kалыптастыру.
Т‰рбиелілігі: ІзденімпаздыKKа , aKыптылыKKа, іскерлік пен жауапкершілікке т‰рбиелеу.
СабаKтыS т_рі: ЖаSа материалды меSгерту
к™рнекі Kaралдар: интерактивті таKта,слайдтар,макеттер.
СабаK барысы:
І. `йымдастыру кезеSі. ОKушылардыS сабаKKа дайындыCын тексеру.
ІІ.Jайталау сaраKтары:
К™пбaрыш дегеніміз не?
К™пбaрыштыS Kандай т_рлерін білесіSдер?
Тікт™ртбaрыштыS ауданын Kалай табамыз?
^шбaрыштыS ауданын Kалай табамыз?
ІІI. ЖаSа сабаK т_сіндіру.
1.Параллелепипед.
Тікт™ртбaрыштармен шектелген кеSістіктік денені тікбaрышты параллелепипед деп атаймыз.
Тікт™ртбaрыштар – жаKтары, тікт™ртбaрыштардыS KабырCалары – Kырлары, тікт™ртбaрыштардыS
т™белері – параллелепипедтіS т™белері деп аталады.
ПараллелепипедтіS 6 жаCы, 12 Kыры, 8 т™бесі болады.
Бір т™беден шыCатын Kырлары тік параллелепипедтіS ™лшемдері деп аталады.
V=а
·в
·с а,в, с – ™лшемдері
АВСД мен АВСД жаKтары тікбaрышты параллелепипедтіS табандары деп, ал KалCан жаKтары б_йір жаKтары деп аталады.
ПараллелепипедтіS табандары параллель жазыKтыKтарда жатады, ал б_йір Kырлары табандарына перпендикуляр.

2.Призма.
Табандары параллель жазыKтыKтарда жататын теS к™пбaрыштардан тaратын, б_йір Kырлары табандарына перпендикуляр болатын кеSістіктік денелер тік призмалар деп аталады.
3. Пирамида.
Табаны ‰р т_рлі к™пбaрыш болатын, б_йір жаKтары т™белері ортаK _шбaрыштардан тaратын кеSістіктік дене –пирамида. ОртаK т™бені пирамиданыS т™бесі дейді .
ТабандарыныS ж‰не б_йір жаKтарыныS аудандарыныS Kосындысы пирамиданыS толыK бетініS ауданы деп аталады.
К™пжаKтыS бір жаCына жатпайтын екі т™бесін Kосатын кесіндіні оныS диагоналі деп атайды.


IІІ. ЖаSа сабаKты бекіту.
ОKулыKпен жaмыс.

№274
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 1,2 м, 3 м, 6 м ™лшемдері бойынша тікбaрышты параллелепипедтіS
к™лемі мен толыK бетініS ауданын табыSдар
Берілгені: а=1,2 м. в=3 м. с=6 м
·.
Табу керек: V , Sтб
V=a
·b
·c=1,2
·3
·6=21,6 см
·
Sтб=2(ав+ас+вс)=2(1,2
·3+1,2
·6+3
·6)=2(3,6+7,2+18)=2
·28,8=57,6смІ

№278
ПирамиданыS табаны- KабырCасы 4 см-ге теS квадрат,
б_йір жаKтары биіктігі 5 см болатын теSб_йірлі _шбaрыштар.
ПирамиданыS толыK бетініS ауданын табыSдар.Бер: пирaмида
АВ=ВС=ДС=АД=4см
SD=SC
SK=5 cм
Т/к: Sтб13 EMBED Equation.3 1415
Т/_: Sтб=4
·Ssдс+ Sавсд
Ssдс =13 EMBED Equation.3 1415DC
·SK =13 EMBED Equation.3 141513 QUOTE 1415
· 4
·5=10cмІ
Sавсд=ABІ =4І =16 cмІ
Sтб =4
·10+16=56cмІ

№279
Тік призманыS – табаны- KабырCасы 10 см болатын
дaрыс _шбaрыш. ПризманыS б_йір Kыры 13 см.
Тік призманыS толыK бетініS ауданын табыSдар.
13 EMBED Equation.3 1415

Бер: призма
АВ
·ВС
·АС
·10 см
АА
·13 см
Т/к:Sтб
Т/_: Sтб
·Sбб + 2
· Sтаб
Sбб
·3
· Sбж
·3
·10
·13
·390 смІ
Sтаб
·13 QUOTE 1415=13 QUOTE 1415 =13 QUOTE 1415 =2513 QUOTE 1415 смІ
Sтб =2
·2513 QUOTE 1415+390=(5013 QUOTE 1415+390)cмІ


№542(ДидактикалыK материал)
Тік бaрышты параллелепипед KырларыныS Kатынасы 3:5:7 Kатынасындай, ал толыK беті 1278 смІ.
Jырларын есептеSдер.
а:в:с
· 3:5:7
Sтб=2(ав+ас+вс)
2(3x
·5x+3x
·7x+5x
·7x)=1278
15xІ+21xІ+35xІ
·639 a
·3
·3
·9 см
71xІ
·639 в
·5
·3
·15 см

·9 с
·7
·3
·21см
x
·3

№542(ДидактикалыK материал)
Т™ртбaрышты дaрыс призма табаныныS ауданы 144 смІ, ал биіктігі 14 см.
ПризманыS диагоналін есептеSдер.
Бер: Sавсд
·144 смІ
АА
·14 см
Т/к: АС
Т/_: АВ
·13 QUOTE 1415
·12(см)
АС
·13 QUOTE 1415
·13 QUOTE 1415
·1213 QUOTE 1415 (см)
АС
·13 QUOTE 1415
·13 QUOTE 1415
·13 QUOTE 1415
·22(см)


IV.СабаKты Kортындылау.
V. ^йге тапсырма. §17.
№275.
№277.
ДенелердіS моделдерін жасау.

J.Jарашаaлы атындаCы СарайшыK орта мектебі


«Параллелепипед. Призма. Пирамида.»

ДайындаCан: Сaлташева Г
Математика п‰н мaCалімі

СарайшыK-2013Объект 2Рисунок 4Объект 10Root Entry

Приложенные файлы

Добавить комментарий