Урок по химии 8 класс «Степень окисления. Определение степени окисления»

4. «Хімічний зв’язок і будова речовини».
Тема. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення. Складання формули сполуки за відомими
ступенями окиснення атомів елементів.
Тип уроку. Узагальнюючий урок.
8 Л клас 20. 04. 2012 р.
Навчальні цілі.
Цілі вчителя:
виявити прогалини у учнів з тем «Хімічний зв’язок», «Кристалічні гратки», «Ступінь окиснення»;
сформувати уяву в учнів з поняття ступінь окиснення;
навчити визначати ступінь окиснення;
сформувати вміння застосовувати знання в нестандартних умовах;
формування пізнавальної активності учнів.

Передбачувані цілі учнів:
Знати:
типи хімічних зв’язків, типи кристалічних ґраток;
визначення поняття «ступінь окиснення»;
будову атома.
Вміти:
визначати типи хімічних зв’язків в сполуках;
визначати речовини з різними типами кристалічних ґраток;
визначати ступінь окиснення елементів в сполуках;
складати формули речовин за відомими ступенями окиснення;
аналізувати;
прогнозувати;
робити висновки.
Розвивати:
вміння працювати з таблицею;
вміння аналізувати причинно-наслідкові зв’язки.
Цінувати:
самостійність;
кожну хвилину уроку;
вміння слухати;
ораторське мистецтво;
вміння моделювати.

Обладнання, матеріали до уроку:
періодична система хімічних елементів;
моделі кристалічних ґраток;
тестові завдання;
проектор;
оціночні картки у кожного учня.
Девіз уроку: Думка народжує рішення, рішення спонукає до дії.
Структура модуля.
М - м 1. Семінар. Повторення матеріалу.
М - м 2. Семінар. Повторення матеріалу.
М - м 3. Семінар. Корекція.
План М – м 1
План М – м 2
План М – м 3

Згадати
Визначити
Подумати
Запропонувати
Моделювати

Види діяльності:
Спілкування «питання-відповідь»
Хімічний диктант
Презентація та захист моделей кристалічних ґраток
«Впізнай мене»
Зроби прогноз.
Проблема
Запропонувати
Розв’язати
Встановити
Мислити
Творити
Види діяльності:
Розв’язання проблеми – Висловлення
Мозковий штурм
Робота у дошки
Індивідуальні завдання – робота з обдарованими учнями «Творча лабораторія»
Тестова робота. Самоконтроль

Поміркувати
Аналізувати
Запам’ятати
Оцінити
Попрацюй вдома

Види діяльності:
«Лови помилку»
Бліц - опитування (письмова робота). Взаємоконтроль
Доповнення реальної ситуації фантастикою
Незакінчені речення


М – м 1.
Мета:
повторити основні питання з тем «Хімічний зв’язок», «Кристалічні грати»;
встановити прогалини у учнів з усіх питань та допомогти учневі їх ліквідувати.
Організаційний момент.
Оголошення теми уроку і мети.
Мотивація навчальної діяльності. (Девіз уроку)
Повторення теоретичних положень теми:
Спілкування «Питання - відповідь»:
а) Завдяки чому з’єднуються атоми в молекули?
б) Які типи хімічних зв’язків ви знаєте?
в) Яким чином можна визначити тип хімічного зв’язку у сполуках?
г) З чим у вас асоціюється поняття «кристалічна гратка»?
4.1. Повторення в процесі практичної діяльності.
- Хімічний диктант:
Визначити вид хімічного зв’язку у сполуках, формули яких: O3, H2S, Na, KCl, NaOH, H2SO4, S8, Fe.
- «Впізнай мене». Треба визначити за фізичними властивостями, яка кристалічна гратка в речовинах, про які йде мова:
а) тверда речовина, добре розчиняється у воді, розчин гарно проводить електричний струм;
б) тверда речовина, t0 плавлення дуже високі, хрупка речовина;
в) летка сполука, t0 кипіння дуже низькі;
г) тверда речовина, гарно проводить електричний струм.
4.2. Повторення шляхом виконання творчих завдань.
- Зроби прогноз.
Зробіть прогноз якими фізичними властивостями буде володіти сполука, формула якої:
KI, H2S, Pb, SiO2. Дайте обґрунтовану відповідь.
- Презентація та захист моделей кристалічних ґраток.
5. Підбиття підсумків.
6. Оцінювання за оціночною карткою.
1 хвилина
2 хвилини
2 хвилини

4 хвилини


2 хвилини


2 хвилини
2 хвилини10 хвилин
3 хвилини
2 хвилини
4 бали


по 0,25 * 8 = 2 б.
М – м 2.
Мета:
повторити основні питання теми з використанням поняття «ступінь окиснення».
Мотивація навчальної діяльності.
Постановка проблеми, обговорення її учнями.
Знання поняття «ступінь окиснення» є актуальним при визначенні формули речовини.
Чи є актуальним поняття «ступінь окиснення» при вивченні формули речовини?
3. Формування визначень основних правил.
- «Мозковий штурм»:
а) Як записується ступінь окиснення?
б) Де вона проставляється?
в) Які значення за знаком має?
г) Які числові значення має ступінь окиснення?
д) Сума позитивних ступенів окиснення у сполуці +6, який знак буде мати сума ступенів окиснення?
е) Ступінь окиснення Na
є) Ступінь окиснення О (в найчастіших)
ж) Ступінь окиснення О2.
з) S знаходиться у VI групі, яке max значення має атом S
і) N знаходиться у V групі, яке min значення має атом N
4. Тренувальні вправи (використання вивченого в стандартних умовах)
4.1. Робота у дошки. Встановити ступінь окиснення елементів у сполуках: Cl2O, Cl2, NaCl, H2S, H2SO4, Fe3O4, Al (NO3)3.
4.2. Встановити ступінь окиснення С у сполуках, знайти max і min значення її: C2H4, CO, C8, C3H8, CO2, CH4, Na2CO3, C6H6.
5. Тренувальні вправи (використання в нестандартних умовах):
Розташуйте сполуки в збільшенні значення ступенів окиснення сірки:
Середній рівень Достатній рівень
а) SO2 a) Na2SO3
б) H2S б) H2SO4
в) SO3 в) Al2S3
г) S г) S8
6. «Творча лабораторія» - робота з обдарованими дітьми.
Завдання 1. Скласти пам’ятку для учнів про визначення ступенів окиснення елементів.
Завдання 2. Скласти міні-конспект (шпаргалку) для учня про розкриття поняття «ступінь окиснення».
Завдання 3. Запропонуйте, де, на вашу думку, може у побуті , у промисловості стати в нагоді людині знання про ступінь окиснення.
7. Тестова робота – «самоконтроль». МОЛОДЕЦЬ
Встановити співвідношення між елементами та його max ступенем окиснення:
1 – Ca а) + 3
2 – N б) + 4
3 – Fe в) + 1
4 – Cl г) + 6
5 – Kr
· д) + 5
6 – C е) + 7
7 – S ж) + 2
8 – K з) 0

1 ж – М 2 д – О 3 а – Л 4 е – О 5 з – Д 6 б – Е 7 г – Ц 8 в - Ь
8. Підбиття підсумків.
9. Оцінювання за оціночною карткою.

3 хвилини

4 хвилини
2 хвилини4 хвилини2 хвилини


5 хвилин3 хвилини

2 бали

0,5 б за кожне питання


2 бали


10 балів4 бали

М – м 3.
Мета:
закріплення знань з теми та перевірка знань.

Мотивація навчальної діяльності.
Закріплення матеріалу (використання знань у змінних умовах):
Творчі вправи.
Доповнення реальної ситуації фантастикою.
«Лови помилку».
а) Ступінь окиснення завжди збігається за значенням з валентністю;
б) Ступінь окиснення О + 6;
в) Значення ступеня окиснення збігається з номером періоду;
г) Існує аморфна кристалічна гратка;
д) Хімічний зв’язок утворений атомом Ме та атомом неМе називається водневим.
3. Бліц-опитування. (письмова робота) – взаємоконтроль. (Додаток 1.)
4. Рефлексія.
Проаналізувати одержаний результат. (підрахунок знань на високий, достатній, середній та початковий рівні).
Висловіть свою точку зору про проведений урок.
Відповісти на питання:
Як я працював, чи досягнув поставлених цілей?
Що нового я дізнався?
Найбільший мій успіх – це
Найбільші труднощі я відчув
Свою роботу я оцінюю
Що сподобалося, що хотілося б змінити?
Домашнє завдання.
Повторити п. 30 – 33 (І р.)
Виконати впр. 2 (пис.), 3 (пис.) (ІІ р.)
Додаткове завдання - № 7, 9 (пис.) (ІІІ р.)
ІV р. – творче завдання: зробити презентацію «Окисно-відновні процеси у природі».
6. Підбиття підсумків.


Додаток 1.
М – м 3.
Бліц – опитування
(письмова робота)
І. Визначити ступінь окиснення N:
а) NO
б) NO2
в) N2O5
г) N2O
д) N2O3
ІІ. Визначити тип хімічного зв’язку у сполуках:
а) N2
б) NH3
в) Na2S
г) Na
III. Визначити тип кристалічної гратки у сполуках:
а) O2
б) H2O
в) KClВид шкільної дошки

Двадцяте квітня
ДМ № 4. «Хімічний зв’язок. Будова речовини».
Тема. Семінарське заняття. «Ступінь окиснення».

Структура модуля Девіз: Думка народжує рішення,
М – м 1. Семінар рішення спонукає до дії.
М – м 2. Семінар
М – м 3. Семінар

План м – м 1. Д/з. повт. п. 30-33 (І р.)
Згадати виконати впр. 2, 3 (пис.) (ІІ р.)
Визначити дод. завд. № 7,9 (ІІІ р.)
Подумати творче завдання «Презентація» (IV р.)
Запропонувати
5. Моделювати

Після кожного міні – модуля на дошці буде писатися: план м - м 2
план м – м 3

Листок контролю
Прізвище__________________________

М - м
№ п/п
Види діяльності
Бали

М –м 1
1.
Спілкування «питання-відповідь»2.
Хімічний диктант3.

Презентація та захист моделей кристалічних ґраток4.
«Впізнай мене»5.
Зроби прогноз


М – м 2
1.
Розв’язання проблеми – Висловлення2.
Мозковий штурм3.
Робота у дошки4.

Індивідуальні завдання – робота з обдарованими учнями «Творча лабораторія»5.

Тестова робота. СамоконтрольМ – м 3
1.
«Лови помилку»2.

Бліц - опитування (письмова робота). Взаємоконтроль3.
Доповнення реальної ситуації фантастикою4.

Незакінчені речення
Сумарний бал за урокРефлексія:
Висловіть думку про проведення уроку та отриманих знань____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Список літератури для вчителя

Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 144 с. – (Б – ка журн. «Управління школою», Вип. 2(38)).
Буринська Н. М., Хімія: 8: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (Н. М. Буринська. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. – 200 с. : іл.)
Ворожейкіна О. М. – 100 цікавих ідей проведення уроку. - Х.: Вид. група «Основа», 2011.- 287 [1] с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
Наволокова Н. П. – Практична педагогіка. 99 схем і таблиць /автори – уклад. Н. П. Наволокова, В. М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 117 [3] с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром / упорядники: Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006.- 352 с.
Старовойтова І. Ю. – Усі уроки хімії. 8 клас/ І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 222, [2] с. – (Серія «12 – річна школа»)
Туріщева Л. В. – Діяльність учителя хімії в таблицях і схемах/ Л. В. Туріщева. – Х: Вид. група «Основа», 2008.- 108, [4] с. – (Б – ка журн. «Хімія»; Вип. 10 (70))
Хуторской А. В. Современная дидактика. – СПб: Питер, 2001.

Матеріали, що рекомендуються учням:
Буринська Н. М., Хімія: 8 : підручник для загальноосвітніх закладів / Н. М. Буринська. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. – 200 с. : іл.
Григорович О. В., Хімія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / О. В. Григорович, А. В. Віценцик, О. М. Гостиннікова. – Х.: Вид. «Ранок», 2011. – 56 с. + дод. (16 с.)
Данильченко В. Є., фрадина Н. В. Хімія. 8-9 класи: Навч. посібник. – Х.: «Країна мрій», 2002. – 184 с.
15

Приложенные файлы

  • doc 39246032647
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий