Урок башкирской литературы Башкирское народное творчество (5 класс)

Баш7ортостан Республика3ы М24ариф министрлы4ы
Федоровка районы муниципаль районы м24ариф б1леге

Борон-борон заманда
(V класта баш7орт 262би2тен2н д2рес-с2й2х2т)Усманова-Багаева Рузалия Х2мит 7ы6ы, Батыр ауылы т0п д0й0м белем бире1
м2кт2бе м24ариф учреждение3ыны8
баш7орт теле 32м 262би2те у7ытыусы3ы.

Ма7сат. 1. Халы7 2ки2тт2ре тура3ында4ы белемде 7абатлау 32м системалаштырыу. 2. 2ки2тт2р6е8 художестволы 16енс2лект2рен 7абатлау, баш7орт халы7 2ки2тт2рен баш7а халы7 2ки2тт2ре мен2н са4ыштырыр4а 0йр2те1. 3. У7ыусылар6а ту4ан халы7 м262ни2тен2 7ы6ы73ыныу т2рби2л21.
Йы3азландырыу. "ки2тт2рг2 иллюстрациялар, «"ки2т» илен2 юл маршруты, эшт2р я6ыл4ан карточкалар, заман техника3ы 31р2тт2рен к1р32те1 0с0н компьютер, т28к2л2р – билд2 7уйыу 0с0н.
Д2реслек. Ту4ан 262би2т. Урта м2кт2пте8 5-се класс у7ыусылары 0с0н д2реслек-хрестоматия. М.Х. И6елбаев, ".М. С0л2йм2нов, М.Б. Юлм0х2м2тов, З.И.Яй7арова - )ф0= Китап, 2014. 25-69-сы битт2р.
Синыфтан тыш у7ыу китабы. 5-се синыф у7ыусылары 0с0н. М.Х. И6елбаев, ".М.С0л2йм2нов, М.Б. Юлм0х2м2тов.-)ф0=Китап,2014.
Д2рес барышы.
Инеш 0л0ш.
-Борон-борон замандар6а т1гел, б2лки, бе66е8 к0нд2р62 бер ер62 3ыу 30л0г0нд2й егетт2р, бер бите 7ояш, бер бите ай6ай сиб2р 7ы66ар й2ш2г2н.
!9еп буй4а етк2нд2р, китаптар у7ы4андар, а7ыл тупла4андар. Бер62н-бер к0нд0 хандан фарман килг2н= оло йыйын йыйыр4а, белем б2йге3е ойошторор4а, зир2клекте, от7орло7то танытыр4а.
Хан й2йл21ен2 барыр 0с0н о6он юл 1терг2 к2р2к ик2н. "ки2т илене8 7ай6алы4ын кем бел2/
ёЕте ди8ге6 аръя4ында, ете тау артында.Ё
- Унда нисек барыр4а/ Бына мине8 тылсымлы то7сайым бар, шунан 16еге6г2 я6ыулы 7а4ы6 тартып сы4ара3ы4ы6, шул я6ыу6а4ы 2йберг2 ултырып бара3ы4ы6.
№анашма7 2йт2л2р, кем сы4а – шул ала.
ёКарточкала ти6 й0р01се итект2р, ос7ос-бала9, 3епертке, а7бу6ат, толпар, ел-ел арба, с2мре4ош 31662ре я6ыл4ан.Ё
- Балалар, халы7та «А6ы7лы ат арыма9» тиг2н м272л бар. Й2ге6 2ле, бе6 62 16ебе6 мен2н юл4а хал7ыбы66ы8 ризы7тарын алайы7. Быны8 0с0н 3е6г2 2ки2тт2р62 осра4ан ризы7тар6ы 3анап сы4ыр4а тура килер. Кем к1бер2к 2йт2 – шул юл4а мулыра7 а6ы7 ала.
ёк0лс2, 30т, 3ары май, йыл7ы ите, балы7, картуф, 7ымы6 3.б.Ё
- Х2йерле юл 3е6г2, балалар\
Т0п 0л0ш.
- Беле1еге6с2, 2ки2т батыр6арын юлда т0рл0 7аршылы7тар 3а4алай. ?ара урманды 1теп бар4анда №айы97ан бе6г2 хат 7алдыр4ан= «Б0т0н 2ки2тт2р 62 традицион р21ешт2 башлана 32м б0т2. Нисек/» ёЯуаптар.Ё
- Я7шы, т21ге 3ынау6ы 1ттек. Бына бе6 Й"нлект"р к!перен" килеп еттек. Бында т0рл0 7оштар, й2нлект2р йыйыл4ан, улар6ы8 3е6г2 3орау6ары бар.
1. Т1б2нд2ге хайуандар бул4ан 2ки2тт2р6е 3анап сы4ыр4а= АЙЫУ, Б!РЕ, ?УЯН, АТ, "Т"С.
2. «Етем т0лк0» 2ки2тенд2 бур3ы7 балаларына кем тип исем 7уш7андар/
3. «Алтын ашы7» 2ки2тенд2 этт2р6е8 исемд2ре нисек/
4. Торна кемде 7уна77а са7ыр4ан/
5. А7бу6ат Толпар6ан ним23е мен2н айырыла/
- Афарин, бе6г2 юл асы7\
- ТАУ буйында бе66е 3а7сылар 1тк2рм2й. Улар6ы8 бе6г2 3орау6ары бар=
-Ним2 елд2н д2 ете6ер2к/
-Ним2 бары3ынан да йомша4ыра7/
-Ним2 б0т23ен2н д2 ту4ыра7/
-Ним2 быса7тан да 1ткерер2к/
-Ним2 бары3ынан да татлыра7/
- Афарин, тап7ыр телле ик2н3еге6\
- Бе6г2 ти6ер2к ЗЫЯН со7орон 1терг2 к2р2к. Уны8 0с0н 2ки2тт2р62ге зыян килтере1се заттар6ы атар4а к2р2к. ёМ2ск2й 2бей, ажда3а, дейе1, юха йылан, ш1р2ле, шайтан, ен-п2рей.Ё
-Зыян ите1сел2р6е белдек, 2й62ге6, батыр6ар6ы8 яр6амсыларын да и9к2 т0ш0р2йек. ёТолпар, А7бу6ат, ду9тар, булат 7ылыс, тылсымлы 7урай.Ё
-Ана, бе6г2 6ур сау:а карауаны осраны. Улар6а тылсымлы 2йбер62р, м04жиз2ле н2м2л2р бик к1п ик2н. №анап сы4айы7 2ле.
ёТи6 й0р01се итект2р, ос7ос-бала9, к16г2 к1р32тм2й тор4ан б1рек, тылсымлы ашъяулы7, йом4а7, к06г0, тара7, та9тамал.Ё
-?ара4ы6 2ле, бында тылсымлы к06г0 бар, бе66е8 к0нд2р62 был м04жиз2ле 2йбер62р ним2г2 2йл2нде ик2н/ ёКомпьютер6ан самолет, автомобиль, телевизор, компьютер, 3ыуыт7ыс, микротул7ынлы мейес, лампочка к1р32тел2.Ё
- Бына й2йл21г2 килеп еттек. Т2162 с2с2н 3орау6арына яуап биреп алайы7.
1. «Тап ошо ва7ытта ил 09т0н2 оло б2л2 килг2н. Дейе1 батша илде8 б0т2 байлы4ын 3урып йота башла4ан. Ил б0т0нл2й емерек х2лг2 килг2н. Кешел2р 7ай4ынан, аслы7тан 7ырыла башла4андар.» Был юлдар нинд2й 2ки2тт2н/
2. №0н2рле 1лм29, 30н2р3е6 к0н к1рм29. №0н2рлене8 7улы ас булма9. Был м272лд2р 7ай3ы 2ки2т геройы ха7ында/
3. М272лд2р6е дауам ит. Ег2рлене8 7улы ёетеЁ.
Иренс2к ёике эшл2рЁ.
Ауы6ы 2йтк2нде ё7ола4ы ишетм2йЁ.
4. Йома7тар6ы сис. №ыу6а нинд2й таш ю7/
Инг2нд2 – 7аршы ала,
Сы77анда – о6атып 7ала.
-Х26ер, балалар, 16еге66е8 30н2реге66е л2 к1р32теге6/ ёЙома7 7ойоу, м272л 2йте1 32м а8латыу.Ё
Йом4а7лау.
-Афарин, у7ыусылар, о6он юлды имен 1ттек. Ил к1ре1е8 – илле алтын, и92н 7айт3а8 – й06 алтын, тиг2н борон4олар. Бе6 62 0й0б06г2 7айтайы7. Бе66е унда 3а4ынып к0т0п торалар6ыр. Х26ер т28к2л2ребе66е 3анайы7. ёБилд2л2р 7уйыу.Ё
-Бе6 2ки2т иленд2 булды7, 2ки2тт2р у7ыны7, улар тура3ында 30йл2штек. )й62 16еге66е8 ярат7ан 2ки2теге66е 30йл2рг2 0йр2неге6. Кил23е д2рест2 3е66е ты8ларбы6. Д2рес тамам, 3ау булы4ы6.


Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий