Сценарий праздника посвященный дню матери на крымскотатарском языке ( 3 класс)


Ана ве биталаргъа багъышлангъан тедбирБалалар залгъа кирелери(Йыр «Ана» Зоре Кадыева)
1 бала:Бир кичкене балачыкътым,
Бир шей бильмез, анъламаздым.
Эль-аякъта екътур кучюм Юрип олмаз, атламаздым.
2 бала : Хасталансам, бенъзим солса Бир ерчигим агъырса да,
Агъызымда екътур тилим Дертчиклерим айтамаздым.
3бала: Сенсин меним, тувгъан анам,
Шу вакътымда къорчалагъан.
Баш уджумда саба- акъшам Геджелери юкъламагъан.
4 бала: Анам, анам, джаным анам,
Сени джандан севип саям.
Лякин юректеки севгимни Ич де санъа бильдирамам.
Алып барыджы:
Мераба бизим урьметли ве севимли аналарымыз, къартаналарымыз!
Мераба , мухтерем мусафирлер!
Бугунь сизлерге байрам концертини багъышлаймыз ве байрам къавесине давет этеджекмиз!
Назифе: Хош кельдинъиз, къартаналар!
Хош кельдинъиз, аналар ! Хош кельдинъиз, мусафирлер!
Бу байрамгъа кельгенлер!
Рефат: Ана ичюн темиз къаве фильджанда Софраларны яраштыра бахшышлар Бир умютнен, бир ниетнен , бир джандан Аналарчюн янгъырайлар алгъышлар.
Алып барыджы: сизинъ дикъкъатынызгъа оюн «Джезвелер» Асиенинъ иджрасында.
Алып барыджы: Ер юзюнде энъ татлы сез - ана сезю. Бу сез дюньяда эр бир халкъынынъ тилинде буюк сайгъынен айтыла.
(Танец с шариками)
Алып барыджы: Лякин аналарымызнынъ да аналары бар. Бу бизим урьметли къартаналарымыздыр. Шимди исе « Торун ве къартана» оюны.
( Песня «Анам»Сервер Какура )
Нияра: Къартанамны мен пек севем Къартанам да мени шай Анам дейки : «Меним къызым»
Къартанасына ошай.
Али: Къартанам пек мераметли,
Пек мулляйим бир къадын
Осип буюп къартанамдай
Олмакъ меним мурадым.
Алып барыджы: Энди исе балалар къартаналарымызгъа ве аналарымызгъа бир оюн багъышлайыкъ.
(Хайтарма Селина)
Алып барыджы: Бизим балалар эм ана , эм къартана олмагъа билелер.Инанмасанъыз бакъынъыз.
(Учь ана - саналаштырма)
Икяе этиджи: Эльмазчыкъ ашыкъып мектептен кельди
Къокълачыгъыны алып , о бойле деди:
Эльмаз: Кель къызым, кель ,балам,
Ишлеринъ насыл?
Сен кене бутюн куньБир озюнъ къалгъансынъКунь бою ашамайАч отургъансынъАшамай, пек азып,
Чеп киби къалгъансынъОтур, аша, кобелек,
Мынъа , санъа чиберекБалаларны бакъмагъаПек чокъ сабырлар керек.
Икяе этиджи: Эльмазчыкънынъ анасы иштен кельди.
Къызыны сораштырып, о бойле деди:
Ана: Вай къызым , вай балам,ишлеринъ насыл?
Кунь бою ойнап, ашынъ унуткъансынъ.
Къартананъ юз кере чагъыргъан ашкъа.
Сен исе « шимди» деп,ойнадынъ тышта.
Оюнгъа сен джошып, ашсыз къалгъансынъ.
Ашамай пек азып , чеп киби къалгъансын.
Отур, аша кобелек, мынъа санъа чиберек.
Балаларны бакъмагъа пек чокъ сабырлар керек.
(Ана къызыны ашаттыра)
Икяе этиджи: Шу арада къартана базардан кельди.
Анасынынъ анасы анагъа деди:
Къартана: Вай къызым, вай балам, ишлеринъ насыл?
Кунь бою чалышып, ашынъ унуткъансынъ.
Сен энди эким олып, хасталарны бакъасынъ,
Озюнъ къапынмагъа бир дакъкъачыкъ тапмагъансынъ.
Ишине сен джошып , ашсыз къалгъансынъ.
Ашамай, пек азып, чеп киби къалгъансынъ.
Отур, аша , кобелек, мынъа санъа чиберек.
Балаларны бакъмагъаПек чокъ сабырлар керек.
(Къызыны ашаттыра).
Икяе этиджи: Ашханеде учь ана къызларыны бакъалар.
Ашханеде учь ана бир- бирине айталар:
Эписи бирагъыздан:
Буюк сабырлар керек эрке бала бакъмагъа Бизге ич де къолай дегиль сизге ана олмагъа.
Икяе этиджи : Бизим балалар эрке дегиллер.Ишкир балаларымыз пек чокълар. Мына бакъынъ, бу къызлар ве огъланлар аналарына насыл ярдым этелер.
Сизинъ дикъкъатынъызгъа конкурс «Анама ярдым этем»
(Балалар эки группагъа болюнелер : огъланлар ве къызчыкълар. Сипирткененъ топны конускъаджас алып бара ве ерине къайта).Алып барыджы: Бизим аналарымыз да артта къалмайлар.Олар насыл чебер олгъаныны костереджеклер.( Оюн сипирткененъ).
Алып барыджы: Бизим къызларымыз ярдым эткениненъ гъайры, эм де ойнамагъа билелер.Сизнинъ дикъкъатынызгъа къызларнынъ иджрасында оюн «Къызлар».
Алып барыджы: Энди исе аналарымызгъа конкурс кечирейик. Къапалы козьлериненъ озь баласынъы тападжакъ.
Алып барыджы: Машалла аналаргъа! Энди исе , Огъланларымыз бизим севимли аналаргъа , къартаналаргъа музыкалы селям еллайлар.
Алып барыджы : Машалла оюнджыларгъа! Бунынънен бизим тедбиримиз сонъуна кельди.
Къартаналаргъа, аналаргъа , кельген мусафирлерге сагълыкъ , селяметлик , узакъ омюрлер тиллейик. Юзюнъиз эр даим кульсинъ, эвде эр вакъыт шенълик толсун.
Назифе: Келинъиз , анна-бабаларымызны сайып – севейик, урьмет этейик, ич бир вакъыт сез айтып , оларнынъ джанларыны агъыртмайыкъ. Эр куньлерини къувандырып, байрам этейик.
( Йыр «Анам» Сервер Какура ) . Балалар аналарнынъ ве къартаналарнынъ эллерини опип бахшышларыны берелер.
Къавеге буйурынъыз!(эписи)

Приложенные файлы


Добавить комментарий