Занятие по НРК на тему: Ава для детей старшего дошкольного возраста


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
д/с «Золотой ключик» г. Ак-Довурака
Утверждаю:
Заведующая МБДОУ д/с «Золотой ключик»
Седен С.К.________________
«___»_________________
\
Развлечение совместно
с родителями
«Моя любимая мамочка»
Автор: воспитатель
средней группы Куулар А.К.

Ак-Довурак
2014г.


Сорулгазы: Уругларнын дыл домаан сайзырадыр, ава дугайында билиишкинин бедидер, ада-иелерни хаара тудары биле оларны уруглары дээш сагыш човаашкынын бедидип, башкы биле тудуш харылзаалыг болурун кижизидер.
Дерилгези: Ие дугайында улегер домактар, бичии уруг туткан ие чуруу.
Чорудуу:
организастыг кезээ (мендилежири)
-Эки хуннун мендизи-биле эргим авалар, кырган-авалар,башкылар! Силерге бо хун иелер хунун таварыштыр байыр чедирип тур бис. Бо кайгамчык байырлалда оруушкулуг дыштанырынарны кузедивис!
Башкы: Ие кижи чуртталганын чаяакчызы, ажы-толунун энерелдиг авазы болгаш мерген угаанныг сумелекчизи болгаш кижизидикчизи, ог-буле одунун камгалакчызы.
Ие-- торээн чер дег эргим.Хун чок болза, ие чок болза, чуртталга чок. Кижинин кан-кадык чоруу , тодуг- догаа чуртталгазы, буян-кежии авадан хамааржыр деп бурунгу огбелеривис чагып чораан. Ава дег сагыш човангыр биче сеткилдиг эриг баарлыг кижи чок. Ава кижиге чаш толу кайы-хире эргимил, уругларынга ава ол хире эргим. Аваларга ажы-толу солутунмас белек. Ынчангаш чаптанчыг ажы-толувусту уткуп аалынар.
(Уруглар байырлыг шинчи биле залче кирип келир)
Ава ышкаш эргим кижиАйдын черден тывылбас боор.
Ынчангаштын аваларгаЫры-шулук эгээртинмес…
Ыры «Кымыл ол уруглар?»
(Созу Екатерина Танованыы , аяалгазы Альберт Тановтуу)
Ие созун ижип болбас,
Ада созун ажырып болбас.
Куш уязынга ынак ,Кижи иезинге ынак.
Булут аразындан хун кара чылыг,
Кижилер аразындан ие кара чымчак.
Ак чем хоолулуг,
Ава созу унелиг.
Анчы кижи алгы кеш дээр,
Ава кижи ажы-тол дээр.
Ава кижи толум дээр,
Ажы-толу шолум дээр.
Аваларга оюн.
Бо чараш чечектин дузазы-биле аваларывыстын онзагай шынарларын билип ап болур бис уруглар.( Уруглар чечектин бурулерин ускеш аваларынга номчудар)
Эн-не сагыш човаачал,
Эн-не чарашЭн-не буянныгЭн-не экииргекЭн-не магаданчыг хулумзуруглугЭн-не солун
Эн-не чымчак сеткилдиг
Эн-не чараш карактыгЭн-не ажылгырЭн-не дузааргак
Эн-не сонуурганчыг
Аваларга морей
1.«Уругларывысты кайы-хире билир бис» (шупту авалар уруглар киржир)
Уруглар чыскаалып аар, авалары караан шарып алгаш, уругларын танып тывар.
2. Баштак оюн (силерни чуу манап турар)
Иштинде янзы-буру чуулдер суп каан чагаа хаптарын авалар чангыстап стол кырындан ап алгаш, чуу барын коргузер.
Оок – бо чоокку уеде чараш эт садып алыр силер.
Конфета - силерни чигирзиг чуртталга манап турар.
Копеек – хой ашкалыг боор силер.
Лавр бурузу – ажылынарга улуг чедиишкинниг боор силер.
Хендир – ырак черже узун орук манап турар.
Хулумзуруг – силернин хулумзуруунер силерге дыка тааржыр-дыр.
Ховаган – бо чыл силерге чедиишкинниг болур.
Чурек – ынакшыл.
Дулгуур – чаа бажынныг боор силер.
3. «Чассыдыг состер» авалар уруун азы оглун чечен-мерген состер биле чассыдып маргыжар.
4.Ава дугайында ырылар билири.
Моорейлернин тиилекчилерин мактап демдеглээр . Уругларнын аваларга байыр чедириишкини
Чончу кезээ:
Башкы: Энелерге эн-не ондур Оорушкуну, ынакшылды,
Кадык-шыырак чоруур бооруун Катап-катап кузээлинер!
Эн-не чараш, эн-не эки,
Эргим ынак аваларга
Эргеледип, чоргаарланып
Экини-ле йорээп тур бис.
Алдын хуннун адаан орта
Ава кижи монге чурттап,
Ажы-толдун аразынга
Амыр-шолээн чоруур болзун!
Иелерге ажы-толу Идегелдиг даянгыыш бооп,
Хомудатпайн чугле оортуп,
Хулумзуруг щаннап чорзун!
Уругларнын танцызы, аваларга чечек бээр.


Приложенные файлы


Добавить комментарий