Внеклассное мероприятие «С?лам?тлек илен? с?ях?т»

Татарстан Республикасы
Актаныш муниципаль районы
Актаныш 1 нче урта гомуми белем бир_ м‰кт‰бе

С‰лам‰тлек илен‰ с‰ях‰т
Класстан тыш чара

С‰лам‰тлек илен‰ с‰ях‰т.
(класстан тыш чара)

Максат: Укучыларны с‰лам‰т яш‰_ принциплары бел‰н таныштыру,
таза-с‰лам‰т яш‰_ ™чен тормыш р‰вешенеS зур ‰k‰миятк‰ ия ик‰нен т™шендер_, м‰кт‰пт‰ k‰м гаил‰д‰ балалар арасында дуслыкны, татулыкны арттыру, спорт бел‰н кызыксыну уяту, балаларныS м™ст‰кыйльлеген, с™йл‰м телен, х‰терен k‰м логик фикерл‰_ с‰л‰тен камилл‰штер_, _з с‰лам‰тлегеS‰ Gаваплы караш т‰рбиял‰_

Fиkазлау: Компьютер,проектор, презентация, карточкалар


Д‰рес барышы:


Оештыру ™леше. Ис‰нмесез,укучылар!
€йтегез ‰ле, укучылар, мин х‰зер нишл‰дем? (ис‰нл‰штегез)
-€ “ис‰нмесез” диг‰н с_з н‰рс‰не аSлата? (с‰лам‰тлек тел‰_не аSлата)
-€йе, без бер-беребез бел‰н очрашсак та, б‰йр‰м бел‰н т‰брик итс‰к т‰ бер-беребезг‰ с‰лам‰тлек телибез.
- Н‰рс‰ соS ул с‰лам‰т булу?
- С‰лам‰т булу – ул сиSа яхшы булу;
- С‰лам‰т булу – ул кешег‰ тыныч k‰м р‰х‰т булу;
- С‰лам‰т булу –ул син авырмыйсыS k‰м сине берни д‰ борчымый диг‰н с_з.
- С‰лам‰т булу ™чен нил‰р эшл‰рг‰ кир‰к соS? (фикерл‰р тыSлана).
БезнеS б_генге класс с‰гатебез “С‰лам‰тлек илен‰ с‰ях‰т”дип атала. (Слайд 1)
Н‰рс‰ соS ул с‰лам‰тлек? (укучыларныS Gаваплары)
Д™рес, укучылар. С‰лам‰тлекнеS т™п факторлары ул - х‰р‰к‰т, д™рес туклану, к™нд‰лек режим k‰м чыныгу. МоныS чыннан да шулай ик‰нен‰ без б_ген т™шенербез. (Слайд 2)
-€ х‰зер ‰йд‰гез, с‰ях‰тк‰ кузгалыйк. С‰ях‰тк‰ нинди транспорт бел‰н барырбыз соS?
-F‰я_ й™р_ с‰лам‰тлек ™чен файдалы бит, G‰я_ ген‰ барыйк.
Слайд 3 Физкультминутка:
Тигез юл буйлап, тигез юл буйлап
Ташлар ™стенн‰н,ташлар ™стенн‰н Барган чагында чокырга т™штек – бух. Чокырдан чыктык –уф.
Тигез юл буйлап, тигез юл буйлап
Ташлар ™стенн‰н,ташлар ™стенн‰н Кайткан чагында. Аяклар арды, аяклар арды Мен‰ безнеS ™ебез Без шул ™йд‰ торабыз.
Сезг‰ G‰я_л‰п атларга к_Sелсез булмасын ™чен бер уен уйнап алыйк. Мин сезг‰ G™мл‰л‰р, шигырь юллары ‰йт‰м. €г‰р сез ул G™мл‰ бел‰н килешс‰гез “Мин”дип ‰йтерсез, килешмисез ик‰н д‰шмисез инде.
А) Кем салкыннан курыкмый, чаSгыда Gитез атлый?
Б) Кайсыгыз армый-талмый к™н саен сагыз ч‰йни?
В) Кайсыгыз k‰р ирт‰не физзарядкадан башлый?
Г) Кем чисталык яратмый, кулын юмыйча ашый?
Д) Кем ирт‰н k‰м кичен тешл‰рен чистарта?
Е) Кем Gил‰к- Gимеш, яшелч‰л‰р ашарга ярата?
1 тукталыш. Д™рес туклану. ( Слайд 4)
Беренче тукталыш - “Д™рес туклану”. Без бу тукталышта туклану кагыйд‰л‰рен иск‰ т™шерербез.

СезнеS парталарыгызда карточкалар. Аларда туклану кагыйд‰л‰ре язылган, тик анда барысыда д™рес мик‰н? Укып чыгыгыз да д™рес булмаганнарын сызыгыз.
* татлы ризыкларны к_п куллан
* артыгын ашама
* тозлы, майлы, баллы ‰йберл‰рне чамалап куллан
* азыкны яхшылап ч‰йн‰
* кабаланып аша
* баллы газлы эчемлекл‰рне к_п итеп эч
* ризыкны т™рл‰ндер
Слайд 5
(карточкаларны анализлау)
Н‰тиG‰: д™рес туклану бик к_п кен‰ авыруларны булдырмаска ярд‰м ит‰.

2 тукталыш. Х‰р‰к‰тт‰ - б‰р‰к‰т. (Слайд 6)
- Укучылар, бу м‰кальнеS м‰гън‰сен сез ничек аSлыйсыз? (укучылар Gавабы тыSлана,).
- Д™рес, укучылар. Аз х‰р‰к‰тл‰н_ с‰лам‰тлек ™чен зарарлы. Х‰зерге чор кешесе аз х‰р‰к‰тл‰н‰, физик эшне аз эшли. Балалар к_бр‰к телевизор, компьютер каршында утыра. К_п х‰р‰к‰тл‰нс‰гез, спортны яратсагыз авырмассыз, с‰лам‰т булырсыз.
Х‰р‰к‰тт‰ – б‰р‰к‰т!
€н‰ кер‰ к™ч k‰м д‰рт!
Т‰нг‰ – сих‰т, Gанга –р‰х‰т,
Х‰р‰к‰тк‰ меS р‰хм‰т!

3 тукталыш. К™нд‰лек режим. (Слайд 7)
€йд‰гез, укучылар, к™нд‰лек режимны иск‰ т™шереп китик ‰ле.
Н‰тиG‰: вакытында йоклау, вакытында ашау, вакытында уйнау, д‰рес х‰зерл‰_ с‰лам‰тлек ™чен бик кир‰кле.


Алда “Ш‰хси гигиена” тукталышы. (Слайд 8)

Бу тукталышта чисталык турында с™йл‰шербез. К™н д‰вамында т‰н тузан, микроблар бел‰н пычрана, ул начар сулый башлый. Ашаганнан соS тешл‰рг‰ азык ябыша, авыз куышлыгында микроблар _рчи. Бу теш авыруларын китереп чыгара. ШуSа к_р‰ даими юынырга, тешл‰рне чистартырга кир‰к. Безг‰ чисталыкны саклау ™чен н‰рс‰л‰р ярд‰м ит‰? Бу сорауга Gавапны табышмаклардан табарбыз.


4 тукталыш. Ш‰хси гигиена.


Аркасында с™яге, с™ягенд‰ мыегы, ак койманы агарта, мыегы бел‰н чистарта.(теш щеткасы) Слайд 9

^зе шома, к_бекк‰ к_м‰, хуш исле ул, я кем бел‰? (сабын)
Слайд 10

Он т_гел – _зе ак, авызыSа куеп бак, тешне агарта, ап-ак ит‰, бу ни була? €йтеп кал. (теш пастасы) Слайд 11

Кир‰к булам мунчада, минем исемем ( мунчала)
Слайд 12
Битне, кулны, муенны корыта, _зе д‰ чисталыкны ярата.(с™лге) Слайд 13

Балалар, ‰йтегез ‰ле, тешл‰рне ничек чистартырга кир‰к, кем к_рс‰т‰ ала.

Эксперимент: Теш щеткасы бел‰н теш чистарту кагыйд‰сен чыгару. Алдагы слайдны карап кит_. Слайд 14

€йе, с‰лам‰тлек – кешенеS иS зур байлыгы. Аны бернинди акчага да сатып алып булмый. Югалган с‰лам‰тлекне кайтару бик авыр. К™чле, Gитез, т_земле, эшк‰ с‰л‰тле булу ™чен даими р‰вешт‰ физик эш, физкультура k‰м спорт бел‰н ш™гыльл‰нерг‰ кир‰к. Чисталык – с‰лам‰тлекнеS нигезе.
1 нче укучы: 2 нче укучы:
Ирт‰ бел‰н торабыз, Аш алдыннан k‰рвакыт
Битебезне юабыз, Кулыбызны юабыз.
Сабын бел‰н юынгачтын Чиста итеп, п™хт‰ булып,
Бигр‰к матур булабыз. Ашарга утырабыз.
3 нче укучы: 4 нче укучы:
Ирт‰сен д‰ k‰м кичен д‰ Иренмим беркайчан да:
Тешл‰рне чистартабыз. Ирт‰н торып басам да,
Fемелд‰п, ялтырап тора Физзарядка ясый башлыйм
Таза, нык тешл‰ребез. Т‰р‰з‰мне ачам да.

Слайд 15 - Алдагы тукталышта организмны чыныктыру турында с™йл‰шербез. (kава, су, кояш бел‰н чыныгу турында укучылар фикере тыSлана). Кояш, kава, су – с‰лам‰тлекнеS чын дуслары. Физик яктан сау-с‰лам‰т, чыныккан кеше ген‰ авыруларга каршы тора ала. Чыныгу ™чен кайбер кагыйд‰л‰рне бел_ кир‰к.
5 тукталыш. Чыныгу.
Слайд 16

1. Битне салкын су бел‰н юу.
2 Т‰нне билг‰ кад‰р юеш с™лге бел‰н ышку
3. Алмаш-тилм‰ш салкын k‰м Gылы душ алу.
4. Г‰_д‰г‰ салкын су кою.
5. К_лд‰, елгада коену.


Йомгаклау.

Балалар без б_ген к_п н‰рс‰л‰р бел‰н таныштык. Чыннан да, д™ньяда иS кир‰к н‰рс‰- саулык, с‰лам‰тлек. €йд‰гез, т™п кагыйд‰л‰рне тагын бер кабат иск‰ т™шереп алыйк. Слайд 17


С‰лам‰тлек- кешенеS иS зур байлыгы. Озак k‰м б‰хетле яшисе килс‰, k‰р кеше иS беренче чиратта _зенеS с‰лам‰тлеге турында кайгыртырга тиеш.15

Приложенные файлы

  • doc 30284021116
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий